Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ro Roczny Plan Wspomagania Roczny Plan Wspomagania – plan zbudowany na bazie oferty doskonalenia realizowanej w danej szkole/ przedszkolu. RPW obejmuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ro Roczny Plan Wspomagania Roczny Plan Wspomagania – plan zbudowany na bazie oferty doskonalenia realizowanej w danej szkole/ przedszkolu. RPW obejmuje."— Zapis prezentacji:

1 Ro Roczny Plan Wspomagania Roczny Plan Wspomagania – plan zbudowany na bazie oferty doskonalenia realizowanej w danej szkole/ przedszkolu. RPW obejmuje cały proces : od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań ( np.. warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzeniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań. RPW realizowany jest w trakcie jednego roku szkolnego.

2 Kim jest SORE? Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji to osoba, która pracuje na rzecz szkoły i wspiera ją w realizacji projektu. To zewnętrzny konsultant, bezstronny, jednak pozostający w stałym kontakcie z placówką.

3 SORE to koordynator działań, moderator i doradca; SORE pomaga w opracowaniu diagnozy potrzeb, interpretacji danych, wyboru narzędzi; SORE towarzyszy szkole przez czas realizacji RPW, wspiera ją w drodze do sukcesu. SORE nie kontroluje i nie ocenia!

4 Etapy realizacji rocznego planu wspomagania Etap I – Diagnoza W trakcie diagnozy SORE, we współpracy z dyrektorem i nauczycielami oraz z wykorzystaniem informacji zawartych w dokumentacji szkoły/przedszkola, szczegółowo analizuje potrzeby danej placówki. Rezultatem przeprowadzenia diagnozy jest wybór tematów oferty, która będzie realizowana w szkole/przedszkolu, a także określenie zasad i etapów dotyczących realizacji RPW.

5 Etap II – Doskonalenie pracy nauczycieli Przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie z rocznym planem wspomagania. Za organizację zadania odpowiedzialny jest SORE, który do realizacji części szkoleń pozyska ekspertów zewnętrznych będących specjalistami w zakresie tematyki RPW. Sugerowanymi formami doskonalenia nauczycieli są: warsztaty dla nauczycieli rozumiane jako aktywne metody szkoleniowe, angażujące uczestników w różnego rodzaju ćwiczenia, gry, symulacje lub inne działania mające na celu nabywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie postaw uczestników; inne formy spotkań grupowych (wykłady, konsultacje grupowe).

6 Etap III – Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę. Regularna wymiana doświadczeń i rozmowy na temat działań sprawdzających się w praktyce i napotkanych trudności wspierana przez konsultanta, moderatora spotkań – SORE. Etap IV – Przygotowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania. Po zakończeniu realizacji rocznego planu wspomagania szkoły SORE przeprowadza podsumowanie wdrożenia, a sporządzone sprawozdanie przedstawia dyrektorowi i radzie pedagogicznej. Wspólna refleksja nad sprawozdaniem i płynącymi z niego wnioskami kończy pracę nad daną ofertą doskonalenia nauczycieli prowadzoną w ramach rocznego planu wspomagania szkoły.

7 Zadania uczestników procesu wspomagania Zadania dyrektora szkoły i nauczycieli: przygotowanie diagnozy potrzeb szkoły we współpracy z SORE; aktywny udział w spotkaniach, konsultacjach, warsztatach; wdrażanie nowych umiejętności i wypracowanie procedur; udzielanie informacji zwrotnej; udział w ewaluacji podjętych działań. Zadania szkolnego organizatora rozwoju edukacji (SORE) zebranie informacji o szkole, poznanie jej specyfiki (wywiad z dyrektorem); zebranie informacji o zakresie proponowanego przez dyrektora obszaru doskonalenia (wywiad z nauczycielami, spotkanie z radą pedagogiczną);

8 pomoc w dokonaniu pogłębionej autodiagnozy w szkole i określenie priorytetów rozwojowych (przeprowadzenie warsztatu przez zespół diagnostyczno-rozwojowy); ustalenie zakresu i harmonogramu podejmowanych działań w ramach RPW; pozyskanie eksperta i organizacja warsztatów lub innych form szkoleniowych; pomoc nauczycielom we wdrożeniu do szkolnej praktyki zaplanowanych rozwiązań; przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji podjętych działań; opracowanie raportu z realizacji rocznego planu wspomagania;

9 przedstawienie raportu dyrektorowi szkoły; przedstawienie raportu radzie pedagogicznej. Zadania ekspertów zewnętrznych: przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb szkoły warsztatów i innych zaplanowanych form szkoleniowych dla nauczycieli.

10 Dziękuję za uwagę. Małgorzata Jakubowska-Siedlecka

11

12

13


Pobierz ppt "Ro Roczny Plan Wspomagania Roczny Plan Wspomagania – plan zbudowany na bazie oferty doskonalenia realizowanej w danej szkole/ przedszkolu. RPW obejmuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google