Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Dziedzic Katedra Turystyki SGH Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Dziedzic Katedra Turystyki SGH Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką."— Zapis prezentacji:

1 Ewa Dziedzic Katedra Turystyki SGH Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką

2 Informacja DANE DECYZJE WIEDZA DANE

3 Rodzaje danych poddające się obserwacji dedukowane jakościowe ilościowe pierwotne wtórne

4 Kryteria oceny danych wtórnych Aktualność Dokładność, rzetelność metodologiczna Zgodność z opisywaną rzeczywistością Dostosowanie Źródła: zewnętrzne (administracyjne, statystyczne, branżowe) wewnętrzne (własna dokumentacja)

5 Potrzeby informacyjne – planowanie strategiczne Dane umożliwiające wyodrębnienie segmentów cechy obserwowalne związane z uczestnikami ruchu turystycznego cechy obserwowalne związane zachowaniami rynkowymi cechy dedukowane związane z uczestnikami ruchu turystycznego cechy dedukowane związane zachowaniami rynkowymi W przypadku rynku turystycznego – struktura przestrzenna podróży

6 Potrzeby informacyjne – planowanie strategiczne Dane pozwalające ocenić rozmiary segmentu i jego potencjał rozwojowy dane mierzalne (wielkość i dochodowość segmentu) dedukowane (stabilność segmentu) szczególnie użyteczne są dane demograficzno- geograficzne dochodowość segmentów jest pochodną ich liczebności i przeciętnych wydatków związanych z podróżami turystycznymi. stabilność segmentów można ocenić na podstawie dotychczasowych trendów

7 Potrzeby informacyjne – planowanie strategiczne Ocena konkurentów i identyfikacja luk rynkowych dane obserwowalne - wielkość sprzedaży i udział w rynku dane dedukowane - stopień zaspokojenia potrzeb klientów

8 Potrzeby informacyjne – planowanie strategiczne Ocena kosztów dotarcia do wybranych segmentów rynku: koszty promocji oraz koszty przygotowania odpowiedniej oferty Informacje dedukowane oparte na danych dotyczących dotychczasowych podróży na dany obszar, postrzegania tego obszaru, podatności na promocję, lojalności wobec dostawców usług turystycznych (zarówno przedsiębiorstw, jak i odwiedzanych obszarów).

9 Potrzeby informacyjne – planowanie strategiczne opracowanie koncepcji i określenie kosztów przygotowania nowych produktów dane dedukowane - potrzeby konsumentów, mogą być dane dotyczące analogicznych produktów Wnioski o dofinansowanie ze środków UE: wskaźniki produktu, rezultatu i wpływu: informacje o przewidywanej liczbie korzystających, wpływie na zwiększenie liczby przyjazdów, wydłużenie czasu pobytu lub wydatków itp. oraz ocena długofalowych efektów, np. zwiększenie udziału turystyki w gospodarce.

10 Potrzeby informacyjne – planowanie operacyjne i kontrola działania promocyjne i wprowadzenie nowych produktów na rynek kontrola efektów działań operacyjnych i kontrola strategiczna wybór częstotliwości prowadzenia badań: monitoring i okresowe

11 Braki w zakresie danych dostępnych w systemie statystyki publicznej Dane o wielkości ruchu turystycznego –brak danych na temat podróży jednodniowych; dostępne częściowe dane na temat podróży cudzoziemców; –dane na temat liczby podróży biznesowych mieszkańców Polski są zaniżone; –brak danych na temat całkowitej wielkości ruchu turystycznego dla powiatów, gmin i miejscowości; dla województw dane obejmują liczbę podróży turystów zagranicznych i krajowych turystów w wieku 15 lat i więcej; –brak danych na temat czasu trwania podróży; na poziomie województw dostępna informacja o liczbie podróży krótko- i długotrwałych.

12 Braki w zakresie danych dostępnych w systemie statystyki publicznej Dane na temat sposobu podróżowania ( wykorzystywane środki transportu, sposób spędzania czasu w trakcie podróży, liczebność grup podróżujących razem) brak danych dla wszystkich typów jednostek przestrzennych niższego szczebla niż kraj.

13 Braki w zakresie danych dostępnych w systemie statystyki publicznej Dokładna struktura przestrzenna podróży brak Dane na temat zakupywanych usług brak danych na temat korzystania z bazy indywidualnego zakwaterowania; brak danych na temat korzystania z innych poza bazą noclegową usług; stosowane w różnych badaniach klasyfikacje bazy noclegowej są niespójne.

14 Braki w zakresie danych dostępnych w systemie statystyki publicznej Dane na temat korzyści poszukiwanych przez odwiedzających zasadniczo brak; dane na temat celu podróży lub wybranych form turystyki dostępne na poziomie kraju i województw, jednak stosowane klasyfikacje są niespójne, szczególnie w zakresie form turystyki/produktów turystycznych; brak danych o kryteriach wyboru konkretnych produktów turystycznych.

15 Braki w zakresie danych dostępnych w systemie statystyki publicznej Dane na temat sposobu zakupu oferty sposób zakupu – dane dostępne na poziomie krajowym, niespójne klasyfikacje; sposób zbierania informacji – brak, czas dokonywania zakupu – brak. Dane na temat satysfakcji z zakupu brak.

16 Braki w zakresie danych dostępnych w systemie statystyki publicznej Dane na temat wiedzy i nastawienia do oferty brak. Dane na temat wielkości wydatków turystycznych dostępne na poziomie kraju, nie obejmują wszystkich rodzajów podróży turystycznych

17 Braki w zakresie danych dostępnych w systemie statystyki publicznej Dane na temat cech uczestników podróży turystycznych w zakresie cech demograficzno-społecznych brak danych dla wszystkich typów jednostek przestrzennych szczebla niższego niż kraj; wyjątek stanowią dane dotyczące narodowości turystów zagranicznych, które dostępne są na poziomie województw (w odniesieniu do najważniejszych dla polskiego rynku krajów) ; dane dotyczące stylu życia, np. korzystanie z mediów – brak.

18 Propozycje działań w zakresie strategicznych potrzeb informacyjnych: klasyfikacje cech demograficzno-społecznych konsumentów usług turystycznych powinny być skoordynowane z klasyfikacjami stosowanymi w badaniach GUS, klasyfikacje dotyczące wykorzystywanej bazy noclegowej powinny być porównywalne z danymi zbieranymi przez GUS, priorytetem jest powiązanie nazewnictwa stosowanego w badaniach konsumentów z nazewnictwem oficjalnym;

19 Propozycje działań w zakresie strategicznych potrzeb informacyjnych: wypracowanie systemu pojęć związanych z nabywanymi produktami turystycznymi, system taki powinien mieć formę zestawu hierarchicznego (np. turystyka aktywna obejmuje....) wypracowanie standardowego zestawu opisującego zachowania konsumentów usług turystycznych podczas dokonywania wyboru konkretnych produktów oraz w trakcie podróży turystycznej.

20 Propozycje działań w zakresie kontrolnych potrzeb informacyjnych Stworzenie standardowego zestawu wskaźników i sposobów ich zbierania

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ewa Dziedzic Katedra Turystyki SGH Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką."

Podobne prezentacje


Reklamy Google