Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozważania na temat przyszłości spójności i współpracy terytorialnej Jan Březina, europoseł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozważania na temat przyszłości spójności i współpracy terytorialnej Jan Březina, europoseł."— Zapis prezentacji:

1 Rozważania na temat przyszłości spójności i współpracy terytorialnej Jan Březina, europoseł

2 Perspektywa polityki spójności (PS) na okres 2014 - 2020  możliwość rewizji celów PS: zamiast konwergencji zorientowanie na cele lizbońskie (konkurencyjność, zatrudnienie) oraz nowe wyzwania – zmiany klimatyczne, migracja, starzenie się społeczeństwa  zamiast alokacji narodowej nacisk na skoncentrowanie środków w ogólnoeuropejskich funduszach tematycznych, odzwierciedlających priorytety UE 2020 (np. Fundusz Zmian Klimatycznych)  w funduszach tematycznych (podobnie jak w 7. PR, CIP) sukces będzie możliwy w ramach ogólnoeuropejskiego konkursu projektów  w interesie RCz zachowanie maksymalnej „koperty narodowej“ w ramach PS

3 Perspektywa PS na okres 2014 – 2020 – c.d.  Komisarz ds. budżetu Lewandowski: bez znalezienia rozwiązania dla Hiszpanii i nowych krajów związkowych Niemiec nie będzie porozumienia w sprawie nowych ram finansowych  Możliwośc zmiany parametrów PS: zmiana PKB/mieszk., phasing-out, phasing-in; poszukiwanie rozwiązania dla Pragi i Środkowych Czech  Możliwość połączenia EFRR z Funduszem Spójności: ryzyko rozszerzenia kryteriów kwalifikowalności z EFRR na Fundusz Spójności – korzystne dla starych PC  Możliwość zmiany określenia regionów (zamiast NUTS euroregiony – stowarzyszenie bez osobowości prawnej, ewentualnie EUWT – stowarzyszenie z osobowością prawną)

4 Oczekiwane przyszłe główne punkty PS w celu 1 – Konwergencja nacisk na wspomaganie biedniejszych regionów, możliwość wprowadzenia mechanizmu elastyczności (obecnie tylko w Celu 3) w celu 1 – Konwergencja nacisk na wspomaganie biedniejszych regionów, możliwość wprowadzenia mechanizmu elastyczności (obecnie tylko w Celu 3) w celu 2 – Konkurencyjność możliwe wprowadzenie ogólnoeuropejskiego otwartego konkursu, nacisk na projekty transnarodowe i transgraniczne w celu 2 – Konkurencyjność możliwe wprowadzenie ogólnoeuropejskiego otwartego konkursu, nacisk na projekty transnarodowe i transgraniczne w celu 3 – Współpraca terytorialna nacisk na granice zewnętrzne, wzmocnienie polityki sąsiedzkiej w celu 3 – Współpraca terytorialna nacisk na granice zewnętrzne, wzmocnienie polityki sąsiedzkiej ogólnie nacisk na inwestycje na rzecz ochrony klimatu ogólnie nacisk na inwestycje na rzecz ochrony klimatu ogólnie nacisk na mierzalne rezultaty, na ewaluację rezultatów i warunkowość płatności ogólnie nacisk na mierzalne rezultaty, na ewaluację rezultatów i warunkowość płatności wspieranie nowych form udzielenia środków PS (fundusze revolvingowe, inżynieria finansowa) wspieranie nowych form udzielenia środków PS (fundusze revolvingowe, inżynieria finansowa)

5 Przyszłość Celu 1 – interes Czech zachowanie obecnych kryteriów kwalifikowalności regionów w zakresie korzystania z EFRR, EFS oraz państw członkowskich dla Funduszu Spójności, które bazują na PKB (75% PKB/mieszk. średniej UE dla kwalifikowalności regionów celu Konwergencji i 90% PKB/mieszk. średniej UE dla kwalifikowalności państw do korzystania z Funduszu Spójności) zachowanie obecnych kryteriów kwalifikowalności regionów w zakresie korzystania z EFRR, EFS oraz państw członkowskich dla Funduszu Spójności, które bazują na PKB (75% PKB/mieszk. średniej UE dla kwalifikowalności regionów celu Konwergencji i 90% PKB/mieszk. średniej UE dla kwalifikowalności państw do korzystania z Funduszu Spójności) możliwe rozszerzenie ukierunkowania Funduszu Spójności na interwencje w infrastrukturę w zakresie badań i rozwoju możliwe rozszerzenie ukierunkowania Funduszu Spójności na interwencje w infrastrukturę w zakresie badań i rozwoju

6 Przyszłość Celu 2 – interes Czech Ryzyko wyłączenia EFS z PS – głównym kryterium bezrobocie – niekorzystne dla RCz Ryzyko wyłączenia EFS z PS – głównym kryterium bezrobocie – niekorzystne dla RCz Ograniczenie się tylko do regionów z PKB/mieszk. poniżej średniej UE? Obecnie regiony Celu 2 osiągają średnio 122% PKB/mieszk. W UE Ograniczenie się tylko do regionów z PKB/mieszk. poniżej średniej UE? Obecnie regiony Celu 2 osiągają średnio 122% PKB/mieszk. W UE Uwzględnienie specyficznej sytuacji Pragi jako gospodarczo rozwiniętego głównego centrum w biedniejszym państwie członkowskim, które pełni rolę bieguna wzrostu również dla pozostałych regionów. Forsowanie wniosku o wprowadzenie elastyczności, polegającej na możliwości wykorzystania środków unijnych przeznaczonych dla mniej rozwiniętych regionów również w bogatszych regionach danego państwa w sytuacji, gdy interwencje te wpłyną pozytywnie również na rozwój regionów bardziej zacofanych. Uwzględnienie specyficznej sytuacji Pragi jako gospodarczo rozwiniętego głównego centrum w biedniejszym państwie członkowskim, które pełni rolę bieguna wzrostu również dla pozostałych regionów. Forsowanie wniosku o wprowadzenie elastyczności, polegającej na możliwości wykorzystania środków unijnych przeznaczonych dla mniej rozwiniętych regionów również w bogatszych regionach danego państwa w sytuacji, gdy interwencje te wpłyną pozytywnie również na rozwój regionów bardziej zacofanych.

7 Przyszłość Celu 3 – Współpraca terytorialna - interes Czech zachowanie obecnej koncepcji Celu 3 – Europejska Współpraca Terytorialna zachowanie obecnej koncepcji Celu 3 – Europejska Współpraca Terytorialna utrzymanie jego obecnego udziału w alokacjach polityki spójności UE utrzymanie jego obecnego udziału w alokacjach polityki spójności UE istotna wartość dodana – wspieranie współpracy transgranicznej istotna wartość dodana – wspieranie współpracy transgranicznej ewentualne zwiększenie wartości środków finansowowych Celu 3 powinno być na korzyść współpracy transgranicznej ewentualne zwiększenie wartości środków finansowowych Celu 3 powinno być na korzyść współpracy transgranicznej wspieranie strategii makroregionalnych w postaci integracji wszystkich polityk, w tym spójności na danym terenie wspieranie strategii makroregionalnych w postaci integracji wszystkich polityk, w tym spójności na danym terenie wspieranie strategii makroregionalnych nie powinno zmienić stosunku pomiędzy współpracą transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną w ramach Celu 3 wspieranie strategii makroregionalnych nie powinno zmienić stosunku pomiędzy współpracą transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną w ramach Celu 3

8 Współpraca terytorialna – priorytety oczekiwane po 2013 r. zapewnienie infrastruktury i dostępności połączeń drogowych obszaru zapewnienie infrastruktury i dostępności połączeń drogowych obszaru wspomaganie innowacji w przemyśle i usługach o większej wartości dodanej, tworzenie powiązań partnerskich pomiędzy przedsiębiorcami, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami wspomaganie innowacji w przemyśle i usługach o większej wartości dodanej, tworzenie powiązań partnerskich pomiędzy przedsiębiorcami, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami integracja obszaru (współpraca transgraniczna, międzyregionalna i transnarodowa) integracja obszaru (współpraca transgraniczna, międzyregionalna i transnarodowa) dostępność usług publicznych i nacisk na zarządzanie strategiczne poprzez zintegrowane plany rozwoju miast dostępność usług publicznych i nacisk na zarządzanie strategiczne poprzez zintegrowane plany rozwoju miast

9 Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) jako platforma współpracy terytorialnej w ramach UE – perspektywa po 2013 r.  nacisk na zakładanie umów pomiędzy KE a EUWT – starania KE o wykorzystanie EUWT jako instrumentu wdrażania celów lizbońskich oraz nowych wyzwań  pełne włączenie EUWT do systemu polityki spójności - EUWT jako adresat środków z PO, ewentualnie samodzielnych PO - EUWT jako beneficjenti współfinansowania krajowego, ewent. regionalnego

10 EUWT po 2013 r. – c.d.  główną siłą napędową EUWT jest Komitet Regionów (KR)  KR nie ma jednak inicjatywy legislacyjnej, dlatego swoje sugestie kieruje do KE  KE powinna w 2011 roku przedstawić rewizję rozporządzenia w sprawie EUWT  rewizja powinna ułatwić tworzenie EUWT (patrz trudności z tworzeniem EUWT CZ-PL-SK), udział partnerów z krajów trzecich i podmiotów prywatnych

11 Strategia makroregionalna – wyzwanie dla RCz celem jest stworzenie ram dla współpracy, która prowadziłaby do konkretnych odpowiedzi na obecne wyzwania (zmniejszenie zależności energetycznej, ochrona środowiska) celem jest stworzenie ram dla współpracy, która prowadziłaby do konkretnych odpowiedzi na obecne wyzwania (zmniejszenie zależności energetycznej, ochrona środowiska) istnieje już Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego, przygotowywana jest Strategia UE dla regionu naddunajskiego, która obejmie również RCz; mogą powstawać kolejne (Alpejska, Śródziemnomorska) istnieje już Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego, przygotowywana jest Strategia UE dla regionu naddunajskiego, która obejmie również RCz; mogą powstawać kolejne (Alpejska, Śródziemnomorska) RCz ich przyszłość widzi w formie mechanizmu koordynującego istniejące programy, instrumenty finansowania i instytucje PS RCz ich przyszłość widzi w formie mechanizmu koordynującego istniejące programy, instrumenty finansowania i instytucje PS


Pobierz ppt "Rozważania na temat przyszłości spójności i współpracy terytorialnej Jan Březina, europoseł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google