Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spełnienie wymagań konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16, w tym m.in. najczęściej popełniane błędy w ramach oceny merytorycznej konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spełnienie wymagań konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16, w tym m.in. najczęściej popełniane błędy w ramach oceny merytorycznej konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15."— Zapis prezentacji:

1 Spełnienie wymagań konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16, w tym m.in. najczęściej popełniane błędy w ramach oceny merytorycznej konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15 Olsztyn, 22 czerwca 2016 r.

2 Plan prezentacji Część I: Podsumowanie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15 Jak uniknąć błędów – uwagi ogólne w tym najczęściej popełniane błędy Limity i ograniczenia w Poddziałaniu 2.2.1 Część II: Wskazówki odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.2.1, w tym najczęściej popełniane błędy (na podstawie naboru z 2015 r.)

3 Część I: Podsumowanie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15 Jak uniknąć błędów – uwagi ogólne w tym najczęściej popełniane błędy Limity i ograniczenia w Poddziałaniu 2.2.1

4 Podsumowanie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15 Do oceny merytorycznej przekazano 46 projektów: -2 projekty zostały skierowane do dofinansowania, 44 projekty otrzymały ocenę negatywną: -14 projektów otrzymało punktację poniżej 60%, -30 projektów otrzymało negatywną ocenę w tym:

5 Podsumowanie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15 18 projektów nie spełniło kryterium C1 - niezgodność z SZOOP, 18 projektów nie spełniło kryterium C6 - niezgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, 8 projektów nie spełniło kryterium C8 – niezgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 1 projekt nie spełnił kryterium C4 - niezgodność poziomu wkładu własnego z SZOOP, 1 projekt nie spełnił kryterium C5 – niezgodność wartości kosztów pośrednich z limitami z regulaminu konkursu. 1 projekt został cofnięty do ponownej oceny formalnej.

6 Wymogi formalne – najczęściej popełniane błędy Brak wypełnionego pkt 2.11 wniosku, tj. Osoba (-y) uprawniona (-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy; Brak wypełnionego pkt 2.14 wniosku, tj. Osoba (-y) uprawniona (-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera; Brak stosownego podpisu i pieczęci Wnioskodawcy w części VII Oświadczenie w polu przeznaczonym dla Wnioskodawcy. Wnioskodawca złożył podpis w miejscu dla Partnera; Brak podpisu i pieczęci Partnera;

7 Wersja elektroniczna wniosku nie jest zgodna z wersją papierową; Niezgodność pkt 2.6 Możliwość odzyskania VAT z pkt 6.1.5 wniosku (Oświadczenie dot. kwalifikowalności VAT); Część stron wniosku nie została wydrukowana w całości (m.in. tabele ze wskaźnikami i tabele budżetowe); Brak wersji papierowej wniosku; Brak wypełnionego pkt 1.28 Powiązanie ze strategiami.

8 Ocena formalna – najczęściej popełniane błędy Wnioskodawca nie spełnił kryterium formalnego nr 1 (obowiązującego w ramach wszystkich typów projektów): - wniosek złożył podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.2.1 - organ prowadzący szkołę na obszarze ZIT bis Elbląg w przypadku 1 i 2 typu projektu;

9 Ocena formalna – najczęściej popełniane błędy Wnioskodawca nie spełnił kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1 (obowiązującego w ramach wszystkich typów projektów): - organ prowadzący szkołę nie został wykazany ani jako Wnioskodawca, ani jako Partner (zamiast nazwy organu prowadzącego np. konkretnej gminy wskazano nazwę szkoły, urzędu gminy); - w przypadku gdy Wnioskodawcą był inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę, prowadzenie statutowej działalności w zakresie edukacji przez takiego Wnioskodawcę nie wynikało ani z kodu PKD Wnioskodawcy (pkt 2.4 wniosku) ani z oświadczenia zawartego w treści wniosku.

10 Ocena formalna – najczęściej popełniane błędy Wnioskodawca nie spełnił kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 2 (obowiązującego w ramach wszystkich typów projektów): - we wniosku założono okres realizacji projektu dłuższy niż 24 miesiące. Nawet jeśli okres realizacji projektu jest dłuższy o 1 dzień od wskazanego w kryterium, wniosek zostanie odrzucony. Wnioskodawca nie spełnił kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 3 (obowiązującego w ramach wszystkich typów projektów): - we wniosku wskazano, że Partner będzie prowadził w okresie realizacji projektu biuro projektu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. To Wnioskodawca musi prowadzić w okresie realizacji projektu biuro projektu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji projektu i zapewniające uczestnikom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu;

11 Ocena formalna – najczęściej popełniane błędy Wnioskodawca nie spełnił kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 4 (dla 3 typu projektu): - w przypadku objęcia 3 typem projektu więcej niż jednej szkoły zbiorczo podawano informacje dot. objęcia wsparciem w szkołach min. 30% nauczycieli podnoszących kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z narzędzi TIK. Należy zawrzeć we wniosku informację, że w każdej szkole objętej 3 typem projektu zostanie objętych wsparciem min. 30% nauczycieli podnoszących kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z narzędzi TIK. Wnioskodawca nie spełnił kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 5 (dla 3 typu projektu): - we wniosku (np. w pkt 4.2 Trwałość rezultatów projektu) zabrakło któregokolwiek z 4 elementów składających się na to kryterium (szczegóły na slajdzie dotyczącym wskazówek w zakresie wypełnienia pkt 4.2 wniosku);

12 Jak unikać błędów – uwagi ogólne Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami (SZOOP, Regulamin konkursu, Instrukcja wypełniania wniosku, Instrukcja do standardu minimum, załączniki do Regulaminu), Limit znaków, „kopiuj-wklej”, Krótki opis projektu – pkt 2.16 wniosku, Kryteria obligatoryjne i limity dla Poddziałania 2.2.1,

13 Limity i ograniczenia w Poddziałaniu 2.2.1

14 1) Zatwierdzona przez organ prowadzący diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez szkołę/placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym. W Regulaminie konkursu doprecyzowano zapisy dotyczące tego limitu. Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu Limity i ograniczenia - DIAGNOZA

15 Błędy skutkujące odrzuceniem na kryterium merytorycznym zerojedynkowym: -brak we wniosku jakiegokolwiek odniesienia się do diagnozy; -we wniosku zawarto informację nt diagnozy przeprowadzonej przez szkołę, ale zabrakło informacji, że diagnoza ta została zatwierdzona przez organ prowadzący. Aby spełnić limit/ograniczenie, zgodnie z SZOOP, należy: - zawrzeć we wniosku informację, że szkoła (y)/ placówka (i) systemu oświaty/ inny(e) podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym przygotowała(y) diagnozę, którą zatwierdził organ prowadzący. Sugerujemy wpisać ww. informację w pkt 3.1 wniosku: Opis grupy docelowej (z uwzględnieniem uzasadnienia realizacji projektu). Limity i ograniczenia - DIAGNOZA

16 W Regulaminie konkursu z 2016 r. doprecyzowano zapisy dotyczące limitu/ograniczenia w zakresie diagnozy. W przypadku braku we wniosku dodatkowych informacji, które nie wynikają z zapisów SZOOP, ale zostały doprecyzowane w Regulaminie, wniosek zostanie skierowany do uzupełnienia w ramach negocjacji. Aby spełnić ww. zapisy Regulaminu konkursu należy: -zawrzeć we wniosku informację, że diagnoza, którą zatwierdził organ prowadzący dotyczy typów projektów/ działań zaplanowanych we wniosku (np. diagnoza w zakresie 1 i 3 typu projektu; diagnoza w zakresie działania 1.1 oraz 1.2 w ramach 1 typu projektu) oraz - przedstawić w Uzasadnieniu kosztów (pkt 6.1.6 wniosku) inwentaryzację posiadanego sprzętu pod kątem uzasadnienia dla konieczności ponoszenia wydatków związanych z doposażeniem w ramach projektu. Inwentaryzacja powinna uwzględniać informacje nt sprzętu zakupionego ze środków UE w poprzednich perspektywach i wciąż używanego. Limity i ograniczenia - DIAGNOZA

17 2) Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu Limity i ograniczenia – UZUPEŁNIENIE DZIAŁAŃ

18 Aby spełnić limit/ograniczenie, zgodnie z SZOOP, należy: - zawrzeć we wniosku informację, że działania zaplanowane w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły/ placówki systemu oświaty. Skala działań przed rozpoczęciem realizacji projektu (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych w okresie 12 m-cy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu. Sugerujemy wpisać ww. informację w pkt 3.1 wniosku: Opis grupy docelowej (z uwzględnieniem uzasadnienia realizacji projektu) albo w pkt 4.1 wniosku: Zadania. Limity i ograniczenia – UZUPEŁNIENIE DZIAŁAŃ

19 3) Interwencja EFS zostanie skierowana do szkół lub placówek systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki w skali regionu. Zmiana w SZOOP w stosunku do konkursu z 2015 r. – zakres danych podlegających ocenie oraz sposób ich weryfikacji został określony w Regulaminie konkursu Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu Limity i ograniczenia – NAJSŁABSZE WYNIKI

20 Limit będzie weryfikowany na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki w skali regionu należy rozumieć te placówki, których średnia z ostatnich trzech lat łącznie (w latach 2013-2015) jest niższa niż średnia województwa z danego sprawdzianu/egzaminu z ostatnich trzech lat łącznie (wyniki opublikowane na stronie OKE Łomża). Lista średnich procentowych wyników szkół woj. W-M jest załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu. Limity i ograniczenia – NAJSŁABSZE WYNIKI

21 Pod uwagę bierzemy: - sprawdzian szóstoklasisty, tj. średni % wynik ogółem dla szkoły. W związku z tym, iż w 2013 i 2014 roku podawany był ogólny wynik ze sprawdzianu bez podziału na poszczególne przedmioty egzaminacyjne, za 2015 rok bierzemy pod uwagę również tylko wynik ogółem. - egzamin gimnazjalny, tj. średni % wynik dla szkoły z przynajmniej jednego z następujących przedmiotów: matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych, - egzamin maturalny w liceach ogólnokształcących, tj. średni % wynik dla szkoły z przynajmniej jednego z następujących przedmiotów: matematyki, języków obcych, biologii, chemii, fizyki, geografii (egzamin przeprowadzony w formie pisemnej na poziomie podstawowym, w „starej” bądź „nowej” formule). W związku z tym, iż od 2015 roku egzamin maturalny z przedmiotów nieobowiązkowych może być zdawany wyłącznie na poziomie rozszerzonym, za 2015 rok bierzemy pod uwagę tylko średni % wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii na poziomie rozszerzonym. Limity i ograniczenia – NAJSŁABSZE WYNIKI

22 Aby spełnić limit/ograniczenie, zgodnie z SZOOP, należy: - zawrzeć we wniosku informację, że szkoła(y)/ placówka(i) systemu oświaty objęta(e) projektem osiągnęły wynik słabszy niż średnia województwa z ostatnich 3 lat łącznie ze sprawdzianu/ konkretnego przedmiotu(ów) wskazanych w Regulaminie konkursu. Oznacza to, że w przypadku egzaminów aby spełnić limit wystarczy wykazać wynik z ostatnich 3 lat łącznie słabszy niż średnia województwa (też z ostatnich 3 lat łącznie) z jednego przedmiotu wskazanego w Regulaminie, np. z matematyki. Jednakże w ramach oceny kryteriów merytorycznych punktowych ocenie będzie podlegało potwierdzenie za pomocą danych potrzeby realizacji zajęć (form wsparcia) z wszystkich przedmiotów realizowanych w projekcie, np. potwierdzenie potrzeby realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, fizyki i biologii na podstawie badań własnych lub aktualnych danych statystycznych. Sugerujemy wpisać ww. informację w pkt 3.1 wniosku: Opis grupy docelowej (z uwzględnieniem uzasadnienia realizacji projektu). Limity i ograniczenia – NAJSŁABSZE WYNIKI

23 Część II: Wskazówki odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.2.1, w tym najczęściej popełniane błędy (na podstawie naboru z 2015 r.)

24 Ocena merytoryczna – I i II cz. wniosku cz. I, pkt. 1.9 Typ projektu SZOOP cz. II, pkt. 2.13 Partnerzy Odzwierciedlenie w pozostałych punktach wniosku.

25 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby i podmioty otrzymujące wsparcie bezpośrednie („idą za tym koszty”): 1. uczniowie szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne, 2. nauczyciele, kadra wspierająca i organizująca proces nauczania szkół/placówek oświatowych, 3. doradcy zawodowi/osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego, 4. rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży wspieranych szkół i placówek.

26 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Uczniowie, nauczyciele, rodzice (grupa docelowa) z obszarów ZIT mogą pojawić się tylko w 3 typie projektu, nie mogą pojawić się w 1 i 2 typie projektu. Działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skierowane są do: - uczniów klas I oraz klas IV-VI szkoły podstawowej; - uczniów wszystkich klas gimnazjum; - uczniów z niepełnosprawnością na każdym etapie edukacyjnym (tj. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

27 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Pamiętaj, że uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych to również uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych – więcej informacji o „specjalnych potrzebach edukacyjnych” na stronie 13 Regulaminu konkursu.

28 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Sprawdź czy wskazano istotne cechy uczestników w kontekście zaplanowanego wsparcia, np. wiek, płeć, status zawodowy, wykształcenie, niepełnosprawność, itp. Sprawdź czy wypełniono pola liczbowe wskazane pod pkt. 3.1 wniosku.

29 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Pamiętaj, że w przeciwieństwie do poprzedniej perspektywy nacisk został przeniesiony z ogólnego opisu sytuacji problemowej na opis problemów grupy docelowej z konkretnego obszaru. Np. Problemem jest niewystarczająca wiedza uczniów ze Szkoły X z matematyki. Sprawdź czy opis problemów grupy docelowej został potwierdzony danymi statystycznymi z ostatnich trzech lat wraz ze wskazaniem źródła. Starsze dane są dopuszczalne, jeśli Wnioskodawca napisze o braku nowszych.

30 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Pamiętaj, że potrzeby uczestników muszą wynikać z przedstawionych problemów. Np. Potrzebą są dodatkowe zajęcia dla uczniów z matematyki. Pamiętaj, że bariery to czynniki/sytuacje, które zniechęcają lub uniemożliwiają uczestnikom udział w Twoim projekcie. Np. Barierą jest trudna sytuacja materialna (nie stać ich). Będziemy oczekiwali, że zaproponujesz konkretne działania, które zniwelują opisane wcześniej bariery i odpowiedzą na wskazane przez Ciebie potrzeby.

31 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Pamiętaj, żeby opis rekrutacji zawierał: -kryteria rekrutacji, -działania informacyjno-promocyjne (kanały dotarcia, głównie do osób w najtrudniejszej sytuacji), -procedurę rekrutacyjną (etapy rekrutacji), -czas i miejsce rekrutacji, -osoba/y zaangażowane w proces rekrutacji. Powinieneś przewidzieć sytuację, w której zainteresowanie projektem będzie większe/mniejsze niż liczba dostępnych miejsc (ewentualnie dodatkowy nabór/lista rezerwowa).

32 Ocena merytoryczna – cz. 3.1 wniosku – Grupa docelowa Kryteria rekrutacji powinny uwzględniać zidentyfikowane potrzeby i bariery. Np. Pierwszeństwo udziału uczniów z rodzin najbiedniejszych. Sprawdź czy zostały wskazane kryteria dostępu (wynikające z potrzeb) i/lub pierwszeństwa (wynikające z barier). Sprawdź czy zostały wskazane dokumenty źródłowe weryfikujące spełnienie kryteriów, np.: - oświadczenie o niepełnosprawności ucznia, - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, - opinia/orzeczenie specjalisty.

33 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki Pamiętaj, że cel projektu powinien: - wynikać z problemów, - być spójny z celem szczegółowym RPO, - opisywać stan docelowy a nie zadania do realizacji, - przekładać się na zadania, -być realny do osiągnięcia. Sprawdź czy projekt realizuje wskaźniki horyzontalne. Jeśli: -projekt nie realizuje wskaźników horyzontalnych, nie wykazujemy ich w tabeli, -projekt realizuje wskaźniki horyzontalne – nie ma konieczności wskazania wartości docelowej wskaźników horyzontalnych, jeżeli Wnioskodawca nie może jej określić na moment przygotowania wniosku.

34 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki Sprawdź czy zostały wpisane do wniosku wszystkie wskaźniki obligatoryjne z Regulaminu konkursu (tj. wskaźniki produktu, rezultatu, ewentualne wskaźniki długoterminowe), które pasują do Twojego projektu. 1 TYP PROJEKTU: - wskaźniki rezultatu bezpośredniego: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu, Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. własne wskaźniki Wnioskodawcy

35 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki 1 TYP PROJEKTU: - wskaźniki produktu: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie, Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. własne wskaźniki Wnioskodawcy

36 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki 2 TYP PROJEKTU: - wskaźniki rezultatu bezpośredniego: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu, Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych. własne wskaźniki Wnioskodawcy

37 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki 2 TYP PROJEKTU: - wskaźniki produktu: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie, Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie, Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie. własne wskaźniki Wnioskodawcy

38 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki 3 TYP PROJEKTU: - wskaźniki rezultatu bezpośredniego Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu, Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. własne wskaźniki Wnioskodawcy

39 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki 3 TYP PROJEKTU: - wskaźniki produktu: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie, Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie, Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie, Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. własne wskaźniki Wnioskodawcy.

40 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki Ponadto, uwzględniając specyfikę 3 typu projektu Wnioskodawca ma obowiązek wpisania w pkt. 3.2 wniosku wskaźnika rezultatu długoterminowego, tj. „Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS” – wskaźnik mierzy liczbę nauczycieli prowadzących, po odbyciu finansowanego z EFS kształcenia w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu, obowiązkowe zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, takich jak sprzęt komputerowy oraz sprawdzających zastosowanie w praktyce szkolnej pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

41 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki Sprawdź czy zostały wpisane niezbędne wskaźniki własne, monitorujące konkretne działania. Sprawdź czy zaplanowana wartość wskaźników jest spójna z opisem grupy, celem itd. Określ wartości docelowe wskaźników na ambitnym, ale jednocześnie racjonalnym poziomie. Nie wszystkie rezultaty możesz osiągnąć na poziomie 100%.

42 Ocena merytoryczna – cz. 3.2 wniosku – Cel projektu i wskaźniki Opisując źródła danych i sposób pomiaru wskaźników pamiętaj, że każdy z nich ma swoją specyfikę – nie zawsze tą część wniosku możesz wypełnić metodą „kopiuj-wklej”: -Pamiętaj, że nie ma konieczności wskazywania momentu pomiaru dla wskaźników obligatoryjnych, jeżeli został on określony w WLWK. Należy natomiast wskazać źródło pomiaru. W kolumnie „Sposób pomiaru wskaźnika” wpisz np. zgodnie z WLWK. -Pamiętaj, że dla pozostałych wskaźników należy określić źródło i sposób pomiaru. Jeśli w projekcie występują kwoty ryczałtowe – wskaźniki specyficzne (własne) rozliczające kwotę/kwoty ryczałtową/ryczałtowe, w tym dokumenty stanowiące podstawę ich rozliczenia należy wpisać w pkt 4.4 wniosku.

43 Ocena merytoryczna – zasada równości szans i niedyskryminacji Nie zapomnij o diagnozie grupy docelowej pod kątem równości szans płci i niedyskryminacji, tj.: -przedstaw stosowne dane statystyczne w podziale na płeć i komentarz do nich (stwierdzenie na podstawie ich analizy czy istnieją bariery równościowe, a jeśli tak to co jest ich przyczyną, jaka jest ich skala), - uzasadnij przyjętą proporcję udziału w projekcie kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami, -czy i w jaki sposób działania zaplanowane w projekcie przyczynią się do ich zminimalizowania, -podział wskaźników na płeć, - równościowe zarządzanie projektem.

44 Ocena merytoryczna – cz. 3.3 wniosku – Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu Pamiętaj żeby wskazać realne ryzyka związane z osiągnięciem wskaźników rezultatu. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie nie należy opisywać sytuacji, które spełniają łącznie dwa warunki: są niezależne od działań Wnioskodawcy i zachodzi niskie prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Sprawdź czy sposób identyfikacji pozwala faktycznie przewidzieć zajście ryzyka. Sprawdź czy opisane działania rzeczywiście rozwiązują /zapobiegają/łagodzą ryzyka. Pamiętaj, nie mogą być wykazane tylko działania związane z unikaniem ryzyka.

45 Ocena merytoryczna – cz. 4.1 wniosku – Zadania i cz. 4.3 wniosku – Harmonogram realizacji projektu Pamiętaj o logice projektu. Zadania zaplanowane w projekcie powinny wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb. Pamiętaj, że w RPO nie ma zadania zarządzania projektem i promocja projektu, gdyż stanowią one koszty pośrednie. Sprawdź czy w harmonogramie ujęto wszystkie zaplanowane etapy działań (w tym rekrutację i promocję). Pomimo, że rekrutacja i promocja są w kosztach pośrednich, powinny być ujęte w harmonogramie. Sprawdź czy wskaźniki zostały adekwatnie przyporządkowanie do odpowiednich zadań.

46 Ocena merytoryczna – cz. 4.1 wniosku – Zadania W przypadku projektów partnerskich – przekonaj nas, że partnerstwo jest niezbędne do realizacji projektu/zadania. Unikaj angażowania partnera tylko w celu spełnienia kryterium dotyczącego potencjału finansowego. Nie ograniczaj jego udziału do roli podmiotu, który odpowiada za zlecanie działań. Pamiętaj, że opis podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Lidera i Partnera powinien być spójny z zadaniami, harmonogramem i budżetem projektu. Sprawdź czy do każdego zadania jest przyporządkowany Lider lub Partner.

47 Ocena merytoryczna – cz. 4.1 wniosku – Zadania Jeżeli szkoła nie doposaża się w ramach 3 typu projektu (działanie 3.1), a robi działania 3.2 i 3.3 to : Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie projektu musi złożyć stosowne oświadczenie dot. osiągnięcia wszystkich funkcjonalności o których mowa w pkt. od a) do f) na stronie 15 i 16 Regulaminu konkursu. Oświadczenie powinno być sporządzone na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Powyższe wynika z SZOOP, dlatego brak we wniosku stosownego oświadczenia spowoduje odrzucenie wniosku na kryterium merytorycznym zerojedynkowym C1 (niezgodność z zapisami SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie typu projektu).

48 Ocena merytoryczna – cz. 4.1 wniosku – Zadania Zweryfikuj czy formy wsparcia nauczyciela i ucznia i sposoby ich realizacji w ramach 1, 2, 3 typu projektu są zgodne z wymienionymi formami w Regulaminie konkursu, np.: forma wsparcia: doradztwo edukacyjno-zawodowe (katalog str. 22 Regulaminu konkursu).

49 Dotyczy wyłącznie 3 typu projektu! Wnioskodawca gwarantuje prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK przez nauczycieli objętych projektem w okresie co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu (kryterium specyficzne obligatoryjne oceniane na etapie oceny formalnej); Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS (wskaźnik rezultatu długoterminowego); Wnioskodawca zobowiązuje się do osiągnięcia przez szkołę lub placówkę systemu oświaty objętą wsparciem w okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu wszystkich poniższych funkcjonalności: Ocena merytoryczna – cz. 4.2 wniosku – Trwałość rezultatów projektu stały dostęp do Internetu zestawy komputerów prezentacja treści multimedialnych komputery do użytku nauczycieli miejsce z dostępem do Internetu miejsce do korzystania z komputerów

50 Ocena merytoryczna – cz. 4.2 wniosku – Trwałość rezultatów projektu Elementy kryterium specyficznego obligatoryjnego dla 3 typu projektu, które muszą być zawarte we wniosku (np. w pkt 4.2 wniosku): 1) prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK – nie spełnia tego elementu deklaracja wykorzystywania narzędzi TIK po zajęciach, np. e-dziennik, czy deklaracja utrzymania funkcjonalności TIK; 2) przez nauczycieli objętych projektem 3) w okresie co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu – nie spełnia tego elementu określenie „w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu projektu”; 4) wskazana częstotliwość wykorzystywania TIK na zajęciach lekcyjnych (w definicji kryterium zawarte jest odwołanie do częstotliwości określonej w Regulaminie konkursu) – średnio w każdym tygodniu nauki w wymiarze: -dla szkół do 300 uczniów – na co najmniej 5 godzinach lekcyjnych, -dla szkół od 301 uczniów – na co najmniej 9 godzinach lekcyjnych.

51 Ocena merytoryczna – cz. 4.4 wniosku – Kwoty ryczałtowe Pamiętaj, jeśli wartość wkładu publicznego jest równa lub niższa niż 100 000,00 euro, wówczas projekt rozliczany jest w całości kwotami ryczałtowymi. Pamiętaj, że dla rozliczenia kwoty ryczałtowej konieczne jest określenie wskaźników, na podstawie których będzie można uznać, iż działania przewidziane w projekcie zostały zrealizowane, a idące za tym koszty zaplanowane w budżecie poniesione (np. liczba zakupionych podręczników - pomiar na podstawie protokołów odbioru, nie wymagamy faktur).

52 Ocena merytoryczna – cz. 4.4 wniosku – Kwoty ryczałtowe Dokumenty do kwot ryczałtowych należy podzielić na dwie kategorie: -dołączane do każdego WOP (np. protokół zdawczo-odbiorczy dot. zakupionego sprzętu, materiałów, pomocy dydaktycznych; sprawozdanie/ protokół potwierdzający liczbę nauczycieli, którzy przystąpili do egzaminu i uzyskali minimalną frekwencję dopuszczającą do udziału w nim; kserokopie certyfikatów potwierdzających nabyte przez nauczycieli umiejętności lub przy dużej liczbie uczestników protokół odbioru certyfikatów; sprawozdanie dotyczące liczby godzin zrealizowanych w ramach poszczególnych zajęć dla uczniów; sprawozdania nauczycieli z realizowanych zajęć uwzględniające np. zakres zajęć, frekwencję) oraz -na wezwanie IZ (np. dokumentacja fotograficzna przed i po adaptacji; listy obecności z kursu/szkolenia/innych form; dzienniki zajęć; programy zajęć; dokumentacja fotograficzna).

53 Ocena merytoryczna – cz. 4.5 wniosku – Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów Pkt. 4.5 składa się z 3 części: -Potencjał finansowy Wnioskodawcy/Partnerów, -Potencjał kadrowy w zakresie kadry merytorycznej Wnioskodawcy/Partnerów, -Potencjał techniczny Wnioskodawcy/Partnerów. Potencjał finansowy Potencjał oceniamy łącznie w odniesieniu do Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy) Nie oceniamy potencjału finansowego jedynie na podstawie obrotu. Dodatkowo w tym punkcie wniosku ocenie podlega również, np. kapitał zakładowy, zasoby finansowe wnoszone do projektu itp.

54 Ocena merytoryczna – cz. 4.5 wniosku – Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów Potencjał kadrowy Potencjał oceniamy łącznie w odniesieniu do Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy). Ocenie podlega opis kadry merytorycznej, zarówno własnej jak i zewnętrznej (tabela 4.5 np. trenerzy, nauczyciele, psychologowie, itp.).

55 Ocena merytoryczna – cz. 4.5 wniosku – Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów Nie zapomnij opisać kompetencji i doświadczenia kadry własnej, którą zamierzasz oddelegować do projektu, ani wymogów w tym zakresie, jakie będziesz stawiał kadrze zewnętrznej angażowanej do realizacji projektu. Opisy w tym zakresie powinny zawierać KONKRETY, a nie ogólniki o „wieloletnim doświadczeniu”. Ponadto zweryfikuj czy wskazano funkcje ww. osób w projekcie, ich zakres obowiązków, wymiar czasu pracy, formę zatrudnienia/ zaangażowania w projekcie.

56 Ocena merytoryczna – cz. 4.5 wniosku – Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów Wybierz z listy rozwijanej czy dana osoba stanowi kadrę własną czy zewnętrzną. Sprawdź czy zawarto informacje nt. podziału kadry między Lidera i Partnera (jeśli dotyczy).

57 Ocena merytoryczna – cz. 4.5 wniosku – Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów Sprawdź jaką wskazano formę zatrudnienia personelu własnego. UWAGA!!! Zawieranie umowy zlecenia z własnym pracownikiem jest niekwalifikowalne (por. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności, roz.6, pkt 6.16.1; 6.16.3). -jeżeli osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, może być zatrudniona w projekcie np. w ramach umowy o pracę lub umowy o dzieło, -jeżeli pracownik zatrudniony jest na część etatu, to w ramach projektu może być zatrudniony do pełnego etatu lub na umowę o dzieło.

58 Ocena merytoryczna – cz. 4.5 wniosku – Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów Potencjał techniczny Potencjał oceniamy łącznie w odniesieniu do Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy). Sprawdź opis posiadanego potencjału technicznego, który zostanie wykorzystany w projekcie. Oczekujemy, że wskażesz konkretnie, jaki sprzęt zaangażujesz do konkretnego zadania. Nie wskazuj potencjału, którego nie zamierzasz wykorzystać w zadaniu (sale, biura poza obszarem realizacji projektu). Zapewnij na czas realizacji projektu biuro na obszarze, w którym planujesz realizować wsparcie.

59 Ocena merytoryczna – cz. 4.6 wniosku – Doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów Sprawdź opis doświadczenia w prowadzeniu działań na rzecz grupy docelowej, w zakresie tematycznym, na określonym terytorium. Pamiętaj, żeby nie opisywać doświadczenia tylko na podstawie realizowanych projektów. Nie opisuj wszystkich projektów, które zrealizowałeś, tylko te, które potwierdzą Twoje doświadczenie w realizacji działań zaplanowanych we wniosku, na rzecz grup docelowych obejmowanych wsparciem. Umieść we wniosku informację, czy w wykazanych projektach osiągnąłeś zakładane rezultaty. Opis potencjału społecznego – opis efektów dotychczas zrealizowanych działań, akcji na rzecz lokalnej społeczności czy współpracy podjętej z innymi organizacjami, instytucjami publicznymi.

60 Ocena merytoryczna – cz. 4.7 wniosku – Sposób zarządzania projektem Sprawdź opis sposobu komunikacji, podejmowania decyzji, hierarchii, spotkań. Pamiętaj, że w projekcie partnerskim musi być oświadczenie, że projekt został wspólnie przygotowany. W tym punkcie wniosku ocenie podlega opis własnej i zewnętrznej kadry zarządzającej (tabela 4.7, koordynator, specjalista ds. rozliczania).

61 Ocena merytoryczna – cz. 4.7 wniosku – Sposób zarządzania projektem Sprawdź czy wskazano funkcje ww. osób w projekcie, ich kompetencje i doświadczenie, zakres obowiązków, wymiar czasu pracy, formę zatrudnienia/ zaangażowania w projekcie. Wybierz z listy rozwijanej czy dana osoba stanowi kadrę własną czy zewnętrzną. Sprawdź we wniosku czy zostały zawarte informacje nt. podziału kadry między Lidera i Partnera (jeśli dotyczy).

62 Ocena merytoryczna – cz. V i VI wniosku – Budżet projektu Racjonalność/efektywność/rynkowość kosztów: – oceń czy wydatek nie jest zawyżony/przeszacowany w projekcie; – oceń relację nakład/rezultat; – sprawdź wysokość kosztu z zestawieniem standardu i cen rynkowych. Jeżeli wydatku nie ma w katalogu, należy go sprawdzić na rynku, np. poprzez strony internetowe.

63 Ocena merytoryczna – cz. V i VI wniosku – Budżet projektu Kwalifikowalność – sprawdź czy wydatek jest zgodny z Wytycznymi (rozdział 6.2 pkt 3), w tym w szczególności: - zweryfikuj czy pozycje z katalogu kosztów pośrednich nie znajdują się wkosztach bezpośrednich. Pamiętaj, że koszty promocji i rekrutacji oraz zarządzania są kosztami pośrednimi w tej perspektywie.

64 Ocena merytoryczna – cz. V i VI wniosku – Budżet projektu Niezbędność - oceń czy dany wydatek jest potrzebny/konieczny do realizacji projektu w kontekście osiągnięcia celów. Należy zwrócić uwagę na wyczerpujące opisy i szczegółowe założenia budżetowe, pozwalające na ocenę zakresu wydatków oraz ich niezbędności dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

65 Ocena merytoryczna – cz. V i VI wniosku – Budżet projektu Zwróć uwagę czy uzasadniłeś koszty w pkt 6.1.6 wniosku (zarówno w zakresie zasadności ich ponoszenia jak i ich wysokości). Sprawdź poprawność zastosowania m.in. jednostek miary, odznaczenia check-boxów (np. środki trwałe, cross-financing, wkład niepieniężny). Zwróć uwagę na spójność między kwotą wkładu własnego wskazaną w budżecie ogólnym projektu, a informacjami zawartymi w budżecie szczegółowym i metodologią przedstawioną w Uzasadnieniu wkładu własnego pod budżetem,

66 Zatrudnianie nauczycieli w projektach współfinansowanych z UE Olsztyn, 22 czerwca 2016 r.

67  Ustawa o systemie oświaty (Art. 7e. )  Ustawa Karta Nauczyciela (Art. 35a. )  Kodeks pracy  Kodeks cywilny Podstawa zatrudniania nauczycieli i osób niebędących nauczycielami do realizacji zajęć współfinansowanych ze środków unijnych

68 Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień ( art. 42.KN) Od 18 do 30 godzin pensum - zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Inne zajęcia i czynności wynikające ze statutowych zadań szkoły Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym

69 PLACÓWKI PUBLICZNE Organ prowadzący Osoba zatrudniająca/ reprezentująca Nauczyciel własny Nauczyciel zewnętrzny Osoba prowadząca zajęcia niebędąca nauczycielem JSTDyrektor placówki Podstawą zatrudnienia jest KN Podstawą zatrudnienia jest KP (wynika z Ustawy o systemie oświaty -art. 7e. ust. 2.) Podstawą zatrudnienia jest KP (wynika z Ustawy o systemie oświaty -art. 7. ust. 1b.)

70 PLACÓWKI PUBLICZNE – cd. Organ prowadzący Osoba zatrudniająca/ reprezentująca Nauczyciel własny Nauczyciel zewnętrzny Osoba prowadząca zajęcia niebędąca nauczycielem Osoba prawna (np. NGO) lub osoba fizyczna Zgodnie ze statutem Podstawą zatrudnienia jest KP (ewentualnie KN- decyzja w gestii organu prowadzącego) Podstawą zatrudnienia jest KP (wynika z Ustawy o systemie oświaty -art. 7e. ust. 2.) Podstawą zatrudnienia jest KP (wynika z Ustawy o systemie oświaty -art. 7. ust. 1b.)

71 PLACÓWKI NIEPUBLICZNE Organ prowadzący Osoba zatrudniająca/ reprezentująca Nauczyciel własny Nauczyciel zewnętrzny Osoba prowadząca zajęcia niebędąca nauczycielem Osoba prawna (np. NGO) lub osoba fizyczna Zgodnie ze statutem Podstawą zatrudnienia jest KP/KC

72 OSOBA PRAWNA/FIZYCZNA W PARTNERSTWIE Z JST Organ prowadzący Osoba zatrudniająca/ reprezentująca Nauczyciel własny Nauczyciel zewnętrzny Osoba prowadząca zajęcia niebędąca nauczycielem JSTZgodnie ze statutem Podstawą zatrudnienia jest KP/KC

73 Wynagrodzenie nauczycieli i osób niebędących nauczycielami za prowadzenie zajęć w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych

74 Nauczyciel własny – placówki publiczne 3 109 zł brutto: 75 godzin = 41,45 zł brutto/1 godzina (50,01 zł – stawka brutto brutto) Nauczyciel dyplomowany Wynagrodzenie liczy się jak godziny ponadwymiarowe wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy (art. 35. ust. 3.KN).

75 Nauczyciel zewnętrzny – placówki publiczne Wynagrodzenie liczy się jak za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustaloną nie wyżej niż stawka dla nauczyciela dyplomowanego (art. 7e. ust.2. Ustawy o systemie oświaty).

76 Osoba prowadząca zajęcia niebędąca nauczycielem - placówki publiczne Wynagrodzenie liczy się jak za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustaloną nie wyżej niż stawka dla nauczyciela dyplomowanego (art. 7. ust. 1b. Ustawy o systemie oświaty).

77 PLACÓWKI PUBLICZNE Organ prowadzący Osoba zatrudniająca/ reprezentująca Nauczyciel własny Nauczyciel zewnętrzny Osoba prowadząca zajęcia niebędąca nauczycielem JSTDyrektor placówki Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest Karta Nauczyciela (art. 35. ust. 3.) Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest Ustawa o systemie oświaty (art. 7e. ust. 2.) Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest Ustawa o systemie oświaty (art. 7. ust. 1b.)

78 PLACÓWKI PUBLICZNE – cd. Organ prowadzący Osoba zatrudniająca/ reprezentująca Nauczyciel własny Nauczyciel zewnętrzny Osoba prowadząca zajęcia niebędąca nauczycielem Osoba prawna (np. NGO) lub osoba fizyczna Zgodnie ze statutem Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest Ustawa o systemie oświaty (art. 7e. ust. 2.) Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest Ustawa o systemie oświaty (art. 7e. ust. 2.) Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest Ustawa o systemie oświaty (art. 7. ust. 1b.)

79 PLACÓWKI NIEPUBLICZNE O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH Organ prowadzący Osoba zatrudniająca/ reprezentująca Nauczyciel własny Nauczyciel zewnętrzny Osoba prowadząca zajęcia niebędąca nauczycielem Osoba prawna (np. NGO) lub osoba fizyczna Zgodnie ze statutem KP Rozporządzenie RM w sprawie minimalnego wynagrodzenia KC stawki rynkowe/ uzasadnienie wysokości stawki KP Rozporządzenie RM w sprawie minimalnego wynagrodzenia KC stawki rynkowe/ uzasadnienie wysokości stawki KP Rozporządzenie RM w sprawie minimalnego wynagrodzenia KC stawki rynkowe/ uzasadnienie wysokości stawki

80 Organ prowadzący Osoba zatrudniająca/ reprezentująca Nauczyciel własny Nauczyciel zewnętrzny Osoba prowadząca zajęcia niebędąca nauczycielem JSTZgodnie ze statutem KP Rozporządzenie RM w sprawie minimalnego wynagrodzenia KC stawki rynkowe/ uzasadnienie wysokości stawki KP Rozporządzenie RM w sprawie minimalnego wynagrodzenia KC stawki rynkowe/ uzasadnienie wysokości stawki KP Rozporządzenie RM w sprawie minimalnego wynagrodzenia KC stawki rynkowe/ uzasadnienie wysokości stawki OSOBA PRAWNA/FIZYCZNA W PARTNERSTWIE Z JST

81 CZAS PRACY NAUCZYCIELA W PROJEKCIE WAŻNE! Godzin przepracowanych w projekcie przez nauczyciela nie wlicza się do przydzielonych nauczycielowi godzin ponadwymiarowych! WAŻNE! Godzin przepracowanych w projekcie przez nauczyciela nie wlicza się do przydzielonych nauczycielowi godzin ponadwymiarowych!

82 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Spełnienie wymagań konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16, w tym m.in. najczęściej popełniane błędy w ramach oceny merytorycznej konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15."

Podobne prezentacje


Reklamy Google