Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy Gimnazjum Publicznego im. Armii Krajowej w Długosiodle Niniejsza koncepcja będzie wynikiem współpracy nauczycieli, pracowników niepedagogicznych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy Gimnazjum Publicznego im. Armii Krajowej w Długosiodle Niniejsza koncepcja będzie wynikiem współpracy nauczycieli, pracowników niepedagogicznych,"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy Gimnazjum Publicznego im. Armii Krajowej w Długosiodle Niniejsza koncepcja będzie wynikiem współpracy nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców i uczniów oraz partnerów szkoły Długosiodło, 2014

2 Zawartość 1. O szkole 2. Wizja szkoły 3. Misja szkoły 4. Priorytety szkoły 5. Oferta edukacyjna 6. Profil absolwenta 7. Plany i programy działań 8. Ewaluacja koncepcji

3 O szkole Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle istnieje od 1999r. Na początku funkcjonowania szkoła mieściła się w budynku szkoły podstawowej, a zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych. W 2003 r. szkoła otrzymała nowy budynek, a w 2008r. przyjęła imię Armii Krajowej.

4 O szkole Przygotowanie kadry pedagogicznej, warunki lokalowe i wyposażenie szkoły pozwalają w pełni realizować podstawę programową, a uczniom wszechstronnie się rozwijać. Do dyspozycji uczniów jest 10 sal lekcyjnych wyposażonych w pomoce dydaktyczne, świetlica, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, biblioteka z czytelnią, centrum multimedialne. Gimnazjum, wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową, korzysta z boiska wielofunkcyjnego, basenu, sali gimnastycznej, ścianki wspinaczkowej i stołówki.

5 O szkole Uczniowie z egzaminu gimnazjalnego uzyskują wysokie wyniki, wyższe niż średnia gminy, powiatu, województwa czy kraju (w zakresie przedmiotów humanistycznych szkoła mieści się przedziale Szkoła sukcesu, natomiast w części matematyczno- przyrodniczej – Szkoła wspierająca z tendencją do Szkoły sukcesu). Uczniowie naszego gimnazjum mogą się poszczycić licznymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, tematycznych oraz zawodach sportowych na wszystkich szczeblach. Konkursy umożliwiają uczniom odkrywanie i rozwijanie własnych zainteresowań, wdrażają do twórczej aktywności i współzawodnictwa oraz uczą dążenia do wytyczonych celów.

6 O szkole Szkoła jest placówką twórczej edukacji i odpowiedzialnego wychowania. Podejmowane działania sprawiają, że gimnazjum jest szkołą przyjazną, otwartą i bezpieczną, w której uczniowie mają zapewnione wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

7 O szkole Szkoła rozwija tożsamość narodową i europejską, stwarza młodzieży warunki do aktywności społecznej, do podejmowania samodzielnych decyzji oraz przygotowuje do życia w demokratycznym społeczeństwie. Dba o to, aby proces kształcenia i wychowania młodzieży odbywał się w oparciu o umiłowanie Ojczyzny, poszanowanie tradycji, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. Kultywuje tradycje związane z dziejami regionu i Patronem Szkoły.

8 O szkole We współpracy z Parafią, Urzędem Gminy Długosiodło, ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej i Związkiem Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, inicjuje działania o zasięgu lokalnym i regionalnym, organizuje i prowadzi uroczystości rocznicowe bitwy pod Pecynką oraz obchody tragicznych wydarzeń 29 lutego 1944r. na terenie gminy Długosiodło, a także wieczornice, konkursy i wycieczki przybliżające wiedzę o Patronie – Armii Krajowej.

9 O szkole Młodzież opiekuje się Miejscami Pamięci Narodowej na terenie gminy oraz mogiłami żołnierzy Armii Krajowej znajdującymi się na cmentarzu parafialnym. Działania te zostały docenione i uhonorowane nadaniem Gimnazjum Publicznemu im. Armii Krajowej w Długosiodle w 2010r. Kombatanckiego Krzyża Pamiątkowego Zwycięzcom, zaś w styczniu 2014r. odznaczenia za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

10 O szkole Szkoła kształtuje kreatywność i uczy współodpowiedzialności. Systematycznie dba o rozwijanie samorządnej i samodzielnej pracy uczniów poprzez właściwą pozycję w szkole i nieskrępowaną działalność samorządu uczniowskiego, respektowanie jego uprawnień i

11 O szkole Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w kształtowaniu postaw altruistycznych. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy z naszego gimnazjum – aktywność w ramach Szkolnego Koła Caritas, świetlicy środowiskowej Przystań czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości. Od 2011 roku gimnazjum twórczo i aktywnie promuje modę na życie bez uzależnień, realizując zadania Ogólnopolskiego Programu „Profilaktyka a Ty”, we współpracy z Komendą Główną Policji. Od 2012 roku prowadzi także Akcję Edukacyjno - Artystyczną „PaT- ulisko”

12 O szkole Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz pozyskuje partnerów i sojuszników. Należą do nich: Wójt i Rada Gminy Długosiodło, Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, Parafia w Długosiodle, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Długosiodle, Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie, Posterunek Policji w Długosiodle, Sąd Rejonowy w Wyszkowie – Wydział Rodzinny i Nieletnich, Koło Łowieckie „Bór” w Długosiodle, Koło Łowieckie Barbara w Warszawie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło, Fundacja Homo Homini, Liga Ochrony Przyrody, Nadleśnictwo Wyszków, Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, Świetlica Środowiskowa „Przystań”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, placówki oświatowe z terenu gminy, powiatu.

13 O szkole Rodzice są współgospodarzami szkoły. Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną w celu tworzenia dokumentacji szkolnej i czynnie włącza się w życie gimnazjum. Propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu działań placówki. Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie rodziców, którzy inicjują i aktywnie włączają się w organizację uroczystości i imprez oraz innych działań podejmowanych przez szkołę.

14 O szkole Nauczyciele gimnazjum zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli związany jest z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Realizują różne projekty i programy o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, socjalnym i profilaktycznym, na które szkoła skutecznie pozyskuje fundusze zewnętrzne, w tym unijne. Dzięki tym staraniom uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach i wycieczkach, które nie tylko wyrównują szanse edukacyjne, ale przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju i pomagają planować przyszłość edukacyjno – zawodową.

15 O szkole Nauczyciele za swoją pracę, której głównym celem jest dobro ucznia i podnoszenie jakości pracy szkoły, zostali wyróżnieni licznymi nagrodami: Srebrnym Krzyżem Zasługi (6 nauczycieli), Brązowym Krzyżem Zasługi (4 nauczycieli), Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (1nauczyciel), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (5 nauczycieli), Medalem Pro Memoria (2 nauczycieli), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (1 nauczyciel), Nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty (1 nauczyciel), Nagrodą Wójta Gminy Długosiodło (5 nauczycieli).

16 Wizja szkoły Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle jest szkołą z charyzmą. Kształtujemy u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą, kreatywność, przedsiębiorczość, kulturę osobistą, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw, pracy zespołowej. Kształtujemy również postawę obywatelską, szacunek dla tradycji i kultury własnego narodu oraz poszanowania dla innych kultur i tradycji. Wychowujemy w wartościach: prawda, sprawiedliwość, dobro, piękno. Wychowujemy w poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji, tolerancji. Kształtujemy przedsiębiorczego i kreatywnego ucznia, uznającego uniwersalne wartości takie jak: prawda, sprawiedliwość, dobro, piękno, czerpiąc z doświadczenia pokoleń. Wyposażamy w wiedzę i umiejętności i rozwijamy talenty, pozwalające absolwentom osiągać sukcesy na miarę marzeń.

17 Misja szkoły Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle jest szkołą wykorzystanych szans i spełniających się marzeń

18 Priorytety szkoły Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle zapewnia realizację prawa do kształcenia się na poziomie gimnazjalnym oraz prawa do wychowania i opieki. Działania szkoły ukierunkowane są na osiąganie następujących priorytetów:

19 Priorytety szkoły Szkoła pracuje zgodnie z przyjętą strategią, wyrażoną w niniejszej koncepcji, na podstawie planów działań.

20 Priorytety szkoły Strategia szkoły służy spełnianiu misji i osiąganiu wizji. Organizowanie procesów edukacyjnych zapewnia sprawność (efektywność i skuteczność) w osiąganiu rezultatów tych procesów. Absolwent szkoły posiada kluczowe kompetencje określone w podstawie programowej i w profilu absolwenta. Uczniowie podejmują i realizują inicjatywy na rzecz własnego rozwoju oraz rozwoju szkoły i środowiska.

21 Priorytety szkoły W szkole funkcjonują i są przestrzegane normy społeczne. Szkoła rozwija ucznia poprzez indywidualizowanie procesu edukacyjnego. Nauczyciele doskonalą swoje działania poprzez współpracę i wymianę doświadczeń. Szkoła wpaja potrzebę uczenia się przez całe życie. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły. Szkoła funkcjonuje w symbiozie ze środowiskiem lokalnym.

22 Priorytety szkoły Szkoła mierzy Edukacyjną Wartość Dodaną oraz prowadzi badania w pozostałych obszarach działania, wyciąga i wdraża wnioski ukierunkowane na rozwój ucznia. Sprawność zarządzania szkołą wynika z realizacji przyjętej strategii, wyrażonej w niniejszej koncepcji. Szkoła odkrywa i rozwija talenty, rozbudza pasje. Szkoła uczy urzeczywistniania marzeń.

23 Priorytety szkoły Szkoła rozwija tożsamość narodową i europejską, budowaną na gruncie miłości do Małej Ojczyzny. Szkoła kultywuje tradycje związane z historią regionu, pełni funkcję „arki przymierza między dawnymi a nowymi laty”. Szkoła osiąga priorytety poprzez wykonywanie planów i programów działań

24 Oferta edukacyjna 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w zakresie wynikającym z ustalonych wymogów oraz w wymiarze pozwalającym na kształtowanie kompetencji i spełnianie marzeń, Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle stwarza uczniom szansę pełnego wykorzystania ich możliwości Oferujemy:

25 2. zajęcia dodatkowe, w szczególności: ◦ koła przedmiotowe, ◦ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu zewnętrznego, ◦ teatr „ Profil”, ◦ zajęcia zawodoznawcze, ◦ SITA – nowatorska metoda uczenia się języka angielskiego, ◦ zajęcia logopedyczne, ◦ działania profilaktyczne i wolontariat (m.in. PaT, Szkolne Koło „Caritas”), ◦ warsztaty kulturowo-religijne, ◦ pomoc psychologiczno – pedagogiczną, ◦ zajęcia sportowe, ◦ Zajęcia z wychowania komunikacyjne. Oferta edukacyjna

26 Aktualizujemy ofertę odpowiednio do potrzeb uczniów i rodziców, odrębnie dla każdego roku szkolnego

27 Profil absolwenta Gimnazjum Publicznego im. Armii Krajowej w Długosiodle wyposaża uczniów w kompetencje pozwalające im na osiąganie sukcesów w dalszych etapach edukacyjnych

28 Nasz absolwent: jest wyposażony w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, zna swoje mocne i słabe strony oraz predyspozycje, respektuje normy społeczne, dostrzega związki przyczynowo- skutkowe,

29 Nasz absolwent: posiada umiejętność komunikowania się w języku polskim i w językach obcych (język angielski, język niemiecki), sprawnie posługuje się technologią informacyjną, wykorzystuje wiedzę w sytuacjach życiowych, współpracuje w zespole,

30 Nasz absolwent: kulturalnie zachowuje się, jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje, racjonalnie gospodaruje swoim czasem, pozyskuje, selekcjonuje, przetwarza i wykorzystuje informacje, wyraża własne opinie,

31 Nasz absolwent: docenia dorobek pokoleń, kultywuje tradycje, rozwiązuje problemy, wytycza cele i dąży do ich osiągania, odczuwa potrzebę uczenia się i osobistego rozwoju, odczuwa potrzebę obcowania z kulturą.

32 Nasz absolwent jest tolerancyjny, asertywny i odpowiedzialny. Jest wrażliwy na dobro, piękno, prawdę Jest konsekwentny i wytrwały. Jest kreatywny i przedsiębiorczy

33 Plany i programy działań 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania 2. Szkolny Program Wychowania 3. Szkolny Program Profilaktyki 4. Szkolny Plan Nauczania 5. Plan Pracy Rady Pedagogicznej

34 Plany i programy działań Plany Pracy Zespołów Przedmiotowych i Zadaniowych Plan Nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły Plany realizacji treści programowych Plan Pracy Szkoły Plany pracy: Rady Rodziców, Rady Gimnazjum

35 Aktualizujemy plany i programy odpowiednio do wymogów prawnych oraz do potrzeb uczniów i rodziców, odrębnie dla każdego roku szkolnego

36 Ewaluacja koncepcji co 3 lata na bieżąco – w razie zaistnienia potrzeby Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle dokonuje ewaluacji realizacji koncepcji oraz jej treści: Wyniki ewaluacji koncepcji wykorzystywane są do jej modyfikowania oraz do usprawniania zarządzania szkołą i poprawy jakości jej pracy


Pobierz ppt "Koncepcja pracy Gimnazjum Publicznego im. Armii Krajowej w Długosiodle Niniejsza koncepcja będzie wynikiem współpracy nauczycieli, pracowników niepedagogicznych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google