Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY
RAPORT rok szkolny 2015/2016

2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
OBSZARY Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

3 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Cel: Wspieranie ucznia przez nauczyciela do „uczenia się”. Zebranie informacji na temat w jakim stopniu planowanie i realizowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów. Ocena użyteczności wewnątrzszkolnych zasad oceniania w aspekcie jego funkcji wspomagającej proces kształcenia, motywowania i informowania uczniów.  

4 Pytania kluczowe: Czy procesy edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej? Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, a nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się? Czy nauczyciele indywidualizują proces nauczania i stosują aktywizujące metody, nowatorskie rozwiązania oraz różnorodne środki dydaktyczne dostępne w szkole? Jakie metody pracy stosują nauczyciele, na ile są dostosowane do potrzeb ucznia i grupy? W jaki sposób uczniowie są informowani o stawianych przed nimi oczekiwaniach i celach uczenia się? Czy ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy? Czy informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się? Czy uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się? W jaki sposób uczniowie uczą się od siebie nawzajem? W jakim stopniu uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej? W jakim stopniu angażują w nie inne osoby?

5 z którymi współpracuje szkoła.
Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Cel: Wykorzystanie zasobów szkoły oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Analiza funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym z uwzględnieniem podjętych działań w odniesieniu do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz instytucji, z którymi współpracuje szkoła.

6 Pytania kluczowe : * Jakie przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego są organizowane w szkole i w jakich przedsięwzięciach organizowanych w środowisku lokalnym uczestniczy szkoła? * Z jakimi podmiotami działającymi w środowisku i w jakim zakresie współpracuje szkoła? * Jakie korzyści wykazują uczniowie dzięki współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym? * Czy podejmowane działania rozwijają w uczniach zachowania społeczne?  

7 II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych: – udział koordynatorów ewaluacji wewnętrznej w spotkaniu z Dyrektorem szkoły i liderem WDN – opracowanie kierunków ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2015/16; wybór płaszczyzn ewaluacyjnych oraz omówienie działań szkoły wynikających z planu nadzoru pedagogicznego. – spotkanie koordynatorów ewaluacji wewnętrznej z Dyrektorem szkoły – prezentacja harmonogramu projektów ewaluacyjnych na rok szkolny 2015/16.  – spotkanie Rady Pedagogicznej - prezentacja wymagań ewaluacyjnych zgodnych z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 6 sierpnia 2015 r w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – prezentacja multimedialna na Radzie Pedagogicznej „Losy absolwentów naszej szkoły”.   – spotkanie Rady Pedagogicznej - prezentacja projektów ewaluacyjnych na rok szkolny 2015/16. Gromadzenie danych dotyczących ewaluowanego obszaru odbywało się w trakcie roku szkolnego 2015/2016. maj 2016 – analiza zebranych informacji, opracowanie wniosków z badania ewaluacyjnego, określenie mocnych i słabych stron, przygotowanie raportu 14 czerwca 2016 –prezentacja Raportu Radzie Pedagogicznej; 16 czerwiec 2016 – prezentacja Raportu Radzie Rodziców.

8 Zgodnie z wnioskami zawartymi w raporcie ewaluacyjnym w roku szkolnym 2014/2015:
We wrześniu 2015r. zapoznano i przypominano uczniom o obowiązujących regulaminach. Na pierwszych apelach porządkowych w roku szkolnym 2015/2016 przypomniano uczniom regulamin SU. Od września 2015r. dokonano zmian w Regulaminie dyżurów nauczycieli. W roku szkolnym 2015/2016 przywrócono „skrzynkę dobrego zachowania”, współpracuje się z Radą Rodziców w sferze nagradzania klas i uczniów wyróżniających się najlepszym zachowaniem - zgodnie z obowiązującymi regulaminami funkcjonowania „skrzynek” opracowanych przez opiekunów SU, którzy są koordynatorami w/w akcji. Kontynuowana jest współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, w celu wsparcia ucznia z trudnościami i ucznia zdolnego w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Odbyło się szkolenie dla członków Rady Pedagogicznej na temat pracy z uczniami z zaburzeniami zachowania – w grupie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz dla nauczycieli specjalistów uczących w klasach

9 Podczas wywiadówki, która odbyła się 18. 11
Podczas wywiadówki, która odbyła się wychowawcy klas 1- 6 poinformowali i zachęcali rodziców, by konsultowali postępy dzieci z nauczycielami zajęć dodatkowych. Uświadomiono rodzicom uczniów klas 1- 3, że zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające organizowane w ramach kształcenia zintegrowanego obejmują zarówno treści polonistyczne jak i matematyczne, więc nie ma konieczności prowadzenia zajęć odrębnych dla danego przedmiotu (zapis w protokołach wywiadówek). Poinformowano rodziców o proponowanych zajęciach dodatkowych na rok szkolny 2015/2016. Rozdano foldery informacyjne oraz zamieszczono harmonogram zajęć na stronie internetowej. We wrześniu 2015r. w klasach 1 – 3 w ramach kształcenia zintegrowanego, a w klasach 4 – 6 na lekcjach wychowawczych przeprowadzono zajęcia na temat nietykalności i godności osobistej zgodnie z Konwencją Praw Dziecka. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej ankiety „Moja Szkoła” wychowawcy opracowali dla swoich klas zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów i grupy.

10   III. Prezentacja wyników ewaluacji poszczególnych zespołów Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się   1. W ramach ewaluacji wewnętrznej każdy wychowawca dokonał wraz z uczniami diagnozy profilu inteligencji dziecka (według Howarda Gardnera), a następnie zrobił zestawienie zbiorcze dla klasy: - jaka inteligencja dominuje w danej klasie, - jaka nie występuje, - jakie inteligencje wymagają wsparcia, - jakimi metodami najlepiej pracować w danej klasie.

11 Każdy człowiek posiada wszystkie inteligencje rozwinięte w różnym stopniu. Decydują o tym, w co dziecko lubi się bawić, w jaki sposób nawiązuje kontakty z otoczeniem i w jakich dziedzinach jest szczególnie aktywne. Każdy ma inny profil inteligencji charakterystyczny tylko dla tej osoby, jest on zmienny, dlatego też dysponując wiedzą o dziecku, nauczyciele będę mogli mu pomóc w rozwijaniu jego mocnych stron oraz wspieraniu tych słabszych, wykorzystując dominujące inteligencje. Działania będą miały na celu wspieranie każdego ucznia. Określenie profilu inteligencji to inne spojrzenie na dziecko, jego potencjał intelektualny i możliwości.

12 Zadanie nauczycieli polegało na: - doborze form, metod pracy, zabaw i propozycji zajęć do zainteresowań i zdolności dzieci, tak, by stymulować wszystkie dziedziny aktywności dzieci, a szczególnie: językową, matematyczną, przyrodniczą, artystyczną, ruchową, komunikacyjno –informacyjną i społecznej, - zorganizowaniu procesów edukacyjnych w taki sposób, by sprzyjały realizacji podstawy programowej oraz rozwijały potencjał intelektualny dzieci i budowały w nich motywację do nauki.  

13 2. We wrześniu 2015r. w klasach 1 – 3 w ramach kształcenia zintegrowanego, a w klasach 4 – na lekcjach wychowawczych przeprowadzono zajęcia na temat nietykalności i godności osobistej zgodnie z Konwencją Praw Dziecka. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej także ankiety „Moja Szkoła” wychowawcy opracowali dla swoich klas zagadnienia do realizacji dostosowane do potrzeb uczniów i grupy.

14 3. Nauczyciele przedmiotów wiodących przeprowadzili we wrześniu diagnozę wstępna badającą możliwości edukacyjne każdego ucznia oraz sporządzili zalecenia do dalszej pracy ze wskazaniem treści słabiej opanowanych uwzględniając potencjał klasy i poszczególnych uczniów. Nauczyciele informatyki, wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki dokonali diagnozy klas.  

15 4. Każdy wychowawca dokonał diagnozy wychowawczej swojej klasy, w jaki sposób wykorzystywane są wnioski z diagnoz, jak monitoruje się osiągnięcia uczniów, jakie są mocne i słabe strony klasy, sukcesy, niepowodzenia, zagrożenia, wnioski do dalszej pracy.  

16 Wnioski i rekomendacje:
Zestawienie powyższych dokumentów tworzy swoistą charakterystykę danej klasy, która ma na celu umożliwienie specjalistom dokonanie odpowiedniego doboru metod i form pracy dla danego zespołu uczniów, tak by w jak najwyższym stopniu wykorzystać potencjał uczniów i pozytywnie motywować ich do dalszej pracy Z pakietem diagnoz zapoznali się wszyscy uczący w poszczególnych klasach. Wychowawca ma ją do wglądu w teczce wychowawcy.

17 Analiza ankiety dla rodziców „Szkoła mojego dziecka” w roku szkolnym 2015/2016 Klasy 1 – 3 - ankietowanych 199 osób. Klasy ankietowanych 143 osoby.

18 Wnioski i rekomendacje dla klas 4 – 6: Nadal motywować uczniów do nauki, rozwijać umiejętność uczenia się. Wspierać uczniów w sytuacjach dla nich trudnych. Kontynuować potrzebę pomocy koleżeńskiej. Dbać o dobrą atmosferę na zajęciach.  

19 Wnioski i rekomendacje dla klas 1 – 3: Nadal rozwijać w uczniach potrzebę pomocy koleżeńskiej. W dalszym ciągu dawać umożliwiać realizację pomysłów i inicjatyw uczniów. Aktywizować i zachęcać uczniów do podejmowania różnych form aktywności.  

20 W planowaniu pracy dydaktycznej w szkole uwzględniane są potrzeby mojego dziecka.

21 Moje dziecko wie, czego się od niego oczekuje w szkole.

22 Moje dziecko jest oceniane sprawiedliwie.

23 Moje dziecko wie za co i dlaczego uzyskuje oceny.

24 Otrzymana ocena motywuje córkę/syna do dalszej pracy.

25 Nauczyciele rozwijają w moim dziecku umiejętność uczenia się.

26 Moje dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach prowadzonych w szkole.

27 Nauczyciele potrafią odpowiednio zmotywować moje dziecko do nauki.

28 Moje dziecko otrzymuje wsparcie od nauczycieli w sytuacjach dla niego trudnych.

29 Moje dziecko pomaga innym uczniom, którzy mają trudności w nauce (pomoc koleżeńska).

30 Kiedy moje dziecko ma trudności w nauce korzysta z pomocy innych uczniów (pomoc koleżeńska).

31 Nauczyciele zachęcają moje dziecko do podejmowania różnych aktywności.

32 Moje dziecko ma możliwość podejmowania różnych działań, które rozwijają jego zdolności zarówno w szkole jak i poza nią.

33 Szkoła tworzy możliwości realizacji pomysłów i inicjatyw mojego dziecka.

34 Nauczyciele dbają, by atmosfera na zajęciach sprzyjała uczeniu się.

35 18 listopada 2015r. przeprowadzono wywiady grupowe z nauczycielami w ramach zespołów samokształceniowych. Zebrano informację na temat, czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

36 W jaki sposób uwzględniane są potrzeby uczniów w planowaniu procesów edukacyjnych? Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzają diagnozę wstępną w swojej klasie, aby prawidłowo zaplanować procesy edukacyjne. Dla uczniów wymagających wsparcia organizują pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Dostosowują metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele klas starszych podkreślają również ważną rolę diagnozy na wstępie oraz dostosowanie zajęć do potrzeb i możliwości uczniów. Potrzeby uczniów są uwzględniane dzięki rozmowom z rodzicami i bieżącym obserwacjom. Brane są również pod uwagę informacje zwrotne od uczniów oraz opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele pracują z uczniami zdolnymi przygotowując ich do konkursów, a także powierzając im zadania dodatkowe.  

37 W jaki sposób uwzględniane są potrzeby uczniów w planowaniu procesów edukacyjnych?
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzają diagnozę wstępną w swojej klasie, aby prawidłowo zaplanować procesy edukacyjne. Dla uczniów wymagających wsparcia organizują pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Dostosowują metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele klas starszych podkreślają również ważną rolę diagnozy na wstępie oraz dostosowanie zajęć do potrzeb i możliwości uczniów. Potrzeby uczniów są uwzględniane dzięki rozmowom z rodzicami i bieżącym obserwacjom. Brane są również pod uwagę informacje zwrotne od uczniów oraz opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele pracują z uczniami zdolnymi przygotowując ich do konkursów, a także powierzając im zadania dodatkowe.

38 Jak nauczyciele informują uczniów o celach uczenia się i oczekiwaniach?
Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i ich rodzice są zapoznawani na piśmie z PZO, wymaganiami edukacyjnymi i standardami edukacyjnymi. Na początku każdej lekcji podczas zapowiedzi i zapisywania tematu przedstawia się cele zajęć. Na końcu lekcji sprawdza się stopień osiągnięcia zamierzonych celów.

39 W jaki sposób nauczyciele zaznajamiają uczniów z zasadami oceniania
W jaki sposób nauczyciele zaznajamiają uczniów z zasadami oceniania? Jakie informacje zawiera ocena? Na początku każdej lekcji nauczyciele informują uczniów czego dzisiaj się nauczą, co będzie podlegało ocenie. Ocena ma pełnić rolę motywującą, sprawdzić stan wiedzy. Nauczyciel uzyskuje informacje co uczniowie już potrafią, a nad czym należy jeszcze popracować.

40 W jaki sposób informacja o postępach w nauce pomaga uczennicom i uczniom w dalszym uczeniu się? Jak nauczyciele wspierają i rozwijają uczniów planowanie indywidualnego procesu uczenia się? Wychowawcy klas 1 – 3 sporządzają ocenę opisową dla każdego ucznia i rodzica. Bardzo dokładnie opisują jakie wiadomości i umiejętności dziecko opanowało. Przekazują wskazówki do dalszej pracy, czyli co jeszcze wymaga utrwalenia, powtórzenia. Uczniowie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, a także rozwijające. Informacja w klasach 4 – 6 daje uczniowi czytelny obraz, jakie ma zaległości i nad czym powinien dalej pracować. Nauczyciele informują także rodziców o stanie wiedzy dziecka poprzez okresowe wypisy ocen (np. podczas wywiadówek, konsultacji, czy spotkań indywidualnych). Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach wyrównujących braki edukacyjne, a także w zajęciach rozwijających.

41 Jak nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się
Jak nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się? W jaki sposób uwzględniacie ich potrzeby i możliwości w tym zakresie? Nauczyciele klas 1 -3 dają wskazówki uczniom jak pracować na lekcji i w domu, wskazują źródła gdzie uczniowie mogą znaleźć dodatkowe informacje na dany temat, wzbudzają zainteresowanie, ciekawość, zachęcają do uczenia się poprzez atrakcyjne metody prowadzenia zajęć. Zachęcają uczniów, aby uczyli się również od siebie nawzajem. Nauczyciele klas 4 – 6 kładą nacisk na regularne i systematyczne powtarzanie wiadomości, atrakcyjne formy prac domowych uwzględniające konieczność sięgania do różnych źródeł informacji, mówią o sposobach ucznia się, dostosowują wymagania oraz stosują indywidualizację pracy z uczniami. Na bieżąco diagnozują potrzeby dzieci poprzez np. ankiety dla uczniów i rozmowy z nimi.

42 Co robią nauczyciele, żeby wspierać uczniów w trudnych sytuacjach?
Wszyscy nauczyciele podkreślają wartość współpracy i rozmowy z uczniami i ich rodzicami. W razie potrzeby zwracają się o pomoc do specjalistów: pedagoga i psychologa szkolnego, terapeutów z poradni psychologiczno- pedagogicznej i innych wspierających szkołę instytucji, takich jak MOPS, Urząd Miasta itp. Uczniowie mogą korzystać z zajęć wyrównujących braki edukacyjne i zajęć profilaktycznych prowadzonych w szkole.

43 Co robicie robią nauczyciele, aby atmosfera na zajęciach sprzyjała uczeniu się?
Nauczyciele dbają o to, by zajęcia były prowadzone w sposób atrakcyjny dla uczniów z wykorzystaniem metod aktywizujących, narzędzi multimedialnych i aby tematy omawiane podczas zajęć ćwiczyły różne umiejętności. Nauczyciele dbają o miłą atmosferę i skupienie podczas zajęć.

44 Jakimi metodami nauczyciele motywują uczniów w procesie uczenia się
Jakimi metodami nauczyciele motywują uczniów w procesie uczenia się? Na ile metody dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczniów? Nauczyciele organizują dla uczniów różne konkursy, apele, wycieczki, dodatkowe zajęcia. Stosują metody dostosowane do zdiagnozowanych typów inteligencji uczniów.

45 Jak nauczyciele dobierają stosowane przez siebie metody pracy
Jak nauczyciele dobierają stosowane przez siebie metody pracy? Jak dostosowują je do potrzeb uczniów, grupy? Jakie nowatorskie rozwiązania stosują w swojej pracy? Nauczyciele dobierają metody w zależności od klasy, tematu lekcji, wyników diagnozy wstępnej, tematyki zajęć. W klasach 4 – 6 stosują metody projektów grupowych i klasowych. Wszyscy nauczyciele organizują konkursy i zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz wyjścia i wyjazdy edukacyjne, promują dobre zachowanie, wdrażają system wspierania ucznia zdolnego oraz szkolny system nagradzania bieżącego i okresowego (skrzynka dobrego zachowania, pochwały, w klasach 4 – 6: Złota Piątka, wybór Lidera szkoły itp.)

46 W jaki sposób nauczyciele starają się pokazać uczniom powiązania z różnymi dziedzinami wiedzy?
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie W edukacji wczesnoszkolnej głównym założeniem jest przenikanie się różnorodnych treści: polonistycznych, społecznych, przyrodniczych, matematycznych, itd. Naturalne jest wiązanie różnych dziedzin życia. Nauczyciele klas 4 – 6 podczas przedstawiania materiału odwołują się do innych przedmiotów, prasy, telewizji, Internetu itp. Wykorzystują prezentacje multimedialne, ilustracje i inne pomoce dydaktyczne pozwalające na szersze ujęcie omawianego tematu.

47 Po czym nauczyciele poznają, że uczniowie wykorzystują wiedzę?
Wszyscy nauczyciele prowadzą obserwacje postępów uczniów, analizują oceny uczniów z wypowiedzi ustnych, kartkówek, sprawdzianów, wyniki testów wewnętrznych, sprawdzianów zewnętrznych, wyniki konkursów przedmiotowych, obserwują, czy uczniowie angażują się w zajęcia i potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy i zadania oraz, w jaki sposób zachowują się uczniowie w różnych sytuacjach.

48 Co robią nauczyciele, aby kształtować odpowiedzialność uczniów za własny rozwój?
Nauczyciele klas 1 – 3 kształtują u uczniów świadomość siebie, czyli mocnych i słabych stron, świadomość procesu w jakim uczestniczą, doświadczenie podejmowania i dotrzymywania zobowiązań, podejmowania różnorodnych działań, doświadczanie ponoszenia konsekwencji swoich działań, refleksji nad przyczynami sukcesów i porażek, wyciąganie wniosków na przyszłość (umiejętność samooceny), doświadczanie akceptacji, zaufania i szacunku. Nauczyciele klas starszych szczególna uwagę poświęcają tematyce odpowiedzialności, którą realizują podczas lekcji wychowawczych, pogadanek klasowych, rozmów indywidualnych z uczniami i rodzicami, stosują system kar i nagród, śledzą losy absolwentów.

49 Czy nauczyciele stwarzają uczniom możliwość wpływania na organizację i przebieg procesu uczenia się? W jaki sposób? W młodszych klasach nauczyciele wykorzystują zainteresowania dzieci, ich zdolności, umiejętności, talenty (konkursy, dramy, przedstawienia, inscenizacje, itp.). Uwzględnia się propozycje uczniów, „burza mózgów- szukanie nowych rozwiązań”, wdrażają do podejmowania inicjatyw uczniowskich. Nauczyciele klas 4 – 6 biorą pod uwagę inicjatywy uczniowskie (działalność SU) w realizacji zadań szkolnych i klasowych, dają możliwość prowadzenia lekcji, autoprezentacji uczniów, prezentacji projektów klasowych, czy grupowych. Nauczyciele systematycznie przeprowadzają ankiety dla uczniów i ich rodziców i wcielają w życie wnioski z ich analizy.

50 W jaki sposób nauczyciele zachęcają uczniów do uczenia się od siebie nawzajem? Jak wspierają ich w takich działaniach? Wszyscy nauczyciele organizują lekcje w taki sposób, aby uczniowie pracując w grupach korzystali nawzajem ze swoich talentów i wiedzy, brali odpowiedzialność za pomoc kolegom, a także rozwijali społeczną umiejętność zgodnej i twórczej współpracy, zachęcają do pomocy koleżeńskiej i promują empatyczne postawy.

51 IV. Analiza ankiety dla uczniów klas 3 „Mój dzień”
Wnioski i rekomendacje dla klas: - uczniowie lubią chodzić do swojej szkoły, - czują się w niej bezpiecznie, - czują się sprawiedliwie oceniane, - w szkole doceniane są sukcesy dzieci.   Należy w dalszym ciągu zachęcać dzieci do aktywności na zajęciach, udzielać wskazówek które pomogą dzieciom w nauce, oraz uświadamiać dzieciom ile się nauczyły podczas zajęć.

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 V. Analiza ankiety dla uczniów klas 4 - 6 „Moja szkoła”
Wnioski i rekomendacje dla klas: Uczniowie uważają, że docenia się ich sukcesy, a nauczyciele dbają by atmosfera na zajęciach sprzyjała uczeniu się. Uczniowie mogą liczyć na pomoc nauczycieli w trudnych sytuacjach. Prawie 75% respondentów uważa, że ocena motywuje do dalszej pracy. Około 80% uczniów uważa, iż lubi chodzić do swojej szkoły. Około 70% badanych sądzi, że ma wpływ na to, co dzieje się w szkole. Około 89% respondentów twierdzi, iż nauczyciele wierzą w możliwości ucznia bądź motywują do nauki.

79 1. Odpowiada mi to, jak zorganizowana jest nauka w szkole.

80 2. Nauczyciele wyjaśniają czego mamy się uczyć i czego w związku z tym od nas oczekują.

81 3. Nauczyciele informują mnie o zasadach oceniania.

82 4. Ocena jest dla mnie informacją czy mam jeszcze jakieś braki w wiedzy.

83 5. Otrzymana ocena motywuje mnie do dalszej pracy.

84 6. Nauczyciele rozmawiają ze mną jak mam planować swoje uczenie.

85 7. Jestem oceniany/oceniana sprawiedliwie.

86 8. Lubię chodzić do mojej szkoły.

87 9. Mogę liczyć na pomoc nauczycieli w sytuacjach trudnych.

88 10. W szkole docenia się sukcesy uczniów.

89 11. To, czego uczę się na jednym przedmiocie, przydaje się na innych lekcjach.

90 12. Mam wpływ na to, co się dzieje w szkole.

91 13. W szkole podkreśla się, że mój sukces zależy również ode mnie.

92 14. W mojej szkole uczniowie mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem.

93 15. Nauczyciele dbają, by atmosfera na zajęciach sprzyjała uczeniu się.

94 VI. Analiza ankiety dla uczniów klas 3 - 6 „Ocenianie w mojej szkole” w roku szkolnym 2015/2016  
W ankiecie wzięło udział 244 uczniów klas 3 – 6. Wnioski i rekomendacje dla klas: na początku roku szkolnego zwracać szczególną uwagę na zapoznanie uczniów z zasadami oceniania oraz oceniania zachowania (przypominać te zasady w ciągu roku szkolnego), przedstawiać zasady oceniania w taki sposób, by były dla uczniów jasne i zrozumiałe, konsekwentnie przestrzegać zasad oceniania przedstawionych uczniom, systematycznie oceniać postępy uczniów w nauce, zawsze informować uczniów o stawianych ocenach, aby pomóc uczniom planować ich proces uczenia, motywować dzieci do nauki (pochwały, systematyczne ocenianie, wyjaśnianie przyczyn otrzymania danej oceny, udzielanie wskazówek, jak się uczyć, umiejętne wskazywanie braków i niedociągnięć, zachęcanie uczniów do poszukiwania innych źródeł informacji).

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 VII. Materiał zebrany podczas wywiadu z uczniami - członkami Samorządu Uczniowskiego  
W dniu r. opiekunowie SU i MSU przeprowadzili wywiad z uczniami- członkami SU. Uczniowie odpowiedzieli na następujące pytania: Co mogą zrobić nauczyciele, aby uczniom pomóc uczyć się i pokonywać trudności? - nauczyciele mogą podpowiedzieć uczniom jak się uczyć, jakie są strategie uczenia się, - nauczyciele mogą pomóc uczniom mówiąc im jakie popełnili błędy i jak można je poprawić, - prowadząc zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, - nauczyciele mogą zadawać więcej ćwiczeń, zachęcać uczniów do pomocy koleżeńskiej.

109 Ocenianie w mojej szkole:
- uczniowie otrzymują PZO na początku roku szkolnego, znają kryteria oceniania, - nauczyciela oceniają sprawiedliwie, - nauczyciele oceniają różne sprawności więc ocena jest bardziej sprawiedliwa. Szkoła jako przewodnik we współczesnym świecie. - uczniowie dostrzegają związek między przedmiotami, - SU ma wpływ na to co dzieję się w szkole, - uczniowie czują się odpowiedzialni za swoje oceny, pracują na nie i swoją przyszłość poprzez udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, - są dumni ze swoich sukcesów, - szkoła jest miejscem, gdzie poznają nowych kolegów i koleżanki.

110 liczba ankietowanych nauczycieli – 30
VIII. Analiza ankiety dla nauczycieli „Ja jako nauczyciel w mojej szkole” liczba ankietowanych nauczycieli – 30 1.Wpływ diagnozy na pracę z uczniem: -metody, formy i narzędzia pracy – 22 -określenie mocnych i słabych stron ucznia - 22 -dostosowanie planu dydaktycznego i wychowawczego - 12 -dostosowanie wymagań do możliwości dziecka - 11 -rozróżnienie typów inteligencji występujących w klasie - 11 -ukierunkowanie do konkursów przedmiotowych i udział w nich – 10 -indywidualizacja nauczania – 8 -wprowadzanie metod aktywizujących – 7 -współpraca ze specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda) – 7 -informacja zwrotna dla rodzica i ucznia – 5 -udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 5

111 2.Na atrakcyjność podstawy programowej wpływają:
-różnorodne pomoce dydaktyczne - 23 -indywidualizacja pracy - 14 -konkursy przedmiotowe wewnętrzne i zewnętrzne - 12 -odpowiednie wykorzystanie multimediów - 11 -nowatorskie metody pracy – 10 -dodatkowe, różnorodne zajęcia (wyrównawcze, rozwijające, przedmiotowe, sportowe) – 10 -pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 6 -różnorodność metod pracy – 5

112 3.Zastosowanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej w naszej szkole w opinii nauczycieli

113 4. Opinie nauczycieli dotyczące realiów codzienności w naszej placówce

114 5. Inspiracje w pracy nauczyciela

115 6. Ja jako nauczyciel

116 WNIOSKI: W dalszym ciągu dostosowywać warunki i sposoby realizacji podstawy programowej do zespołu klasowego, z uwzględnieniem inteligencji wielorakich. Stosować w pracy nauczycielskiej nowatorskie rozwiązania. Różnicować metody nauczania w procesie dydaktycznym. Zachęcać nauczycieli do udziału w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Wspierać wszystkich uczniów w osiąganiu sukcesów na miarę ich możliwości. Wspomagać uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań. Zachęcać uczniów do liczniejszego udziału w akcjach charytatywnych.

117 IX. Przeprowadzono wywiad z Dyrektorem szkoły i pedagogiem na temat „ Planowanie, monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych z uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej, potrzeb uczniów i możliwości szkoły”  

118 Wywiad z Dyrektorem szkoły
W szkole procesy edukacyjne są planowane poprzez: coroczne ustalanie planów pracy, które są skorelowane z koncepcją pracy szkoły, rocznym i pięcioletnim planem pracy szkoły, ustalany jest również harmonogram pracy - kalendarz na dany rok szkolny, który zawiera wszystkie ważne terminy w tym: posiedzenia rad pedagogicznych, wywiadówki i konsultacje, imprezy i uroczystości szkolne oraz środowiskowe, na radzie pedagogicznej poprzedzającej dany rok szkolny następuje przydział czynności obowiązkowych i dodatkowych dla wszystkich nauczycieli, prezentowane są analizy z podjętych działań, wnioski i rekomendacje do pracy na następny rok szkolny, dokonywana jest ewaluacja planu wychowawczego i profilaktyki, na podstawie istniejących dokumentów szkolnych, we współpracy z rodzicami, nauczyciele wychowawcy przygotowują swoje plany pracy,

119 nauczyciele w oparciu o podstawę programową opracowują rozkłady materiałów nauczania na poszczególnych poziomach edukacyjnych, * w planowaniu procesów edukacyjnych nauczyciele uwzględniają potrzeby i możliwości uczniów, * nauczyciele dostosowują plany dydaktyczne i wychowawcze do danej klasy, * przydziela się godziny zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze SPE, następuje płynne przekazywanie informacji o uczniach zdiagnozowanych przez PPP i uwzględnia wszystkich zalecenia Poradni, * prowadzona jest analiza wyników półrocznych i rocznych, wyników testów próbnych i sprawdzianów zewnętrznych, * wszyscy wychowawcy zobowiązani są do stosowania metod integracji klasy * szkoła motywuje do przestrzegania zasad zachowania poprzez wypracowany, przy wsparciu rodziców, system nagród, * propagowany jest zdrowy styl życia.    

120 W szkole monitoruje się prowadzone działania, dokonuje analiz i zbiera informacje. Na ich podstawie modyfikuje się działania i podejmuje przedsięwzięcia. Działania monitoruje się poprzez: wypełnianie prze nauczycieli kart monitoringu realizacji podstawy programowej, analizę planów pracy nauczycieli oraz rozkładów nauczania, analiza ilościowa i jakościowa arkuszy realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów nauczania, analizę wyników próbnych testów i badań wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów, wskaźnika EWD, analizę wytworów prac uczniów, sprawdzanie systematyczności oceniania bieżącego uczniów, sprawdzanie frekwencji uczniów na zajęciach dodatkowych i specjalistycznych, obserwację zajęć pod kątem realizacji wniosków sformułowanych na podstawie analizy sprawdzianów zewnętrznych,

121 prowadzenie obserwacji uczniów w różnych sytuacjach dydaktycznych,
obserwację lekcji koleżeńskich, analizę osiągnięć uczniów poprzez zastosowanie jednolitych narzędzi diagnostycznych (testy, karty pracy, sprawdziany), prowadzenie obserwacji uczniów w różnych sytuacjach dydaktycznych, pozyskiwanie informacji od rodziców, ocenianie skuteczności zastosowanych na zajęciach form i metod pracy oraz pomocy dydaktycznych, sporządzanie zestawień konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych, pisanie sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych, sprawozdań wychowawczych, wypełnianie arkuszy ewaluacyjnych pracy nauczycieli - arkusz samooceny.

122 Na podstawie analizy egzaminów zewnętrznych:
nauczyciele modyfikują indywidualne plany pracy, metody i formy pracy z uczniami, zespoły nauczycieli planują organizacje pracy szkoły – zespołów samokształceniowych, planują zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wybór szkoleń i kursów zewnętrznych, nauczyciele i dyrektorzy dynamizują współpracę z rodzicami poprzez organizacje szkoleń dotyczących efektywnego przygotowania się uczniów do sprawdzianu po klasie VI.

123 Wywiad z pedagogiem szkolnym
W ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podejmuje się następujące działania: rozpoznanie przyczyn występowania trudności uczniów z uwagi na ich sytuację rodzinną i społeczną oraz uruchomienie programu wsparcia z uwagi na rozpoznane SPE, konsultowanie trudności uczniów z przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, współpraca z odpowiednimi służbami wspierającymi rodziny, kierowanie uczniów na konsultacje do różnych specjalistów, organizowanie zajęć dodatkowych: rozwijających, wspierających i kompensujących, w ramach wspierania uczniów z SPE prowadzenie różnorodnych form zajęć (zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, nauczanie indywidualne, kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, indywidualny program nauczania z matematyki dla ucznia zdolnego, nauka języka polskiego dla obcokrajowców), stosowanie metod i form pomocy dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, prowadzenie rozmów wspierających i motywujących z uczniami i ich rodzicami, powołanie zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

124 Na podstawie analizy dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej stwierdza się, że nauczyciele zapoznają się zaleceniami PPP. Każdy nauczyciel uwzględniając zalecenia PPP dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów. Szkoła przygotowując swoją ofertę pomocową kieruje się: potrzebami rozwojowymi uczniów, wyrównywaniem szans edukacyjnych, wszechstronnym rozwojem, wspieraniem ucznia zdolnego, zaleceniami: wynikającymi z opinii/orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, lekarzy, potrzebami zgłoszonymi przez rodziców, uczniów, wychowawców, zgodnie z możliwościami i kompetencjami szkoły. WNIOSKI: Nadal systematycznie rozpoznawać potrzeby uczniów i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów kl. 1 i nowoprzybyłych do szkoły. Przygotowywać adekwatną ofertę wspierającą ucznia we współpracy z rodzicami i specjalistami wykorzystując możliwości szkoły.

125 X. Dokonano analizy dokumentacji szkolnej pod katem nowatorskich rozwiązań w naszej szkole
1. W naszej szkole nauczyciele w swojej pracy wykorzystują badania zewnętrzne. Pierwsze z nich to badania kompetencji naszych uczniów: Operon klas trzecich, OBUT klas trzecich, DUMA klas piątych, Próbne sprawdziany klas szóstych: Nowa Era oraz OKE. Na podstawie wyników tych sprawdzianów przygotowywane są analizy. Porównywane są również wszystkie badania, które były przeprowadzane w danej klasie (od klasy III do VI). Wszystkie analizy nauczyciele wykorzystują do : modyfikowania planów dydaktycznych, dostosowywania metod i form pracy, rozpoznania mocnych i słabych stron uczniów, indywidualizacji pracy, ćwiczenia obszarów najsłabiej opanowanych, dostosowania zajęć z art.42, wykorzystania nowatorskich metod pracy. Wszystkie te działania przyczyniają się do uzyskania przez uczniów wysokich wyników na badaniach w ciągu ostatnich latach. Największym sukcesem jest utrzymanie 8 stanina.

126 2. Grupy nauczycieli wykorzystują również badania naukowe: „Czytelnictwo dzieci i młodzieży” – 2014, Działania: przygotowanie przedstawień opartych na lekturach, udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy o baśniach braci Grimm, tworzenie komiksów, głośne czytanie, organizacja konkursów plastycznych. Efekty: podniesienie poziomu czytania, rozbudzanie zainteresowania czytaną książką „Szkoła samodzielnego myślenia”,

127 Działania: doskonalenie: rozwiązywania zadań wieloma sposobami, samodzielności myślenia, podawania matematycznych argumentów. Efekty: uczniowie lepiej sobie radzą z umiejętnością tworzenia strategii, rozumowaniem i argumentowaniem. „Edukacja przyrodnicza w Polsce, doskonalimy to co dobre”, zwiększenie ilości obserwacji, pomiarów, wyciąganie wniosków z obserwacji. uczniowie potrafią odnaleźć związki przyczynowo-skutkowe, wykorzystują swoją wiedzę w życiu codziennym. „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – Miasto Oświęcim 2015r.”,

128 Działania: zmiany w Programie Profilaktyki Szkoły i planach wychowawczych, przeprowadzenie ankiety w klasach VI. Efekty: zwiększyła się świadomość uczniów dotycząca zagrożeń. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce”, poszukiwanie, porządkowania i wykorzystanie informacji z różnych źródeł. uczniowie rozwinęli swoje umiejętności posługiwania się TIK. „Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2”,

129 Działania: Wprowadzenie zasad netykiety. Efekty: nastąpił wzrost świadomości i kompetencji internetowych uczniów. „Współczynnik efektywności nauczania”, nauczanie metodą rozwiązywania problemów w kl.5b. poprawa kompetencji polonistycznych i historycznych. „Bezpieczeństwo w szkole, klimat szkoły, klimat klasy wśród uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

130 Działania: prowadzenie działań profilaktycznych „Bądź kumplem, nie dokuczaj”, tworzenie plakatów „Kodeks kumpla”, przygotowanie gazetki informacyjnej dla społeczności szkolnej. Efekty: podniesienie poczucia bezpieczeństwa i dbałość o klimat klasy i szkoły, podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli. Najczęstszym źródłem tych badań jest Instytut Badań Edukacyjnych. 3. W szkole prowadzone są również dwie innowacje: czytelnicza „Czytelnik na medal”, Edukacja regionalna – klasa 3. Zajęcia te rozbudzają zainteresowania uczniów, poszerzają ich wiedzę oraz zachęcają do poszukiwania. Wzbogacają również ofertę naszej szkoły.

131 Szkole wdrożono system motywowania uczniów do nauki poprzez:
XI. Dokonano analizy, która miała na celu pozyskanie informacji, czy w szkole widoczne są informacje o sukcesach uczniów, jakie możliwości ma szkoła do korzystania z technologii informatycznej w pracy uczniów i nauczycieli Szkole wdrożono system motywowania uczniów do nauki poprzez: System wspierania ucznia zdolnego – przyznawanie corocznie na koniec roku szkolnego tytułu mistrza, wicemistrza, arcymistrza i lidera szkoły. Tytuł wzorowego ucznia. Złota piątka – nagroda dla najlepszej klasy w nauce. Najlepsi uczniowie klas 3 otrzymują statuetki za najwyższe wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Na terenie szkoły w gablotach, tablicach informacyjnych eksponuje się osiągnięcia uczniów naukowe i sportowe, dyplomy, wyniki konkursów, zamieszcza się listy stypendystów. Na stronie internetowej szkoły na bieżąco zamieszcza się wszystkie osiągnięcia uczniów. Podczas apeli grup wiekowych uczniom wręcza się dyplomy i nagrody za osiągnięcia w konkursach. Szkoła posiada nowoczesna bazę dydaktyczną – gabinety wyposażone w multimedia, dwie pracownie komputerowe. Wszyscy nauczyciele oraz uczniowie szkoły mają nieograniczony dostęp do korzystania z zasobów multimedialnych na każdym etapie kształcenia.

132 XII. Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w raporcie cząstkowym w klasach 1 – 3 w ramach kształcenia zintegrowanego oraz w klasach 4 – na lekcjach wychowawczych zrealizowano moduł tematyczny dotyczący pomocy koleżeńskiej i uczenia się od siebie nawzajem.

133 Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

134 W I półroczu kontynuowano współpracę ze środowiskiem lokalnym
W I półroczu kontynuowano współpracę ze środowiskiem lokalnym. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję współpracować z: Państwową Szkołą Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu, Miejską Biblioteką Publiczną „Galeria książki”, Oświęcimskim Centrum Kultury, Miejskim Domem Kultury , Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Oświęcimiu, Ośrodkiem szkolno – wychowawczym w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Nadleśnictwem Andrychów oddział w Jawiszowicach, Kołem łowieckim „Cyranka”, Planetarium Śląskim w Chorzowie, Kino „Cinema Planet”, „Nasze kino” w Oświęcimiu , Parafią im. Św. Maksymiliana Kolbe, Szkolnym Związkiem Sportowym w Oświęcimiu, OświęcimSkim – uczniowskim klubem sportowym, Uczniowskim Klubem Sportowym „Setball”, Uczniowskim Klubem Sportowym „Niwa”, Firmą recyklingową ”Kart” , Zakładem Usług Komunalnych, Radą Osiedla Północ, Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

135 Organizowano liczne imprezy: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Organizowano liczne imprezy: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Pasowanie na pierwszoklasistę . Akademia z okazji Dnia Komisji Narodowej. Akademia z okazji odzyskania niepodległości. Zajęcia otwarte dla rodziców. Mikołajki. Kiermasz świąteczny. Jasełka. Konkursy szkolne i pozaszkolne. Wycieczki klasowe.  

136 W dniach przeprowadzono ankietę wśród całej społeczności szkolnej, badającą ich świadomość na temat współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz ich potrzeby dodatkowej współpracy.   Badaniem zostało objętych 222 uczniów klas I-III. Wynika z niego, że uczniowie najchętniej brali udział w:   - zajęciach poza terenem szkoły - zawodach sportowych - wycieczkach - wyjściach do kina, teatru, muzeum - prelekcjach i prezentacjach - spotkaniach z ciekawymi ludźmi

137 Uczniowie uważają, że największe korzyści z udziału w organizowanych zadaniach to:   - umiejętność współpracy w grupie, - zdobycie uznania innych osób, - satysfakcja z niesienia pomocy innym, - uzyskiwanie nowych wiadomości, - umiejętność pracy na rzecz środowiska, - rozwijanie sprawności fizycznej.

138 Aktywność w środowisku lokalnym

139 Korzyści płynące ze współpracy ze środowiskiem lokalnym

140 W ankiecie również wzięło udział 197 uczniów klas IV – VI
W ankiecie również wzięło udział 197 uczniów klas IV – VI. Zdecydowana większość uczniów pozytywnie oceniła współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym i chętnie bierze w niej udział. Najchętniej i najliczniej uczniowie brali udział w wycieczkach, wyjściach do kina, teatru, muzeum oraz imprezach szkolnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również konkursy pozaszkolne, zawody sportowe, zajęcia poza terenem szkoły, akcje charytatywne i spotkania z ciekawymi ludźmi.   Uczniowie za najważniejsze korzyści, jakie wynieśli z udziału w organizowanych działaniach uznali:   - uzyskanie nowych wiadomości, - nabywanie doświadczenia, - ciekawe spędzanie wolnego czasu, - umiejętność współpracy w grupie, - rozwijanie sprawności fizycznej, - satysfakcja z niesienia pomocy innym, - rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności, - umiejętność pracy na rzecz środowiska. Wszystkie działania prowadzone przez szkołę dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i należy kontynuować je w następnych latach.  

141 Aktywność w środowisku lokalnym

142 Korzyści płynące ze współpracy ze środowiskiem lokalnym

143 III. Przeprowadzono ankietę wśród rodziców, która dotyczyła współpracy ze środowiskiem lokalnym     W ankiecie wzięło udział 225 rodziców: * 120 z klas 1-3 * 105 z klas  

144 W jakich formach współpracy bierzecie Państwo udział ?

145 Z jakimi instytucjami i organizacjami wg Państwa podejmuje współpracę szkoła ?

146 Proszę zaznaczyć, w jakich działaniach, które szkoła prowadziła w tym lub poprzednim
roku szkolnym brało udział Państwa dziecko?

147 Czy oferowane przedsięwzięcia są atrakcyjne i wartościowe dla uczniów ?

148 Jakie widzicie Państwo korzyści dla swojego dziecka wynikające z uczestnictwa w tych
działaniach?

149 Czy są Państwo informowani o formach i efektach współpracy ze środowiskiem lokalnym?

150 Jeśli tak, to w jaki sposób ?

151 W jakim stopniu mogą Państwo wpływać na zakres współpracy między szkołą a środowiskiem lokalnym ?

152 8. Jakie potrzeby środowiska mogłaby zdaniem Państwa zapewnić szkoła?
(odpowiedzi proponowane przez rodziców) Orlik dostępny przez dłuższy czas dla dzieci z osiedla. Zbiórka makulatury. Więcej zajęć pozalekcyjnych. Akcja „Sprzątanie świata”. Organizacja wyjścia na basen.

153 Wnioski: Szkoła współpracuje z właściwymi instytucjami, organizacjami, współpraca układa się pomyślnie, a podejmowane działania pozawalają na prawidłowe funkcjonowanie dzieci w społeczeństwie i rozwijają w uczniach postawy: tworzenia więzi społecznych, prowadzenia zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu, zaangażowanie w wolontariat i pomoc potrzebującym, odpowiedzialności za drugiego człowieka, bezpieczeństwa. Badania wykazały, że nauczyciele są pozytywnie nastawieni do współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na różnych płaszczyznach. Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku jest uzasadniona, potrzebna i celowa. Szkoła jest ośrodkiem integracji społeczności lokalnej oraz ośrodkiem kultury, sportu i rekreacji. Podejmowane przez szkołę inicjatywy wpływają na dobry wizerunek szkoły, a także na jej rozwój, uwrażliwienie i uspołecznienie uczniów.

154 Wnioski końcowe: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów. Nauczyciele w swojej pracy kierują się znajomością różnorodnych metod pracy, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów. Znają sytuację uczniów, stosują najnowsze osiągnięcia z metodyki i dydaktyki. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. W szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Nauczyciele zachęcają uczniów do podejmowania różnego rodzaju aktywności. Uczniowie mają możliwość poszerzenia wiedzy i rozwijania zainteresowań. Godnie reprezentują szkołę, osiągając wiele sukcesów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. W opinii części rodziców uczniowie nie są oceniani sprawiedliwie. Uczniowie nie potrafią jednoznacznie określić, że mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Nie wszyscy uczniowie mają świadomość, że sami również w dużym stopniu ponoszą odpowiedzialność za własny rozwój. Nadal są uczniowie, którzy stwierdzają, że znają tylko częściowo zasady oceniania i tylko z niektórych przedmiotów. Rodzice nie widzą wystarczającej pomocy w motywowaniu ich dzieci do nauki. Rodzice i dzieci nie do końca są świadomi, że uczeń może mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole i jakie możliwości tworzy szkoła do realizacji pomysłów i inicjatyw uczniów.

155 Rekomendacje: W miesiącach wrzesień – październik – listopad na każdym przedmiocie nauczania zrealizować moduł tematyczny o tym, jak organizować sobie proces uczenia się zgodnie ze specyfiką przedmiotu . Stworzyć plan działań Samorządu Uczniowskiego, w którym każda klasa będzie zaangażowana i odpowiedzialna za przygotowanie wybranej inicjatywy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego. Zmienić strukturę samorządu Uczniowskiego tak, by każda klasa miała w nim swojego przedstawiciela. Na początku roku szkolnego oraz na miesiąc przed klasyfikacją śródroczna i roczną przypomnieć uczniom zasady oceniania oraz oceniania zachowania. Przygotować zasady oceniania w taki sposób, by były dla uczniów jasne i zrozumiałe. Zorganizować warsztaty pod przewodnictwem psychologa i pedagogów szkolnych dla klas 4 – 6 na temat „Dlaczego się uczę?” W czasie wywiadówek na koniec I półrocza i roku szkolnego poinformować rodziców o pracy szkoły w środowisku lokalnym.


Pobierz ppt "EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google