Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady finansowania w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 16 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady finansowania w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 16 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Zasady finansowania w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 16 czerwca 2016 r.

2 Plan prezentacji Ewidencja wydatków Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki opis dokumentów księgowych Rachunek bankowy projektu źródła finansowania Wniosek o płatność terminy składania terminy weryfikacji rodzaje Harmonogram płatności Certyfikacja

3 Ewidencja wydatków projektu Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacji poszczególnych operacji związanych z projektem, z wyłączeniem wydatków rozliczanych w ramach kosztów pośrednich. Zasady ewidencji wydatków projektu należy wprowadzić do ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

4 Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki Dokumenty, które tylko w części dotyczą projektu powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych w podziale na: związane z realizacją projektu – ewidencjonowane na wyodrębnionych kontach projektu, niezwiązane z projektem – ewidencjonowane na odrębnych kontach księgowych. W przypadku gdy wydatek zostanie uznany za niekwalifikowalny, Beneficjent powinien niezwłocznie wyksięgować tę pozycję z ewidencji projektu.

5 Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki Dowody księgowe – dokumenty stanowiące podstawę księgowania, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem: Faktura VAT Lista płac Wyciąg bankowy/potwierdzenie zapłaty Polecenie księgowania (PK)

6 Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki Opis dokumentów księgowych Wszystkie dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków rozliczanych w ramach kosztów bezpośrednich muszą być opisane, tak aby widoczny był ich związek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej: numer umowy o dofinansowanie projektu, informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatek jest ponoszony, kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań – kilka kwot odnoszących się do poszczególnych zadań.

7 Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki Opis dokumentów księgowych Każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, a w przypadku gdy dotyczy: zamówienia – odniesienie do ustawy Prawo zamówień publicznych lub zasady konkurencyjności – odniesienie do zastosowania tego trybu

8 Rachunek bankowy projektu Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionego na rzecz projektu rachunku bankowego. Konto projektu nie może być zasilane środkami innych rachunków bankowych Beneficjenta. W przypadku braku środków dofinansowania Beneficjent może finansować wydatki projektu z rachunku bieżącego jednostki.

9 Rachunek bankowy projektu Wpływy: środki dotacji celowej (współfinansowanie BP przelew z MZ) środki EFS (finansowanie UE przelew z BGK) odsetki bankowe Wypływy: wyłącznie! płatności na rzecz projektu, w tym refundacja wydatków poniesionych z innych rachunków bankowych Beneficjenta prowizje bankowe

10 Rachunek bankowy projektu Środki, które Beneficjent otrzymał na dofinansowanie projektu w formie płatności (BGK) nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i rozliczane są zgodnie z terminami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu. Współfinansowanie otrzymane przez Beneficjenta w formie dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do budżetu państwa w części niewykorzystanej w danym roku budżetowym – art. 168 ustawy o finansach publicznych. Rozliczenie dotacji celowej przygotowuje się na w oparciu o dane z wyciągów bankowych projektu. Termin złożenia rozliczenia: 31 stycznia następnego roku

11 Wniosek o płatność Wniosek o płatność jest dokumentem składanym za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 w celu: uruchomienia pierwszej i kolejnych transz dofinansowania monitorowania postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie oraz Harmonogramem płatności rozliczenia środków dofinansowania otrzymanego w ramach zaliczki

12 Wniosek o płatność Terminy składania WNP określone w harmonogramie płatności nie krótsze niż miesiąc, nie dłuższe niż kwartał w przypadku pierwszego wniosku o płatność okres może być dłuższy, jeśli umowa zostanie podpisana po terminie rozpoczęcia realizacji projektu

13 Wniosek o płatność Terminy składania WNP pierwszy WNP – niezwłocznie po podpisaniu umowy kolejne WNP – nie później niż 10 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego końcowy WNP – do 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu

14 Wniosek o płatność Terminy weryfikacji WNP 5 dni roboczych – pierwszy wniosek o zaliczkę kolejne wnioski o płatność 20 dni roboczych – pierwsza wersja 15 dni roboczych – skorygowane wersje do terminów nie wlicza się okresu oczekiwania przez instytucję na dokumenty przekazywane w ramach pogłębionej analizy

15 Wniosek o płatność Rodzaje WNP Wniosek o zaliczkę ubieganie się o zaliczkę na realizację zadań projektu Wniosek o refundację refundacja poniesionych już kosztów Wniosek rozliczający zaliczkę rozliczenie wcześniej przyznanej zaliczki Wniosek sprawozdawczy przekazanie informacji o postępie rzeczowym projektu Wniosek o płatność końcową ostatni wniosek rozliczający projekt

16 Harmonogram płatności Dostarcza informacji o terminach przedkładania kolejnych wniosków o płatność a nie okresach rozliczeniowych Stanowi podstawę stosowania trybu art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Harmonogram stanowi odrębny moduł w SL2014 i nie ma konieczności składania go każdorazowo z wnioskiem o płatność.

17 Harmonogram płatności Wniosek o zaliczkę Wniosek rozliczający zaliczkę i Wniosek o zaliczkę Wniosek o płatność końcową

18 Cel certyfikacji na 2016 rok Cel certyfikacji wyznaczony na 2016 r. to 72 774 221 PLN, w tym dla projektów DDOM 8 605 790,30 PLN – średnio na projekt 159 400 PLN

19 Certyfikacja wydatków Podstawę certyfikacji w ramach PO WER 2014-2020 stanowią całkowite wydatki kwalifikowalne. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność, IP włącza go do deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność i przekazuje do Instytucji Certyfikującej (IC). W 2016 roku certyfikowane zostanę wydatki zatwierdzone przez IP do 30 listopada, tj. rozliczone we wnioskach o płatność złożonych do października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Ostatnia deklaracja wydatków powinna zostać przekazana do IC do 15 grudnia 2016 r.

20

21 Dziękuję za uwagę! Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia www.zdrowie.gov.pl


Pobierz ppt "Zasady finansowania w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 16 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google