Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska
Zadania systematyki Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska

2 Co to jest systematyka? Systematyka jest to dział biologii, zajmujący się różnorodnością organizmów roślinnych i zwierzęcych, ich rozróżnianiem, porządkowaniem i opisywaniem. Organizmy są porządkowane w sposób hierarchiczny. Oznacza to, że grupuje się je w jednostki systematyczne coraz wyższego rzędu.

3 Karol Linneusz Na świecie żyje prawdopodobnie nawet 50 milionów różnych gatunków organizmów, z których do tej pory opisano niespełna 2 miliony. Te organizmy trzeba odróżnić od siebie, nazwać i opisać. Konieczne jest więc ustalenie kryteriów podziału, czyli warunków przynależności do grupy. Przy tej masie różnorodnych istot jest to zadanie bardzo trudne. Dopiero w XVIII w. szwedzki przyrodnik, K.Linneusz dokonał podziału , który uporządkował organizmy roślinne i zwierzęce, jak również ich nazewnictwo . W miarę rozwoju nauk przyrodniczych zmieniały się kryteria i sposób podziału. Dokonania Linneusza są jednak szczególnie doceniane. Został uznany za ojca systematyki.

4 Zasługi Karola Linneusza
Stworzył system podziału organizmów- dziś nazywany sztucznym- w którym stosował kryterium podobieństwa zewnętrznego. Wprowadził jednostki systematyczne, stosowane do dzisiaj. Wprowadził podwójne nazewnictwo, czyli nadanie każdemu organizmowi nazwy, składającej się z dwóch wyrazów. Wprowadził stosowanie nazw gatunkowych w języku łacińskim. Opisał wiele gatunków roślin i zwierząt.

5 System sztuczny K. Linneusz był twórcą sztucznego systemu klasyfikacji organizmów, Oznacza to, że klasyfikował je ze względu na wybrane przez siebie cechy. Zasady tworzenia sztucznych systemów są wykorzystywane do dziś, np. gdy: klasyfikujemy rośliny ze względu na kolor kwiatów (pospolite w atlasach) ogrodnicy klasyfikują rośliny ze względu na wymagania glebowe dzielimy zwierzęta na dzikie, udomowione i służące jako pokarm

6 Klucz do oznaczania organizmów
Botanicy ustalają nazwy roślin na podstawie szczegółowych opisów cech budowy zewnętrznej roślin, zawartych w kluczach do oznaczania roślin. W takim kluczu znajdują się opisy cech roślin ułożone w przeciwstawne( wykluczające się) pary. Obok każdego opisu znajduje się cyfra odsyłająca do dalszych poszukiwań.

7 Klucz do oznaczania organizmów

8 System naturalny System oparty na pokrewieństwie organizmów i ich wspólnym pochodzeniu nazywamy naturalnym. Teorię dotyczącą wspólnego pochodzenia organizmów przedstawił Karol Darwin. Nazywamy ją teorią ewolucji. Organizmy obecnie klasyfikuje się na podstawie ich drzewa rodowego.

9 System naturalny Czy wiesz, że:
Rok 2009ogłoszony jest ROKIEM DARWINOWSKIM W 2009 roku ewolucjoniści świętują dwie ważne rocznice: dwusetną rocznicę narodzin Karola Darwina, oraz sto pięćdziesiątą rocznicę wydania jego dzieła „O pochodzeniu gatunków na drodze selekcji naturalnej” (Darwin, 1859).

10 Nauki wspierające rozwój systematyki
Obecnie, w ustalaniu stopnia pokrewieństwa organizmów, pomaga genetyka i biochemia. Odkrycia w obrębie tych nauk powodują, że współczesna klasyfikacja ulega ciągłym zmianom. Zwyczajowy podział świata organizmów na rośliny i zwierzęta zastąpiono nowymi podziałami. Obecnie funkcjonuje podział na 5 grup, choć wśród biologów nie ma pełnej zgody co do tego podziału.

11 Nauki wspierające rozwój systematyki

12 Jednostki systematyczne- taksony Układ hierarchiczny
KRÓLESTWO-zwierzęta TYP GROMADA RZĄD RODZINA RODZAJ GATUNEK KRÓLESTWO-rośliny GROMADA KLASA RZAD RODZINA RODZAJ GATUNEK

13 Królestwa świata żywego
Bakterie – jednokomórkowe, bezjądrowe organizmy Protisty –jedno- lub wielokomórkowe organizmy jądrowe, nie mają cech typowych dla roślin, grzybów ani zwierząt Grzyby – jądrowe, nie tworzące tkanek, cudzożywne organizmy, niezdolne do aktywnego ruchu Rośliny – jądrowe organizmy samożywne, wielokomórkowe lub tkankowe Zwierzęta – jądrowe, wielokomórkowe organizmy cudzożywne, w większości zdolne do aktywnego ruchu

14 Gatunek Systematycy, czyli naukowcy porządkujący świat istot żywych, uznali, że do jednego gatunku należą wszystkie organizmy, które: mają wspólnego przodka; są podobne do siebie pod względem budowy zewnętrznej i wewnętrznej; są zdolne do wydawania płodnego potomstwa.

15 Gatunek? W celach hodowlanych człowiek krzyżuje różne gatunki. Np. muł jest potomkiem samca osła domowego i samicy konia domowego. Muł sam nie wydaje potomstwa. Świadczy to o tym, że osioł domowy i koń domowy są odrębnymi gatunkami. Osłomuł to efekt krzyżowania samca konia domowego i samicy osła domowego. W naturalnych warunkach krzyżówki międzygatunkowe wśród zwierząt zdarzają się rzadko. Do wyjątków należą płazy. Wśród polskich gatunków krzyżują się traszka zwyczajna z traszką karpacką, kumak nizinny z kumakiem górskim, żaba śmieszka z żabą jeziorową, ropucha zielona z ropuchą paskówką.

16 Nazwy gatunkowe pies domowy
Każdy gatunek ma dwuczłonową nazwę łacińską i polską Canis famillaris nazwa rodzaju + epitet gatunkowy pies domowy Pierwszy człon naukowy nazwy określa rodzaj, do którego należy dany organizm. Łacińską nazwę gatunkową należy pisać kursywą. Dzięki nazwom łacińskim jest wspólny język międzynarodowy. Nie dochodzi też do innych pomyłek. „Kania”, to nazwa ptaka i grzyba, a „babka” to nazwa rośliny, grzyba i ryby

17 Zadania Wykaż różnicę w taksonach, stosowanych w królestwach roślin i zwierząt. Uzasadnij potrzebę klasyfikowania organizmów. Dlaczego Karola Linneusza uznano ojcem systematyki ? Podaj nazwy rodzajowe 6 gatunków z tej prezentacji. Czym różni się naturalny system klasyfikacji organizmów od systemu sztucznego?

18 Źródła: J. Loritz-Dobrowolska i wsp.,Biologia 1,Operon,2009r.
E. Kłos i wsp., Ciekawa biologia1,WSiP, 2002r. B.Klimuszko, Żak, 2009r. B.Klimuszko, Żak,2001r. H.Lach,J.Ślósarczyk, Nowa Era, 1994r. Z.Sendecka i wsp., Vademecum, Operon, 2008r. E.Pyłka-Gutowska,E.Jastrzębska, Bliżej biologii 1, WSiP, 2009r. D.Cichy,I.Żeber-Dzikowska, Biologia 1, DEBIT, 1999r. B.Potocka,W.Górski, Biologia 1, MAC Edukacja S.A.,2002r.

19 Kto siedzi na tronie? Zaproponuj…..


Pobierz ppt "Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google