Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyrażenia algebraiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyrażenia algebraiczne"— Zapis prezentacji:

1 Wyrażenia algebraiczne

2 Spis treści Co to są wyrażenia algebraiczne? Jednomiany.
Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych. Wartość liczbowa wyrażeń algebraicznych. Redukcja wyrazów podobnych. Opuszczanie nawiasów. Mnożenie sum algebraicznych. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias. Wzory skróconego mnożenia. Zastosowanie wyrażeń algebraicznych.

3 Co to są wyrażenia algebraiczne?

4 Wyrażenie algebraiczne to litery i liczby połączone znakami działań i nawiasami, a nawet pojedyncza litera lub liczba. W wyrażeniach algebraicznych piszemy bez znaku mnożenia: iloczyn dwóch liter, liczby i litery, liczby lub litery i wyrażenia w nawiasach lub wyrażeń w nawiasach.

5 Najprostszymi wyrażeniami algebraicznymi są:
liczby, np.: -3, 5, oraz litery, np.: a, w, z, m, x Wyrażenia możemy łączyć znakami działań arytmetycznych, tworząc bardziej złożone wyrażenia algebraiczne, np.: x + y - suma x i y a różnica a i 7 s : t - iloraz s przez t W wyrażeniach bardziej skomplikowanych używamy nawiasów. Każde takie wyrażenie przyjmuje nazwę działania, które zgodnie z kolejnością działań wykonujemy jako ostatnie.

6 Jednomiany

7 Jednomianem nazywamy wyrażenie, które jest pojedynczą liczbą, literą lub iloczynem liczb i liter, np.: 2, 4a, -2, , , Jednomian zapisujemy w postaci uporządkowanej, to znaczy najpierw znak, potem czynniki liczbowe, a następnie literowe w kolejności alfabetycznej: x • 3y = 3xy

8 Zadanie 5 Takie wyrażenia nazywamy jednomianami.
Spośród podanych wyrażeń wypisz wyrażenia, które są iloczynami liczb i liter lub pojedynczą liczbą bądź literą: Rozwiązanie: Takie wyrażenia nazywamy jednomianami.

9 Zapisywanie i odczytywanie
wyrażeń algebraicznych

10 suma liczb a i b różnica liczb -2 i z iloczyn liczb -3; a i z iloraz liczby a przez 2 iloczyn liczby x i liczby 1 kwadrat liczby y

11 Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
Zadanie 1 Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego: Liczbę o 10 większą od x Odp. x + 10 Liczbę 6 razy większą od y Odp. 6y Połowę liczby 3x + y Odp. 0,5(3x + y) Liczbę o 20% większą od k Odp. 120 % · k

12 wyrażenia algebraicznego
Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego

13 Obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego to w miejsce liter podstawić odpowiednie liczby i wykonać działania. Zadanie 2 Oblicz wartość wyrażenia Rozwiązanie: dla

14 Zwróć uwagę, że niektóre wyrażenia dla pewnych wartości występujących w nich liter tracą sens liczbowy (nie mają wartości liczbowej). Np.: Wyrażenie nie ma sensu liczbowego dla b = 0

15 Zadanie 3 Obliczmy obwód prostokąta o wymiarach a i b, dla a = 3cm oraz b = 1,5cm. a b Rozwiązanie: Obwód = a + b + a + b = 2a + 2b = 2 · 3cm + 2 · 1,5cm = 6cm + 3cm = 9cm

16 Redukcja wyrazów podobnych

17 Wyrazy podobne to iloczyny liczb i liter, które różnią się tylko czynnikami liczbowymi.
2a i -5a, 4xy i 0,3xy, i Mówimy, że redukujemy wyrazy podobne, gdy zmniejszamy ich liczbę w wyrażeniu.

18 Wyrazy sumy algebraicznej różniące się co najwyżej współczynnikami liczbowymi nazywamy wyrazami podobnymi, np. w sumie wyrazami podobnymi są: -7xy i xy Przekształcenie sumy algebraicznej polegające na dodaniu do siebie wyrazów podobnych nazywamy redukcją wyrazów podobnych.

19 Zadanie 4 Wykonaj redukcję wyrazów podobnych: Rozwiązanie:
W ww. przykładzie każdą grupę wyrazów podobnych podkreśliłam innym kolorem, by móc odróżnić poszczególne grupy.

20 Opuszczanie nawiasów

21 Jeśli przed nawiasem znajduje się znak odejmowania, to opuszczając nawias, zmieniamy znaki wewnątrz nawiasu na przeciwne, np.: Jeśli przed nawiasem znajduje się jednomian, to mnożymy każdy składnik przez jednomian, np.:

22 Mnożenie sum algebraicznych

23 = 4x · 2x + 4x · 1 – 2 · 2x – 2 · 1 + b · 2x + b · 1 =
Każdy składnik pierwszej sumy mnożymy przez każdy składnik drugiej sumy, np.: (4x – 2 + b)(2x + 1) = = 4x · 2x + 4x · 1 – 2 · 2x – 2 · 1 + b · 2x + b · 1 = = 8x2 + 4x – 4x – 2 + 2xb + b = = 8x2 – 2 + 2xb + b redukcja wyrazów podobnych

24 Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
2x2y – 6xy = 2xy · x – 2xy · 3 = 2xy(x – 3)

25 Wzory skróconego mnożenia

26 To są wzory skróconego mnożenia:

27 (a + b)2 = (a + b)(a + b) = a2 + ab + ba + b2 =
Kwadrat sumy dwóch wyrażeń jest równy kwadratowi pierwszego wyrażenia plus podwojony iloczyn pierwszego wyrażenia przez drugie plus kwadrat drugiego wyrażenia.

28 (a – b)2 = (a - b)(a - b) = a2 - ab - ba + b2 =
Kwadrat różnicy dwóch wyrażeń jest równy kwadratowi pierwszego wyrażenia minus podwojony iloczyn pierwszego wyrażenia przez drugie plus kwadrat drugiego wyrażenia.

29 (a + b)(a – b) = a2 + ab - ba - b2 = a2 - b2
Iloczyn sumy przez różnicę tych samych wyrażeń jest równy różnicy kwadratów tych wyrażeń.

30 Zadanie 6 Wyrażenie (a + b)2 opisuje pole kwadratu przedstawionego na rysunku obok. Podaj inne wyrażenie opisujące pole tego kwadratu. a b a2 ab b2 ab Rozwiązanie:

31 Zastosowanie wyrażeń algebraicznych

32 Z wyrażeniami algebraicznymi spotkaliśmy się już w geometrii
Z wyrażeniami algebraicznymi spotkaliśmy się już w geometrii. Służyły one do zapisywania różnych wzorów. Spójrzmy na przykłady: Pole prostokąta: b a

33 a h a a Pole kwadratu: Pole równoległoboku:

34 Prezentacja została wykonana na KONKURS „MATEMATYKA JEST OK”
przez PAULINĘ WIŚNIEWSKĄ uczennicę kl. Ib Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Kutno ul. S. Staszica 6 KUTNO ‘2006

35 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Wyrażenia algebraiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google