Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tłumaczenie i adaptacja odpowiedników słownych symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w Master Reference File Wybrane przykłady Zofia Pokusińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tłumaczenie i adaptacja odpowiedników słownych symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w Master Reference File Wybrane przykłady Zofia Pokusińska."— Zapis prezentacji:

1 Tłumaczenie i adaptacja odpowiedników słownych symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w Master Reference File Wybrane przykłady Zofia Pokusińska Warszawa, 11.04.2016

2 338 Economic situation. Economic policy. Management of the economy. Economic planning. Production. Services. Prices. Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Zarządzanie gospodarką. Planowanie gospodarcze. Produkcja. Usługi. Ceny 338.12 Cyclic movement of the economy. Trade cycle. Business cycle. Expansion and contraction of economic activity Cykliczne zmiany w gospodarce. Cykle gospodarcze. Cykle koniunkturalne. Ożywienie i recesja w działalności gospodarczej (gospodarce)

3 Cykl gospodarczy przejawia prawidłowości periodycznie występującego wzrostu czy spadku działalności gospodarczej w formie fluktuacji wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych. Cykl gospodarczy obejmuje cztery fazy: recesję, dno koniunktury, ożywienie i szczyt.

4 Cykl koniunkturalny to długookresowe wahania podstawowych wielkości gospodarczych. Stanowią one formę ujawniania się i przezwyciężania przeciwieństw, przywracania równowagi. Cykle długie obejmują 50-60 lat, krótkie - 8-10 lat. W praktyce najczęściej używa się pojęcia „cykl koniunkturalny”, chociaż można zamiennie stosować „cykl gospodarczy”.

5 338.12.015 Causes of business cycles, trade cycles Źródła i przebieg cykli gospodarczych, koniunkturalnych 338.12.021 Business, trade cycle research and forecasts Badania i prognozy cykli gospodarczych, koniunkturalnych

6 338.222 Agents of the economic policy. Podmioty polityki gospodarczej. 338.222:331.105.44 Trade unions Związki zawodowe 338.222:351 Governments Organy samorządów terytorialnych, organy administracji państwowej.

7 338.48 Tourism Turystyka, przemysł turystyczny (aspekt ekonomiczny), ekonomika turystyki, gospodarka turystyczna. Turyzm (nauka o turystyce)

8 338.485.2 Capacity studies. Carrying capacity (number of tourists an area can absorb or accommodate) Badania chłonności turystycznej. Chłonność (maksymalna liczba turystów, którą może pomieścić dany obszar), pojemność turystyczna.

9 Chłonność turystyczna – maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego, którzy mogą jednocześnie przebywać na danym obszarze nie powodując dewastacji i degradacji środowiska naturalnego, pogorszenia warunków wypoczywania (dla szlaków przepustowość)

10 Pojemność turystyczna – maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego mogących korzystać równocześnie z poszczególnych urządzeń, nie przyczyniając się do zmniejszenia zakresu i poziomu podaży usług turystycznych oraz dezorganizacji życia społeczno- gospodarczego

11 338.48-6:005 Business tourism. Including: Congresses. Conferences Turystyka biznesowa, informacyjno- szkoleniowa. W tym: Kongresy. Konferencje

12 339 Trade. Commerce. International economic relations. World economy Handel. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka światowa 339.167.3 Compensation trade. Offset trade Handel kompensacyjny, wymienny, bezgotówkowy (barter). Handel bezdewizowy (offsetowy).

13 Barter, handel wymienny to forma handlu bezgotówkowego polegająca na wymianie towaru za towar lub towaru za usługę. Zamiana lub transakcje kompensacyjne są również formą handlu wymiennego. Do transakcji barterowych na dużą skalę dochodzi w handlu między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się.

14 339.175 Market areas. Marts. Market halls. Market stations Lokalizacja handlu. Przestrzenie handlowe.Targowiska. Hale targowe. Lokale handlowe 339.175-026.912 Open-air markets Targowiska w otwartej przestrzeni, na wolnym powietrzu, pod gołym niebem (odkryte)

15 339.732.44 International drawing rights Międzynarodowe prawa ciągnienia (ściągania należności) SDR (special drawing right) SDR (specjalne prawa ciągnienia) - międzynarodowa jednostka rozrachunkowa

16 Specjalne prawa ciągnienia (Specjal Drawing Rights, SDR), – międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, umowna jednostka monetarna, mająca charakter pieniądza bezgotówkowego, istniejącego wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych (nie ma banknotów i monet tej jednostki. Jest to pieniądz wyłącznie rozrachunkowy.

17 SDR-y zostały utworzone w celu stabilizacji międzynarodowego systemu walutowego przez MFW w 1967 roku. SDR jest koszykiem walutowym, którego wartość określa MFW codziennie, podsumowując równowartości wg kursu rynkowego w dolarach amerykańskich określonej ilości walut wchodzących w jego skład.

18 657 Accountancy. Rachunkowość. Księgowość 657.3 Budgets. Estimates. Closure of accounts. Business records. Balances Budżety. Preliminarze (oszacowania). Zamknięcia ksiąg rachunkowych. Księgi handlowe. Sprawozdania finansowe. Bilanse

19 657.375 Kinds of statements or balance sheet Rodzaje sprawozdań lub bilansów 657.375.1 Annual statements. Trading balances Sprawozdania roczne, bilanse roczne. Bilanse handlowe 657.375.3 Special, extraordinary statements Sprawozdania specjalne, nadzwyczajne

20 Sprawozdanie finansowe (Financial statements) to zestawienie informacji o sytuacji majątkowej i finansowej oraz o przepływach środków pieniężnych jednostek gospodarczych sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych. W odróżnieniu od raportów wewnętrznych na potrzeby kierownictwa sporządzane jest obligatoryjnie według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

21 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym za okres, sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres, informacji dodatkowych o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

22 658.14/.17 Financial matters in general Finanse przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa 658.14/.17(047.32) Financial reports Raporty finansowe przedsiębiorstwa 658 Business management, administration. Commercial organization. Zarządzanie biznesem, przedsiębiorstwem. Organizacja przedsiębiorstwa. Organizacja i technika handlu.

23 658.89 Purchasers as objects of sales effort. Prospective customers, clients Orientacja na klienta. Klient (nabywca) jako obiekt zabiegów handlowych. Przyszli, potencjalni klienci (nabywcy)

24 658.3 Human relations in the enterprise. Personnel management. Stosunki międzyludzkie (interpersonalne) w przedsiębiorstwie. Zarządzanie personelem. Szczegóły odnoszące się do ekonomii i teorii pracy - rozbudowa przez zestawienie za pomocą dwukropka z odpowiednimi symbolami działu. Szczegóły dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi - rozbudowa przez zestawienie za pomocą dwukropka z odpowiednimi symbolami działu

25 658.3:331.104.2 Economical aspect of staff relations, interpersonal relations. Aspekt ekonomiczny relacji między pracownikami, stosunków międzyludzkich, interpersonalnych. 658.3:005.962.15 Staff discipline as a management issue. Dyscyplina pracowników (personelu) jako element (problem) zarządzania.

26 659.235 Management consultancy and business information. Advice on business management and organization. Doradztwo w sprawach zarządzania i przedsiębiorczości, informacja gospodarcza. Poradnictwo dotyczące zarządzania i organizacji w biznesie (przedsiębiorstwie). 659 Publicity. Information work. Public relations Reklama. Informacja biznesowa. Public relations

27 Konsultacje: pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  Prof. UE dr hab. Józef Pfaff, Kierownik Katedry Rachunkowości, pracownik Zakładu Sprawozdawczości i Rewizji Finansowej  Dr Grzegorz Głód, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych na Wydziale Ekonomii UE, pracownik Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego  Dr Aleksandra Grabowska-Powaga, pracownik Katedry Ekonomii i Polityki Transformacji

28 Bibliografia 1. Afonin A., Ekonomika turystyki : zagadnienia współczesne, Warszawa, AlmaMer Szkoła Wyższa, 2012. 2. Białecki, K. P., Januszkiewicz W., Oręziak L., Leksykon handlu zagranicznego, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2007. 3. Dowgiałło Z. (przew. zespołu red.), Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, Wyd. 5 rozsz., Szczecin, Wydawnictwo "Znicz" 1996. 4. Gos W., Hońko S., Szczypa P., ABC sprawozdań finansowych : jak je czytać, interpretować i analizować, Wyd. 3 zm., Warszawa, CeDeWu 2014. 5. Kozierkiewicz R., (oprac.), Słownik terminów hotelowo-turystycznych angielsko-polski, polsko-angielski, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck 2007. 6. Sikorska, M., Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2002. 7. Wardyński T., Hara R., Murphy J. T., Angielsko-polski encyklopedyczny słownik biznesu, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC 1996.

29 Dziękuję za uwagę Zofia Pokusińska Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Oddział Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów zofia.pokusinska@ue.katowice.pl

30


Pobierz ppt "Tłumaczenie i adaptacja odpowiedników słownych symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w Master Reference File Wybrane przykłady Zofia Pokusińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google