Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”"— Zapis prezentacji:

1 „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

2 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Europejski Fundusz Społeczny; Budżet Państwa/Budżet Województwa Małopolskiego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Grupa docelowa: wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w szczególności w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych i technicznych, którzy ze względu na trudną sytuację materialną nie mogą w pełni rozwijać swoich zainteresowań przedmiotowych i szkolnych.

3 Wysokość stypendium: Kwota przeznaczona na stypendia w latach 2008-2015: 18.900.000 zł Łączna liczba stypendiów do przyznania: 3150 Stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane na okres 12 miesięcy Wynagrodzenie dla Opiekuna Dydaktycznego: Wynagrodzenie w wysokości 1160 zł rocznie – płatne w dwóch transzach (po złożeniu przez stypendystów półrocznego i rocznego sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju).

4 Opiekun Dydaktyczny Stypendysty: nauczyciel, pedagog szkolny, doradca zawodowy zatrudniony w szkole ucznia, z którym zawarta zostaje umowa o pełnieniu opieki dydaktycznej nad stypendystą. Rola Opiekuna Dydaktycznego: pomoc w wypełnieniu wniosku o przyznanie stypendium (poświadczenie własnoręcznym podpisem szczególnych osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz określenie jego Indywidualnego Planu Rozwoju), sprawowanie nadzoru merytorycznego nad rozwojem ucznia w zakresie realizacji IPR i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, wspieranie ucznia w wykorzystywaniu stypendium na cele edukacyjne, pomoc w sporządzaniu sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju ucznia.

5 Indywidualny Plan Rozwoju ucznia powinien zawierać: ocenę postawy i aktywności ucznia w zdobywaniu wiedzy, uzdolnienia i zainteresowania ucznia (profil ucznia), plany edukacyjne ucznia, związane z poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem zdolności i umiejętności – cele edukacyjne, które uczeń zamierza w danym okresie osiągnąć w szczególności w związku z otrzymanym stypendium, wydatki przewidziane na realizację zamierzonych celów, obejmujące całą kwotę przyznanego stypendium, osiągnięcia edukacyjne ucznia, które nie zostały ujęte w części wniosku dotyczącej szczególnych osiągnięć edukacyjnych – tj. osiągnięcia z trzech ostatnich lat szkolnych, niezależnie od szczebla konkursu, oraz niezależnie od tego, czy konkurs/olimpiada/turniej organizowane były zgodnie z przepisami ministra właściwego ds. edukacji.

6 Warunki ubiegania się o stypendium: siedziba szkoły, do której uczęszcza uczeń znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego, średnia z wszystkich ocen z ostatniego roku szkolnego wynosi co najmniej 4.0, dochód na jednego członka rodziny ucznia z ostatniego roku kalendarzowego nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (1008,00 zł netto na jedną osobę w rodzinie; 1166,00 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko niepełnosprawne), uczeń wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi, tzn. jest laureatem lub finalistą konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub uczestniczył w zawodach trzeciego stopnia olimpiad lub turniejów. Warunkiem uznania tych osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji, przedłożył w wyznaczonym terminie wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku.

7 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2008/2009 Spośród 950 wniosków, które wpłynęły do MCP, w wyniku pozytywnego przejścia oceny formalnej do przyznania stypendium zakwalifikowano 678 wniosków: 457 wniosków uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 221 wniosków uczniów szkół gimnazjalnych. Kryteriów formalnych nie spełniły 272 wnioski o przyznanie stypendium: 208 wniosków – brak szczególnych osiągnięć, 48 wniosków – dochód przekroczony, brak zaświadczeń z urzędu skarbowego, 16 wniosków – nadano po terminie.

8 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2008/2009 Czas trwania naboru: 15.09.2008 – 13.10.2008 Liczba zarejestrowanych wniosków: 950 Liczba przyznanych stypendiów: 451 Stypendia przyznano w następujących proporcjach:

9 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2008/2009 Łączna kwota wypłaconych stypendiów za rok szkolny 2008/2009 2 667 000,00 zł Łączna kwota wypłat z tytułu pełnienia opieki dydaktycznej za rok szkolny 2008/2009 507 638,15 zł

10 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2009/2010 Spośród 538 wniosków, które wpłynęły do MCP, na etapie oceny formalnej odrzuconych zostało 255 wniosków o przyznanie stypendium, w tym: 207 wniosków z powodu braku szczególnych osiągnięć edukacyjnych, 24 wnioski zostały złożone po terminie, w 21 wnioskach przekroczona została miesięczna kwota dochodu netto na członka rodziny ucznia (1008,00 zł), w 3 wnioskach stwierdzono inne uchybienia (średnia ocen poniżej 4,0, siedziba szkoły poza województwem małopolskim).

11 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2009/2010 Czas trwania naboru:21.09.2009-16.10.2009 Liczba zarejestrowanych wniosków:538 Liczba przyznanych stypendiów:283 Stypendyści: 78 - uczniowie szkół gimnazjalnych (28%), 205 - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (72%)

12 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2009/2010 Stypendyści – podział ze względu na miejsce zamieszkania

13 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2009/2010 Przyznano stypendia na łączną kwotę 1 698 000,00 zł Podpisano umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej nad stypendystami na łączną kwotę 328 280,00 zł

14 Nabór wniosków na rok szkolny 2010/2011 już we wrześniu br. Szczegóły na stronie internetowej www.stypendia.mcp.malopolska.pl Zapraszamy do składania wniosków!

15 Dziękuję za uwagę Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków Zespół ds. Stypendiów tel. (12) 37-69-161 tel. (12) 37-69-164 tel. (12) 37-69-166


Pobierz ppt "„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google