Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja w pracy nauczyciela

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja w pracy nauczyciela"— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja w pracy nauczyciela
Opracowanie: A. Wojciechowska

2 Ewaluacja w pracy nauczyciela
Ewaluacja –„(…) proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole lub placówce”. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

3 Ewaluacja w pracy nauczyciela
Ewaluacja całościowa to ewaluacja zewnętrzna, przeprowadzana w zakresie wszystkich wymagań, o których mowa w nowym Rozporządzeniu w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.  Ewaluacja problemowa to ewaluacja zewnętrzna przeprowadzana w zakresie wybranych wymagań, wymienionych w Rozporządzeniu.

4 Ewaluacja w pracy nauczyciela
Ewaluacja wewnętrzna – ewaluacja przeprowadzana przez dyrektora szkoły lub placówki.

5 Ewaluacja w pracy nauczyciela
Ewaluacja, to jest refleksja nad tym, co robimy, dlaczego to robimy i jaka jest wartość tego, co robimy. Autoewaluacja - ewaluator dokonuje ewaluacji własnej pracy, czyli podmiot = przedmiotowi ewaluacji.

6 Ewaluacja w pracy nauczyciela
Dlaczego? Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; (…) oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego (…) Podstawa prawna: art. 6 Karty Nauczyciela

7 Ewaluacja w pracy nauczyciela
Samooceny dokonujemy, aby: wyeliminować z własnej dydaktyki nieefektywne metody nauczania, doskonalić proces kształcenia, podejmować skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom uczniów.

8 Ewaluacja w pracy nauczyciela
„Połowa sukcesu leży w uświadomieniu sobie potrzeby zmiany”.

9 Ewaluacja w pracy nauczyciela
„Odpowiedź na pytania: Jak sobie radzimy? Co robimy dobrze? Jak możemy wzmocnić nasze sukcesy? Co nam nie wychodzi? Co możemy zrobić, żeby to poprawić? – pozwoli nam wyeliminować błędy i poprawić jakość naszej pracy.” M. Taraszkiewicz, Nowa szkoła. Wspieranie kariery ucznia. Warszawa 1998

10 Ewaluacja w pracy nauczyciela
„(…) współcześni nauczyciele są ekspertami od nauczania, aktywnymi przewodnikami ucznia, doradcami edukacyjnymi, wykorzystującymi potencjał ucznia dla realizacji jego kariery edukacyjnej, w pełni akceptując fakt, że każdy człowiek jest inny i ma prawo do wyboru własnej drogi życiowej". M. Taraszkiewicz, Nowa szkoła. Wspieranie kariery ucznia. Warszawa 1998

11 Ewaluacja w pracy nauczyciela pytania problemowe
1. Czy przestrzegam ustaleń zawartych w przedmiotowym i szkolnym ocenianiu? 2. Czy faktycznie zapoznaję uczniów z wymogami edukacyjnymi? 3. Czy daję uczniom realną możliwość ich indywidualnego rozwoju? 4. Czy efektywnie współpracuję w zespole nauczycielskim i skutecznie dzielę się wiedzą?

12 Ewaluacja w pracy nauczyciela
4. Czy wdrażam nowe pomysły pomagające uczniom się uczyć i rozwijać się? 5. Jak często urozmaicam metody i techniki pracy z uczniem? 6. Czy modyfikuję proces nauczania? 7. Czy daję sobie szansę na rozwój zawodowy? 8. Czy mam dobre relacje uczniami i mają oni do mnie zaufanie? 9. Czy podczas lekcji rozwijam aspekty wychowawcze? 10. Czy dobrze wykorzystuję czas na lekcjach?

13 Ewaluacja w pracy nauczyciela
autoewaluacja nie jest obiektywna. Czyż można być „sędzią we własnej sprawie”?

14 Ewaluacja w pracy nauczyciela obszary
Metody nauczania Osiągnięcia uczniów; efekty kształcenia; wyniki uczniów w konkursach; skuteczność przygotowania do matury itp. Ocenianie Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów; praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zdolnymi itp.

15 Ewaluacja w pracy nauczyciela obszary
Motywowanie do zajęć, aktywizacja uczniów Realizacja podstawy programowej Poziom zadowolenia uczniów i rodziców, atrakcyjność zajęć Współpraca z rodzicami, innymi nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, instytucjami, uczniami itp.

16 Ewaluacja w pracy nauczyciela obszary
Program nauczania, plany dydaktyczne, wychowawcze Komunikacja, zrozumiałość przekazywanych treści Relacje z uczniami Wyjścia, wycieczki

17 Ewaluacja w pracy nauczyciela
Źródła: Ciężka B., Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole, [ w: ] :] G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, Kraków 2010. Mazurkiewicz G [red.], Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, Kraków 2010. Korporowicz L., [red], Ewaluacja w edukacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997. Mizerek H., Efektywna autoewaluacja w szkole, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, Kraków 2010. Stawska M., Autoewaluacja w pracy nauczyciela, Warszawa 2014 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego


Pobierz ppt "Ewaluacja w pracy nauczyciela"

Podobne prezentacje


Reklamy Google