Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwagi do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 przekazane przez Dyrektorów Departamentów UMWŚ 7 maja 2013 r. Tomasz Janusz – Z-ca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwagi do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 przekazane przez Dyrektorów Departamentów UMWŚ 7 maja 2013 r. Tomasz Janusz – Z-ca."— Zapis prezentacji:

1 Uwagi do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 przekazane przez Dyrektorów Departamentów UMWŚ 7 maja 2013 r. Tomasz Janusz – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej

2 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 Zgodnie z ustaleniami na ostatnim posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego w dniu 22 kwietnia br. Członkowie Zespołu – Dyrektorzy Departamentów przekazali uwagi w formie pisemnej. Uwagi zostały zgłoszone przez: Departament Infrastruktury, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Biuro Innowacji, Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Zespół Planowania Przestrzennego Obecnie trwa tura dwustronnych rozmów - w gronie kierowniczym departamentów - mających na celu wypracowanie wspólnych propozycji zapisów.

3 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 Departament Infrastruktury Zostało zgłoszonych 10 uwag, których część ma charakter uszczegóławiający dotychczasowe zapisy, natomiast pozostałe uwagi wymagają pogłębionej dyskusji. Podjęto próbę uzgodnienia zapisów w trakcie dwóch spotkań dwustronnych kierownictwa Departamentu Infrastruktury oraz Departamentu Polityki Regionalnej. Uwagi 1 – 3 oraz 5 i 8 - zostały uwzględnione. Uwagi wymagające pogłębionej dyskusji: 4. Zamieszczony „Projekt Metropolitarnej Kolei Świętokrzyskiej” z podpisem Źródło: Opracowanie własne, koliduje z wcześniejszym zapisem „ poprawa komunikacji kolejowej z otoczeniem regionu” i założeniami przewozów kolejowych oraz jest sprzeczny z realizacją projektu POIiŚ, który zakłada głównie realizację połączeń w relacjach międzywojewódzkich. Połączenia regionalne to tylko ok. 20% wszystkich naszych połączeń kolejowych. Dlatego ten projekt nie powinien znaleźć się w strategii

4 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 Departament Infrastruktury cd. 5. W części „Cel strategiczny 1 Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej” na str. 28 pkt a, należy dopisać: do modernizacji na linii nr 25 jej elektryfikację na odc. Skarżysko Kamienna – Tomaszów Mazowiecki oraz nowe połączenie do Centralnej Magistrali Kolejowej (na budowanej stacji w Opocznie), która będzie w przyszłości w sieci Kolei Dużych Prędkości budowę linii kolejowej łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ, co umożliwi połączenie linii kolejowej nr 61 z linią kolejową nr 4 (CMK) Uwaga DPR – uszczegółowić zakres modernizacji linii kolejowej nr 8 – analogicznie do zapisu o linii nr 25

5 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 cd. Departament Infrastruktury cd. 6.Syntezę diagnozy prospektywnej – pierwotne potencjały str. 9 należy uzupełnić o zapis: „ Na terenie województwa funkcjonuje lotnisko w podkieleckim Masłowie na którym odbywa się nieregularny ruch lotniczy. Potencjał lotniska (stanowiącego majątek województwa świętokrzyskiego), przy stosunkowo niewielkich nakładach inwestycyjnych może być przekształcony w publiczne lotnisko pełniące rolę portu regionalnego lub city portu dla Kielc zdecydowanie poprawiając dostępność transportową regionu” 7. Analiza SWOT - Mocne strony (str. 22-24) należy uzupełnić o kolejną mocną stronę „Potencjał lotniska w Masłowie jako baza do powstania lotniska publicznego”. Wyjaśnić należy, co oznacza zapis ujęty jako szansa „budowa portu lotniczego o znaczeniu krajowym i międzynarodowym”. Proponujemy aby wpisać jako słabą stronę „brak infrastruktury lotniczej na miarę regionu” Uwagi do dalszej dyskusji

6 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 Departament Infrastruktury cd. 8.W tej samej części tematycznej str. 30 pkt. c) rozwój harmonijny i ład przestrzenny czyli nie zapominajmy o tym co już jest – proponujemy wpisać „wykorzystanie potencjału lotniska w Masłowie” 9.W części tematycznej „Cel strategiczny 4: Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu” str. 37 pkt a)Kielecki Obszar Metropolitarny jako ważny stymulator rozwoju całego regionu – Realizacja powyższego celu powinna obejmować m. in.: proponujemy dopisać „budowę lotniska na miarę regionu”- Uwagi do dalszej dyskusji

7 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Wpłynęło 8 uwag, z których 6 zostało uwzględnionych. Dwie uwagi wymagają dalszej dyskusji: 3. Rozdział IV, Cel strategiczny 6, str. 42: Brak informacji co to jest „dyskontowanie potencjału rzek”. Ponadto adaptacja do zmian klimatu nie powinna odnosić się tylko i wyłącznie do przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym, takim jak powódź czy susza. Zagadnienia te powinny objąć każdy rodzaj przedsięwzięcia, które będzie planowane na naszym terenie. 8.Rozdz. VI, Tabela 3, pkt 35, str. 61 We wskaźnikach celów strategicznych jest „Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych” proponuje się zastąpić zapisem „Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych” Uwaga DPR: W województwie świętokrzyskim zanieczyszczenia gazowe są dziesięciokrotnie wyższe niż pyłowe

8 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Zgłoszono uwagę o charakterze przekrojowym – pominięcia zagadnień pomocy społecznej oraz trzy uwagi o charakterze porządkującym. Uwagi uszczegóławiające zapisy zostały uwzględnione a zmiany wprowadzone w projekcie dokumentu. Dalszej dyskusji wymagają uwagi przekrojowe: „W dokumencie nie został uwzględniony obszar polityki społecznej zarówno w syntezie diagnozy prospektywnej, jak i zaproponowanych celach. Należy zauważyć, iż Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2020r., a także Strategia Rozwoju Regionalnego w wyznaczonych obszarach strategicznych i celach wskazują na obszary interwencji w zakresie problematyki polityki społecznej. Ustawa o pomocy społecznej w art. 21 wskazuje, iż do zadań samorządu województwa należy: opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa, obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

9 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (c.d.) Sejmik w styczniu 2012 r. przyjął Uchwałą Nr XVI/296/12 do realizacji Strategię Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020. W związku z powyższym uważamy, iż w Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa należałoby umieścić zapis wskazujący ten dokument branżowy z odniesieniem do diagnozy oraz celów obowiązującej Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020. W Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r. szczególną uwagę zwrócono m.in. na: stworzenie modelu aktywności społecznej i zawodowej osób starszych opartego na wykorzystaniu ich potencjału i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, zapewnieniu realnego wsparcia dla rodzin wielodzietnych zabezpieczających je przed ryzykiem wykluczenia, stworzenie warunków dla wzrostu liczby osób z niepełnosprawnością zatrudnienia na otwartym rynku pracy, które bezpośrednio wynikają z „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – POLSKA – 2030 – Trzecia Fala Nowoczesności”. Dzięki nim na poziomie regionu zbudowany zostanie efektywny model usług publicznych, tak istotnych w Strategii Rozwoju (uwagi zgłoszone zostały na Formularzu w dniu 11.12.2012r. i nie zostały uwzględnione w procesie konsultacji). Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

10 Biuro Innowacji Zgłoszono 18 uwag o różnym ciężarze gatunkowym, znaczna ich część ma charakter ogólnych opinii i nie zawiera konstruktywnych propozycji zapisów. Uwagi 13 – 18 można potraktować jako uwagi porządkujące, wskazujące na potrzebę poddania dokumentu korekcie redakcyjnej i stylistycznej i taka korekta w trakcie przygotowania projektu autoryzowanego przez Zarząd Województwa zostanie przeprowadzona. Uwaga nr 17 – „Dokument cechuje się natłokiem znaków interpunkcyjnych, które w sposób podświadomy wpływają na dekoncentrację czytelnika” – uwaga niezrozumiała Do uwzględnienia w dalszym etapie prac nad dokumentem przewiduje się uwagę nr 5 (działania realizowane horyzontalnie) Uwagi nr 1 i 2 wskazują na elementy, których zawarcie w strategii w opinii BI, nie jest konieczne (branże kluczowe, misja strategii). W opinii DPR przepisy ustaw o samorządzie województwa oraz zasadach prowadzenia polityki rozwoju określają minimalną zawartość dokumentu, nie ograniczając woli organu opracowującego strategię wprowadzenia zapisów podkreślających specyfikę danej jednostki terytorialnej. Ponadto w teorii planowania strategicznego takie elementy jak misja wyznaczająca sens istnienia dokumentu czy też branże/sektory kluczowe, na których ma się opierać rozwój, znajdują swoje uzasadnienie nadając pewien głębszy sens podejmowanym wyborom strategicznym. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

11 Biuro Innowacji cd. Uwaga nr 3 „Proponuje się przeformułowanie wizji na: Świętokrzyskie – region atrakcyjny gospodarczo i gotowy na wyzwania; posiadanie kapitału dla samego posiadania nie jest atrakcyjne i nie powoduje rozwoju gospodarczego; nam zależy na regionie rozwijającym się gospodarczo i atrakcyjnym pod względem inwestowania; akumulacja kapitału nie ma charakteru rozwojowego” Wydaje się że w dokumencie na stronie 26 w wystarczający sposób uzasadniona jest wizja: „Świętokrzyskie – region zasobny w kapitał i gotowy na wyzwania’’ Celem akumulacji kapitału nie jest „samo posiadanie”, ale tworzenie trwałych podstaw rozwoju regionu. Uwaga nr 4 „Nie wydaje się koniecznym wskazywanie osobnego celu dla rozwoju obszarów wiejskich, ani obszarów cennych ekologicznie. Wobec nich jest prowadzona polityka rządu, a region może je uwzględniać pośrednio we wszystkich swoich celach.” Jest to uwaga o charakterze generalnym, zmieniająca zasadniczo układ celów strategii, która na obecnym etapie nie jest możliwa do zaakceptowania, szczególnie dlatego, że prezentuje opinię jednostkową, sprzeczną ze stanowiskiem departamentów merytorycznych. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

12 Biuro Innowacji cd. Uwaga nr 6 Brakuje odniesienia do zawartości strategii krajowych, wniosków z nich oraz wskazania miejsca regionu w tych strategiach, komentarza do polityki rządu wobec województwa; wg przepisów ustawy o zppr strategia ma być zgodna z krajowymi dokumentami strategicznymi, co wykaże OOŚ oraz ewaluacja ex-ante (nie należy tego zapisu utozsamiać z potrzebą wykazywania zgodności w dokumencie) Uwagi nr 7 Uwaga jednostkowa dotycząca m.in.: scenariuszy rozwoju, nie ma wymogu ustawowego, aby scenariusze rozwojowe znalazły się w dokumencie strategii. Analogicznie jak przy uwadze nr 1 i 2 „nie ma potrzeby”, „nie jest konieczne”. Uwagi nr 8 i 9 To właśnie Diagnoza projektu aktualizacji strategii jest wystarczająca podbudową analityczną do wyznaczania celów, a ponadto uwzględniała raport z monitorowania dotychczasowej Strategii. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

13 Biuro Innowacji cd. Uwaga nr 10. „nie można w jednym momencie pisać o potencjale rozwojowym sektora rolniczego, jednocześnie mówiąc, że nie ma danych statystycznych potwierdzających go.” Wydaje się, że skala pracy nierejestrowanej nie jest wyznacznikiem potencjału sektora rolniczego i jego znaczenia dla gospodarki województwa. Statystyka pewnych ważnych zjawisk nie jest w stanie zobrazować, np. migracje zagraniczne, szara strefa. Przygotowane przez GUS oficjalne szacunki odbiegają od rzeczywistości. Uwaga nr 11 Wybrane cele Strategii nie odzwierciedlają w jaki sposób zostanie rozwiązany duży problem demograficzny w województwie, za pomocą jakich instrumentów, narzędzi, działań - jako instrument przeciwdziałania negatywnym tendencjom demograficznym Strategia przewiduje dążenie do utworzenia Specjalnej Strefy Demograficznej Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

14 Biuro Innowacji cd. Uwaga nr 12 „Rynek innowacji można podzielić na stronę podażową i popytową. Pierwszą z nich tworzą uczelnie, jednostki badawcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, regionalny system innowacyjności, infrastruktura badawcza, etc. Popyt na innowacyjność zgłaszany jest natomiast przez sektor przedsiębiorstw i jest w dużej mierze funkcją rozwoju gospodarczego kraju/regionu. Przedsiębiorstwa same z siebie zgłaszają realny popyt na nowe technologie (a nie deklaratywny związany z wdrażaniem mocno dyskusyjnych innowacji) wraz ze wzrostem kosztów pracy i tym samym utratą kosztowej przewagi konkurencyjnej. Dyskrecjonalne, urzędowe wykreowanie wspomnianego popytu jest rzeczą mało prawdopodobną” – niezrozumiały jest komunikat i intencja informacji – opinia subiektywna, zagadnienie poddane krytyce jedynie przez BI Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

15 Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Wpłynęły 3 uwagi o charakterze konstruktywnym, z pełnym uzasadnieniem ich wprowadzenia. Wszystkie zostały uwzględnione w przygotowywanym projekcie Zarządu. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

16 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Zgłoszono ogólną opinię do projektu dokumentu oraz 22 uwagi na formularzu, spośród których 11 ma charakter redakcyjny. Pozostałe uwagi uszczegóławiające zapisy (8) zostaną uwzględnione. Opinia o charakterze przekrojowym będzie przedmiotem dwustronnego spotkania roboczego z Zespołem Planowania Przestrzennego ŚBRR. Dalszych dyskusji wymagają uwagi: Nr 8 - Oparcie rozwoju regionalnego o istniejący „rdzeń” gałęziowo-branżowy, przy jednoczesnym elastycznym otwarciu na pojawiające się rzeczywiste możliwości (jak np. rozwój branży targowo-wystawienniczej), stanowi ewolucyjną drogę przechodzenia regionu na wyższy pułap rozwoju. - propozycja DPR Oparcie rozwoju regionalnego o istniejący „rdzeń” gałęziowo-branżowy, przy jednoczesnym elastycznym otwarciu na pojawiające się rzeczywiste możliwości (jak np. dalszy rozwój branży targowo-wystawienniczej), stanowi ewolucyjną drogę przechodzenia regionu na wyższy pułap rozwoju. Nr 9 – dotycząca przebiegu Metropolitalnej Kolei Świętokrzyskiej - przez Chęciny Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

17 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (cd) Dotyczy tabeli WARUNKI EGZYSTENCJI; - STOPA BEZROBOCIA W 2010 ROKU : pow. Jędrzejowski 1; włoszczowski 1; - WYNAGRODZENIA: pow. ostrowiecki (- 1); pow. pińczowski (- 1); włoszczowski (- 1); - LICZBA URODZEŃ ŻYWYCH NA 1000 LUDNOŚCI: pow. starachowicki (- 1); m. Kielce 1 (-1); - LICZBA ZGONÓW NA 1000 LUDNOŚCI MIESZKAŃCÓW: pow. konecki 0; pow. ostrowiecki (- 1). Uwaga nr 5 Dotyczy tabeli WARUNKI EGZYSTENCJI; - STOPA BEZROBOCIA W 2010 ROKU : pow. Jędrzejowski 0; włoszczowski 0; - WYNAGRODZENIA: pow. ostrowiecki 1; pow. pińczowski 1; włoszczowski 1; - LICZBA URODZEŃ ŻYWYCH NA 1000 LUDNOŚCI: pow. starachowicki 1; m. Kielce 1; - LICZBA ZGONÓW NA 1000 LUDNOŚCI MIESZKAŃCÓW: pow. konecki 1; pow. ostrowiecki 1.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "Uwagi do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 przekazane przez Dyrektorów Departamentów UMWŚ 7 maja 2013 r. Tomasz Janusz – Z-ca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google