Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada Katowice, 2 czerwca 2016 r. Stan prawny:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada Katowice, 2 czerwca 2016 r. Stan prawny:"— Zapis prezentacji:

1 Narada Katowice, 2 czerwca 2016 r. Stan prawny:1.06.2016

2 Porządek narady Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty - zmiany w oświacie. Śląska Debata o Edukacji – kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wychowanie patriotyczne. Zmiany w prawie – zadania dyrektora: Pragmatyka zawodowa nauczycieli. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Przyjmowanie uczniów do szkół. Najczęściej zadawane pytania.

3 Kierunki zmian w nadzorze pedagogicznym

4 NOWA KONCEPCJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO- kierunki zmian
Założenia nowego nadzoru- zaprezentowanie we wrześniu 2016r., wprowadzenie w roku szkolnym 2017/2018. Służba, dialog, współdziałanie-wartości, na których oparta będzie nowa formuła współpracy kuratorium z dyrektorami szkół, organami prowadzącymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, i innymi podmiotami systemu edukacji. Wzmocnienie roli kuratorium – silny podmiot realizujący politykę oświatową państwa, wspierający dyrektorów i samorząd terytorialny w sprawnym prowadzeniu szkół/placówek. Sprawowanie opieki prawnej, wspomaganie: wyposażenie dyrektorów szkół/placówek w wiedzę na temat zmian w przepisach, przekładanie zmian w przepisach na praktyczne ich zastosowanie ( działania dyrektora szkoły/placówki). Wiązanie zmiany w rozporządzeniach ze zmianami, których trzeba dokonywać w statutach szkół/placówek, w programach realizowanych, w organizacji pracy itp. Wprowadzenie opieki wizytatora – tzw. wizytator kontaktowy, zmodyfikowanie dawnego rejonu wizytatora. Nadzorowanie pracy: przede wszystkim kontrola, monitorowanie, w mniejszym stopniu ewaluacja,

5 EWALUACJA- projektowane zmiany
Ograniczenie roli ewaluacji w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego. Uproszczenie procedury tak, aby odciążyć dyrektorów i nauczycieli. Modyfikacja narzędzi do IX 2016r. Skrócenie treści raportów z ewaluacji i zmiana sposobu prezentacji raportu. Zmiana sposobu doboru szkół do ewaluacji całościowej i zakresu ewaluacji.

6 PROJEKTOWANE ZMIANY W USTAWIE o SYSTEMIE OŚWIATY
UoSO jest nieczytelna, nieprzejrzysta, skomplikowana trudno z niej korzystać. Wyjęcie z ustawy szczegółowych rozwiązań i przeniesienie do aktów wykonawczych, rozporządzeń. Stworzenie „Konstytucji dla nauki, edukacji” – czytelny, jasny, prosty dokument.

7 Śląska Debata o Edukacji – kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

8 W województwie śląskim funkcjonuje 370 szkół specjalnych, ponad 1300 oddziałów integracyjnych oraz ponad oddziałów ogólnodostępnych, w których również uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kształceniem specjalnym w województwie śląskim objętych jest ok. 3,7 % ogólnej liczby uczniów. W Debacie uczestniczyło ok. 350 osób. Dyskusja prowadzona była w ramach dwóch paneli: Panel I – Edukacja włączająca. Jakie wsparcie w edukacji włączającej powinno być zapewnione dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole i placówce? Jak efektywnie organizować współpracę w zakresie zapewnienia wsparcia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Panel II – Jak skutecznie nadzorować, monitorować i finansować organizację i efekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

9 Przykładowe wnioski z debaty:
I panel: Organizacja kształcenia specjalnego: edukacja włączająca, edukacja integracyjna, edukacja specjalna. Dzieci niepełnosprawne powinny mieć możliwość korzystania z form kształcenia ogólnodostępnego i specjalistycznego, rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju dysfunkcji, wsparcia pedagogicznego i terapeutycznego. Szkoły rejonowe należy doposażyć w odpowiedni sprzęt specjalistyczny, zatrudniać w szkole asystentów („bez asystentów nie da się wprowadzić edukacji włączającej”). Kształcenie nauczycieli powinno być wielostronne, gruntowne, należy zainwestować w doskonalenie nauczycieli. Należy wprowadzić zmiany dot. nazw szkół, placówek kształcących dzieci niepełnosprawne, zamiast szkoły lub ośrodki specjalne wprowadzić nazwę-szkoły i ośrodki specjalistyczne.

10 II panel: Zapewnić zabezpieczenie finansowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebą indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności. Brak zakładów pracy chronionej i dostosowania rodzaju pracy do niepełnosprawności (uczniowie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem). Doposażenie szkół specjalnych, tworzenie pracowni, przestrzeni symulującej warunki pracy np. sklep, magazyn, hotel. Zbyt szybko i często zmieniające się przepisy, biurokratyzacja, zbyt duże obciążenie dyrektora obowiązkami administracyjnymi – potrzeba zmian.

11 Wprowadzone zmiany w prawie oświatowym
Wzmocnienie roli kuratora oświaty Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35, ze zm.) Obowiązek uzyskania od pozytywnej opinii kuratora w sprawie: - ustalenia sieci przedszkoli, szkół (wydano 30 opinii, w tym – 1 negatywna), - zamiaru likwidacji\przekształcenia\zmiany siedziby przedszkola, szkoły, placówki (wydano 19 opinii negatywnych, w 6 przypadkach organ prowadzący wniósł zażalenie do MEN, w 1 przypadku – opinii pozytywnej – zażalenie wniosło stowarzyszenie), - założenia szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną (2 wnioski – 1 opinia pozytywna) - założenia placówki doskonalenia nauczycieli lub biblioteki pedagogicznej przez powiat lub gminę (0 wniosków). Obowiązek opiniowania przez kuratora oświaty planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

12 Wprowadzone zmiany w prawie oświatowym w odniesieniu do uczniów
Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35, ze zm.) Obowiązek realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat. Obowiązek szkolny od 7 roku życia. Możliwość przyjęcia do klasy I dziecka, które ukończyło 6 lat. Odroczenie obowiązku szkolnego dziecka, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat, przy czym w niektórych przypadkach – dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – została zachowana możliwość odroczenia obowiązku szkolnego do 10 roku życia. Wprowadzenie przepisów umożliwiających w roku szkolnym 2016/2017 kontynuowanie nauki w klasie I lub II tym dzieciom, które rozpoczęły naukę w wieku lat 6.

13 Wprowadzone zmiany w prawie oświatowym w odniesieniu do nauczycieli
Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 668 – wchodzi w życie r., , ) Zniesienie obowiązku realizacji tzw. godzin karcianych. Zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Rozszerzenie zakresu obowiązywania przepisów KN, m.in. w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, wymagań kwalifikacyjnych, obowiązków, na wszystkich nauczycieli, w tym – zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach niepublicznych. Nie będzie możliwe zatrudnienie w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z praw publicznych.

14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli i wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z , poz. 741). Weszło w życie Minister Edukacji Narodowej wraz z Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski podpisali porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii katolickiej. Wchodzi w życie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

15 Projekt z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (m. in. – likwidacja sprawdzianu po SP, możliwość odwołania od wyniku egzaminu maturalnego i zawodowego, zmiany w rekrutacji do szkół) Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (charakter porządkujący – zamknięcie stanu prawnego na roku 2015/16) – dot. przedszkoli Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

16 Wychowanie patriotyczne

17 Art.  6. pkt 4 Karty Nauczyciela: Obowiązki nauczyciela
Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. Art.  15. Karty Nauczyciela: Ślubowanie Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według następującej roty: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej." Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: "Tak mi dopomóż Bóg."

18 Ustawa o systemie oświaty: Preambuła
Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

19 USTAWA z dnia 31 stycznia 1980 r
USTAWA z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2016, poz. 625) Art.  2a. Wizerunku orła ustalonego dla godła używają: pkt 12 szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe;

20 Zmiany w prawie – zadania dyrektora

21 Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 668): Data wejścia w życie: r., niektóre przepisy: , ; obowiązują przepisy przejściowe: art. 7-11, dotyczące np. centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, członków komisji dyscyplinarnych.

22 Zmiana w art. 10 KN – przepis wchodzi w życie 31.05.2016.
Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli: nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; Było: nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; Było: nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; Dodano: nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 (zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania), w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 (wydalenie z zawodu nauczyciela) KN; Dodano: W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4a, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych

23 Zmiana w art. 26 KN – wygaśniecie stosunku pracy – przepis wchodzi w życie 31.05.2016.
Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie: prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; Było: prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

24 Zmiana w art. 42 KN – tzw. „godziny karciane” - przepis wchodzi w życie 1.09.2016.
W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (art. 42 ust. pkt 2); (zastąpiono tym zapisem tzw. „godziny karciane”) Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć (zmiana ust. 7a)

25 Zmiana rozdziału 10 (art. 75 – 85z) - Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli - wybrane zmiany – poszczególne przepisy wchodzą w życie , , , obowiązują również przepisy przejściowe Prawo wniesienia zażalenia na postanowienie rzecznika o umorzeniu postępowania lub na postanowienie komisji dyscyplinarnej o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego lub odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego służy zażalenie: nauczycielowi, którego dotyczy to postępowanie, oraz dyrektorowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły - temu nauczycielowi oraz organowi prowadzącemu szkołę. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego dotyczącego czynu naruszającego prawa i dobro dziecka rzecznik dyscyplinarny zawiadamia także Rzecznika Praw Dziecka. Na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego lub odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego dotyczącego czynu naruszającego prawa i dobro dziecka Rzecznikowi Praw Dziecka służy zażalenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia

26 Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych – przepis wchodzi w życie 1
Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych – przepis wchodzi w życie , informacje można będzie uzyskać od Centralny rejestr w systemie teleinformatycznym prowadzi minister właściwy ds. oświaty. Prawo do uzyskania informacji z rejestru przysługuje m. in.: 1) osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – w odniesieniu do informacji, które bezpośrednio jej dotyczą; 2) dyrektorowi szkoły w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w danej szkole; Informację udostępnia się na wniosek, bezpłatnie.

27 Poświadczanie niekaralności karą dyscyplinarną w okresie 31. 05
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z 18 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w celu potwierdzenia niekaralności karami dyscyplinarnymi, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 (zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania) Karty Nauczyciela albo 4 (wydalenie z zawodu nauczyciela) nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy składa dyrektorowi szkoły oświadczenie, w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, o nieukaraniu tymi karami. (art. 7 - przepis przejściowy ustawy z )

28 Zmiany w art. 91 b KN – zakres stosowania ustawy
Rozszerzono zakres stosowania ustawy wobec wszystkich nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych: przedszkolach, szkołach i placówkach (niezależnie od wymiaru zatrudnienia) o przepisy dotyczące obowiązków (art.6), wymagań kwalifikacyjnych (art.9), wygaśnięcia stosunku pracy (art. 26), odpowiedzialności dyscyplinarnej (art z). Wprowadzono przepis: Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-5. Przepisy art. 10 ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio. co oznacza: zakaz zatrudniania (podobnie jak w szkołach publicznych prowadzonych przez jst) w niepublicznych: przedszkolach, szkołach i placówkach oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst osób nie spełniających wymagań w zakresie niekaralności, zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych, kwalifikacji oraz obowiązek przedstawiania dyrektorowi informacji z KRK i rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.

29 Przyjmowanie wychowanków, uczniów do przedszkoli, szkół, placówek

30 Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 – podstawy prawne
Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) - Rozdział  2a  Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek Ustawa z dn. 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7, 811, z 2015 r. poz. 357, z 2016 r. poz. 35) – art. 2, art. 10 ust. 12, ust. 15, art. 11, art. 15 ust. 3 Ustawa z dn. 29 grudnia 2015 r. zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35, ze zm.) Ustawa z dn. 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 668) – art. 6 dotyczy zmiany art. 8 ust. 1 w ustawie z 29 grudnia 2015 r. (data wejścia w życie: )

31 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1248) – obowiązuje od Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. z 2015 r., poz. 1202) – obowiązuje od Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686) – obowiązuje od r.

32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942)- obowiązuje od Rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) – (art. 5, art. 21a – dot. badań lekarskich)

33 Komisja rekrutacyjna w przedszkolu, szkole, placówce (podstawy prawne działania: ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie z ) Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. (art. 20zb ust. 1. USO) Zadania komisji rekrutacyjnej wynikają z ustawy o systemie oświaty(art. 20 zb, ust. 2, art. 20 zc) i rozporządzenia z r. - § 12.

34 Komisja rekrutacyjna w przedszkolu, szkole, placówce (ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: szkole - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę lub publiczną placówkę.) W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, z tym że w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez ten sam organ prowadzący. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna; osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

35 Wnioski dla dyrektora:
Należy zweryfikować wykorzystywane w poprzednich latach szkolnych dokumenty (rekrutacja na rok 2014/2015 i na rok 2015/2016), ponieważ przepisy zmieniły się. W latach 2014/2015 i 2015/2016 obowiązywały tzw. przepisy przejściowe ustawy z dn r. tzw. rekrutacyjnej (art. 6 – 16), z których większość nie obowiązuje przy rekrutacji na rok 2016/2017. Przykład nieprawidłowości z 2016 r.: dyrektor wchodzi w skład komisji rekrutacyjnej, co zostało uregulowane w statucie. W tym przypadku kurator wdrożył postępowanie administracyjne w celu uchylenia niezgodnych z przepisami zapisów statutu.

36 Przedszkola szkoły, placówki publiczne – statut a rekrutacja
Przedszkola szkoły, placówki niepubliczne – statut a rekrutacja art Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności: 1) nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania; 2) organ prowadzący szkołę lub placówkę; 3) organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje; 4) organizację szkoły lub placówki; 5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 6) zasady rekrutacji uczniów; (uchylony ustawą z ) 7) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły. Przepisy przejściowe ustawy z tzw. rekrutacyjnej zawierały delegację do określenia warunków i trybu przyjmowania uczniów do niektórych typów szkół w statucie w konkretnych latach szkolnych, np. art. 13,15 Statut szkoły lub placówki niepublicznej powinien określać: 1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania; 2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę; 3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań; 4) organizację szkoły lub placówki; 5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki; 6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki; 7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki (… z uwzględnieniem niektórych przepisów dot. szkół publ.)

37 Postępowanie odwoławcze
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja rekrutacyjna – w terminie 5 dni od dnia złożenia tego wniosku – sporządza uzasadnienie, które powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W ciągu kolejnych 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć wniesione odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

38 Przykład 1 z orzecznictwa dotyczący w rekrutacji
Wykazane przez WSA nieprawidłowości: Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola Miejskiego zostało podpisane tylko przez jednego członka Komisji rekrutacyjnej, w której skład wchodziły trzy osoby Dyrektor Przedszkola, działając jako organ odwoławczy, podjął swoje rozstrzygnięcie wbrew regulacji przepisu art. 138 k.p.a. Konsekwencje: Uchylenie rozstrzygnięcia dyrektora i uzasadnienia komisji rekrutacyjnej. Zasądzenie od dyrektora na rzecz skarżącej kwoty 440 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

39 Art. 138 k.p.a - rodzaje decyzji organu odwoławczego
§  1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: 1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo 3) umarza postępowanie odwoławcze. §  2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. §  3. (uchylony). §  4. Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy uchyla decyzję i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści.

40 Przykład 2 z orzecznictwa dotyczący w rekrutacji
Wykazane przez WSA nieprawidłowość Rozstrzygnięcie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wydała osoba, która nie miała upoważnienia (z-ca Burmistrza – nowo zakładane przedszkola) Konsekwencje– stwierdzenie nieważności aktu wydanego z rażącym naruszeniem prawa. Zasądzenie od organu prowadzącego rzecz skarżącej kwoty 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

41 Przykład 3 - I OSK 1007/15 - Postanowienie NSA
Nieprawidłowość wystąpiła po stronie rodziców wnoszących skargę na bezczynność dyrektora do NSA: rodzice nie wystąpili do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka. . Sentencja NSA: Wymogu (art. 20zc ust. 6 u.s.o.) skarżący nie dopełnili, (….), a Dyrektor Gimnazjum nie miał obowiązku wydania rozstrzygnięcia w sprawie odwołania, skoro takie odwołanie nie zostało złożone. Skutek: Oddalenie skargi kasacyjnej

42 Przyjmowanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2016/2017

43 Od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli musi być przeprowadzane dla wszystkich dzieci w kategoriach wiekowych przewidzianych w ustawie o systemie oświaty, czyli dla dzieci w wieku 3–6 lat, a nie tylko dla wybranych czy wskazanych przez gminę. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dyrektor przedszkola ustala organizację pracy przedszkola, w tym odpowiada za tworzenie grup dzieci zbliżonych wiekowo. O sposobie realizacji wymagań ustalonych w podstawie programowej decyduje nauczyciel przygotowujący program wychowania przedszkolnego dla danej grupy dzieci. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

44 Program Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego albo treści nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

45 Pytania

46 Czy w przypadku, gdy rodzic zdecyduje o zapisaniu 6-latka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017, dziecko może zostać odroczone na wniosek w terminie do 31 grudnia i wrócić jeszcze do przedszkola? Od roku szkolnego 2016/2017 dziecko 6-letnie nie będzie objęte obowiązkiem szkolnym, nie ma więc podstawy, aby odraczać obowiązek, którego nie ma. Nie będzie więc w roku 2016/2017możliwości powrotu do przedszkola. – brak odpowiedniej podstawy prawnej. Przepis, który to umożliwiał obowiązywał do r.

47 Czy dziecko, które zrealizowało w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego jako dziecko 5-letnie musi w roku 2016/2017 ponownie realizować roczne przygotowanie przedszkolne, czy też może pozostać w domu? Rodzice są zobowiązani zapisać dziecko do przedszkola lub ewentualnie – do szkoły, do kl. I.

48 Czy przedszkole może pobierać dodatkowe opłaty na zakup środków czystości, artykułów papierniczych itp., a także zbierać pieniądze na wyprawkę dla dziecka w wysokości 100 zł za dziecko – na zakup bloków, kredek, plasteliny itp.? Za zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a więc zapewnienie między innymi środków higieny osobistej, artykułów biurowych, zabawek odpowiada organ prowadzący, a nie rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. Niemniej, funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców może, zgodnie z uchwalonym regulaminem działalności, gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i wspierać statutową działalność przedszkola. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego przedszkole nie może pobierać od rodziców innych opłat niż ustalone przez organ prowadzący za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie krótszy niż 5 godzin dziennie) oraz za wyżywienie. Zatem pobieranie dodatkowych opłat na zakup środków czystości, artykułów papierniczych itp. jest niezgodne z prawem.

49 Czy dyrektor przedszkola ma prawo nie wydać dziecka starszemu rodzeństwu, które nie ukończyło 18 roku życia, mimo że rodzice wykazali je wśród osób upoważnionych do odbierania dziecka? Problem w poprzednich latach był dyskutowany wielokrotnie i stanowiska były różne. W sprawie praw rodziców co do decydowania w tym zakresie interweniował w 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich: Konstytucja RP, a także kodeks rodzinny i opiekuńczy gwarantują rodzicom wyłączne prawo do wychowywania i decydowania o wszystkich kwestiach dotyczących sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem. Według rzecznika zapis w statucie przedszkola o tym, że dziecko może być odbierane przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo nie może być rozumiany jako ”uprawnienie do ingerowania pracowników przedszkola w wybór konkretnych osób, jeżeli w ocenie rodziców są one zdolne do sprostania temu obowiązkowi”. To rodzice decydują, kogo upoważnią do odbioru dziecka.

50 Przyjmowanie uczniów do klas I szkoły podstawowej

51 W roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej mogą podjąć:
dzieci urodzone w 2009 r., które na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 zostały odroczone od obowiązku szkolnego, dzieci z rocznika 2009 odroczone na wniosek rodziców od obowiązku szkolnego w okresie od września do grudnia 2015 r., dzieci urodzone w 2009 r., które zostaną przez rodziców ponownie zapisane do pierwszej klasy w roku szkolnym 2016/2017 (wnioski rodziców złożone do 31 marca 2016 r.), dzieci urodzone w 2010 r., które na wniosek rodziców – jako sześciolatki – zostaną zapisane do klasy pierwszej, dzieci urodzone w 2009 r. i starsze, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego.

52 Ważne: Należy pamiętać o art. 10 ustawy z r. dotyczącym odroczenia obowiązku szkolnego przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego urodzone w 2007 lub 2008 r. Art. 10 jest przepisem przejściowym i reguluje zasady na lata 2016/2017 i 2017/2018. Ponadto: Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów oraz na podstawie ust. 1 i 2 art. 10, zachowują to prawo do końca okresu, na jaki zostało udzielone.

53 Jeżeli wniosek został złożony do:
Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. Wniosek składany był do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017. Wniosek można złożyć także do dyrektora szkoły podstawowej innej niż wymieniona w ust. 2 art. 9, powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do: dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka - dziecko jest przyjmowane z urzędu; dyrektora publicznej szkoły podstawowej innej niż wymieniona w pkt 1 - stosuje się przepisy rozdziału 2a ustawy o systemie USO; dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej - stosuje się zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej ustalone w statucie szkoły zgodnie z art. 84 USO.

54 Dzieci urodzone w I połowie 2008 r
Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.

55 W latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019 dziecko, które realizuje lub będzie realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie mieszka, na wniosek rodziców będzie przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej szkołę podstawową, do dnia 15 czerwca 2016 r. (zmiana ustawą z ) może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka. W tym przypadku przepisu art. 20a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się, a przepis art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio. ( Art. 8 ustawy z , zmieniony art.  6 ustawy z ).

56 pytania

57 Czy wszystkie dzieci, które obecnie uczą się w klasie I lub II mogą kontynuować naukę w klasie I lub II i nie podlegać klasyfikacji rocznej? Przepisy umożliwiające kontynuowanie nauki w klasie pierwszej i drugiej dotyczą wyłącznie dzieci, które w wieku 6 lat obowiązkowo szły do szkoły

58 Czy wskazana w art. 8 ustawy z 29. 12. 2015 r
Czy wskazana w art. 8 ustawy z r. liczba: powyżej 7, powyżej 11 uczniów dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły? Zgodnie z ww. art. 8: Przepisów dotyczących możliwości wskazania przez organ prowadzący jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego w klasie I szkoły innej niż obwodowa nie stosuje się, gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I: 1) w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców przekracza 7; 2) w pozostałych szkołach przekracza 11. W ustawie jest mowa o „spodziewanej” liczbie uczniów – nie ma zawężenia do spodziewanej liczby uczniów zamieszkałych w obwodzie. Ustawą z skreślony został termin ewentualnego wskazania jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.

59 Czy jest możliwe łączenie klas, np
Czy jest możliwe łączenie klas, np. dzieci z „oddziałów zerowych” są dołączane do klas pierwszych, dzieci z klas pierwszych do klas drugich, nawet klas trzecich? Obecnie przepisy pozwalają na taką organizację, wynika to z rozporządzenia o ramowych statutach z 2001 r. Pozwalają one na łączenie klas w szkole podstawowej, ale też określają warunki, to znaczy przepis mówi o szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych. Faktycznie możliwe jest połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I, natomiast za organizację takich zajęć odpowiada dyrektor szkoły i szczegółowe przepisy to regulują, inaczej mówiąc, zobowiązują dyrektora szkoły do dostosowania ramowego planu nauczania do każdej z łączonych klas, tak aby mógł być realizowany program nauczania. Podsekretarz Stanu Maciej Kopeć, posiedzenie 17 Sejmu,

60 Przyjmowanie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka 6-letniego
Dzieci 6-letnie od 1 września 2016 r. mają prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem: – korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub – posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

61 pytania

62 Czy wystarczy zgoda rodzica na samodzielny powrót 6-letniego dziecka ze szkoły do domu wyrażona w formie pisemnej dla dyrekcji? Prawo oświatowe nie reguluje przepisów dotyczących samodzielnego poruszania się dziecka po drogach publicznych. Przepisy w tym zakresie są zawarte w prawie o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi dziecko w wieku do 7 lat ma zakaz samodzielnego korzystania z drogi, w tym także z chodnika. Dziecko przed ukończeniem 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby czuwającej nad jego bezpieczeństwem. Ustawodawca uznał, że taką opiekę może też sprawować dziecko, które ukończyło 10 lat. Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może wyrazić zgody na samodzielne opuszczenie placówki przez 6-letnie dziecko.

63 Rekrutacja informacje dla dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

64 Liceum ogólnokształcące Zasadnicza szkoła zawodowa
województwo śląskie Liczba uczniów w klasach I szkół ponadgimnazjalnych w latach w szkołach ponadgimnazjalnych publicznych dla młodzieży w woj. śląskim (źródło: SIO) 2011   2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 TYP SZKOŁY liczba uczniów Liceum ogólnokształcące 19391 18136 17033 16461 16057 Technikum 17157 17128 16845 15688 15278 Zasadnicza szkoła zawodowa 8869 8166 8016 6838 6473 Razem 45 417 43 430 41 894 38 987 37808

65 Odsetek uczniów w klasach pierwszych w różnych typach szkół publicznych dla młodzieży w województwie śląskim (wg SIO)

66 Rekrutacja do szkół publicznych dla młodzieży prowadzone przez jst
TYP SZKOŁY ŚREDNIA PUNKTACJA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY NAJMNIEJSZA ŚREDNIA PUNKTACJA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY NAJWIĘKSZA ŚREDNIA PUNKTACJA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY 2014/15 2015/16 Liceum Ogólnokształcące 119 128,43 61 54,10 175 181,41 Technikum 93 96,16 55 57,73 128 132,36 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 57,40 38 23,66 83 83,60

67 Pytania, problemy zgłaszane w związku z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych

68 Dlaczego kurator ustalił tak długie terminy czynności rekrutacyjnych, przeznaczając aż 14 dni na weryfikację przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej? (pyt. dyrektorów, związków zawodowych, organów prowadzących) Dlaczego kurator ustalił tak krótki, minimalny, termin (tylko 14 dni) na weryfikację przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej? (pyt. organów prowadzących kierowane do MEN) Terminy wynikają wprost z załączników do rozporządzenia z r., a zwłaszcza z obowiązku uwzględnienia art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Obowiązek dotyczy nie tylko szkół ponadgimnazjalnych (zał. nr 4 pkt 15), ale również przedszkoli (zał. nr 1 pkt 4), szkół podstawowych – (zał. nr 2 pkt 10), gimnazjum – (zał. nr 3 pkt 12), szkół policealnych (zał. nr 5 pkt 6), LO dla dorosłych (zał. nr 6, pkt 4).

69 Zał. nr 4 pkt 15: Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (nie później niż w terminie 3 dni od pierwszego wtorku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych) i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy art. 20t ust. 7: USO: Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

70 Dlaczego kurator przeznaczył tak krótki czas na badania lekarskie uczniów? (pytanie pisemne lekarza, wniosek, aby termin wydłużyć) Z rozporządzenia wynika (zał. nr 4 pkt 17), że szkoła wydaje skierowanie w terminie dwóch dni od ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat(rodzice) potwierdza wolę przyjęcia do szkoły (w tym m. in. przedkłada zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie nie krótszym niż 6 dni od dnia ogłoszenia listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (zał. nr 4 pkt 18). Jeśli kurator wydłuży termin zgodnie z życzeniem, to może zabraknąć czasu na rekrutację uzupełniającą, dla której terminy też należy ustalić.

71 Czy uczniowie gimnazjum przyjmowani do oddziałów przysposabiających do pracy muszą mieć badania lekarskie, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144)? Wydane przez ministra zdrowia rozporządzanie z dnia 26 sierpnia 2014 r. nie obejmuje uczniów gimnazjów. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. (ramowy statut - § 8 załącznika nr 3)

72 Czy możliwe jest wprowadzenie do ustawy z dnia 7 września 1991 r
Czy możliwe jest wprowadzenie do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zmian w zakresie terminów rekrutacji? W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej propozycjami zmian regulacji w zakresie postępowania rekrutacyjnego, podjęto działania zmierzające do zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty. W projekcie ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty w art. 20wa wskazano, że terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych będzie określał właściwy kurator oświaty. Ponadto w wyżej wymienionym projekcie proponuje się, aby w przypadku publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, mogła rozpatrzyć w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym przez właściwego kuratora oświaty. Projekt zmian został przyjęty przez Radę Ministrów. Odpowiedź z Sekretarza Stanu Teresy Wargockiej na interpelację nr 2552

73 Inne pytania

74 Czy w statucie szkoły można narzucić rodzicom/uczniom obowiązek usprawiedliwiania dłuższych nieobecności ucznia zaświadczeniem lekarskim? Nie ma regulacji prawnych obligujących rodziców do przedkładania w szkole usprawiedliwień uzyskanych od lekarzy. Zakres spraw z wiązanych z usprawiedliwianiem nieobecności powinien być uregulowany w statucie szkoły, z zastrzeżeniem, że zapisy w nim zawarte nie mogą być sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi i prawami gwarantowanymi na poziomie konstytucyjnym i w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Należy zaznaczyć, że nauczyciel/wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwienia nieobecności, jeżeli dysponuje dowodami podważającymi prawdziwość okoliczności wskazanych w usprawiedliwieniu, mających uzasadniać nieobecność na zajęciach. Interpelacja nr 1680,

75 Czy dyrektor szkoły policealnej na podstawie prawa wewnątrzszkolnego mógłby zwolnić słuchacza z realizacji innych przedmiotów niż wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843), jeśli uzna, że treści nauczania są zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym lub w szkole wyższej? Żaden z wyżej wymienionych przepisów nie uwzględnia możliwości uznania przez dyrektora szkoły policealnej ocen uzyskanych w innej szkole, gdy treści kształcenia pokrywają się, bądź przedmioty mają taką samą nazwę. Nie przewidziano także możliwości rozszerzenia katalogu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których słuchacz mógłby być zwolniony, poprzez delegowanie takich uprawnień do prawa wewnątrzszkolnego. Nie może być zatem praktykowane uznawanie ocen z innych niż wymienione w rozporządzeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, szczególnie, że przy zwalnianiu z danych zajęć edukacyjnych należy wskazać podstawę prawną zwolnienia. Interpelacja nr 1830, sekretarz Stanu Teresa Wargocka

76 Czy nauczanie indywidualne ucznia na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną powinnam wprowadzić bezpośrednio i niezwłocznie po złożeniu przez rodziców wniosku z dołączonym orzeczeniem, czy też dopiero po zatwierdzeniu przez organ prowadzący aneksu do arkusza organizacji? Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne zorganizowanie indywidualnego nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bowiem jest ono dla ucznia, którego stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły formą realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala także zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania, w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kierując się treścią orzeczenia, które jest dla dyrektora szkoły wiążące. Organ prowadzący nie może odmówić przyznania godzin w celu realizowania indywidualnego nauczania. Przepisy nie wskazują na konieczność przekazywania organowi prowadzącemu szkołę orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub kopii tego orzeczenia. Wszelkie zmiany w arkuszu organizacji szkoły, które wynikają z bieżącej działalności szkoły, powinny być zatwierdzane przez organ prowadzący szkoły. Przepisy nie regulują szczegółowo tej kwestii, a procedura zatwierdzania tych zmian (w tym dołączanie innej dokumentacji) należy do obszaru regulowanego wewnętrznymi ustaleniami pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorem szkoły. (Interpelacja 2285, )

77 Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi
Krajowy Plan Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi - przyjmowany przez Radę Ministrów na okres trzech lat Cele Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi: 1) Upowszechnienie wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi w szczególności w tzw. grupach ryzyka, 2) Wzbogacenie oferty i podniesienie standardu działań służących wsparciu ofiar handlu ludźmi (w tym dzieci- ofiar handlu ludźmi), 3) Poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wdrażanie najlepszych praktyk, 4) Podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wparcie ofiar tego przestępstwa, 5) Pogłębienie wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań, 6) Wzmocnienie współpracy międzynarodowej. Przeprowadzone analizy potwierdzają, iż młodzież szkolna i akademicka jest istotną grupą ryzyka, jeśli chodzi o obywateli polskich - ofiary handlu ludźmi. Okresem, który wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami są wakacje letnie, kiedy młodzież poszukuje dorywczej pracy, wyjeżdża na wypoczynek w kraju i za granicą, nawiązuje nowe znajomości oraz okres po wakacjach, kiedy absolwenci szkół podejmują decyzje o poszukiwaniu pracy za granicą. Działania Kuratorium - szkolenia dla nauczycieli w Katowicach, Rybniku, Częstochowie, Bielsku-Białej planowane w czerwcu 2016 Informacje i materiały edukacyjne – dostępne na stronie internetowej Kuratorium w zakładce bezpieczeństwo

78 Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Pilotażowe wdrożenie programowana w edukacji formalnej”

79 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa śląskiego    Nawiązując do zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszam Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół do udziału w Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach. Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

80 Innowacja pedagogiczna w zakresie nauczania programowania realizowana w szkołach publicznych i placówkach winna rozpocząć się od pierwszej i czwartej klasy szkoły podstawowej, pierwszej klasy gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Innowację pedagogiczną proszę zaplanować na 3 lata szkolne począwszy od 1 września 2016 roku. Innowacja może być rozszerzona na pozostałe klasy danego etapu edukacyjnego uwzględniając charakterystykę stanu zastanego (załącznik nr 1) oraz działania szkoły w ramach innowacji wprowadzającej nauczanie programowego (załącznik nr 2). Szkoły i placówki zainteresowane Pilotażowym wdrożeniem programowania zapraszam do zgłoszenia innowacji pedagogicznej do Śląskiego Kuratora Oświaty zgodnie z zasadami znajdującymi się w zakładce Przyjmowanie i załatwianie spraw/Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw – Karta informacyjna nr 11. W przypadku szkół niepublicznych do zgłaszania informacji o realizacji autorskich programów nauczania.

81 Zgłaszania udziału w „Pilotażowym wdrożeniu programowana w edukacji formalnej” odbywa się poprzez platformę wymiany informacji SOK https://e-dyrektor.kuratorium.katowice.pl/login Informacji dodatkowych udziela Andrzej Jerzy Mróz główny specjalista Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty, telefon: (32) ,

82 Charakterystyka stanu zastanego:
Załącznik nr 1 Charakterystyka stanu zastanego: Programowanie może być nauczane w oparciu o obowiązującą podstawę programową zajęć komputerowych i informatyki. Warunkiem koniecznym jest przygotowanie przez nauczycieli i zatwierdzenie przez dyrektorów szkół autorskich programów nauczania. Istnieje projekt podstawy programowej z informatyki – opracowanie Rady ds. Informatyzacji Edukacji – do wykorzystania przy tworzeniu autorskich programów nauczania. W wielu szkołach i placówkach w Polsce jest prowadzona nauka programowania w czasie zajęć obowiązkowych lub zajęć dodatkowych – istnieją autorskie programy nauczania programowania oraz innowacje pedagogiczne w tym zakresie. Są nauczyciele informatyki/zajęć komputerowych/matematyki posiadający niezbędne kompetencje i chętni do nauczania programowania. Istnieją środowiska informatyczne dedykowane nauce programowania przez uczniów: Baltie, Scratch, Logo, CoderDojo, BlueJ, CodeLite, C++, Python itd. Istnieją na rynku podręczniki, w tym również dla szkoły podstawowej i gimnazjum zawierające elementy programowania. W Polsce przeprowadza się konkursy programistyczne/informatyczne na szczeblu szkół, województwa, kraju i o zasięgu międzynarodowym. na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

83 Załącznik nr 2 Działania szkoły w ramach innowacji wprowadzającej nauczanie programowania:  opracowanie i zatwierdzenie autorskich programów nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej i do informatyki w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, ustanowienie lidera/koordynatora projektu w szkole, wybór środowiska informatycznego lub środowisk informatycznych do nauczania programowania, prowadzenie nauczania programowania na regularnych lekcjach zajęć komputerowych lub informatyki, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z programowania w formie kółek programistycznych - współpraca z podmiotami zewnętrznymi, udział nauczycieli szkoły w różnych formach doskonalenia, oferowanie zorganizowanych form wsparcia dla uczniów słabszych, w tym w szczególności z wykorzystaniem wsparcia rówieśniczego, zapewnienie wsparcia innowacji przez organ prowadzący szkołę, formułowanie wniosków do przygotowywanej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej, tworzenie listy problemów możliwych do rozwiązania przez uczniów ze wsparciem technologii na poszczególnych etapach edukacyjnych, udostępnienie materiałów merytorycznych i dydaktyczno-metodycznych w domenie publicznej do wykorzystania przez innych nauczycieli. na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

84 Podstawy prawne: Problematykę innowacji pedagogicznych regulują przepisy : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r., nr 56, poz. 506 ze zm. – Dz. U z 2011r., nr 176, poz. 1051), Od 1 września 2011 r., na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, obowiązuje zmiana dotycząca nie ograniczania terminów zgłaszania innowacji pedagogicznych przez szkoły.

85 Podstawy prawne: „Zrezygnowano z określania terminu przekazywania organowi prowadzącemu szkołę i kuratorowi oświaty uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole. Dotychczas obowiązujący przepis obligował dyrektora szkoły do przekazania tej uchwały w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym planowano rozpoczęcie innowacji. Rodziło to wiele problemów natury praktycznej, ponieważ udział szkół w realizacji programów innowacyjnych opracowywanych i wdrażanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych wymaga od szkół dużej elastyczności. Omawiana zmiana zapewni im większą swobodę w wyborze odpowiedniego programu, ponieważ umożliwia rozpoczęcie realizacji innowacji w terminie ustalonym w uchwale rady pedagogiczne"

86 Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę uczniów (§ 2 ust. 1 ). - innowacja może się rozpocząć po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, warunkujących jej realizację (§ 2 ust. 2 ), Jeżeli wymaga to dodatkowych środków budżetowych, na mocy (§ 2 ust. 3 ) wymagana jest pisemna zgoda organu prowadzącego, Zgodnie z uprawnieniami stanowiącymi rady pedagogicznej, na mocy (art. 41 ust. 1 pkt 3 u.s.o.) do niej należy podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówek.

87 Tryb wprowadzania innowacji pedagogicznej w szkole:
• opracowanie założeń projektu innowacji przez nauczyciela lub zespołu nauczycielskiego, • zaprezentowanie założeń projektu innowacji radzie szkoły - dotyczy przypadku, gdy w szkole działa rada szkoły, w celu jego zaopiniowania (§ 4 ust. 2 pkt 2 ), • zaprezentowanie celów, założeń i sposobów realizacji radzie pedagogicznej, która potwierdzając zasadność jej wprowadzenia, podejmuje uchwałę o jej wprowadzeniu w szkole (§ 4 ust. 1 ), • przekazanie przez dyrektora szkoły uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej założeń, opinią rady szkoły i zgodą autora/autorów, kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu.

88 Tryb wprowadzania innowacji pedagogicznej w szkole:
Opracowując opis zasad innowacji autor/autorzy powinni sprecyzować cel innowacji, przedmiot innowacji, opis i metody realizacji, zasięg, termin wprowadzenia i czas trwania realizacji, niezbędne nakłady finansowe, spodziewane efekty i sposób ewaluacji. Autor/autorzy powinni wyrazić zgodę na wdrożenie innowacji w szkole, jeśli założenia innowacyjne nie były wcześniej opublikowane. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście przestrzegania prawa autorskiego. Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, iż „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)„ (Dz. U z 2006 r., nr 90 poz. 631 ze zm. – zmiany Dz. U z 2010 r., nr 152, poz. 1016)

89 Wymagane dokumenty. Zgodnie z § 4 ust.3 ww. rozporządzenia dyrektor przekazuje następującą dokumentację: -kartę zgłoszenia innowacji pedagogicznej – załącznik nr 1 do niniejszej karty informacyjnej, -opis zasad innowacji, -uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji, -zgodę nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, -opinię rady szkoły, jeśli w szkole działa rada szkoły, -pisemną zgodę autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane, -pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań w przypadku innowacji wymagającej przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych.

90 Termin i sposób załatwienia.
Termin do 1 miesiąca; w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji przez wnioskodawcę - do 2 miesięcy. Jeżeli przedłożona dokumentacja spełnia wymagania określone w karcie zgłoszenia innowacji, a planowana do wdrożenia innowacja nie narusza przepisów, o których mowa w niniejszej karcie, wówczas zostaje wpisana do wykazu innowacji pedagogicznych prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Jeśli innowacja pedagogiczna narusza przepisy prawa, wówczas dyrektor otrzymuje informację o konieczności dostosowania innowacji do przepisów prawa. Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy. Pismem przesłanym drogą pocztową.

91 Karta zgłoszenia innowacji pedagogicznej 
Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz U. nr 56, poz. 506, z późn. zm.)  zgłaszam innowację pedagogiczną planowaną do wdrożenia w okresie od ………… do …………… (dzień, miesiąc, rok) Nazwa szkoły/przedszkola/placówki: ………………………………………………………………………………………….. Typ szkoły lub rodzaj placówki (w przypadku zespołu podać nazwę przedszkola, szkoły, placówki wchodzącej w jego skład): …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. Adres szkoły/przedszkola/placówki: ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

92 Telefon, , faks: Nazwa i adres organu prowadzącego: Nazwa innowacji pedagogicznej:

93 Oczekiwane efekty wdrożenia innowacji pedagogicznej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…….. Innowacja dotyczy nowatorskich rozwiązań: programowych (dotyczy / nie dotyczy) metodycznych organizacyjnych

94 Innowacja wymaga nakładów finansowych (tak / nie) W chwili wdrożenia innowacja obejmuje: całą szkołę/ przedszkole/placówkę wybrane oddziały grupy wiekowe (tak / nie)   Założenia innowacyjne były wcześniej opublikowane W szkole / placówce działa Rada Szkoły (podpis i pieczęć dyrektora szkoły / placówki)

95 W załączeniu przesyłam opis zasad innowacji oraz potwierdzone kopie:
uchwały Rady Pedagogicznej nr …….z dnia ……………………… w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej, zgody autora lub zespołu autorów na wdrożenie innowacji w szkole, jeśli założenia innowacyjne nie były wcześniej opublikowane, opinii Rady Szkoły – dotyczy przypadku, gdy działa Rada Szkoły, zgody organu prowadzącego na przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, gdy innowacja wymaga dodatkowych nakładów finansowych, dokumentu potwierdzającego zgodę nauczyciela/nauczycieli na przystąpienie do innowacji.

96 UCHWAŁA NR………………………………. Rady Pedagogicznej z dnia w sprawie
Na podstawie art. 41 ust 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. (Dz.U.2015 r. poz z późn. zm.) oraz § 4 ust 3 rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. nr 56 poz. 506 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się realizację w cyklu (wskazać etap edukacyjny) innowację (wskazać jakiej zmiany dotyczy) opracowanej przez (wskazać autorów oraz status zawodowy) stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Działalność innowacyjna zostanie wdrożona z dniem (należy podać datę rozpoczęcia) i będzie obejmować uczniów (wskazać jakich klas/klasy) przez kolejne lata nauki, aż do zakończenia realizacji innowacji z końcem roku szkolnego (wskazać datę). § 3. Nowatorstwo pedagogiczne dotyczące (podać nazwę innowacji) programu własnego będzie prowadzone na zasadzie dobrowolności przez (wskazać autorów oraz status zawodowy). § 4. Rekrutacja do klasy, w której planuje się wdrażanie innowacji odbędzie się na zasadzie powszechnej dostępności.

97 § 5. Uczniowie klasy biorącej udział w innowacji zachowują prawo do promocji po spełnieniu wymagań określonych w przepisach w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w odniesieniu do przedmiotów obowiązkowych określonych w ramowym planie nauczania (należy wymienić jakiej). § 6. Prowadzenie innowacji nie będzie naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie, a także w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności koniecznych. § 7. Zobowiązuje się dyrektora (wskazać typ szkoły/placówki) do zapewnienia warunków organizacyjnych, kadrowych, materialnych oraz środków finansowych koniecznych do prawidłowej realizacji (podać nazwę innowacji). § 8. Nauczyciel uczący według własnego programu zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Pedagogicznej corocznie w miesiącu czerwcu sprawozdania z realizacji wdrożonego nowatorstwa innowacyjnego. § 9. Zobowiązuje się dyrektora (wskazać typ szkoły/placówki) do przekazania niniejszej uchwały wraz z innymi wymaganymi dokumentami Śląskiemu Kuratorowi Oświaty (należy podać aktualną datę). § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Rady Pedagogicznej

98 Źródła informacji: Przepisy prawa. Narada Ministra Edukacji Narodowej z kuratorami oświaty Interpelacje, zapytania, pytania poselskie Poradnik dla rodziców Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego (opr. Ministerstwo Edukacji Narodowej)


Pobierz ppt "Narada Katowice, 2 czerwca 2016 r. Stan prawny:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google