Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UKŁAD TYTUŁ Podtytuł ZMIANY KLIMATU Orłowska Dorota Sowa Katarzyna Stawiarski Patryk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UKŁAD TYTUŁ Podtytuł ZMIANY KLIMATU Orłowska Dorota Sowa Katarzyna Stawiarski Patryk."— Zapis prezentacji:

1 UKŁAD TYTUŁ Podtytuł ZMIANY KLIMATU Orłowska Dorota Sowa Katarzyna Stawiarski Patryk

2 PLAN PREZENTACJI 1. Krótkie wprowadzenie czyli przyczyny i skutki globalnego ocieplenia. 2. Polityka energetyczna Afryki. 3. Energia odnawialna. 4. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych. 5. Pomoc dla krajów globalnego Południa. 6. Kogo i w jaki sposób dotyczą zmiany klimatu 7. Trudności zmian klimatycznych dla gospodarek południa 8. Wyzwania dla Afryki 9. Zmiany klimatyczne i Milenijne Cele Rozwoju 10. Dylematy rozwojowe związane ze zmianami klimatycznymi

3 PRZYCZYNY GLOBALNEGO OCIEPLENIA spalanie węgla, ropy i gazu, wycinanie lasów (wylesianie), zwiększenie hodowli zwierząt gospodarskich, nawozy azotowe i gazy fluorowane;

4 ROCZNE EMISJE CO2

5 SKUTKI GLOBALNEGO OCIEPLENIA topniejąca powłoka lodowa na biegunach i lodowce np. Kilimandżaro, podnoszenie się poziom mórz, długotrwałe susze, brak wody pitnej, upadek rolnictwa, rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych np. malarii;

6 Liczba i odsetek mieszkańców Afryki bez dostępu do elektryczności (2012r.)

7 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII KORZYŚCI: zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii, zastąpienie trudniej dostępnych oraz coraz droższych paliw kopalnych niewyczerpywalnymi i tanimi źródłami energii, wzrost bezpieczeństwa energetycznego, aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ;

8 ŚWIATOWE ZUŻYCIE ENERGII ŹRÓDŁA ODNAWIALNE I TRADYCYJNE

9 RAMOWA KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU publikowanie raportów na temat emisji gazów cieplarnianych, formułowanie i wdrażanie programów redukcji emisji, popieranie transferu technologii pozwalających zapobiegać emisjom, popieranie zrównoważonego zarządzania, współpraca w zakresie badań naukowych związanych ze zmianami klimatu. + PROTOKÓŁ Z KIOTO Cel: doprowadzenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych łącznie przez państwa rozwinięte w latach 2008 – 2012 o przynajmniej 5%.

10 JAK KRAJE ROZWINIĘTE MOGĄ POMÓC KRAJOM ROZWIJAJĄCYM SIĘ udostępniając nowe technologie produkcji energii odnawialnej, wciąż redukując emisję gazów cieplarnianych, zmniejszając dotacje na paliwa kopalne, dofinansowując kraje uboższe, opodatkowując tradycyjne źródła energii z racji szkodliwości ich działania, dokonując transformacji własnej polityki energetycznej;

11 KOGO NAJDOTKLIWIEJ DOTYKAJĄ ZMIANY KLIMATU? RAPORT BRYTYJSKIEGO TYGODNIKA "THE LANCET"

12 KTO EMITUJE CO2?

13

14

15

16

17

18 WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA ROZWÓJ AFRYKI - ROLNICTWO Pustynnienie obszarów, stres wodny Konieczna dywersyfikacja uprawianych roślin Dywergencja prognozowanych plonów w regionach Zmiany zastosowania gruntów Zmiany systemów upraw i hodowli – zwł. przechodzenie od systemów mieszanych do hodowli (do 2050: 35mln rolników na 3% gruntów) Deforestacja

19 WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA ROZWÓJ AFRYKI – PRZEMYSŁ I USŁUGI Spadek sprawności Zwiększone zapotrzebowanie na energię Wyzwania dla infrastruktury i budownictwa Problemy dla turystyki – ginięcie gatunków, zaostrzenie zjawisk pogodowych

20 KONFERENCJA W PARYŻU Od 2020 roku kraje rozwinięte będą przekazywać krajom rozwijającym się 100 miliardów dolarów rocznie na inwestycje w ograniczanie emisji i adaptację do zmiany klimatu. Z tego 60 miliardów już zostało „zaliczone”, do zmobilizowania pozostaje więc jeszcze 40 miliardów. Polska ustami premier Beaty Szydło zadeklarowała symboliczne 8 mln dolarów.

21 WYZWANIA POLITYK KLIMATYCZNYCH DLA AFRYKI Zintegrowanie polityki rozwojowej z działaniami z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu Dopasowanie polityk do uwarunkowań poszczególnych państw czy regionów Oparcie działań na odpowiedzialności, a nie tylko prawach i ograniczeniach, opłacalności i łatwości inwestowania

22 ZMIANY KLIMATYCZNE I MILENIJNE CELE ROZWOJU Podtytuł

23 CEL 1 - WYELIMINOWAĆ SKRAJNE UBÓSTWO I GŁÓD Podtytuł Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi, którzy cierpią na głód Wpływ zmian klimatycznych na przyrodę może być zagrożeniem dla zasobów, wyżywienia i zdrowia ludzi biednych

24 CEL 2 - ZAPEWNIĆ POWSZECHNE NAUCZANIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Zapewnić wszystkim chłopcom i dziewczętom możliwość ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym Korzystanie z nauki utrudniają katastrofy naturalne i susza – dzieci muszą wówczas więcej pomagać rodzinom i mają mniej czasu na uczenie się. Kataklizmy niszczą np. budynki szkolne

25 CEL 3 - PROMOWAĆ RÓWNOŚĆ PŁCI I AWANS SPOŁECZNY KOBIET Wyeliminować nierówny dostęp płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005 roku, a na wszystkich szczeblach do 2015 roku Zmiany klimatyczne prawdopodobnie powiększą istniejące nierówności pomiędzy mężczyznami a kobietami. W ubogich rodzinach zwykle kobiety muszą dostarczać wodę, paszę, opał i czasem żywność.

26 CELE 4, 5 I 6 - POPRAWA ZDROWIA JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY LUDZI Cel 4 - Zmniejszyć o 2/3 wskaźnik umieralności dzieci w wieku do lat 5 Cel 5 - Zmniejszyć o 3/4 wskaźnik umieralności matek Cel 6 - Powstrzymać rozprzestrzenianie się HIV/AIDS i ograniczyć ilość nowych zakażeń, powstrzymać rozprzestrzenianie się malarii i innych groźnych chorób i ograniczyć ilość zachorowań Bezpośredni wpływ zmian klimatycznych powoduje wzrost zachorowań i zgonów wywołanych falami upałów, które dotykają szczególnie ubogich i osoby starsze Znaczenie dla ludzkiego zdrowia mają pośrednie skutki zmian klimatycznych. Mogą powodować rozprzestrzenianie się chorób wirusowych, takich jak malaria albo gorączka krwotoczna

27 CEL 7 - CHRONIĆ ŚRODOWISKO Uwzględnić zasady zrównoważonego rozwoju w krajowych strategiach i programach; stosować metody hamujące zubożenie zasobów środowiska naturalnego Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej pitnej wody Do 2020 roku osiągnąć znaczącą poprawę warunków życia przynajmniej 100 milionów mieszkańców slumsów Zmiany klimatyczne są większym zagrożeniem dla niektórych gatunków niż samo zniszczenie ich naturalnego środowiska Wraz z niszczeniem bioróżnorodności zmniejszą się zasoby produktów stosowanych w medycynie tradycyjnej

28 CEL 8 - STWORZYĆ GLOBALNE PARTNERSKIE POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU Dopracować dostępny dla wszystkich, oparty na jasnych przepisach, przewidywalny i nikogo nie dyskryminujący system handlowo-finansowy Uczestnicy systemu powinni być zobowiązani do podejmowania aktywnej działalności promującej dobre praktyki rządzenia, rozwój i ograniczanie ubóstwa. Katastrofy klimatyczne mogą nas kosztować 300 mld dolarów. Korzyści z inwestycji w rozwój mogą być całkowicie pochłonięte przez wydatki związane z kataklizmami. Zmiana klimatu może spowodować zniszczenie plaż, raf i infrastruktury przybrzeżnej, czyli uderzyć w turystykę, która jest głównym źródłem dochodów wielu biednych krajów

29 ROK 2016 - CO DALEJ ? AGENDA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2030

30 „Ta Agenda dotyczy wszystkich ludów, nikogo nie pomijając. Jest planem działań na rzecz eliminacji ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie, nieodwracalnie i raz na zawsze. Dąży do zapewnienia pokoju i dobrobytu oraz do powstania partnerstw, a sedno Agendy stanowią ludzie i nasza planeta. Zintegrowane, powiązane ze sobą i niepodzielne siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju to cele dla wszystkich ludów. Obrazują one skalę, powszechność i ludzkie ambicje wyrażone w nowej Agendzie.” Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ, 2 sierpnia 2015 r.

31 DYLEMATY ROZWOJOWE ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATYCZNYMI Tworzenie dużych projektów dotyczących infrastruktury Tworzenie projektów produkcji energii odnawialnej dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Tego rodzaju projekty mogą silnie wpływać na lokalne zasoby i sposób życia mieszkańców

32 BIBLIOGRAFIA 1) Sharma, Energia, rozwój, klimat i bieda, „Zmiany klimatyczne- impas i perspektywy. Punkt widzenia krajów globalnego Południa”, Wyd. Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2011, s. 111-25 2) Artykuły analityczne – energia bez trucia, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=E2D21A532F814F678B7AEBF7C DA352F8, [dostęp: 03.06.2016]. http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=E2D21A532F814F678B7AEBF7C DA352F8 3) Dramatyczne zmiany klimatu i Afryka, http://www.warsztatykultury.pl/projekty/projekty-archiwalne/dramatyczne-zmiany- klimatu-i-afryka/, [dostęp: 03.06.2016]. http://www.warsztatykultury.pl/projekty/projekty-archiwalne/dramatyczne-zmiany- klimatu-i-afryka/ 4) Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych, http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=28&art=20, [dostęp: 03.06.2016]. http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=28&art=20 5) Odnawialne źródła energii (OZE), http://www.oze.opole.pl/Odnawialne_zrodla_energii_(OZE),str,432.html, [dostęp: 03.06.2016]. http://www.oze.opole.pl/Odnawialne_zrodla_energii_(OZE),str,432.html 6) Alternatywne źródła energii, http://www.naukowiec.org/wiedza/inzynieria- srodowiska/alternatywne-zrodla-energii_840.html, [dostęp: 03.06.2016].http://www.naukowiec.org/wiedza/inzynieria- srodowiska/alternatywne-zrodla-energii_840.html 7) Rolnictwo i zmiany klimatu: prognozy dla Afryki Subsaharyjskiej, http://globalnepoludnie.pl/Rolnictwo-i-zmiany-klimatu,1090, [dostęp: 03.06.2016]. http://globalnepoludnie.pl/Rolnictwo-i-zmiany-klimatu,1090 8) Protokół z Kioto w sprawie zmian klimatu, http://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al28060, [dostęp: 03.06.2016].http://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al28060

33 BIBLIOGRAFIA 11) Afryka: państwa chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii, http://www.pcsa.org.pl/products/afryka-%3A-pa%C5%84stwa-chc%C4%85- korzysta%C4%87-z-odnawialnych-%C5%BArode%C5%82-energii-/, [dostęp: 03.06.2016]. http://www.pcsa.org.pl/products/afryka-%3A-pa%C5%84stwa-chc%C4%85- korzysta%C4%87-z-odnawialnych-%C5%BArode%C5%82-energii-/ 12) http://www.unic.un.org.pl/mdg-report-2015/raport-o-milenijnych-celach-rozwoju- na-rok-2015/2829, [ dostęp 6.06.2016]. http://www.unic.un.org.pl/mdg-report-2015/raport-o-milenijnych-celach-rozwoju- na-rok-2015/2829 13) Raport z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – przegląd postępów i braków 14) http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/porozumienie-klimatyczne-w-paryzu-124 http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/porozumienie-klimatyczne-w-paryzu-124 15) http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/globalne-procesy/ http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/globalne-procesy/ 16) http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1624385,1,ktore-kraje-najlepiej- zniosa-zmiany-klimatu--a-ktore-najgorzej.read http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1624385,1,ktore-kraje-najlepiej- zniosa-zmiany-klimatu--a-ktore-najgorzej.read 17) http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/ciekawostki,49/afryka-odczuwa- zmiany-klimatu-wywolane-przez-gazy-cieplarniane-sprzed-10-tysiecy- lat,151917,1,0.html http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/ciekawostki,49/afryka-odczuwa- zmiany-klimatu-wywolane-przez-gazy-cieplarniane-sprzed-10-tysiecy- lat,151917,1,0.html 18) http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_410_10_Kundzewicz_klimat.pdf http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_410_10_Kundzewicz_klimat.pdf 19) http://www.psz.pl/118-gospodarka/malgorzata-spiewak-katarzyna-wiatr-co-po- kioto-afryka http://www.psz.pl/118-gospodarka/malgorzata-spiewak-katarzyna-wiatr-co-po- kioto-afryka 20) http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/9-2015-399.pdf http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/9-2015-399.pdf 21) http://old.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/UE_Dzialania.pdf http://old.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/UE_Dzialania.pdf 22) http://www.wneiz.univ.szczecin.pl/nauka_wneiz/sip/sip18-2010/SiP-18-2.pdf http://www.wneiz.univ.szczecin.pl/nauka_wneiz/sip/sip18-2010/SiP-18-2.pdf 23) http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB2- 0070-0020 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB2- 0070-0020

34 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "UKŁAD TYTUŁ Podtytuł ZMIANY KLIMATU Orłowska Dorota Sowa Katarzyna Stawiarski Patryk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google