Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁÓŚĆ! Kraków, dnia 13 czerwca 2008 roku Rafał Solecki Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁÓŚĆ! Kraków, dnia 13 czerwca 2008 roku Rafał Solecki Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁÓŚĆ! Kraków, dnia 13 czerwca 2008 roku Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

2 Cel programu Zwiększenie udziału młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych objętych wsparciem w kontynuowaniu nauki na poziomie wyższym, zwłaszcza na kierunkach studiów istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA…

3 Źródła programu  Europejski Fundusz Społeczny;  Budżet Państwa oraz budżet Województwa Małopolskiego;  Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

4 Kto realizuje program? Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowany jest przez beneficjenta systemowego: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

5 Uzasadnienie programu  Bariera finansowa wykluczająca część młodzieży z kontynuowania nauki na studiach wyższych  Uzdolnienia uczniów szczególnie ważne dla regionu

6 Jakie warunki musi spełniać potencjalny stypendysta?  uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;  uzyskał średnią z ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium;

7  dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych;  wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi,  przedłożył w wyznaczonym terminie Wniosek oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających dochód. Jakie warunki musi spełniać potencjalny stypendysta?

8 Trochę formalności…  Wniosek przygotowuje uczeń wraz z rodzicem/prawnym opiekunem z pomocą nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole ucznia.  Nauczyciel, pedagog lub doradca zawodowy musi potwierdzić własnoręcznym podpisem wiarygodność podanych we Wniosku informacji dotyczących średniej ocen oraz szczególnych osiągnięć edukacyjnych ucznia i zatwierdza Indywidualny Plan Rozwoju stypendysty.  Pod Wnioskiem podpisuje się Wnioskodawca.

9 Indywidualny Plan Rozwoju  Istotnym elementem projektu jest Indywidualny Plan Rozwoju stypendysty ( w skrócie IPR). IPR będzie określał cele i założenia, jakie uczeń wraz z pomocą nauczyciela lub pedagoga, postawi sobie w zakresie edukacji i zainteresowań naukowych.  Będzie on zawierał postępy w realizacji zamierzonego celu oraz stanie się wyznacznikiem osiągnięć edukacyjnych i rozwoju ucznia.

10 Formalności cd.  Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej.  Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.  Uczniowie, którym zostanie przyznane stypendium zostaną o tym powiadomieni pisemnie.  Wniosek może zostać oceniony maksymalnie na 120 punktów (100 punktów z punktacji generalnej + 20 punktów dodatkowych).

11 Dodatkowe punkty zostaną przyznane uczniom, którzy:  wykazali się osiągnięciami z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych;  są na stałe zameldowani na terenie wiejskim tzn. na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców.

12 Wysokość stypendium  Stypendium przyznawane będzie na okres 12 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 500,00 zł brutto.  Opiekunowi dydaktycznemu stypendysty za związane z tą funkcją obowiązki przysługuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 30 % wysokości stypendium.

13 Sprawozdawczość  Stypendysta i jego opiekun dydaktyczny zobowiązani są do współpracy w zakresie realizacji IPR i przygotowywania sprawozdań  Stypendysta ma obowiązek składania półrocznego i rocznego Sprawozdania

14 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Ul. Kordylewskiego 11 (I piętro) 31-542 Kraków Zespół ds. stypendiów tel. 012 37691 04 e-mail: info.uczen@mcp.malopolska.pl


Pobierz ppt "Małopolski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁÓŚĆ! Kraków, dnia 13 czerwca 2008 roku Rafał Solecki Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google