Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”"— Zapis prezentacji:

1 „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

2 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Europejski Fundusz Społeczny; Budżet Państwa/Budżet Województwa Małopolskiego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Grupa docelowa: wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w szczególności w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych i technicznych, którzy ze względu na trudną sytuację materialną nie mogą w pełni rozwijać swoich zainteresowań przedmiotowych i szkolnych.

3 Wysokość stypendium: Kwota przeznaczona na stypendia w latach : zł Łączna liczba stypendiów do przyznania: 3150 Stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane na okres 12 miesięcy Wynagrodzenie dla Opiekuna Dydaktycznego: Wynagrodzenie w wysokości 1160 zł rocznie – płatne w dwóch transzach (po złożeniu przez stypendystów półrocznego i rocznego sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju).

4 Opiekun Dydaktyczny Stypendysty: nauczyciel, pedagog szkolny, doradca zawodowy zatrudniony w szkole ucznia, z którym zawarta zostaje umowa o pełnieniu opieki dydaktycznej nad stypendystą. Rola Opiekuna Dydaktycznego: pomoc w wypełnieniu wniosku o przyznanie stypendium (poświadczenie własnoręcznym podpisem szczególnych osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz określenie jego Indywidualnego Planu Rozwoju), sprawowanie nadzoru merytorycznego nad rozwojem ucznia w zakresie realizacji IPR i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, wspieranie ucznia w wykorzystywaniu stypendium na cele edukacyjne, pomoc w sporządzaniu sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju ucznia.

5 Indywidualny Plan Rozwoju ucznia powinien zawierać: ocenę postawy i aktywności ucznia w zdobywaniu wiedzy, uzdolnienia i zainteresowania ucznia (profil ucznia), plany edukacyjne ucznia, związane z poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem zdolności i umiejętności – cele edukacyjne, które uczeń zamierza w danym okresie osiągnąć w szczególności w związku z otrzymanym stypendium, wydatki przewidziane na realizację zamierzonych celów, obejmujące całą kwotę przyznanego stypendium, osiągnięcia edukacyjne ucznia, które nie zostały ujęte w części wniosku dotyczącej szczególnych osiągnięć edukacyjnych – tj. osiągnięcia z trzech ostatnich lat szkolnych, niezależnie od szczebla konkursu, oraz niezależnie od tego, czy konkurs/olimpiada/turniej organizowane były zgodnie z przepisami ministra właściwego ds. edukacji.

6 Warunki ubiegania się o stypendium: siedziba szkoły, do której uczęszcza uczeń znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego, średnia z wszystkich ocen z ostatniego roku szkolnego wynosi co najmniej 4.0, dochód na jednego członka rodziny ucznia z ostatniego roku kalendarzowego nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (1008,00 zł netto na jedną osobę w rodzinie; 1166,00 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko niepełnosprawne), uczeń wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi, tzn. jest laureatem lub finalistą konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub uczestniczył w zawodach trzeciego stopnia olimpiad lub turniejów. Warunkiem uznania tych osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji, przedłożył w wyznaczonym terminie wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku.

7 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2008/2009 Spośród 950 wniosków, które wpłynęły do MCP, w wyniku pozytywnego przejścia oceny formalnej do przyznania stypendium zakwalifikowano 678 wniosków: 457 wniosków uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 221 wniosków uczniów szkół gimnazjalnych. Kryteriów formalnych nie spełniły 272 wnioski o przyznanie stypendium: 208 wniosków – brak szczególnych osiągnięć, 48 wniosków – dochód przekroczony, brak zaświadczeń z urzędu skarbowego, 16 wniosków – nadano po terminie.

8 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2008/2009 Czas trwania naboru: – Liczba zarejestrowanych wniosków: 950 Liczba przyznanych stypendiów: 451 Stypendia przyznano w następujących proporcjach:

9 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2008/2009 Łączna kwota wypłaconych stypendiów za rok szkolny 2008/ ,00 zł Łączna kwota wypłat z tytułu pełnienia opieki dydaktycznej za rok szkolny 2008/ ,15 zł

10 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2009/2010 Spośród 538 wniosków, które wpłynęły do MCP, na etapie oceny formalnej odrzuconych zostało 255 wniosków o przyznanie stypendium, w tym: 207 wniosków z powodu braku szczególnych osiągnięć edukacyjnych, 24 wnioski zostały złożone po terminie, w 21 wnioskach przekroczona została miesięczna kwota dochodu netto na członka rodziny ucznia (1008,00 zł), w 3 wnioskach stwierdzono inne uchybienia (średnia ocen poniżej 4,0, siedziba szkoły poza województwem małopolskim).

11 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2009/2010 Czas trwania naboru: Liczba zarejestrowanych wniosków:538 Liczba przyznanych stypendiów:283 Stypendyści: 78 - uczniowie szkół gimnazjalnych (28%), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (72%)

12 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2009/2010 Stypendyści – podział ze względu na miejsce zamieszkania

13 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW 2009/2010 Przyznano stypendia na łączną kwotę ,00 zł Podpisano umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej nad stypendystami na łączną kwotę ,00 zł

14 Nabór wniosków na rok szkolny 2010/2011 już we wrześniu br. Szczegóły na stronie internetowej Zapraszamy do składania wniosków!

15 Dziękuję za uwagę Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ul. Kordylewskiego Kraków Zespół ds. Stypendiów tel. (12) tel. (12) tel. (12)


Pobierz ppt "„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google