Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA PRACY DYREKTORA Siła ducha, poczucie własnej wartości i pewność siebie, jak również niezachwiana postawa humanistyczna są podstawowymi cechami osobowości,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA PRACY DYREKTORA Siła ducha, poczucie własnej wartości i pewność siebie, jak również niezachwiana postawa humanistyczna są podstawowymi cechami osobowości,"— Zapis prezentacji:

1 OCENA PRACY DYREKTORA Siła ducha, poczucie własnej wartości i pewność siebie, jak również niezachwiana postawa humanistyczna są podstawowymi cechami osobowości, które powinny charakteryzować dyrektorów szkół jako liderów. (Urlich Hammerschmidt - matematyk, dyrektor szkoły w Saksoni i)

2 Ocena pracy dyrektora Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1538).

3 Ocena pracy dyrektora Realizacja zadań wymienionych w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy o systemie oświaty oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela ocena cząstkowa dokonywana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą

4 Ocena pracy dyrektora Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny. Dyrektor odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Dyrektor współpracuje z uczelniami wyższymi.

5 Ocena pracy dyrektora Dyrektor – nauczyciel obowiązany jest: w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej; realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami oraz inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

6 Ocena pracy dyrektora Realizacja zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt. 1, 3, 4, 6 ustawy o systemie oświaty oraz w art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt. 2 - 4 Karty Nauczyciela ocena cząstkowa dokonywana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę

7 Ocena pracy dyrektora Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę.

8 Ocena pracy dyrektora Dyrektor – nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

9 Ocena pracy dyrektora Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. Dyrektor tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.

10 Ocena pracy dyrektora Dyrektor zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

11 Rola oceny pracy dyrektora Formalna dla nauczycieli przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora; dotyczy również osób ubiegających się o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; przy ubieganiu się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Autorefleksja, autoewaluacja autorefleksja w procesie zarządzania i wynikająca z tego odpowiedzialność za kierowanie szkołą;

12 Punkty ciężkości - ważne dla KO Jakość nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Podejmowane działania służą podniesieniu jakości pracy szkoły i jej rozwojowi, uwzględniają wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym. Wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole. Planowanie nadzoru wynika z realnych potrzeb szkoły (np. tematyka obserwacji). Dyrektor szkoły lub placówki podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne. Zarządzanie szkołą sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

13 Punkty ciężkości - ważne dla KO Budowanie potencjału grona pedagogicznego Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli (ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna przeprowadzana wspólnie z nauczycielami). Doskonalenie zawodowe nauczycieli planowane jest pod kątem potrzeb wynikających z nadzoru pedagogicznego. Efektywni dyrektorzy działają celowo, zatrudniając dobrych nauczycieli, budują wspólne rozumienie głównego celu pracy, dzielą się odpowiedzialnością, delegują uprawnienia i angażują nauczycieli w proces podejmowania decyzji, aby w szkole rozwijali umiejętności liderów edukacyjnych.

14 Punkty ciężkości - ważne dla KO Współpraca z rodzicami – w kierunku demokratyzacji zarządzania szkoły Kluczowe obszary strategii wspierania rodziców jako partnerów szkoły: klimat szkoły, eliminowanie barier, wsparcie rodziców oraz doskonalenie ich umiejętności wychowawczych. Włączanie rodziców w proces podejmowania decyzji (np. koncepcja pracy szkoły, rzeczywisty wpływ na program wychowawczy, profilaktyki).

15 Punkty ciężkości - ważne dla KO Samorządność uczniów – w kierunku demokratyzacji zarządzania szkołą Najważniejsze zadania samorządu uczniowskiego (przypomnienie): uczestnictwo w planowaniu, zarządzaniu i kierowaniu pracą szkoły, pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków, rozwijanie wzajemnej pomocy koleżeńskiej, udział w rozwiązywaniu konfliktów, organizowanie czasu wolnego uczniów, współudział w rozwijaniu ich zainteresowań, wzbogacanie życia wewnętrznego szkoły, dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. Samorząd uczniowski - ważne narzędzie kształcenia u młodych ludzi umiejętności współdecydowania o własnej wspólnocie. Doświadczenie samorządności szkolnej szansą na rozwój kompetencji obywatelskich.

16 Ocena pracy dyrektora: dobra czy wyróżniająca? DOBRAWYRÓŻNIAJĄCA Działania świadczące o prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki. Umożliwienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Podejmowanie działań podnoszących jakość pracy szkoły. Angażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Wysoka skuteczność działań wyrażona w szczególności: efektami kształcenia i wychowania, pozytywnymi opiniami uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów. Doskonalenie jakości pracy szkoły prowadzące do jej rozwoju i uspołeczniania przez angażowanie środowiska szkolnego i lokalnego.

17 Dziękuję


Pobierz ppt "OCENA PRACY DYREKTORA Siła ducha, poczucie własnej wartości i pewność siebie, jak również niezachwiana postawa humanistyczna są podstawowymi cechami osobowości,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google