Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Inteligentna Specjalizacja – współpraca z regionami Warszawa, 17 czerwca 2016 r. Justyna Gorzoch Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Inteligentna Specjalizacja – współpraca z regionami Warszawa, 17 czerwca 2016 r. Justyna Gorzoch Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Inteligentna Specjalizacja – współpraca z regionami Warszawa, 17 czerwca 2016 r. Justyna Gorzoch Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju

2 Proces przedsiębiorczego odkrywania na poziomie krajowym Grupa Konsultacyjna Analizy ilościowe (GUS, PIK, UP RP) Analizy jakościowe Mapy innowacji Obserwatorium Gospodarcze wywiady Smart Labs konsultanci regionalni Koordynator KIS BTR Platforma monitorowania i ewaluacji KIS (agregacja i analiza danych z PPO) Komitet Sterujący 20 Grup Roboczych ds. kis PARP Analiza danych i agregacja informacji nt. wyników wywiadów i SL

3 Proces przedsiębiorczego odkrywania na poziomie krajowym – elementy wywiady konsultanci regionalni Smart Labs Mapy Innowacji Grupy Robocze ds. kis Obserwatorium Gospodarcze Grupa Konsultacyjna informacje nt. aktywności w aplikowaniu o wsparcie w ramach poszczególnych kis, dostarczane przez Instytucje Wdrażające - grupa zadaniowa, max. 20 osobowa, która powstała w ramach obszaru, zidentyfikowanego na podstawie wywiadów - wypracowanie analizy SWOT i BTR oraz współpraca z Grupami Roboczymi ds. kis - zrekrutowani z regionalnych IOB w każdym regionie i odpowiedzialni za prowadzenie wywiadów oraz Smart Labs - współpraca z Grupami Roboczymi ds. kis 2 h wywiad z zarządem firmy, przeprowadzany przez doświadczonych konsultantów (100 pytań ilościowych i 20 pytań jakościowych) oraz doradztwo dla firmy co do kierunków rozwoju pozyskiwanie informacji nt. potencjału rozwojowego firmy poprzez ankiety przeprowadzane e-mailowo Crowdsourcing administracja rządowa i samorządowa zaangażowana w inteligentne specjalizacje, koordynacja kraj – regiony przedstawiciele biznesu, nauki, IOB, w obszarach specjalizacji – uszczegółowienie, aktualizacja, monitorowanie stopnia realizacji założonych celów, identyfikacja barier uznani przedstawiciele biznesu wskazujący kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz zmiany w strukturze gospodarczej w oparciu o najnowsze trendy rozwojowe, technologiczne i wyłaniające się nisze rynkowe

4 Współpraca PPO na styku poziomu krajowego z regionalnym – propozycja współpracy Wypracowanie z każdym z regionów indywidualnego modelu współpracy dotyczącego: -wymiany informacji nt. krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji (aktualizacja listy, opisów) -wymiany informacji nt. wyników realizacji PO IR i RPO w obszarach inteligentnych specjalizacji (aktywność przedsiębiorców w konkursach m.in. poprzez mapy innowacji, wymiana danych nt. monitorowania inteligentnych specjalizacji) -wykorzystania istniejących elementów krajowego i regionalnych PPO w sposób najbardziej efektywny, minimalizujący dublowanie podejmowanych działań i nadmierne zaangażowanie przedsiębiorców w proces (np. wielokrotne ankietowanie przez podmioty szczebla centralnego i regionalnego w tym samym celu)

5 Współpraca PPO na styku poziomu krajowego z regionalnym – propozycja współpracy

6 Dodatkowe ścieżki wyłaniania specjalizacji – koordynacja procesu PPO przez inne ministerstwa (obszar obronności i bezpieczeństwa oraz przemysłów kreatywnych) koordynacja procesu PPO przez Urzędy Marszałkowskie (obszar gospodarki morskiej) indywidualne zgłoszenia ze strony przedsiębiorców wraz z uzasadnieniem merytorycznym przekazywane do Grup Roboczych ds. kis

7 System monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Dane jakościowe informacje o projektach i o udzielonym wsparciu informacje o koncentracji tematycznej dane nt. wyłaniających się specjalizacji (PPO) dane nt. trendów technologicznych oraz benchmarking rynków zagranicznych dane nt. barier rozwojowych Platforma monitorowania i ewaluacji KIS Komitet Sterujący ds. kis Dane ilościowe dane statystyczne z baz danych GUS, UP RP, MR i inne dane z Portalu Informacyjno-Komunikacyjnego dane nt. potencjału regionalnego w KIS Mechanizm szybkiego reagowania programy „pierwszej prędkości” identyfikacja nisz rynkowych Rada ds. innowacyjności Efekty monitorowania i ewaluacji: a)dla poziomu krajowego: aktualizacja/weryfikacja KIS informacja nt. wartości dodanej wspierania KIS na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki i jakość życia społeczeństwa wpływ na politykę innowacyjności kraju b) dla poziomu regionalnego: informacja do stosowania w ramach monitorowania regionalnych inteligentnych specjalizacji zapewnienie koordynacji kraj-regiony w zakresie PPO

8 wyznaczanie kierunków w zakresie KIS pod kątem realizacji polityki innowacyjności koordynacja systemu oraz podejmowanie decyzji w zakresie aktualizowania i weryfikowania KIS na podstawie wyników monitorowania System decyzyjny i koordynacja działań Platforma monitorowania i ewaluacji KIS Komitet Sterujący ds. kis Rada ds. innowacyjności dobro publiczne dla obywateli i przedsiębiorców dostępna na smart.gov.pl w zakresie KIS

9 Weryfikacja i aktualizacja KIS – stan obecny Aktualizacja i weryfikacja KIS: 1. corocznie – przegląd KIS, szeroko konsultowany 2. ad hoc – zmiany na liście KIS, zmiany nazw specjalizacji, zmiany w szczegółowych opisach jako wynik procesu przedsiębiorczego odkrywania: inicjatywa gremiów powołanych w ramach monitorowania KIS (GR ds. kis, OG, GK) inicjatywa interesariuszy zewnętrznych (przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej) informacja z platformy monitorowania i ewaluacji KIS nt. wyników wdrażania KIS oraz wyłaniających się inteligentnych specjalizacji Zmiany w KIS od 2014 r. 2 aktualizacje szczegółowego opisu KIS: 2 nowe specjalizacje, 1 zmiana nazwy, zmiana opisów czerwiec 2016 r.: planowana kolejna zmiana 3 nazw oraz zmiana opisów III/IV kwartał 2016 r.: planowana aktualizacja dokumentu głównego KIS

10 Weryfikacja i aktualizacja KIS – działania systemowe Działania niezbędne do podjęcia w ramach KIS: zapewnienie ciągłości pracy i efektywności gremiów powołanych w ramach systemu monitorowania i uruchomienie poszczególnych elementów PPO, także na poziomie regionalnym, w celu zapewnienia ciągłości wypracowanego procesu PPO i współpracy poziomu centralnego i regionalnego weryfikacja listy i opisów KIS – wypracowanie mechanizmu korygującego, umożliwiającego ograniczenie liczby inteligentnych specjalizacji w wyniku informacji dostarczanej w ramach monitorowania KIS pod kątem efektywności wydatkowania środków finansowych (aktywność przedsiębiorców w ubieganiu się o wsparcie) oraz potencjału innowacyjnego i rynkowego w celu jak największej koncentracji tematycznej na priorytetach w obszarze B+R+I uruchomienie platformy monitorowania i ewaluacji KIS w celu zapewnienia rzetelnej informacji rynkowej nt. potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw oraz trendów rozwojowych (także zagranicznych), a także monitorowania efektów podejmowanej interwencji publicznej w zakresie KIS

11 PPO – współpraca z regionami Organizacja systemu konsultantów KIS (rekrutacja, utrzymanie i rozwój konsultantów) Organizacja wywiadów z przedsiębiorcami smart labów, przygotowanie analiz rynku i technologii (tzw. BTR – business &technology roadmap) Agregacja i analiza danych i informacji z PPO (wyniki wywiadów i smart labów) -> monitorowanie/ak tualizacja KIS Organizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania KIS PPO jako mechanizm koordynacji KIS z regionami (Ministerstwo Rozwoju oraz PARP)

12 Koordynacja współpracy z konsultantami regionalnymi Koordynacja współpracy z konsultantami (PARP) Opracowanie kryteriów wyboru konsultantów Konsultacje kryteriów z MR i regionami Transparentny wybór konsultantów

13 Założenia dotyczące wyboru konsultantów regionalnych Ok. 3 konsultantów w każdym regionie Wiedza w zakresie technologii z obszarów KIS Doświadczenie w realizacji działań w regionie dot. rozwoju innowacji Ok. kilkudziesięciu godzin zaangażowania konsultanta średniomiesięcznie

14 Zadania konsultantów regionalnych Przeprowadzanie wywiadów wśród przedsiębiorców zidentyfikowanych w badaniu diagnostycznym przeprowadzonym przez PARP Organizowanie Smart Labs ponadregionalnych/krajowych oraz współpraca w zakresie tematycznym SL z Grupą Roboczą ds. kis na poziomie krajowym Współpraca z konsultantami regionalnymi z pozostałych województw w zakresie wywiadów i Smart Labs Wymiana informacji z Ministerstwem Rozwoju/PARP oraz Urzędami Marszałkowskimi w zakresie efektów prowadzonych w ramach PPO

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Krajowa Inteligentna Specjalizacja – współpraca z regionami Warszawa, 17 czerwca 2016 r. Justyna Gorzoch Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google