Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zamówienia Publiczne Zasady udzielania zamówień publicznych przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zamówienia Publiczne Zasady udzielania zamówień publicznych przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja."— Zapis prezentacji:

1 1 Zamówienia Publiczne Zasady udzielania zamówień publicznych przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2 2 Co ? Kto ? Jak ? zamówienie publiczne – pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach PO, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Pzp jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówienie – umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach PO, zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp, lub z umowy o dofinansowanie projektu,

3 3 Zamawiający Zamawiającym jest beneficjent, który przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający może być podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp) albo podmiotem jej niestosującym.

4 4 Procedury udzielania zamówień Każde zamówienie, bez względu na wartość, musi być udzielone z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Procedury udzielania zamówień  Rozeznanie rynku;  Zasada konkurencyjności;  Ustawa Pzp.

5 5 Rozeznanie rynku Rozeznanie rynku jest najprostszą procedurą udzielania zamówień. Obowiązuje wszystkich zamawiających przy zakupach, których wartość mieści się w przedziale 20 – 50 tys. zł. netto Elementem procedury jest dokonanie i udokumentowanie rozeznania rynku, co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

6 Rozeznanie rynku – planowana zmiana W zmienionych Wytycznych można również dokonać rozeznania rynku poprzez wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest udowodnienie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej

7 7 Zasada konkurencyjności Progi stosowania zasady konkurencyjności  Od 50 tys. zł netto do 30 tys. euro netto (beneficjenci stosujący uPzp )  Od 50 tys. zł netto (beneficjenci niestosujący uPzp )

8 88 Najważniejsze elementy zasady konkurencyjności Sporządzenie zapytania ofertowego zawierającego min:  opis przedmiotu zamówienia,  warunki udziału w postępowaniu,  kryteria oceny ofert,  termin składania ofert,  przesłanki wykluczenia,  warunki zmiany umowy; Upublicznienie postępowania; Ocena ofert; Ogłoszenie wyników postępowania; Zawarcie umowy

9 Upublicznienie postępowania - ogłoszenie Wszczęciem postępowania jest jego upublicznienie, rozumiane jako zamieszczenie na odpowiedniej stronie internetowej zapytania ofertowego albo ogłoszenia o zamówieniu (ewentualnie wysłania zapytania do potencjalnych wykonawców jeśli dotyczy). Miejsca publikacji :  Biuletyn Zamówień Publicznych,  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (zmiana w projektowanych Wytycznych),  Baza Konkurencyjności,  Strona beneficjenta.

10 Obszary problematyczne, wspólne  Opis przedmiotu zamówienia ;  Warunki udziału w postępowaniu;  Szacowanie wartości zamówienia, metody;  Terminy w procedurze;  Kryteria oceny ofert;  Forma prawna wykonawcy;  Zmiana umowy

11 11 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwa konkurencję; Opis przedmiotu zamówienia publicznego, nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności

12 12 POWER Opis przedmiotu zamówienia Problem opisu za ogólnego i za szczegółowego; Używanie nazw własnych – tylko w określonych przypadkach i przy dopuszczeniu rozwiązań równoważnych (kryteria równoważności; Stosowanie kodów CPV.

13 13 Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji; Warunki udziału w postępowaniu muszą być powiązane i adekwatne do przedmiotu zamówienia; Warunki mogą dotyczyć doświadczenia wykonawcy, potencjału kadrowego i technicznego, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadania wymaganych prawem licencji, zezwoleń.

14 14 Szacowanie wartości zamówienia Cel dokonywania szacunku (progi kwotowe); Szacunkowa wartość zamówienia a kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na jego realizację; Termin dokonania szacunku; Metody szacowania: rozeznanie rynku, ceny ofert w postępowaniach wcześniejszych, ceny ofert w postępowaniach u innych zamawiających

15 15 Szacowanie wartości a podział zamówienia Zabroniony jest podział zamówienia publicznego, skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek: 1. usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, 2. możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie, 3. możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.

16 16 Terminy w postępowaniu Terminy w postępowaniu muszą być dostosowane do stopnia skomplikowania przedmiotu zamówienia i czasu koniecznego do przygotowania oferty. Terminy określone w uPzp oraz Wytycznych są uzależnione od wartości zamówienia i są terminami minimalnymi.

17 17 Kryteria oceny ofert Przy konstruowaniu kryteriów oceny ofert należy pamiętać, że: *nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców; *muszą być powiązane z przedmiotem zamówienia; *muszą być istotne dla realizacji zamówienia; *muszą być wycenione proporcjonalnie do swojej istotności.

18 18 Cena i co dalej ? Cena – kryterium ważne, ale nie jedyne. Kryteria podmiotowe i przedmiotowe (planowane zmiany) Czego mogą dotyczyć kryteria: jakość, serwis, funkcjonalność,, aspekty środowiskowe, techniczne, społeczne, innowacyjne, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

19 19 Forma prawna wykonawcy Ustawowa definicja wykonawcy: Ustawowa definicja wykonawcy: należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

20 20 Zmiana umowy Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym (w ogłoszeniu lub siwz) została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany. Zmiany istotne i nieistotne

21 21 Dokumentowanie postępowań Dokumenty wymagane: protokół Zp oraz protokół postępowania. Dokumentacja postępowania powinna umożliwiać przeprowadzenie kontroli.

22 Magorzata Dębska Wydział Zamówień Publicznych Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Dziękuję za uwagę! 22


Pobierz ppt "1 Zamówienia Publiczne Zasady udzielania zamówień publicznych przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google