Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Gminy Pruszcz ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz tel. 052 56-28-654 fax 052 56-28-662

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Gminy Pruszcz ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz tel. 052 56-28-654 fax 052 56-28-662"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Gminy Pruszcz ul. Główna 33, Pruszcz tel fax

2

3

4

5

6 To środki publiczne pobierane przez jednostki od osób fizycznych, osób prawnych i osób nie posiadających osobowości prawnej, a także środki otrzymywane z budżetu państwa, w formie dotacji i subwencji, na realizację określonych zadań. Najprościej mówiąc dochody to pieniądze, które gmina zamierza pozyskać.  dochody własne  dotacje celowe  subwencje ogólne  inne środki (np. z funduszu UE)

7

8 To dodatkowe pieniądze wpływające do budżetu gminy, np. kredyty, pożyczki, środki pozyskane z prywatyzacji majątku gminnego, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

9 To środki publiczne przeznaczane na realizację zadań określonych w ustawach m.in. zadania własne, zadania zlecone zadania realizowane wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki to pieniądze, z których gmina się utrzymuje i inwestuje.  wydatki bieżące  wydatki majątkowe Na wydatki gminy składają się m.in.: koszty budowy i modernizacji dróg gminnych, wydatki oświaty, opieki społecznej, koszty modernizacji obiektów szkolnych, koszty obsługi administracji publicznej, zakup wyposażenia OSP. Każde działanie gminy musi być dokładnie zaplanowane w budżecie.

10

11 ==

12

13

14 Liczba mieszkańców:

15 Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje Środki z UE Inne

16 PODATEK OD DZIAŁ. GOSP. OS. FIZ. OPŁACONY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU CZYNSZE, DZIERŻAWY OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI POZOSTAŁE WPŁYWY DOCHODY MAJĄTKOWE

17 Dotacje celowe - dotacje celowe pochodzą z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, funduszy celowych; przeznaczonych głównie na realizację zadań bieżących gminy.

18 Subwencja ogólna- część oświatowa subwencji jak i część wyrównawcza w analizowanych latach zostały wykorzystane w 100%.

19

20 bieżące Świadczenia osób fizycznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy Wydatki na obsługę długu gminy Dotacje na zadania bieżące Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wynagrodzenia i składki od nich naliczane majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie efta, oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

21

22 Rolnictwo i łowiectwoRolnictwo i łowiectwo  2013 – ,40 zł;  2014 – ,47 zł:  2015– ,62 zł w tym na: sprzedaż gruntów; dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności najem i dzierżawa; Transport i łącznośćTransport i łączność  2013 – ,49 zł;  2014 – ,10 zł:  2015 – ,50 zł w tym na:  zimowe utrzymanie dróg;  budowę dróg;  dotacja na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych w miejscowości Pruszcz

23 Gospodarka mieszkaniowa  2013 – ,91 zł;  2014 – ,02 zł:  2015 – ,21 zł z tego na.  odszkodowania i związane z tym usługi;  bieżące utrzymanie budynków komunalnych Działalność usługowa  2013 – ,19 zł;  2014 – ,40 zł:  2015 – ,15 zł, z tego na:  usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego ‘  opracowania geodezyjne i kartograficzne;  utrzymanie cmentarzy;

24 Administracja publicznaAdministracja publiczna  2013 – ,54 zł;  2014 – ,29 zł;  2015 – ,79 zł w tym na:  utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo  2013 – 2 236,00 zł;  2014 – ,18 zł:  2015 – ,00 zł; w tym na:  prowadzenie rejestru wyborców ;  wybory Prezydenta R.P.;  wybory do Sejmu i Senatu;  referenda ogólnopolskie i konstytucyjne

25 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  2013 – ,47 zł;  2014 – ,40 zł:  2015 – ,52 zł; w tym np. na: Dotacje dla OSP; zakup części do samochodów, sprzętu pożarniczego ; remonty samochodów i remiz; ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remizy i sprzętu; Obsługa długu publicznegoObsługa długu publicznego  2013 – ,43 zł;  2014 – ,82 zł:  2015 – ,62 zł;

26 Różne rozliczeniaRóżne rozliczenia  2013 – 0 zł;  2014 – 0 zł;  2015 – 0 zł;  Nie rozwiązano rezerwy. Oświata i wychowanieOświata i wychowanie  2013 – ,26 zł;  2014 – ,47 zł:  2015 – ,99 zł; w tym na:  utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów, dowozy uczniów do szkół itp.  doskonalenie zawodowe nauczycieli,  wynagrodzenia pracowników.

27 Ochrona zdrowiaOchrona zdrowia  2013 – ,54 zł;  2014 – ,39 zł:  2015 – ,90 zł; w tym na:  realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w zawadzie;  izby wytrzeźwień;  zwalczanie narkomanii; Pomoc społecznaPomoc społeczna  2013 – ,12 zł;  2014 – ,39 zł:  2015 – ,48 zł; w tym na: opłata za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej; wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej; dożywianie uczniów, itd.:

28 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejPozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  2013 – ,00 zł;  2014 – ,00 zł;  2015 – , 00 zł w tym na:  W tym dziale wydatki związane są z odprowadzeniem naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Edukacyjna opieka wychowawczaEdukacyjna opieka wychowawcza  2013 – ,89 zł;  2014 – ,72 zł:  2015 – ,58 zł w tym na: pomoc materialna dla uczniów dla uczniów

29 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaGospodarka komunalna i ochrona środowiska  2013 – ,08 zł;  2014– ,81 zł:  2015 – ,71 zł w tym na:  gospodarkę ściekową i ochronę wód;  gospodarkę odpadami;  utrzymanie zieleni na terenie gminy, itp.; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  2013 – ,00 zł;  2014 – ,36 zł:  2015 – ,54 zł; w tym na:  domy i ośrodki kultury;  dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej i GOKSiR;

30 Kultura fizyczna i sportKultura fizyczna i sport  2013 – ,79 zł;  2014 – ,94 zł:  2015 – ,90 zł; w tym na: przygotowania sportowców gminy Pruszcz do Olimpiady Sportowców Wiejskich; sport w sołectwach.

31

32


Pobierz ppt "Urząd Gminy Pruszcz ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz tel. 052 56-28-654 fax 052 56-28-662"

Podobne prezentacje


Reklamy Google