Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZESTRZEGANIE PRAWA TO OBOWIĄZEK KAŻDEGO, TAKŻE UCZNIA... BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ 2015/ 2016 Gimnazjum im St. Papczyńskiego w Podegrodziu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZESTRZEGANIE PRAWA TO OBOWIĄZEK KAŻDEGO, TAKŻE UCZNIA... BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ 2015/ 2016 Gimnazjum im St. Papczyńskiego w Podegrodziu."— Zapis prezentacji:

1 PRZESTRZEGANIE PRAWA TO OBOWIĄZEK KAŻDEGO, TAKŻE UCZNIA... BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ 2015/ 2016 Gimnazjum im St. Papczyńskiego w Podegrodziu

2 Prawo to ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi określonej społeczności.

3 Co to jest przestrzeganie prawa? Przestrzeganie prawa to świadome zachowanie dowolnego podmiotu, zgodnego z obowiązującymi normami prawnymi.

4 Dokumenty określające prawa i obowiązki Ucznia – Człowieka: 1. Szkolne: Statut Szkoły, Regulaminy. 2. Inne: Konwencja o Prawach Dziecka Deklaracja Prawa Człowieka Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Kodeks Karny Kodeks Cywilny Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich

5 Dziedziny prawa w Polsce 1. Prawo państwowe (konstytucyjne) 2. Prawo cywilne 3. Prawo rodzinne 4. Prawo pracy 5. Prawo administracyjne 6. Prawo finansowe 7. Prawo gospodarcze 8. Prawo karne 9. Prawo procesowe

6 Określenia prawa na dziecko łamiące zasady: 1. KODEKS CYWILNY - MAŁOLETNI Prawo cywilne posiada swoją definicję „osoby nieletniej”. Jest to osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła związku małżeńskiego przed osiągnięciem tego wieku oraz pozostaje pod władzą rodzicielską (art. 10 Kodeksy Cywilnego).

7 Kodeks wyróżnia dwie kategorie małoletnich: 1. Przed ukończeniem 13 roku życia 2. Pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Poniżej 13 lat, małoletni nie mają w ogóle zdolności do czynności prawnych. W imieniu osoby nie mającej zdolności do czynności prawnych, czynności tych może dokonywać jedynie jej przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielami ustawowymi osoby niepełnoletniej są rodzice bądź jedno z nich. Pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, małoletni nabywa już ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

8 2. USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH - NIELETNI: O soba, która nie ukończyła 18 lat, a w stosunku do której stosuje się środki wychowawcze w związku z występującą demoralizacją. Osoba pomiędzy 13 a 17 rokiem życia, wobec której toczy się postępowanie w sprawach o czyny karalne. Osoby do 21 roku życia, wobec których stosuje się orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze.(art. 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

9 3. KODEKS KARNY - MŁODOCIANY to sprawca czynu zabronionego, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat (art. 115 Kodeksu karnego).

10 DLACZEGO MŁODE OSOBY ŁAMIĄ PRAWO? CO GROZI ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRAWA? Wobec nieletnich stosuje się m.in. Ustawę z 1982r. O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH Demoralizacja Demoralizacja to działanie, które charakteryzuje się nieprzestrzeganiem podstawowych zasad postępowania lub norm społecznych obowiązujących dzieci i młodzież, a w szczególności : 1.Niesystematyczne uczęszczanie do szkoły, wagary.

11 2. Zaniedbanie nauki. 3. Niestosowne zachowanie w szkole i poza szkołą. 4. Przebywanie dłuższe poza domem bez kontroli. 5. Wałęsanie się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów i łączenie w grupy. 6. Zachowania agresywne. 7. Wandalizm. 8. Ucieczki z domu. 9. Przedwczesne podejmowanie życia seksualnego, nierząd. 10. Popełnienie czynu zabronionego.

12 11. Przerwanie nauki przed ukończeniem szkoły. 12. Palenie tytoniu. 13. Picie alkoholu. 14. Używanie narkotyków.

13 Czyn karalny: to czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo (również z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), przestępstwo skarbowe oraz niektóre wykroczenia: porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 51 k.w.) instytucjom państwowym i społecznym (art.69 k.w.) bezpieczeństwu osób i mienia (art. 74 i 76 k.w.) bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 85 i 87 k.w.) mieniu (art. 119, 122, 124 k.w) interesom konsumentów (art. 133 k.w.) urządzeniom użytku publicznego (art. 143 k.w.)

14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA 1. Nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed ukończeniem 13 roku życia - sąd traktuje popełnienie takiego czynu wyłącznie jako przejaw demoralizacji nieletniego i może zastosować środki przewidziane w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. 2. Nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia - co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich.

15 3. Jeżeli jednak nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się czynu zabronionego : zabójstwa i morderstwa ( art.148 & 1,2,3 k.k.) umyślne ciężkie uszkodzenie ciała (art. 156 & 1,3 k.k) rozboje ( art. 280 k.k) Może odpowiadać na zasadach określonych w Kodeksie Karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

16 4.Sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia - co do zasady sąd stosuje przepisy kodeksu karnego (sprawca nie jest już nieletni, ponieważ skończył lat 17). Sąd Rodzinny ma do dyspozycji zarówno środki wychowawcze i jak również poprawczy. Zgodnie z obowiązującym prawem wykonanie tych środków ustaje z chwilą ukończenia 21 roku życia przez osoby wobec, których były orzeczone.

17 Wobec nieletnich Sąd Rodzinny może: 1. Udzielić upomnienia. 2. Zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia

18 3. Ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna. 4. Ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego 5. Zastosować nadzór kuratora. 6. Skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją.

19 7. Orzec zakaz prowadzenia pojazdów. 8. Orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego. 9. Orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo ośrodku szkolno-wychowawczym, 10. Orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym. 11. Zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości Sądu Rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. (art. 6. Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

20 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Uzależniona jest od wieku osoby nieletniej. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego art. 426, małoletni, który nie ukończył lat 13, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Odpowiedzialność ta jest przeniesiona na osobę sprawującą opiekę nad małoletnim

21 Gdzie uczniowie spotykają się z koniecznością przestrzegania prawa? NA DRODZE - Kodeks Drogowy W SZKOLE- Statut, Regulaminy W RODZINIE - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy W PAŃSTWIE - Konstytucja RP W KONTAKTACH Z INNYMI LUDŹMI Kodeks Cywilny, Kodeks Karny

22 ... Obowiązkiem każdego z NAS bez względu na wiek jest przestrzeganie prawa, które jest podstawą prawidłowych relacji społecznych...

23 Prezentacja przygotowana w oparciu o: Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich (z póź. zm.) Kodeks karny Kodeks cywilny Opracowała: Anita Karpierz z grupą projektową


Pobierz ppt "PRZESTRZEGANIE PRAWA TO OBOWIĄZEK KAŻDEGO, TAKŻE UCZNIA... BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ 2015/ 2016 Gimnazjum im St. Papczyńskiego w Podegrodziu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google