Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIGURY geometryczne WSZYSTKO CO POWINIENE Ś O NICH WIEDZIEĆ… KONIEC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIGURY geometryczne WSZYSTKO CO POWINIENE Ś O NICH WIEDZIEĆ… KONIEC."— Zapis prezentacji:

1

2 FIGURY geometryczne WSZYSTKO CO POWINIENE Ś O NICH WIEDZIEĆ… KONIEC

3 Spis treści Prostokąt Kwadrat Trójkąt - okręgi wpisane i opisane na trójkącie - przystawanie - podobieństwo - twierdzenie Pitagorasa Trapez Okrąg Podobieństwo figur Praktyczne zastosowanie wiedzy o figurach SPIS TREŚCI wstecz

4 Prostokąt Prostokąt to czworokąt o wszystkich kątach prostych i o dwóch parach równoległych boków tej samej długości. IACI=IBDI=d W prostokącie przekątne są równe i dzielą się na połowy.

5 Obliczanie obwodu i pola prostokąta Obwód prostokąta obliczamy mnożąc przez siebie długości jego boków. Obw. = 2a + 2b Pole powierzchni kwadratu obliczamy mnożąc długość pierwszego boku przez długość drugiego boku. Wynik podajemy w j2.j2. P = a x b lub

6 Kwadrat Cechy: -W-Wszystkie boki równe -P-Przystające kąty (każdy ma 90 stopni) -P-Prostopadłe do siebie przekątne d o równej długości -P-Posiada cztery osie symetrii to szczególny rodzaj prostokąta o równych bokach oraz rombu o równych kątach. IACI=IBDI=d

7 Wzór na przekątną: Wzór na promień okręgu opisanego na kwadracie: Wzór na promień okręgu wpisanego:

8 Obliczanie obwodu i pola kwadratu Obwód kwadratu obliczamy mnożąc przez siebie długości jego boków. Obw. = 2a+2a Pole powierzchni kwadratu obliczamy mnożąc długość pierwszego boku przez długość drugiego boku. Wynik podajemy w j2.j2. P = a 2 lub P = 2R 2 P = 4r 2

9

10 Trójkąt Trójkąt to figura geometryczna o trzech niewspółliniowych wierzchołkach. Boki trójkąta to odcinki łączące wszystkie trzy pary wierzchołków. Suma rozwartości jego kątów wewnętrznych wynosi 180 stopni. W każdym trójkącie naprzeciw większego kąta leży dłuższy bok. hchc

11 Podział trójk ą tów ze wzgl ę du na boki: -trójkąt różnoboczny ma każdy bok innej długości. -trójkąt równoramienny ma dwa boki tej samej długości. -trójkąt równoboczny ma wszystkie trzy boki tej samej długości.

12 Podział trójk ą ta ze wzgl ę du na k ą ty: -trójkąt ostrokątny, którego wszystkie kąty wewnętrzne są ostre. -trójkąt prostokątny to taki, w którym jeden z kątów wewnętrznych jest prosty (90° lub π/2). Boki tworzące kąt prosty nazywamy przyprostokątnymi, pozostały bok to przeciwprostokątna. -trójkąt rozwartokątny, którego jeden kąt wewnętrzny jest rozwarty.

13 Obliczanie obwodu i pola trójkąta dowolnego Obwód trójkąta obliczamy dodając do siebie długości jego boków. Obw. = a + b + c Pole trójkąta uzyskujemy dzieląc iloczyn podstawy i wysokości rzuconej na tą podstawę przez dwa. lub

14 hchc

15 Okrąg wpisany w trójkąt: Okrąg opisany na trójkącie: Dwusieczne kątów wewnętrznych trójkąta przecinają się w punkcie, który jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Symetralne boków trójkąta przecinają się w punkcie, który jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie.

16 Promień okręgu wpisanego w trójkąt dowolny Promień okręgu opisanego na trójkącie dowolnym

17 Okrąg wpisany w trójkąt równoboczny Okrąg opisany na trójkącie równobocznym

18 Okrąg wpisany i opisany na trójkącie prostokątnym Promień okręgu wpisanego w trójkąt Promień okręgu opisanego na trójkącie

19 Cechy przystawania trójkątów - BBB. Jeśli trzy boki jednego trójkąta są odpowiednio równe trzem bokom drugiego trójkąta. - BKB. Jeśli dwa boki i kąt między nimi zawarty w jednym trójkącie są odpowiednio równe dwóm bokom i kątowi między tymi bokami w drugim trójkącie. - K- KBK. Jeśli bok i dwa leżące przy nim kąty w jednym trójkącie są odpowiednio równe bokowi i dwóm leżącym przy nim kątom w drugim trójkącie.

20 Cechy podobieństwa trójkątów - BBB. Jeśli trzy boki jednego trójkąta są proporcjonalne do trzech boków drugiego trójkąta. - BKB. Jeśli dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta i kąty zawarte między tymi bokami są równe. - K- KKK. Jeśli kąty jednego trójkąta są odpowiednio równe kątom w drugim trójkącie.

21 Trójkąt prostokątny Twierdzenie Pitagorasa Kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości obu przyprostokątnych

22 Trapez Trapez jest to czworokąt, który posiada dwa równoległe boki zwane podstawami. Dwa pozostałe boki zwane są ramionami.

23 W ś ród trapezów wyró ż niamy: trapezy równoramienne - ramiona tej samej długości trapezy prostokątne - co najmniej dwa kąty proste. Jeżeli trapez równoramienny nie jest równoległobokiem, to można na nim opisać okrąg Jeżeli jedno z ramion trapezu jest prostopadłe do jego podstaw, to taki trapez nazywamy trapezem prostokątnym Kwadrat i prostokąt są trapezami prostokątnymi Pole trapezu równoramiennego: e

24 Obliczanie obwodu i pola trapezu Obwód trapezu obliczamy dodając do siebie długości jego boków. Obw = a+b+c+d Pole trapezu oblicza się w następujący sposób:

25 M1M1 N1N1 M, N – środki ramion trapezu m – długość linii środkowej trapezu M 1, N 1 – środki przekątnych trapezu p – połowa obwodu trapezu P – pole trapezu Linia środkowa trapezu Odcinek łączący środki przekątnych trapezu

26 Okrąg Okręgiem o środku O i promieniu r (r>0) nazywamy zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od punktu O są równe r. O r

27 Cięciwą okręgu nazywamy odcinek łączący dwa dowolne punkty okręgu. Średnicą okręgu nazywamy każdą cięciwę przechodzącą przez środek okręgu. Promieniem okręgu nazywamy każdy z odcinków łączących środek okręgu z dowolnymi jego punktem Pole koła Długość okręgu

28 Łukiem okręgu nazywamy każdy z odcinków łączących środek okręgu z dowolnym jego punktem. ł – długość łuku ACB Pierścieniem kołowym nazywamy część płaszczyzny ograniczoną dwoma współśrodkowymi okręgami o promieniach R i r R-r – szerokość pierścienia

29 A B A’ B’ Podobieństwo figur Podobieństwem o skali k>0, nazywamy przekształcenie płaszczyzny, które dowolnej parze punktów A i B przyporządkowuje punkty A’ i B’ takie, że IA’B’I=k*IABI. Własności podobieństw: -Przekształcenie tożsamościowe jest podobieństwem o skali k=1 -Przekształcenie odwrotne do podobieństwa o skali k jest podobieństwem o skali 1/k -Złożenie dwu podobieństw o skalach k1 i k2 jest podobieństwem o skali k1*k2.

30 Podobieństwo zachowuje: -W-Współliniowość punktów -U-Uporządkowanie punktów na prostej -M-Miary kątów -S-Stosunek długości odpowiednich punktów Własności figur podobnych Jeśli istnieje podobieństwo o skali k>0, przekształcające figurę f na figurę g, to figury f i g nazywamy podobnymi w skali k i oznaczamy f~g, wówczas: -stosunek obwodów figur f i g, podobnych w skali k, jest równy k -stosunek pól figur f i g jest równy k 2 -stosunek objętości figur f i g jest równy k 3

31 Praktyczne zastosowanie wiedzy o figurach -Niezbędna przy planowaniu zakupu np. siatki na ogrodzenie ogrodu lub odpowiedniej ilości płytek, paneli podłogowych i ściennych, wykładziny, tapety itp. -Przy pracach projektowych, budowlanych i technicznych.

32 Wykonał: Rafa ł Drgas oraz Przemys ł aw Wielgosik Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "FIGURY geometryczne WSZYSTKO CO POWINIENE Ś O NICH WIEDZIEĆ… KONIEC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google