Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURY ODWOŁAWCZE OD DECYZJI URZĘDÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURY ODWOŁAWCZE OD DECYZJI URZĘDÓW"— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURY ODWOŁAWCZE OD DECYZJI URZĘDÓW
Inicjowanie postępowania. Odwołanie od decyzji. Skargi i wnioski.

2 Decyzja administracyjna
Za decyzję uznaje się jednostronne władcze rozstrzygnięcie organu administracyjnego o wiążących konsekwencjach obowiązującej normy prawa administracyjnego dla indywidualnie określonego podmiotu i konkretnej sprawy, podejmowane w sferze stosunków zewnętrznych , poza system organów państwowych i podległych im jednostek.

3 Prawo do szczegółowej informacji o wszystkich okolicznościach sprawy.
Prawa obywateli w urzędach. Kodeks postępowania administracyjnego z 14 kwietnia 1960 Prawo do szczegółowej informacji o wszystkich okolicznościach sprawy. Prawo do aktywnego udziału w postępowaniu. Prawo do załatwienia sprawy w terminie. Prawo do wniesienia zażalenia, odwołania, wniosku, skargi.

4 Postępowanie przed organem administracji państwowej jest inicjowane przez wniesienie podania
Formy podań: Żądanie – np. wszczęcie lub wznowienie postępowania. Zażalenia – na wydaną decyzję ( w ciągu 7 dni) odmowę wszczęcia postępowania niezałatwienia sprawy w określonym terminie odmowy wglądu w akta sprawy ukarania grzywną postanowienia organu administracji publicznej Odwołania – od decyzji organu administracyjnego( w ciągu 14 dni) Wyjaśnienia – złożonego organowi przez stronę

5 WZÓR PODANIA ........................ …………………………………………
………………………………………… Imię i nazwisko (miejscowość) (data) …………………… ………………………………………… (adres) ( nazwa urzędu i wydziału) PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o ……………………………………………………………… ………………………………………………………..(treść żądania)………………………………………………………………… Prośbę swą uzasadniam ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………..(uzasadnienie)………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Uprzejmie proszę o załatwienie mojej sprawy. Z poważaniem, …………………… (podpis)

6 Art.15 kpa. Wprowadza zasadę dwuinstancyjności postępowania.
Od decyzji wójta burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu, starosty powiatu zarządy województwa, marszałka województwa przysługuje odwołanie do SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO Decyzję odwoławczą można zaskarżyć do WSA i NSA

7 1) utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy,
Uprawnienia decyzyjne organu odwoławczego zostały określone w art. 138 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl tego przepisu organ może: 1) utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy, 2) uchylić decyzję w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy, 3) uchylić zaskarżoną decyzje w całości i orzec co do istoty sprawy, 4) uchylić zaskarżoną decyzje w całości lub w część i w tym zakresie umorzyć postępowanie w pierwszej instancji, 5) umorzyć postępowanie odwoławcze, 6) uchylić zaskarżoną decyzje i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

8


Pobierz ppt "PROCEDURY ODWOŁAWCZE OD DECYZJI URZĘDÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google