Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Załącznik Nr 1 do protokołu Nr XLVII/14 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 25 czerwca 2014 r. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE 2013 Wielkości rzeczywiste.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Załącznik Nr 1 do protokołu Nr XLVII/14 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 25 czerwca 2014 r. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE 2013 Wielkości rzeczywiste."— Zapis prezentacji:

1 Załącznik Nr 1 do protokołu Nr XLVII/14 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 25 czerwca 2014 r. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE 2013 Wielkości rzeczywiste

2 OPINIA RIO Uchwała Nr 7/S/2014 z 04.04.2014 Burmistrz Nowego wykonując dyspozycję art. 267 ust.3 ustawy o finansach publicznych, przedłożył w ustawowym terminie RIO w Bydgoszczy, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2013 rok. Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdanie jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień, a także wykonania planów finansowych zakładu budżetowego- Skład Orzekający stwierdza, co następuje: OPINIUJE POZYTYWNIE Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

3 RÓWNANIE/wyk. 2013 D + P = W + R 31,7 + 5,0 > 35,1 + 0,6 D dochody budżetowe danego roku P przychody budżetu w danym roku W wydatki budżetowe na dany rok R rozchody budżetu w danym roku = oznacza, że budżet się bilansuje Uwaga: dopuszczalna jest relacja D + P > W + R

4 DEFICYT/ wyk. 2013 D < W Dochody31,7 Wydatki35,1 Deficyt 3,4 Niemożność pokrycia w danym roku łącznej kwoty wydatków osiąganymi dochodami. Deficyt jest stanem, w którym część sumy ustalonych wydatków będzie pokrywana innymi niż dochody środkami finansowymi (kredyty, pożyczki, obligacje) Często deficyt spowodowany jest wielkością nakładów inwestycyjnych, które nie mogą być sfinansowane bieżącymi (zwykłymi) wpływami

5 RÓWNANIE ROZBUDOWANE/wyk. 2013 (Db + Dm) + P = (Wb + Wm) + R (28,5 + 3,2) + 5,0 > (26,6 + 8,5) + 0,60 Db dochody bieżące Dm dochody majątkowe Wb wydatki bieżące Wm wydatki majątkowe

6 Spełnienie reguły wydatkowej za 201 3 Burmistrz nie może wykonać budżetu, w którym poniesione wydatki bieżące są wyższe niż uzyskane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wydatki bieżące < dochodów bieżących + nadwyżka z lat ubiegłych/wolne środki Wb < Db + N 26,6 < 28,5 + 0,4

7 Realizacja dochodów 2013 WyszczególnieniePlanWykonanie% DOCHODY31 557 104,3531 765 708,33 100,66 - majątkowe 3 428 430,003 268 667,11 95,34 -bieżące z tego: 28 128 674,3528 497 041,22101,31 - własne 10 241 227,5410 734 157,27104,81 - dotacje 10 834 029,8110 549 704,06 97,38 - subwencje 10 481 847,00 100,00 Dochody „ogółem” były wyższe od planowanych o + 208 603,98 Otrzymane środki z budżetu UE w kwocie 1.290.910,99, z tego: na wydatki bieżące 408.391,27 i majątkowe 882.519,72

8 Struktura dochodów/wyk. 2013 Dane w mln zł Dochody bieżące31,7 Z tego: - własne10,7 - dotacje10,5 - subwencje10,5 Dane w %

9 Dochody majątkowe- wyk. 2013 WyszczególnieniePlanWykonanie% Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność 0 4 890,000 Dochody ze sprzedaży majątku 400 000 310 908,1977,7 Dochody na inwestycje z tego: 3 028 4302 952 868,9297,5 - Budowa hali sportowej (MSiT)1 877 0001 877 000,00100,0 - Budowa placów zabaw: M. Komorsk, G. Morgi, ul. Leśna, ul. Grudziądzka (PROW) 92 53092 629,13100,1 - Rewitalizacja rynku i kamienic (RPO)842 000765 490,5990,9 - Modernizacja drogi Morgi-Zdrojewo (UM)148 000148 849,20100,6 - Doposażenie placu zabaw w przedszkolu (UE)24 400 100,0 - Utwardzenie drogi gruntowej (Nadleśnictwo Osie)40 000 100,0 - Zwrot (30%) wydatków z funduszu sołeckiego4 500 100,0 RAZEM3 428 4303 268 667,1195,3

10 Dotacje celowe otrzymane/wyk. 2013 Dane w tys. zł Razem z tego: 10 550 Dotacje na zadania własne5 533 Majątkowe 2.805; zwrot f. sołecki 36; wych. przedszkol. 124; pomoc społeczna 1.753; polityka społeczna 446; eduk. opieka wych. 369; Dotacje na realizację zadań zleconych4 812 Paliwo/akcyza 334; administracja 125; pomoc społeczna 4.353 Pozostałe dotacje celowe (porozumienia)205 Porozumienia: cmentarze wojenne 2; zimowe utrzymanie dróg powiat. 14; droga/dojazd do pól 148. Fundusze celowe (WFOŚiGW): selektywna zbiórka odpadów 10, drzewa i krzewy 15, pokrycia dachowe (eternit) 16

11 Subwencje otrzymane/wyk. 2013 Dane w tys. zł Razem10 482 Z tego: - oświatowa5 884 - wyrównawcza ( wyrównanie dochodów podatkowych) 3 790 - równoważąca (na dodatki mieszkaniowe) 808

12 Dochody własne/wyk. 2013 Dane w tys. zł Razem z tego: 10 734 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:465 - dochody majątkowe316 - dochody z najmu i dzierżawy majątku149 Dochody podatkowe 8 695 Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 192 Inne opłaty lokalne/ w tym podatek śmieciowy 623 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 211 Opłata targowa 62 Wpływy z usług228 Pozostałe dochody własne 258

13 Dochody podatkowe/wyk. 2013 Dane w tys. zł Wyk. % Razem z tego: 8 695 105,5 Podatek dochodowy od osób prawnych3954,5 Podatek dochodowy od osób fizycznych3 411101,0 Podatek od nieruchomości3 885105,6 Podatek rolny714102,5 Podatek leśny76102,9 Podatek od środków transportu216112,8 Karta podatkowa/ osoby fizyczne5126,9 Podatek od czynności cywilnoprawnych323265,9 Wpływy z opłaty skarbowej2685,2 Podatek od spadków i darowizn1253,6

14 Dane statystyczne/dochody podatkowe 2013 WyszczególnienieTys. zł. Ogółem dochody podatkowe8 695 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych1 490 Umorzenie zaległości podatkowych98 Rozłożenie na raty6

15 Suma podatków: - od nieruchomości - rolnego - leśnego - transportowego Tempo wzrostu: -lata 2010/11 + 7,3 % -Lata 2011/12 + 6,0 % -Lata 2012/13+19,4 %

16 Podatek dochodowy od osób fizycznych Tempo wzrostu: -lata 2010/11 + 9,9 % -Lata 2011/12 + 10,8 % -Lata 2012/13 +3,2 %

17 Realizacja wydatków za 2013 WyszczególnieniePlanWykonanie% Wydatki majątkowe8 535 801,008 458 116,4099,1 Wydatki bieżące27 473 806,3526 642 104,7997,0 RAZEM36 009 607,3535 100 221,1997,5 Wydatki „ogółem” były niższe od planowanych o – 909.386,16 zł. Struktura wydatków: bieżące 75,9%, majątkowe 24,1%. Udział wydatków majątkowych w latach: 7,2% za 2011 r. i 12,7% za 2012 r.

18 Wydatki majątkowe za 2013/ tys. zł. WyszczególnieniePlanWykonanie Wydatki majątkowe8 5368 458 Ważniejsze zadania: Budowa hali widowiskowo-sportowej (2012-13)5 300 Rewitalizacja rynku i kamienic (2012-2013)1 2721 271 Rewitalizacja Jeziora Czarownic (2013-2014)356 Budowa chodnika w Trylu/ razem z powiatem350348 Modernizacja drogi Morgi-Zdrojewo310308 Przebudowa ulicy Hallera227 Przebudowa drogi do ul. Jana Pawła II152 Budowa parkingu przy ul. Grudziądzkiej13896

19 Wydatki majątkowe za 2013 c. d./ tys. zł. WyszczególnieniePlanWykonanie Podział geodez. działek/ droga Osiny-Głodowo8079 Przebudowa jezdni ul. Zielona8274 Utwardzenie drogi gruntowej nr 0303307C55 Podniesienie potencjału turystycznego/projekty39 Doposażenie placu zabaw/ przedszkole24 Budynek warsztaty szkolne/rata17 Infostrada Kujaw i Pomorza/ udział Gminy17 Monitoring miasta10 Zakup kserokopiarki109 Pozostałe zadania inwestycyjne9776

20 Wydatki bieżące 2013/ tys. zł WyszczególnieniePlanWykonanie% Wydatki bieżące Z tego: 27 47426 64297,0 - Wydatki jednostek budżet.17 72617 12896,6 w tym: wynagrodzenia i pochodne11 13811 03399,1 - Dotacje na zadania bieżące1 6721 66899,7 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 2887 10697,5 - Programy z udziałem środków UE55250792,1 - Obsługa długu23623298,3

21 Dotacje udzielone 2013/ tys. zł. WyszczególnienieKwota Spółka wodna40 Gospodarka ściekowa (dopłata do 1 m )83 Szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenie576 Instytucje kultury805 Stowarzyszenia164 Razem1 668

22 Wydatki bieżące 2013/ tys. zł. Dane w mln zł Razem26,6 Z tego: Oświata i wychowanie10,6 Pomoc społeczna i polityka społeczna 8,7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,9 Pozostałe6,4 Dane w %

23 Finansowanie wyniku budżetu 2013 WyszczególnieniePlanWykonanie DEFICYT-4 453-3 335 Przychody5 049 Emisja obligacji4 600 Wolne środki (stan na 01.01.2013)449 Rozchody596 Spłata pożyczek i kredytów596 Szacowane wolne środki (stan na 31.12.2013)1 118

24 Zadłużenie i wskaźniki ostrożnościowe 2013 WyszczególnienieWykonanie STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII8 130 238,94 -kredyty długoterminowe ( obligacje 6.500.000, kredyt nieruch. w Milewie 937.200 ) 7 437 200,00 -pożyczki długoterminowe (wodociąg w Zdrojewie) 692 000,00 - zobowiązania wymagalne 1 038,94 OBSŁUGA ZADŁUŻENIA827 841,49 - spłata rat kredytów 51 120,00 - spłata rat pożyczek545 200,00 - odsetki231 521,49 WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA (limit 60% dochodów) 25,6 % WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA (limit 15 % dochodów) 2,6 %

25 Wynik finansowy 2013 WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI) -3 334 512,86 DEFICYT FAKTYCZNY (DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY) -3 930 832,86 NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO (DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE) +1 854 936,43 NADWYŻKA OPERACYJNA NETTO (DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE –ROZCHODY) +1 258 616,43

26 Podsumowanie Wniosek 1 Realizacja dochodów i wydatków za 2013 r. w stosunku do planu rocznego nie budzi zastrzeżeń. Zrealizowane dochody w stosunku do planu były wyższe o 0,66%, tj. o +208.603,98 zł. Wydatki zostały wykonane na poziomie niższym niż zakładał plan o 2,5%, tj. o - 909.386,16 zł. Oznacza to, że deficyt budżetu był niższy od planowanego (-4.452.503 zł) o -1.117.909,14 zł i osiągnął poziom -3.334.512,86 zł. Zjawiska kryzysowe w gospodarce powodują, że należy zachować daleko idącą ostrożność w planowaniu tempa przyrostu dochodów i wydatków.

27 Podsumowanie Wniosek 2 Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiła nadwyżka w sekcji bieżącej (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości + 1.854.936,43 zł. Jest to bardzo ważny parametr ekonomiczny, im nadwyżka większa tym lepiej dla finansów Gminy. Dla porównania nadwyżka operacyjna w latach poprzednich wynosiła: za 2010 r. +662.889,90 zł, za 2011 r. +1.187.378,71 zł i za 2012 r. +984.126,85 zł.

28 Podsumowanie Wniosek 3 Wielkość nadwyżki (w dłuższej perspektywie czasowej) ma decydujący wpływ na możliwość zadłużania się Gminy, tzn. na zdolność do spłaty zobowiązań dłużnych. Ta norma parametryczna- mówiąc w uproszczeniu- odnosi się do „zdolności kredytowej” danej j.s.t. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że od 2014 r. gmina Nowe spełnia kryteria o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

29 Informacja o stanie mienia Gminy Nowe 2013 WyszczególnienieStan na 01.01.13 Stan na 31.12.13 Grunty komunalne (powierzchnia ha) 322,4320,7 Wartość gruntów komunalnych (tys. zł) 12 56312 734 Wartość budynków, budowli i urządzeń (tys. zł) 47 23149 869 Należności długoterminowe (tys. zł) 7642 Udziały w spółkach prawa handlowego 2 594 Dochody z praw własności i innych praw majątkowych 461  powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 1,7 ha  wartość gruntów komunalnych zwiększyła się o 171 tys. zł  wartość budynków, budowli i innych urządzeń wzrosła o 2.638 tys. zł  należności długoterminowe zmniejszyły się o 34 tys. zł  udziały w spółkach prawa handlowego bez zmian  dochody ze sprzedaży majątku 310 tys. zł, opłaty za trwały zarząd i użytkowanie 43 tys. zł, dochody z najmu i dzierżawy 108 tys. zł

30 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 CK ZAMEK WyszczególnienieKwota (tys. zł) Przychody686 Z tego: Dotacja podmiotowa680 Pozostałe przychody6 Stan środków na 01.01.201333 Stan zobowiązań na 01.01.201333 Koszty650 Z tego: Wynagrodzenia i pochodne340 Media (energia, opał, woda itp.)60 Występy zespołów i towarzyszące187 Pozostałe63  wynagrodzenia stanowią 52,3 % ogółu kosztów  stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 109 tys. zł  stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 73 tys. zł  dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 36 tys. zł

31 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 BIBLIOTEKI WyszczególnienieKwota (tys. zł) Przychody130,3 Z tego: Dotacja podmiotowa125 Dotacja Biblioteka Narodowa5,1 Pozostałe przychody0,2 Stan środków na 31.12.20135 Stan zobowiązań na 31.12.20135 Koszty130 Z tego: Wynagrodzenia i pochodne101 Media (energia, opał, woda itp.)3 Zakup książek11 Pozostałe15  wynagrodzenia stanowią 77,5 % ogółu kosztów  zakup nowości wydawniczych sfinansowano: dotacją z Biblioteki Narodowej 5,1 tys. zł i środkami własnymi 5,7 tys. zł  dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 67 zł

32 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SZOPZ Gminna Przychodnia za 2013 WyszczególnienieWykonanie 2012Wykonanie 2013 BILANS/ Aktywa666647 Z tego: Środki trwałe374361 Należności krótkoterminowe232244 Środki pieniężne6042 Rachunek zysków i strat: Przychody2 3822 417 Koszty2 3432 364 Zysk netto3953

33 Sprawozdanie finansowe Składa się z: bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienie zmian w funduszach jednostek. Bilans to „fotografia” przedsiębiorstwa lub instytucji na dzień 31 grudnia. Bilans to zestawienie: aktywów (majątek firmy) i pasywów (źródła finansowania). Naczelna zasada: aktywa = pasywom. W przypadku Gminy Nowe sprawozdanie finansowe obejmuje: - bilans z wykonania budżetu - łączny bilans jednostek budżetowych gminy (urząd gminy, mgops, oświata ) - łączny rachunek zysków i strat - łączne zestawienie zmian w funduszu

34 Bilans budżetu za 2013 To w praktyce po stronie: - aktywów: środki pieniężne i należności od budżetu - pasywów: zobowiązania finansowe z tytułów kredytów pomniejszone o niedobór wykonania budżetu bieżącego i skumulowany niedobór z lat poprzednich oraz powiększone o inne pasywa Suma bilansowa wynosi 1 626 812,80 Uwaga: budżet nie ma żadnego majątku trwałego

35 Bilans łączny za 2013 Jednostki budżetowe Uwaga: to tutaj wykazany jest prawie cały majątek gminy Suma bilansowa wynosi: 59 551 753,07 zł, z tego: -Aktywa trwałe 58 393 701,33 zł -Aktywa obrotowe 1 158 051,74 zł Informacje uzupełniające: -Umorzenie aktywów trwałych16 636 592,83 zł -Odpisy aktualizujące należności 3 817 561,11 zł

36 Łączny rachunek zysków i strat 2013 WyszczególnienieKwota A. Przychody/ dochody budżetowe 31 764 394,82 B. Koszty działalności operacyjnej26 518 909,75 C. Zysk ze sprzedaży (A – B)5 245 485,07 D. Pozostałe przychody operacyjne570 549,57 E. Pozostałe koszty operacyjne530 966,42 F. Zysk operacyjny (C + D – E)5 285 068,22 G. Przychody finansowe305 929,34 H. Koszty finansowe322 950,57 I. Zysk z działalności gospodarczej (F + G – H)5 268 046,99 J. Zyski nadzwyczajne616,57 N. ZYSK NETTO (I + J)5 268 663,56


Pobierz ppt "Załącznik Nr 1 do protokołu Nr XLVII/14 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 25 czerwca 2014 r. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE 2013 Wielkości rzeczywiste."

Podobne prezentacje


Reklamy Google