Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Co to są wyrażenia algebraiczne? 2.Jednomiany. 3.Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych. 4.Wartość liczbowa wyrażeń algebraicznych. 5.Redukcja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Co to są wyrażenia algebraiczne? 2.Jednomiany. 3.Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych. 4.Wartość liczbowa wyrażeń algebraicznych. 5.Redukcja."— Zapis prezentacji:

1

2 1.Co to są wyrażenia algebraiczne? 2.Jednomiany. 3.Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych. 4.Wartość liczbowa wyrażeń algebraicznych. 5.Redukcja wyrazów podobnych. 6.Opuszczanie nawiasów. 7.Mnożenie sum algebraicznych. 8.Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias. 9.Wzory skróconego mnożenia. 10.Zastosowanie wyrażeń algebraicznych.

3

4 Wyrażenie algebraiczne to litery i liczby połączone znakami działań i nawiasami, a nawet pojedyncza litera lub liczba. W wyrażeniach algebraicznych piszemy bez znaku mnożenia: iloczyn dwóch liter, liczby i litery, liczby lub litery i wyrażenia w nawiasach lub wyrażeń w nawiasach.

5 Najprostszymi wyrażeniami algebraicznymi są: liczby, np.: -3, 5, oraz litery, np.: a, w, z, m, x Wyrażenia możemy łączyć znakami działań arytmetycznych, tworząc bardziej złożone wyrażenia algebraiczne, np.: x + y - suma x i y a - 7 - różnica a i 7 s : t - iloraz s przez t W wyrażeniach bardziej skomplikowanych używamy nawiasów. Każde takie wyrażenie przyjmuje nazwę działania, które zgodnie z kolejnością działań wykonujemy jako ostatnie.

6

7 Jednomianem nazywamy wyrażenie, które jest pojedynczą liczbą, literą lub iloczynem liczb i liter, np.: 2, 4a, -2,,, Jednomian zapisujemy w postaci uporządkowanej, to znaczy najpierw znak, potem czynniki liczbowe, a następnie literowe w kolejności alfabetycznej: x 3y = 3xy

8 Spośród podanych wyrażeń wypisz wyrażenia, które są iloczynami liczb i liter lub pojedynczą liczbą bądź literą: Takie wyrażenia nazywamy jednomianami. Rozwiązanie: Zadanie 5

9

10 suma liczb a i b różnica liczb -2 i z iloczyn liczb -3; a i z iloraz liczby a przez 2 iloczyn liczby x i liczby 1 kwadrat liczby y

11 Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego: Liczbę o 10 większą od x Odp. x + 10 Liczbę 6 razy większą od y Odp. 6y Połowę liczby 3x + y Odp. 0,5(3x + y) Liczbę o 20% większą od k Odp. 120 % · k Zadanie 1

12

13 Oblicz wartość wyrażenia dla Obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego to w miejsce liter podstawić odpowiednie liczby i wykonać działania. Rozwiązanie: Zadanie 2

14 Zwróć uwagę, że niektóre wyrażenia dla pewnych wartości występujących w nich liter tracą sens liczbowy (nie mają wartości liczbowej). Np.: Wyrażenie nie ma sensu liczbowego dla b = 0

15 Obliczmy obwód prostok ą ta o wymiarach a i b, dla a = 3cm oraz b = 1,5cm. Rozwiązanie: Obwód = a + b + a + b = 2a + 2b = 2 · 3cm + 2 · 1,5cm = 6cm + 3cm = 9cm a b Zadanie 3

16

17 Wyrazy podobne to iloczyny liczb i liter, które różnią się tylko czynnikami liczbowymi. 2a i -5a, 4xy i 0,3xy, i Mówimy, że redukujemy wyrazy podobne, gdy zmniejszamy ich liczbę w wyrażeniu.

18 Wyrazy sumy algebraicznej różniące się co najwyżej współczynnikami liczbowymi nazywamy wyrazami podobnymi, np. w sumie wyrazami podobnymi są: -7xy i xy Przekształcenie sumy algebraicznej polegające na dodaniu do siebie wyrazów podobnych nazywamy redukcją wyrazów podobnych.

19 Wykonaj redukcję wyrazów podobnych: Rozwiązanie: W ww. przykładzie każdą grupę wyrazów podobnych podkreśliłam innym kolorem, by móc odróżnić poszczególne grupy. Zadanie 4

20

21 Jeśli przed nawiasem znajduje się znak odejmowania, to opuszczając nawias, zmieniamy znaki wewnątrz nawiasu na przeciwne, np.: Jeśli przed nawiasem znajduje się jednomian, to mnożymy każdy składnik przez jednomian, np.:

22

23 Każdy składnik pierwszej sumy mnożymy przez każdy składnik drugiej sumy, np.: (4x – 2 + b)(2x + 1) = = 4x · 2x + 4x · 1 – 2 · 2x – 2 · 1 + b · 2x + b · 1 = = 8x 2 + 4x – 4x – 2 + 2xb + b = = 8x 2 – 2 + 2xb + b redukcja wyrazów podobnych

24 2x 2 y – 6xy = 2xy · x – 2xy · 3 = 2xy(x – 3)

25

26 To są wzory skróconego mnożenia:

27 (a + b) 2 = (a + b)(a + b) = a 2 + ab + ba + b 2 = = a 2 + 2ab + b 2 Kwadrat sumy dwóch wyrażeń jest równy kwadratowi pierwszego wyrażenia plus podwojony iloczyn pierwszego wyrażenia przez drugie plus kwadrat drugiego wyrażenia.

28 (a – b) 2 = (a - b)(a - b) = a 2 - ab - ba + b 2 = = a 2 –2ab +b 2 Kwadrat różnicy dwóch wyrażeń jest równy kwadratowi pierwszego wyrażenia minus podwojony iloczyn pierwszego wyrażenia przez drugie plus kwadrat drugiego wyrażenia.

29 Iloczyn sumy przez różnicę tych samych wyrażeń jest równy różnicy kwadratów tych wyrażeń. (a + b)(a – b) = a 2 + ab - ba - b 2 = a 2 - b 2

30 Zadanie 6 Wyrażenie (a + b) 2 opisuje pole kwadratu przedstawionego na rysunku obok. Podaj inne wyrażenie opisujące pole tego kwadratu. Rozwiązanie: ab a b ab a b a2a2 b2b2 ab

31

32 Z wyrażeniami algebraicznymi spotkaliśmy się już w geometrii. Służyły one do zapisywania różnych wzorów. Spójrzmy na przykłady: Pole prostokąta: a b

33 Pole kwadratu: Pole równoległoboku: a a a h

34 Prezentacja została wykonana na KONKURS „MATEMATYKA JEST OK” przez PAULINĘ WIŚNIEWSKĄ uczennicę kl. Ib Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 99-300 Kutno ul. S. Staszica 6 KUTNO ‘2006

35


Pobierz ppt "1.Co to są wyrażenia algebraiczne? 2.Jednomiany. 3.Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych. 4.Wartość liczbowa wyrażeń algebraicznych. 5.Redukcja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google