Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Postępy w procesie negocjacji z Komisją.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Postępy w procesie negocjacji z Komisją."— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Postępy w procesie negocjacji z Komisją Europejską 6 listopada 2014r.

2 Departament Rozwoju Regionalnego  10 kwietnia 2014 r. – czwarta wersja projektu RPO WKP na lata 2014- 2020 została przekazana Komisji Europejskiej  23 maja 2014 r. – KE zaakceptowała Umowę Partnerstwa, konieczność dostosowania projektu RPO WKP do ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa  19 sierpnia 2014 r. – uwagi KE do projektu RPO  17 września 2014 r. - piąta wersja projektu RPO WKP z uwzględnieniem zmian wynikających z Umowy Partnerstwa oraz części uwag zgłoszonych przez KE  24 września 2014 r. – pierwsza runda negocjacji projektu RPO w Warszawie  8 października 2014 r. - piąta wersja projektu RPO z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 8 października 2014 r. (obszar EFS, realokacje)  20 października 2014 r. – druga runda negocjacji projektu RPO w Warszawie  3-7 listopada 2014 r. - trzecia runda negocjacji projektu RPO w Brukseli

3 Departament Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji PI 1a – Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji - infrastruktura B+R jednostek naukowych (ujęta w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz Kontrakcie Terytorialnym) PI 1b – Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje - wsparcie całego cyklu innowacji w przedsiębiorstwach: od fazy badań (zaplecze badawczo-rozwojowe, koszt prowadzenia lub zakupu badań), poprzez etap prac rozwojowych do wdrożenia włącznie (tzw. pierwsza produkcja)

4 Departament Rozwoju Regionalnego Najważniejsze uwagi KE do RPO WKP v. 4.0: wsparcie w PI 1b nie powinno obejmować wdrożenia wyników prac B+R (ostatni poziom objęty dofinansowaniem to opracowanie prototypu). IZ podczas negocjacji wskazała na konieczność wyodrębnienia wstępnego poziomu wdrożenia, tzw. pierwszą produkcję; KE wskazała na konieczność zapewnienia pełnej zgodności interwencji w CT1 z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji; maks. 10% CT1 na PI 1a. Zmiany w RPO WKP po uwagach KE oraz po II turach negocjacji: -zgoda KE na objęcie wsparciem w ramach PI 1b do poziomu tzw. pierwszej produkcji, -pełna zgodność interwencji w ramach CT1 z RIS, -KE wykazała elastyczność w odniesieniu do 10% CT 1 na PI 1a, ale pod warunkami ( w RPO obecnie ok. 20% alokacji CT1 skierowane na PI 1a ).

5 Departament Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP (…) PI 3a - Promowanie przedsiębiorczości - wsparcie dla nowoutworzonych przedsiębiorstw, wsparcie terenów inwestycyjnych, PI 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia - wspieranie nowych modeli biznesowych w kierunku działalności międzynarodowej PI 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług - wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw PI 3d – Wspieranie działalności IOB - wspieranie rozwoju usług IOB

6 Departament Rozwoju Regionalnego Najważniejsze uwagi KE do RPO WKP v. 4.0: ograniczenie ilości PI w CT3. Dotyczy to zwłaszcza PI 3d, którego zakres dubluje się z PI 3a, KE wskazała, że logika interwencji w ramach PI 3c powinna ulec przemodelowaniu (usunięcie odniesień do terytorialnego charakteru interwencji, uzależnionego od sytuacji w obszarze zatrudnienia na danym obszarze oraz do endogenicznego potencjału regionu, KE wskazała na konieczność zastosowania preferencji dla projektów realizowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji. Zmiany w RPO WKP po uwagach KE oraz po II turach negocjacji: -rezygnacja z PI 3d z przeniesieniem jednocześnie jego zakresu merytorycznego do PI 3a, -logika interwencji w PI 3c nakierowana na rzeczywiste wzmocnienie konkurencyjności MŚP, -preferencje dla projektów realizowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji, -tereny inwestycyjne: jeżeli na koniec okresu kwalifikowalności teren nie zostanie wypełniony w 100% nastąpi proporcjonalnie zwrot dofinansowania; w przypadku ulokowania dużego przedsiębiorstwa również zwrot dofinansowania – proporcjonalnie, -brak możliwości wsparcia klastrów na poziomie regionalnym.

7 Departament Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA 2. Cyfrowy region Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystywania i jakości TIK PI 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia - rozwój elektronicznych usług publicznych

8 Departament Rozwoju Regionalnego Najważniejsze uwagi KE do RPO WKP v. 4.0: konieczność koncentracji interwencji na najbardziej dojrzałych e-usługach (czwarty poziom), warunkowe dopuszczenie możliwości realizacji inwestycji w twardą infrastrukturę ICT, konieczność identyfikacji przeszkód prawnych ograniczających lub uniemożliwiających realizację inwestycji w ramach PI 2c. Zmiany w RPO WKP po uwagach KE oraz po II turach negocjacji: - preferowane będą projekty, których realizacja dostarczy najbardziej dojrzałe e-usługi (czwarty poziom), - w zakresie projektów dotyczących e-usług publicznych możliwe będą inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna (tzw. twarda infrastruktura – sprzęt, wyposażenie), o ile powyższe będzie warunkować realizację celów projektu, a przeprowadzona w tym zakresie inwentaryzacja wykaże niedostępność zasobów w ramach administracji publicznej, - wsparcie wyłącznie dla projektów, których realizacja nie będzie ograniczona lub niemożliwa z uwagi na zidentyfikowane przeszkody prawne dotyczące planowanych rozwiązań w zakresie e-usług.

9 Departament Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach PI 4a - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, budowa i modernizacja sieci SN i nn, budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw PI 4b – Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach - wsparcie działań i inwestycji poprawiających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach PI 4c – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych i mieszkaniowych PI 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych - wsparcie systemu zrównoważonego transportu publicznego.

10 Departament Rozwoju Regionalnego Najważniejsze uwagi KE do RPO WKP v. 4.0: konieczność określenia warunków wsparcia dużych przedsiębiorstw w ramach PI 4b, przeniesienie wsparcia zakładów produkujących urządzenia OZE z PI 4b do PI 3c, wydatki dotyczące projektów drogowych w ramach PI 4e muszą stanowić mniejszość, priorytetem powinna być infrastruktura transportu publicznego a nie tabor, należy dodać zapis, że nabycie taboru będzie możliwe tylko, gdy będzie on uzupełniał inwestycję infrastrukturalną, w zakresie taboru preferencje powinny otrzymać projekty związane ze środkami transportu na alternatywne źródła napędu.

11 Departament Rozwoju Regionalnego Zmiany w RPO WKP po uwagach KE oraz po II turach negocjacji: -brak zgody KE na wsparcie przedsiębiorstw uzdrowiskowych w ramach PI 4b, -przeniesienie wsparcia zakładów produkujących urządzenia OZE z PI 4b do PI 3c, -nabycie taboru będzie możliwe tylko, gdy będzie on uzupełniał inwestycję infrastrukturalną, -w zakresie taboru preferencje otrzymają projekty związane ze środkami transportu na alternatywne źródła napędu (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, autobusów napędzanych wodorem, itp.), -wszędzie tam, gdzie będzie miała miejsce wymiana źródeł ciepła, należy dodać klauzulę: "wprowadzenie pieców węglowych nie będzie współfinansowane„, -inwestycje w transport miejski zawsze powinny wynikać z planów mobilności miejskiej, albo umieszczone w planach niskoemisyjnych lub w ZIT (na podstawie załącznika nr 1 do komunikatu N ° COM (2013) 913 wersja ostateczna w sprawie "koncepcji planów zrównoważonej mobilności w miastach "), -wszelkie inwestycje drogowe, albo lokalne lub regionalne, muszą być ściśle związane z mobilnością w miastach i stanowią jedynie niewielką część i niezbędny element projektów transportu miejskiego,

12 Departament Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA 4. Region przyjazny środowisku Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i Zarządzania ryzykiem PI 5b – Dostosowanie do zmian klimatu - realizacja projektów z zakresu małej retencji, doposażenie sprzętowe służb ratowniczych

13 Departament Rozwoju Regionalnego Najważniejsze uwagi KE do RPO WKP v. 4.0: zbyt znaczna ilość środków przeznaczona na wsparcie służb ratowniczych biorąc pod uwagę wspieranie tych służb w perspektywie 2007-2013 Zmiany w RPO WKP po uwagach KE oraz po II turach negocjacji: - alokacja na wyposażenie służb ratunkowych (propozycja wyjściowa KE 10% lub 1,5-2 mln euro). KE wyraziła zgodę na alokację planowaną na wsparcie służb ratowniczych, jednakże pod warunkiem zwiększenia alokacji w CT 5, zwiększenie alokacji na PI 5b.

14 Departament Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA 4. Region przyjazny środowisku Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami PI 6a – Gospodarka odpadami - kompleksowe inwestycje mające na celu zastąpienie składowania odpadów innymi metodami ich zagospodarowania PI 6b – Gospodarka wodno-ściekowa - wsparcie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM PI 6c – Ochrona dziedzictwa kulturowego - wsparcie infrastrukturalne obiektów kultury i zabytkowych, wsparcie promocji walorów kulturowych regionu PI 6d – Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej - wsparcie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności, wsparcie działań z zakresu edukacji ekologicznej

15 Departament Rozwoju Regionalnego Najważniejsze uwagi KE do RPO WKP v. 4.0: KE uznała alokację na gospodarkę odpadami w RPO za zbyt niską. KE podniosła również konieczność zmniejszenia alokacji na kulturę na rzecz gospodarki odpadami, konieczność zapewnienia trwałości projektów dot. parków krajobrazowych. Zmiany w RPO WKP po uwagach KE oraz po II turach negocjacji: -zwiększenie alokacji na gospodarkę odpadami, -zmniejszenie alokacji na gospodarkę wodno-ściekową, -zmniejszenie alokacji na kulturę, -IZ przyjęła oczekiwania KE w stosunku do projektów małej skali określające wielkość maksymalnie do 5 mln euro oraz 2 mln euro w CT 8 i 9 (zgodnie z UP), -preferencje uzyskają projekty dot. parków krajobrazowych zlokalizowanych na obszarze Natura 2000 (w części dot. kierunkowych zasad wyboru projektów).

16 Departament Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej PI 7b – Transport drogowy - budowa i przebudowa dróg wojewódzkich wiążących regionalny układ transportowy PI 7c – Transport multimodalny - inwestycje związane z poprawą parametrów użytkowych infrastruktury śródlądowych dróg wodnych i terminali przeładunkowych PI 7d – Transport kolejowy - budowa, modernizacja i rehabilitacja sieci kolejowej doprowadzającej ruch w kierunku sieci TEN-T, mającej znaczenie dla systemu przewozów regionalnych, zakup i modernizacja jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich, budowa, modernizacja, rehabilitacja kolejowej infrastruktury dworcowej.

17 Departament Rozwoju Regionalnego Najważniejsze uwagi KE do RPO WKP v. 4.0: KE zasugerowała zmianę proponowanych proporcji środków przeznaczonych na drogi i kolej i położenie większego nacisku na wsparcie kolei, Zmiany w RPO WKP po uwagach KE oraz po II turach negocjacji: -zmniejszenie alokacji przeznaczonej na transport śródlądowy i na drogi, -zwiększenie alokacji przeznaczonej na transport kolejowy,

18 Departament Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją PI 9a – Infrastruktura zdrowotna i społeczna - wsparcie infrastruktury zdrowotnej warunkującej wdrożenie programów profilaktyki zdrowotnej, wsparcie infrastruktury społecznej w zakresie deficytowych obszarów polityki społecznej PI 9b – Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna - wsparcie działań infrastrukturalnych przyczyniających się do rewitalizacji fizycznej, społecznej i gospodarczej obszarów problemowych Cel tematyczny 10. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją PI 10a – Infrastruktura edukacyjna - wsparcie infrastruktury przedszkolnej, szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa ogólnego

19 Departament Rozwoju Regionalnego Najważniejsze uwagi KE do RPO WKP v. 4.0: warunkowe dopuszczenie wsparcia inwestycji w drogi lokalne (PI 9b), priorytet dla wsparcia infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz infrastruktury przedszkolnej, ograniczenie interwencji w obszarze kształcenia ogólnego do elementów wskazanych w UP (kompetencje kluczowe na rynku pracy).

20 Departament Rozwoju Regionalnego Zmiany w RPO WKP po uwagach KE (obszary nie były jeszcze poddane negocjacji z KE): -wprowadzono zapis, zgodnie z którym inwestycje w drogi lokalne możliwe wyłącznie, gdy będą stanowiły niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi oraz będą uwzględnione w LPR, -interwencję skoncentrowano na wsparciu infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz infrastruktury przedszkolnej; -wsparcie w zakresie kształcenia ogólnego ograniczono wyłącznie do podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), stymulowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), tworzenia warunków do nauczania eksperymentalnego, a także indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; -budowa nowej infrastruktury edukacyjnej musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze w celu zachowania równowagi pomiędzy lepszym dostępem do edukacji a długoterminową opłacalnością takiej inwestycji.

21 Departament Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją PI 9d – Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - wsparcie działań rewitalizacyjnych w miejscowościach wiejskich, wsparcie małej, lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości

22 Departament Rozwoju Regionalnego Najważniejsze uwagi KE do RPO WKP v. 4.0: należy uwypuklić, że wsparcie powinno w szczególności dotyczyć ograniczenia wykluczenia społecznego i ubóstwa, warunkowe dopuszczenie wsparcia inwestycji w drogi lokalne, Zmiany w RPO WKP po uwagach KE (obszary nie były jeszcze poddane negocjacji z KE): -przemodelowano cel bezpośredni osi ze wzrostu aktywności lokalnej na wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach objętych LSR, -wprowadzono zapis, zgodnie z którym inwestycje w drogi lokalne możliwe wyłącznie, gdy będą stanowiły niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi oraz będą uwzględnione w LPR,

23 Departament Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA 8 Aktywni na rynku pracy Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Główne założenia w RPO WKP v. 4.0 w zakresie osi priorytetowej: Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy (8i) Wzrost przedsiębiorczości i samo zatrudnienia zarówno osób pozostających bez pracy, jak i pracujących (8iii) Wzrost aktywności zawodowej osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz wsparcie podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3(8iv) Rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora MŚP oraz dostosowanie przedsiębiorstw do zmian (8v) Wydłużenie aktywności zawodowej oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących (8vi)

24 Departament Rozwoju Regionalnego Najważniejsze uwagi Komisji Europejskiej: 1. Koncentracja wsparcia na osobach pozostających bez pracy (powyżej 29 r.ż.), zwłaszcza znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych i nisko wykwalifikowanych 2.Konieczność wprowadzenia w RPO zapisów określających poziomy efektywności zatrudnieniowej 3.Koncentracja wsparcia na sektorach o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie (tzw. firmach szybkiego wzrostu) (na podstawie regionalnych badań i analiz oraz RSI); koncentracja wsparcia na pracownikach 50+ oraz nisko wykwalifikowanych 4.Ryzyko powielania wsparcia realizowanego z poziomu regionalnego i z poziomu krajowego w zakresie programów profilaktycznych (koordynacja na poziomie krajowym) – konieczny mechanizm koordynacji na poziomie krajowym

25 Departament Rozwoju Regionalnego Zmiany w RPO WKP po uwagach KE oraz I turze negocjacji  Wsparcie aktywizacyjne skierowane będzie do osób powyżej 29 roku życia,  Koncentracja wsparcia na osobach bezrobotnych (zakwalifikowanych do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy), poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,  W RPO wskazane zostanie, iż przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej będą uwzględniały efektywność zatrudnieniową oraz priorytetowo będą traktowane projekty zakładające efektywność zatrudnieniową wyższą niż wymagany minimalny próg poprzez kryteria wyboru projektów,  Wsparcie w ramach PI 8v będzie koncentrować się przede wszystkim na sektorach o najwyższym potencjale do generowania miejsc pracy (tzw. firmach szybkiego wzrostu), które będą wskazywane w oparciu o regionalne badania i analizy oraz inteligentne specjalizacje określone w RSI, z uwzględnieniem jednolitej metodologii określania branż na podstawie danych dostępnych w ramach statystyki publicznej,  Pomoc w ramach PI 8v będzie koncentrować się również na pracownikach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. w wieku powyżej 50 r.ż. i o niskich kwalifikacjach.  Grupa docelowa (8vi) to : osoby w wieku aktywności zawodowej, w szczególności powyżej 50 roku życia.

26 Departament Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA 9 Solidarne Społeczeństwo CT 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Główne założenia w RPO WKP v. 4.0: 1.Realizacja programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą oraz objętej kuratelą sądową (PI 9i) 2.Poprawa jakości i dostępności do usług opiekuńczych nad osobami starszymi niepełnosprawnymi i zależnymi (PI 9iv) 3.Poprawa jakości i dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym wsparcie Ośrodków Interwencji Kryzysowej (PI 9iv) 4.Rozwój usług o charakterze środowiskowym, w tym poradnictwo prawne, mieszkania wspierane, wspomagane, treningowe (PI 9iv) 5.Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych w postaci rehabilitacji leczniczej, profilaktyki zdrowotnej dzieci, wczesnej diagnostyki wad rozwojowych, programy szczepień (PI 9iv) 6.Wsparcie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, w tym animacja, inkubacja, dotacja (PI 9v) 7.Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej - szkolenia, usługi specjalistyczne (PI 9v)

27 Departament Rozwoju Regionalnego Najważniejsze uwagi Komisji Europejskiej:  Wskazanie jasnej demarkacji między CT8 a CT9 oraz doprecyzowanie w zakresie opisu grupy docelowej  Zbyt ogólny i za szeroki zakres wsparcia w szczególności w zakresie usług zdrowotnych  Wsparcie usług zdrowotnych wymaga dostosowania do zapisów Policy Paper  Programy zdrowotne powinny być opracowywane na poziomie krajowym lub ze środków własnych województwa

28 Departament Rozwoju Regionalnego  Zapewnienie wsparcia procesu de instytucjonalizacji  Usługi poradnictwa prawnego i obywatelskiego - jedynie jako element szerszych i bardziej kompleksowych projektów  Umieszczanie klauzul społecznych przy realizacji inwestycji finansowanych z EFSI w celu wspierania podmiotów ekonomii społecznej

29 Departament Rozwoju Regionalnego Zmiany w RPO WKP po uwagach KE oraz I turze negocjacji  Doprecyzowanie opisu grupy docelowej w zakresie demarkacji z CT8 (PI 9i) oraz wskazano na zgodność katalogu osób kwalifikujących się do wsparcia z Wytycznymi obszarowymi MIiR (PI 9i/PI 9iv) oraz przeformułowano planowane typy przedsięwzięć doprecyzowując obszar interwencji,  Usługi zdrowotne określono zgodnie z Policy Paper, wskazano na zapewnienie mechanizmów koordynacyjnych, zapobiegających powielaniu się wsparcia – negocjacje tego obszaru w III turze (PI 9iv),  Wsparcie realizowane będzie zgodnie z założeniem europejskich zasad przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej (PI 9iv),  Dookreślono że usługi poradnictwa prawnego będą realizowane jako element kompleksowych projektów (PI 9iv),  Projekt Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków zakłada stosowanie klauzul społecznych (PI 9v),

30 Departament Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA 10 Innowacyjna edukacja Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie Główne założenia w RPO WKP v. 4.0 w zakresie osi priorytetowej: wsparcie placówek wychowania przedszkolnego (10i), wsparcie szkół prowadzących kształcenie ogólne (10i), wsparcie osób dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego (10iii), wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (10iv).

31 Departament Rozwoju Regionalnego Najważniejsze uwagi Komisji Europejskiej: 1. Wsparcie w ramach edukacji ogólnej powinno służyć przede wszystkim zwiększeniu możliwości do zatrudnienia uczniów (10i), 2. Dopuszczalne jest jedynie wsparcie dla nauczycieli kształcenia ogólnego w określonym zakresie, tj. poprzez podniesienie interpersonalnych i społecznych kompetencji, obsługa sprzętu ICT, wprowadzanie eksperymentalnych metod nauczania, rozwój metod diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz metod indywidualnego podejścia do uczniów (10i oraz 10iv), 3. Możliwość finansowania wyposażenia/doposażenia szkół ze środków EFS wyłącznie jako element kompleksowego projektu i po odpowiednim uargumentowaniu tj. diagnoza stanu (10i oraz 10iv), 4. Koncentracja wsparcia w zakresie kształcenia osób dorosłych na kluczowych kompetencjach o charakterze podstawowym i przekrojowym (10iii),

32 Departament Rozwoju Regionalnego 5. Koncentracja wsparcia w zakresie kształcenia ustawicznego na grupach najbardziej potrzebujących (nisko wykwalifikowane, w wieku 50+) (10iii oraz 10iv), 6. Konieczność zapewnienia walidacji i certyfikacji zdobytych w ramach interwencji EFS efektów uczenia się (10iii oraz 10iv), 7. Konieczność zapewnienia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym (10iv), 8. Zwiększenie liczby staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach dla uczniów szkół zawodowych oraz poprawa ich jakości (10iv).

33 Departament Rozwoju Regionalnego Zmiany w RPO WKP po uwagach KE oraz I turze negocjacji  Wsparcie w ramach edukacji ogólnej skoncentruje się na zwiększeniu zatrudnialności uczniów,  Programy wsparcia dla nauczycieli ograniczą się do kierunków zgodnych z Umową Partnerstwa oraz wskazanych przez KE,  Usunięto typy projektów dotyczące wyposażenia szkół, tego typu działania stanowić będą mogły część kompleksowych projektów o ile będą one odpowiednio uzasadnione;  Wsparcie w ramach PI 10iii ogranicza się wyłącznie do obszaru ICT oraz języków obcych w ramach kompetencji kluczowych, mających horyzontalne znaczenie dla możliwości podjęcia zatrudnienia i zwiększenia uczestnictwa w edukacji przez całe życie,

34 Departament Rozwoju Regionalnego  W ramach działań skierowanych do osób dorosłych zapewniony zostanie system walidacji uzyskanych kwalifikacji,  Wsparcie w ramach kształcenia zawodowego będzie ściśle wynikać ze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,  Jedną z priorytetowych kwestii w ramach kształcenia zawodowego będzie zwiększenie liczby staży i praktyk zawodowych dla uczniów, jak również i poprawa ich jakości m.in. poprzez podnoszenie kompetencji opiekunów stażystów i praktykantów.

35 Departament Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność CT 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Główne założenia w RPO WKP v. 4.0: Wzrost aktywności lokalnych społeczności poprzez wspieranie przedsiębiorczości, animację aktywności lokalnej, rozwój form wsparcia dla rodzin, partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Najważniejsze uwagi Komisji Europejskiej: Doprecyzowanie zakresu wsparcia, celów i rezultatów Zmiany w RPO WKP po uwagach KE (obszary nie były jeszcze poddane negocjacji z KE): Przeformułowano cel oraz dostosowano do niego odpowiednie wskaźniki; przeformułowano planowane typy przedsięwzięć doprecyzowując obszar interwencji oraz dookreślono grupę docelową pod kątem zgodności z CT 9

36 Departament Rozwoju Regionalnego Alokacje w ramach RPO po II turach negocjacji z KE

37 Departament Rozwoju Regionalnego Osie priorytetoweEFRR w euro EFS w euro % alokacji Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 429 623 387,00 22,7% Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region50 169 580,00 2,6% Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 297 225 573,00 15,5% Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku110 698 279,00 6,2% Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 190 973 078,00 10,0% Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 249 624 704,00 12,7% Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 39 768 991,00 2,1% Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy 169 954 649,008,9% Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo 124 636 401,006,6% Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja 131 079 539,006,9% Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 49 854 560,002,6% Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna 59 931 546,003,2% 1 368 083 592,00535 456 695,00100%

38 Departament Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę Anna Głuszek Biuro Programowania RPO 2014-2020 Wydział Programowana Europejskiego


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Postępy w procesie negocjacji z Komisją."

Podobne prezentacje


Reklamy Google