Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSZYSTKO CO POWINIENEŚ O NICH WIEDZIEĆ…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSZYSTKO CO POWINIENEŚ O NICH WIEDZIEĆ…"— Zapis prezentacji:

1 WSZYSTKO CO POWINIENEŚ O NICH WIEDZIEĆ…
KONIEC FIGURY geometryczne WSZYSTKO CO POWINIENEŚ O NICH WIEDZIEĆ…

2 Spis treści Prostokąt Kwadrat Trójkąt
- okręgi wpisane i opisane na trójkącie - przystawanie - podobieństwo - twierdzenie Pitagorasa Trapez Okrąg Podobieństwo figur Praktyczne zastosowanie wiedzy o figurach SPIS TREŚCI wstecz

3 Prostokąt Prostokąt to czworokąt o wszystkich kątach prostych i o dwóch parach równoległych boków tej samej długości. IACI=IBDI=d W prostokącie przekątne są równe i dzielą się na połowy.

4 Obliczanie obwodu i pola prostokąta
Obwód prostokąta obliczamy mnożąc przez siebie długości jego boków. Obw. = 2a + 2b Pole powierzchni kwadratu obliczamy mnożąc długość pierwszego boku przez długość drugiego boku. Wynik podajemy w j2. P = a x b lub

5 Kwadrat Kwadrat to szczególny rodzaj prostokąta o równych bokach oraz rombu o równych kątach. Cechy: Wszystkie boki równe Przystające kąty (każdy ma 90 stopni) Prostopadłe do siebie przekątne d o równej długości Posiada cztery osie symetrii IACI=IBDI=d

6 Wzór na przekątną: Wzór na promień okręgu opisanego na kwadracie: Wzór na promień okręgu wpisanego:

7 Obliczanie obwodu i pola kwadratu
Obwód kwadratu obliczamy mnożąc przez siebie długości jego boków. Obw. = 2a+2a Pole powierzchni kwadratu obliczamy mnożąc długość pierwszego boku przez długość drugiego boku. Wynik podajemy w j2. P = a2 P = 2R2 lub P = 4r2

8

9 Trójkąt Trójkąt to figura geometryczna o trzech niewspółliniowych wierzchołkach. Boki trójkąta to odcinki łączące wszystkie trzy pary wierzchołków. Suma rozwartości jego kątów wewnętrznych wynosi 180 stopni. hc W każdym trójkącie naprzeciw większego kąta leży dłuższy bok.

10 Podział trójkątów ze względu na boki:
-trójkąt różnoboczny ma każdy bok innej długości. -trójkąt równoramienny ma dwa boki tej samej długości. -trójkąt równoboczny ma wszystkie trzy boki tej samej długości.

11 Podział trójkąta ze względu na kąty:
-trójkąt ostrokątny, którego wszystkie kąty wewnętrzne są ostre. -trójkąt prostokątny to taki, w którym jeden z kątów wewnętrznych jest prosty (90° lub π/2). Boki tworzące kąt prosty nazywamy przyprostokątnymi, pozostały bok to przeciwprostokątna. -trójkąt rozwartokątny, którego jeden kąt wewnętrzny jest rozwarty.

12 Obliczanie obwodu i pola trójkąta dowolnego
Obwód trójkąta obliczamy dodając do siebie długości jego boków. Obw. = a + b + c Pole trójkąta uzyskujemy dzieląc iloczyn podstawy i wysokości rzuconej na tą podstawę przez dwa. lub

13 hc

14 Okrąg wpisany w trójkąt:
Dwusieczne kątów wewnętrznych trójkąta przecinają się w punkcie, który jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Okrąg opisany na trójkącie: Symetralne boków trójkąta przecinają się w punkcie, który jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie.

15 Promień okręgu wpisanego w trójkąt dowolny
Promień okręgu opisanego na trójkącie dowolnym

16 Okrąg wpisany w trójkąt równoboczny
Okrąg opisany na trójkącie równobocznym

17 Okrąg wpisany i opisany na trójkącie prostokątnym
Promień okręgu opisanego na trójkącie Promień okręgu wpisanego w trójkąt

18 Cechy przystawania trójkątów
- BBB. Jeśli trzy boki jednego trójkąta są odpowiednio równe trzem bokom drugiego trójkąta. BKB. Jeśli dwa boki i kąt między nimi zawarty w jednym trójkącie są odpowiednio równe dwóm bokom i kątowi między tymi bokami w drugim trójkącie. KBK. Jeśli bok i dwa leżące przy nim kąty w jednym trójkącie są odpowiednio równe bokowi i dwóm leżącym przy nim kątom w drugim trójkącie.

19 Cechy podobieństwa trójkątów
- BBB. Jeśli trzy boki jednego trójkąta są proporcjonalne do trzech boków drugiego trójkąta. BKB. Jeśli dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta i kąty zawarte między tymi bokami są równe. KKK. Jeśli kąty jednego trójkąta są odpowiednio równe kątom w drugim trójkącie.

20 Twierdzenie Pitagorasa
Trójkąt prostokątny Twierdzenie Pitagorasa Kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości obu przyprostokątnych

21 Trapez Trapez jest to czworokąt, który posiada dwa równoległe boki zwane podstawami. Dwa pozostałe boki zwane są ramionami.

22 Wśród trapezów wyróżniamy:
trapezy równoramienne - ramiona tej samej długości trapezy prostokątne - co najmniej dwa kąty proste. e Jeżeli trapez równoramienny nie jest równoległobokiem, to można na nim opisać okrąg Pole trapezu równoramiennego: Jeżeli jedno z ramion trapezu jest prostopadłe do jego podstaw, to taki trapez nazywamy trapezem prostokątnym Kwadrat i prostokąt są trapezami prostokątnymi

23 Obliczanie obwodu i pola trapezu
Obwód trapezu obliczamy dodając do siebie długości jego boków. Obw = a+b+c+d Pole trapezu oblicza się w następujący sposób:

24 Linia środkowa trapezu
M1 N1 M, N – środki ramion trapezu m – długość linii środkowej trapezu M1, N1 – środki przekątnych trapezu p – połowa obwodu trapezu P – pole trapezu Linia środkowa trapezu Odcinek łączący środki przekątnych trapezu

25 Okrąg Okręgiem o środku O i promieniu r (r>0) nazywamy zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od punktu O są równe r. O r

26 Pole koła Długość okręgu
Cięciwą okręgu nazywamy odcinek łączący dwa dowolne punkty okręgu. Średnicą okręgu nazywamy każdą cięciwę przechodzącą przez środek okręgu. Promieniem okręgu nazywamy każdy z odcinków łączących środek okręgu z dowolnymi jego punktem Pole koła Długość okręgu

27 Łukiem okręgu nazywamy każdy z odcinków łączących środek okręgu z dowolnym jego punktem.
ł – długość łuku ACB Pierścieniem kołowym nazywamy część płaszczyzny ograniczoną dwoma współśrodkowymi okręgami o promieniach R i r R-r – szerokość pierścienia

28 Podobieństwo figur A A’ B B’ Podobieństwem o skali k>0 , nazywamy przekształcenie płaszczyzny, które dowolnej parze punktów A i B przyporządkowuje punkty A’ i B’ takie, że IA’B’I=k*IABI. Własności podobieństw: Przekształcenie tożsamościowe jest podobieństwem o skali k=1 Przekształcenie odwrotne do podobieństwa o skali k jest podobieństwem o skali 1/k Złożenie dwu podobieństw o skalach k1 i k2 jest podobieństwem o skali k1*k2.

29 Podobieństwo zachowuje: Współliniowość punktów
Uporządkowanie punktów na prostej Miary kątów Stosunek długości odpowiednich punktów Własności figur podobnych Jeśli istnieje podobieństwo o skali k>0 , przekształcające figurę f na figurę g, to figury f i g nazywamy podobnymi w skali k i oznaczamy f~g, wówczas: -stosunek obwodów figur f i g, podobnych w skali k, jest równy k -stosunek pól figur f i g jest równy k2 -stosunek objętości figur f i g jest równy k3

30 Praktyczne zastosowanie wiedzy o figurach
Niezbędna przy planowaniu zakupu np. siatki na ogrodzenie ogrodu lub odpowiedniej ilości płytek, paneli podłogowych i ściennych, wykładziny, tapety itp. Przy pracach projektowych, budowlanych i technicznych.

31 Wykonał: Dziękujemy za uwagę Rafał Drgas oraz Przemysław Wielgosik


Pobierz ppt "WSZYSTKO CO POWINIENEŚ O NICH WIEDZIEĆ…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google