Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTROLA W PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 Kampania informacyjno - edukacyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTROLA W PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 Kampania informacyjno - edukacyjna."— Zapis prezentacji:

1

2 KONTROLA W PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 Kampania informacyjno - edukacyjna dla mieszkańców Wielkopolski o zmianach klimatu na świecie i o zagrożeniach z tym zawiązanych

3 Informacje o projekcie Projekt był współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 3 Środowisko przyrodnicze, działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody, instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wniosek aplikacyjny został złożony 31 marca 2008 r., umowę o dofinansowanie podpisano 18 grudnia 2008 r.,

4 150 billboardów w Województwie Wielkopolskim (w tym w P-niu) Pakiety edukacyjne dla 1000 Szkół w województwie 10 artykułów w Gazecie Wyborczej 3 audycje radiowe w Radiu Merkury

5 Wizyta monitorująca pierwsza wizyta o charakterze kontrolnym, kontroli podlegały: procedury zamówień publicznych, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru, dokumentacja finansowa, dokumenty potwierdzające promocję źródła finansowania i sposób informacji o projekcie, oryginały dokumentów złożonych przez Miasto Poznań wraz z wnioskiem aplikacyjnym.

6 Kontrola powykonawcza projektu umowy z wykonawcami wraz z aneksami, protokoły odbiorów końcowych, dokumentacja przetargowa: zarządzenie kierownika jednostki w sprawie powołania komisji przetargowej oraz w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej, SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu, wszystkie złożone oferty wraz z wadium, protokół z postępowania wraz z załącznikami, informacja o wyborze oferty, złożone protesty, złożone przez wykonawcę zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy,

7 Kontrola powykonawcza projektu dokumenty finansowo-księgowe: zakładowy plan kont, polityka rachunkowości, faktury, rachunki, inne dokumenty o równoważnej wartości (polecenia księgowe, noty obciążeniowe) przelewy bankowe, wyciągi z rachunku bankowego, dokumenty potwierdzające promocję źródła finansowania projektu, dokumentację z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przez instytucje uprawnione do kontroli oraz sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu, zarządzenia kierownika jednostki w sprawie obiegu i archiwizowania dokumentów.

8 Na co zwrócić szczególną uwagę zamówienia publiczne poniżej kwoty progowej - umowa o dofinansowanie wymusza zapytanie do co najmniej trzech oferentów nawet w przypadku zamówień poniżej 3.000 zł, księgowanie w parafach wydatków budżetowych zgodnie z klasyfikacją wydatków dla projektów UE, opisywanie faktur i rachunków zgodnie z wytycznymi, w szczególności użycie logotypów na odwrocie dokumentów, dokumenty wystawiane w kilku egzemplarzach, jak umowy z wykonawcami, protokoły odbioru, czy pełnomocnictwa - w trakcie kontroli należy przedstawić wszystkie egzemplarze UM do wglądu.

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KONTROLA W PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 Kampania informacyjno - edukacyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google