Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzieje feminizmu. Feminizm- ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równ ouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzieje feminizmu. Feminizm- ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równ ouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających."— Zapis prezentacji:

1 Dzieje feminizmu

2 Feminizm- ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równ ouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających się stanowiskami w takich kwestiach jak np. prawa kobiet i płeć kulturowa. Współcześnie w społeczeństwach zachodnich pod pojęciem feminizmu rozu mie się przede wszystkim nowy ruch feministyczny (feminizm drugiej fali), za którego początek uważa się wydanie przez Betty Friedan książki pt. Mistyka kobiecości w roku 1963. Poglądy reprezentowane przez wcześniejszą falę f eminizmu (formalne równouprawnienie kobiet) zostały w dużej mierze przys wojone przez zachodnie społeczeństwa i przestały być elementem program u feministycznego.

3 Centralne zagadnienia feminizmu ulegają zmianom w czasie. Przez ostatnie 30 lat feminizm z ajmował się następującymi tematami: rozwój teorii feminizmu oraz przekształcanie jej w po lityczną praktykę; równe traktowanie; równouprawnienie w polityce, pracy, społeczeństwie, rodzinie itd.; przemoc indywidualna i strukturalna wobec kobiet; seksualne samostanowienie; dopuszczalność aborcji; walka z męską dominacją językową; krytyczne ujęcie spraw reprodukcji; pozycja matek w społeczeństwie; homoseksualizm – równe traktowanie związków het ero- i homoseksualnych; dyskusje na temat pornografii; konstrukcja i dekonstrukcja tożsamości płciowej; kulturowe i indywidualne samostanowienie; rozwój teorii feminizmu oraz przekształcanie jej w po lityczną praktykę; równe traktowanie; równouprawnienie w polityce, pracy, społeczeństwie, rodzinie itd.; przemoc indywidualna i strukturalna wobec kobiet; seksualne samostanowienie; dopuszczalność aborcji; walka z męską dominacją językową; krytyczne ujęcie spraw reprodukcji; pozycja matek w społeczeństwie; homoseksualizm – równe traktowanie związków het ero- i homoseksualnych; dyskusje na temat pornografii; konstrukcja i dekonstrukcja tożsamości płciowej; kulturowe i indywidualne samostanowienie; przeciwdziałanie tendencjom dyskryminacji poprzez dążenia emancypacyjne; stosunek wobec innych ruchów społecznych, takich j ak ruch robotniczy, ruch ekologiczny, ruch wolnościo wy; obecność kobiet w różnych obszarach życia (np. kob iety w nauce); intersekcjonalność, czyli relacje płci do innych podst awowych kategorii społecznych, takich jak rasa, orien tacja seksualna. przeciwdziałanie tendencjom dyskryminacji poprzez dążenia emancypacyjne; stosunek wobec innych ruchów społecznych, takich j ak ruch robotniczy, ruch ekologiczny, ruch wolnościo wy; obecność kobiet w różnych obszarach życia (np. kob iety w nauce); intersekcjonalność, czyli relacje płci do innych podst awowych kategorii społecznych, takich jak rasa, orien tacja seksualna.

4 Spory w ramach feminizmu W ramach ruchu feministycznego toczą się gorące dyskusje na temat kwestii pod stawowych, celów ruchu i środków działania. Dyskusja toczy się również pomiędz y podejściami drugo-falowym i trzecio-falowym. Z tych powodów feminizm jest ruc hem podzielonym. Poszczególne nurty zarzucają sobie często działanie na szkod ę kobiet, czy nieuprawnione wypowiadanie się w ich interesie.

5 Spory w ramach feminizmu Do tematów spornych nalężą m.in: Metody działania feminizmu, Metody działania feminizmu, Kwestie nierówności, Kwestie nierówności, Konstrukcja płci kulturowej, Konstrukcja płci kulturowej, Treść kobiecości, Treść kobiecości, Kwestia akademizmu, Kwestia akademizmu, Kwestie rasowe, etniczne i klasowe, Kwestie rasowe, etniczne i klasowe, Reprezentacja, Reprezentacja, Seksualność kobiet, Seksualność kobiet,

6 Historia feminizmu Sama nazwa feminizm została po raz pierwszy użyta w 1895 r. Ruch i idee związane z ema ncypacją kobiet są jednak znacznie starsze. Myśl feministyczna rozwijana jest od XVII–XVIII wieku, choć jej ślady można znaleźć właś ciwie we wszystkich epokach. Początki feminizmu sięgają czasów Rewolucji Francuskiej (l ata 1789-1799) i powstania Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki (1791 r.), którą na wzó r Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela wydała Olimpia de Gouges (za głoszone poglądy zginęła na szafocie). Rok później Mary Wollstonecraft wydałaWołanie o prawa kobiety z p ostulatami równości politycznej i systemu kształcenia dla kobiet i mężczyzn. Za pierwszą f eministkę w historii uznaje się Christine de Pisan, francuską pisarkę z XIV wieku. W etap masowego ruchu feminizm wkracza w wieku XIX. Od tego czasu mówi się o trzec h „falach” feminizmu. Różnią się one programem i sposobem definiowania „równouprawni enia kobiet”, stąd mówi się również o typach feminizmu (pierwszo-, drugo- i trzecio-falowy).

7 Pierwsza fala feminizmu Pierwsza fala – inaczej „dawna fala” (old wave), to okres aktywności ruchu am erykańskich i angielskich sufrażystek (od łac. suffragium – głos wyborczy) ok. 1840–1920roku.

8 Parada sufrażystek w Nowym Jorku (1912)

9 Druga fala feminizmu O drugiej fali feminizmu mówi się w odniesieniu do ruchów i teorii charakte rystycznych dla lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Termin „feminizm drugiej fali” (second wave feminism) został po raz pierwszy użyt y przez Marshę Lear w 1968 r

10 Demonstracja holenderskich feministek w Hadze (1975)

11 Postfeminizm i trzecia fala feminizmu Feminizm trzeciej fali – zbiorcze określenie różnorodnych zjawisk związanych z ruche m feministycznym od lat 80. XX wieku do dnia dzisiejszego. Trzecia fala feminizmu była odpowiedzią na porażkę drugo-falowych strategii równouprawnienia oraz konsekwencją rosnącej świadomości znaczenia rasy, etniczności, wyznania religijnego czy podziałów e konomicznych dla równouprawnienia kobiet.

12 Paryska manifestacja kobiet w listopadzie 1995

13 Prądy w ramach feminizmu Feminizm jest ruchem złożonym i w jego ramach wyróżnić można wiele nurtów. Br akuje powszechnej zgody co do kryteriów ich wyróżniania i wielu badaczy wprowa dza własne klasyfikacje. Poszczególne nurty nie są jednorodne i często wewnętrzn ie skonfliktowane. Powszechnie odróżnia się liberalny i radykalny feminizm. Podst awowym kryterium jest tutaj radykalizm postulatów i działań, a także nastawienie r eformistyczne, bądź rewolucyjne. Feminizm Nurty feminizmu Liberalny feminizm Liberalny feminizm Radykalny feminizm Radykalny feminizm Feminizm zorientowany psychoanalitycznie Feminizm zorientowany psychoanalitycznie Feminizm egzystencjalny Feminizm egzystencjalny Feminizm postmodernistyczny Feminizm postmodernistyczny Feminizm anarchistyczny Feminizm anarchistyczny EkoFeminizm EkoFeminizm Feminizm czarny, czerwony, latynoski Feminizm czarny, czerwony, latynoski Feminizm chrześcijański i teologia feministyczna Feminizm chrześcijański i teologia feministyczna Feminizm trzecio-światowy, postkolonial ny i globalny Feminizm trzecio-światowy, postkolonial ny i globalny Feminizm lesbijski Feminizm lesbijski Feminizm proseksualny i antypornograficzny Feminizm proseksualny i antypornograficzny Feminizm marksistowski i socjalistyczny Feminizm marksistowski i socjalistyczny

14 Feminizm w naukach społecznych i humanistycznych Feminizm znacząco wpłynął na kształt wielu nauk społecznych i humanistycznych. W wi ększości dyscyplin istnieje odrębny nurt badań inspirowanych bądź związanych z femini zmem. Występując często przeciwko ustalonym kanonom, uznanym teoriom, czy pogląd om, prowadził do wzmożenia dyskusji w ramach poszczególnych dyscyplin, przedefinio waniu wielu problemów czy poszerzeniu pola badawczego.

15 Antyfeminizm Podobnie jak feminizm, antyfeminizm jest zjawiskiem bardzo różnorodnym. W ogólności antyfeminizm sprzeciwia się ideom lub działaniom ruchu feministycznego. W zależności od kontekstu społecznego i historycznego, a także w zależności od tego jakim ideom i o dłamom feminizmu się sprzeciwia, antyfeminizm może przybierać różne odmiany. W cen trum antyfeminizmu tkwi zazwyczaj przekonanie, że albo nierówności w pozycji społeczn ej płci nie istnieją, albo też, że zmiana w odmiennej pozycji płci jest albo niemożliwa, alb o szkodliwa.

16 Amerykańscy antysufrażyści (1911)

17 Feminizm w Polsce Feminizm jest w Polsce obecny od początku XIX wieku i jego rozwój historyczny znaczni e odbiega od feminizmu zachodnioeuropejskiego i amerykańskiego, na skutek m.in. odiz olowania PRL od światowego feminizmu. Historia polskiego feminizmu dzieli się na 7 tzw. „fal”. Jedną z pierwszych publikacji w Polsce na temat praw kobiet napisał w 1836 roku prawnik Antoni Czajkowski.

18

19


Pobierz ppt "Dzieje feminizmu. Feminizm- ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równ ouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających."

Podobne prezentacje


Reklamy Google