Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka 18 listopada 2013 roku Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka 18 listopada 2013 roku Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka 18 listopada 2013 roku Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

2 Od czego się zaczęło? 10 czerwca 2011 roku Królestwo Norwegii podpisało z Rzeczypospolitą Polską Memorandum of Understanding w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Memorandum of Understanding w sprawie nowej edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W tym ostatnim dokumencie tym przewidziano wsparcie finansowe Norwegii dla Polski na programy kwalifikujące się do wsparcia. Takim Programem jest „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć”.

3 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie 28 sierpnia 2013 roku doszło do podpisania Porozumienia między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie realizacji projektu predefiniowanego „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” w ramach Programu Operacyjnego „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

4 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Rezultatem projektu: zwiększenie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przewidujemy działania bezpośrednio adresowane do osób pokrzywdzonych lub narażonych na przemoc w rodzinie, jak i działania pośrednie mające na celu profesjonalizację świadczonej na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą pomocy. Cel i rezultaty projektu

5 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Działania pośrednie – szkolenia dla osób pracujących z osobami pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Planujemy przeszkolić około 44 osoby z w/w Ośrodków, tak by każdy Ośrodek dysponował osobą, która zdobyła wiadomości niezbędne by udzielić profesjonalnej pomocy osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie. Działania jakie będziemy realizować w ramach projektu

6 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Szkolenia będą trwały kilka sesji wyjazdowych, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z przepisami dotyczącymi uprawnień przysługujących osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, a także z tematami zgłoszonymi przez samych zainteresowanych. Koordynatorzy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP) zgłosili zapotrzebowanie m.in. na tematy dotyczące współuzależnień, jednostki chorobowej T-74 oraz sposobu radzenia sobie z pokrzywdzonymi agresywnymi, czy konfliktowymi.

7 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Czy szkolenia są dla osób pracujących z osobami pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie są potrzebne? Tak – zmieniające się przepisy prawa i kształtująca się praktyka orzecznicza, powoduje konieczność zapoznawania osób pracujących z pokrzywdzonymi z w/w zmianami i praktyką. Na potrzebę szkoleń wskazuje też samo zainteresowanie osób pracujących z pokrzywdzonymi. Szkolenia te są potrzebne, aby umożliwić osobom dotkniętym przemocą w rodzinie uzyskanie fachowej i w miarę kompleksowej pomocy polegającej m.in. na skierowaniu do placówki, świadczącej dany rodzaj pomocy np. hostelu.

8 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Dlaczego szkolenia dla profesjonalistów są ograniczone wyłącznie dla osób pracujących w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem? Ministerstwo Sprawiedliwości jest jednym z resortów, aczkolwiek nie wiodącym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kierując się właściwością i zakresem kompetencyjnym, Ministerstwo Sprawiedliwości adresuje szkolenia do osób pracujących w jednostkach pomocowych przez nie kontrolowanych, a więc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem tworzących Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw.

9 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Działania bezpośrednie dla pokrzywdzonych Dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie planujemy zorganizować jednodniowe spotkania edukacyjne. Spotkania zostaną zorganizowane w 16 miastach w każdym województwie. W trakcie tych spotkań zamierzamy zapoznać pokrzywdzonych z przysługującymi ich prawami oraz mechanizmami w zjawisku przemocy w rodzinie, a także zaznajomić ich z placówkami, do których mogą zwrócić się po pomoc.

10 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Terapie lub zajęcia psychologiczne pokrewne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Czasami skutki przemocy w rodzinie są tak silne, że osoby nią pokrzywdzone, nawet znając przysługujące im prawa, nie są w stanie z nich korzystać. Dlatego oprócz spotkań edukacyjnych zamierzamy w ramach projektu zaoferować osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, wsparcie psychologiczne. O formie pomocy zadecyduje profesjonalista – terapeuta lub psycholog, tak by oferowana pomoc była jak najskuteczniejsza.

11 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Wszystkie zadania merytoryczne przeprowadzone zostaną z zachowaniem procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawcami zadań będą podmioty, które wygrają przetargi na realizację poszczególnych zadań. Nabór uczestników wszystkich zadań będzie przeprowadzany przy ścisłej współpracy z Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, a w przypadku zadań kierowanych do osób pokrzywdzonych – również ze Specjalistycznymi Ośrodkami Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

12 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Tak – współpracę tę formalnie umożliwia Porozumienie z dnia 15 września 2011 roku między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a Ministerstwem Sprawiedliwości o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpracy tej przyświeca wspólny cel pracowników i osób pracujących w obu rodzajach Ośrodków jakim jest skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie. Czy współpraca między Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, a Specjalistycznymi Ośrodkami Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na rzecz projektu jest możliwa?

13 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie a)szkolenia dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie – 2014 rok; b)spotkania edukacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 2014 rok; c)udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – 2015 rok. Ogółem planujemy 120 działań (szkoleń, spotkań edukacyjnych oraz terapii lub działań psychologicznych pokrewnych) Kiedy planujemy działania merytoryczne w ramach projektu?

14 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Utworzyliśmy stronę internetową dla projektu – www.pomocofiarom.ms.gov.pl na której zawarte zostały informacje o projekcie, programie operacyjnym, w ramach którego jest on realizowany, o wydarzeniach i aktualnościach. Na stronie tej, znajdą się również informacje o miejscach i terminach szkoleń i warunkach rekrutacji. Naszym założeniem jest, by strona stanowiła dla wszystkich zainteresowanych dogodne i rzetelne źródło informacji. Jakie działania w ramach projektu już zrealizowaliśmy?

15 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

16 Jakie działania w ramach projektu już zrealizowaliśmy? Wydaliśmy plakaty projektowe oraz ulotki. Ulotki przedstawiają planowane działania w projekcie, cel projektu, kwotę dofinansowania oraz informacje o funduszach norweskich. Zawierają również informacje kontaktowe, tak by każdy zainteresowany wiedział, gdzie znajdzie szczegółowe informacje. W sumie wydano: 100 egzemplarzy plakatów oraz 80.000 egzemplarzy ulotek, które w najbliższym czasie zostaną rozpowszechnione m.in. do OPOPP- ów.

17 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

18

19

20 Budżet projektu: Całkowity budżet projektu wynosi równowartość 700 000 EURO wg kursu 4,1412 zł z czego 15% tj. równowartość 105.000 EURO stanowi wkład własny Kwota dofinansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 wynosi równowartość 595.000 EURO Czas realizacji projektu: sierpień 2013 – grudzień 2015 roku

21 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Na zaangażowanie podmiotów, z którymi współpracujemy w realizację projektu, w tym w szczególności na pomoc: Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem; Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w rekrutacji profesjonalistów, uczestników spotkań edukacyjnych oraz terapii dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Na co liczymy?

22 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Dziękuję za uwagę Tylko razem możemy więcej!!! Prezentację opracowała: Anna Wiecha – koordynator projektu Główny Specjalista Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa telefon: (022) 23-90-621 e-mail: Wiecha@ms.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka 18 listopada 2013 roku Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google