Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą Jak Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą wspierać podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą Jak Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą wspierać podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym?"— Zapis prezentacji:

1 Jak Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą Jak Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą wspierać podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym? ( Jurajski O ś rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa Ekonomia społeczna może odegrać ważną rolę w procesie włączenia społecznego, walce z ubóstwem, marginalizacją, dyskryminacją. Pozwala na:  skuteczne wsparcie osób narażonych na wykluczenie społeczne  zwiększa ich szanse na zatrudnienie  ułatwia dostęp do usług społecznych  stymuluje rozwój lokalny  zapewnia powstawanie nowych miejsc pracy  angażuje osoby w trudnej sytuacji, umożliwia ich aktywizację, usamodzielnienie i reintegrację społeczną i zawodową

3 Kiedy wsparcie będzie skuteczne Jeśli na wspólnym terytorium znajdą się ludzie którzy zrozumieją i będą przekonani, iż tylko wspólne i spójne działania zmierzające do tego samego celu dadzą efekt nie tylko synergii ale i dźwigni.

4 Efekt przenikania wsparcia Projekty systemowe OPS i PCPR OWES Działania konkursowe RPO i POWER grupa docelowa działania aktywizujące do tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych tworzenie sieci i partnerstw lokalnych grupa docelowa działania aktywizujące zmierzające do zwiększenia poziomu zatrudnialności

5 Działania podejmowane przez OWES na rzecz podmiotów integracji i reintegracji zawodowej  inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;  budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie lokalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy)  organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą portalu);

6 Działania podejmowane przez OWES na rzecz podmiotów integracji i reintegracji zawodowej  współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;  wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej;  reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie subregionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju gmin i powiatów w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy rozwój ekonomii społecznej.

7 Oferta Edukacja Doradztwo Szkolenia Wizyty studyjne Modele biznesowe Pakiety marketingowe Wsparcie finansowe w związku z tworzeniem miejsc pracy

8 Edukacja Biuletyn Materiały informacyjne Konferencje Wydarzenia powiązane z ES Promocja produktów i usług PS Strona internetowa Publikacje w prasie i Internecie Biblioteka ES

9 Doradztwo a.Doradztwo ogólne; b.Doradztwo biznesowe; c.Doradztwo prawne; d.Doradztwo księgowe; e.Doradztwo marketingowe. Biuro, email, telefon, punkty mobilne.

10 Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych Pobudzenie społeczności lokalnych w obszarze ES poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, zmierzającej w kierunku aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi ES w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym. Budowania trwałych i otwartych lokalnych koalicji na rzecz wsparcia osób defaworyzowanych w szczególności na obszarach objętych LSR. Inkubowanie idei ES i wpieranie działających PES poprzez zachęcanie podmiotów i instytucji do zakupu ich towarów i usług w szczególności z zastosowaniem zamówień wrażliwych społecznie. Planowanie strategiczne w obszarze rozwoju lokalnego z uwzględnieniem instrumentów ES Wizyty studyjne jako narzędzie służące zapoznaniu się z inicjatywami i rozwiązaniami innych środowisk a także implementacji części poznanych rozwiązań na grunt lokalny. Edukatornia ES przyszłych liderów lokalnych – warsztat wyposażający liderów w wiedzę i umiejętności niezbędną do efektywnego pobudzania i wykorzystywania zasób społeczności lokalnych, który będzie obejmował min. budowanie społeczności i przedsiębiorczości lokalnej, mapowanie, identyfikacja i określanie ról w społeczności lokalnej, etc. Organizowanie inicjatyw upowszechniających ES w szczególności: Targi ES, Gale ES, Forum Inicjatyw Partnerskich.

11 Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania PES, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną. Opracowanie i wdrożenie modeli biznesowych dla 8 PES wprowadzających nowy produkt lub nową usługę w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej. Koszt wdrożenia modelu biznesowego obejmować będzie długookresową metodę na powiększenie i wykorzystanie zasobów PES w celu przedstawienia klientom oferty przewyższającej ofertę konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu dochodowości PES. Utworzony model biznesowy będzie miał na celu uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Typy modeli biznesowych: pośrednika, reklamowy, pośrednika informacyjnego, kupca, producenta, partnerski, wirtualnej wspólnoty, abonencki, taryfowy. Koszt wdrożenia obejmował będzie m.in koszt materiałów promujących nowy produkt/usługę PES, uruchomienie działań marketingowych, zakup arkuszy kalkulacyjnych innych specjalistycznych programów niezbędnych dla danego, konkretnego modelu PES

12 Pakiet marketingowy będzie dedykowanym narzędziem dla PS, które będą chciały promować swoje usługi pozyskując nowych odbiorców. Pakiet będzie rozdysponowany zgodnie z konkursem na najbardziej efektywne wykorzystanie narzędzi marketingowych dla PES działających nie dłużej niż 3 lata i nie przekraczających obrotu 100 000 zł. Strefa fundraisingu obejmująca grupowe i indywidualne konsultacje z zakresu umiejętności fundraisingowych dla PES. Funkcjonować będzie Klub Fundraisera, który cyklicznie raz w miesiącu będzie się spotykać celem podnoszenia kompetencji fundraiserów. Strefa partnerstwa – spotkania liderów partnerstw

13 Wybór najtańszej oferty nie zawsze oznacza gospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi. Manifest Ekonomii Społecznej

14 Dziękuję bardzo Marta Leżańska Doradca Biznesowy Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej www.jowes.pl marta@jowes.pl jowes@jowes.pl Tel. 34 325 71 42 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Jak Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą Jak Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą wspierać podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google