Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 stan realizacji w woj. podlaskim Białystok, 13 stycznia 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 stan realizacji w woj. podlaskim Białystok, 13 stycznia 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 stan realizacji w woj. podlaskim Białystok, 13 stycznia 2005 r.

2 PRIORYTET I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 65 411 552 € 313 282 087,15 zł Działanie 1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 31 785 600 € 152 233 952,64 zł Działanie 2 Infrastruktura ochrony środowiska 10 757 400 € 51 521 491,56 zł Działanie 3 Regionalna infrastruktura społeczna 9 612 969 € 46 040 353,73 zł Działanie 4 Rozwój turystyki i kultury 7 946 400 € 38 058 488,16 zł Działanie 5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 5 309 183 € 25 427 801,06 zł Podział środków na Priorytety i Działania w woj. podlaskim

3 PRIORYTET II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 16 447 899 € 78 775 567,47 zł Działanie 1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 4 950 000 € 23 707 530,00 zł Działanie 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2 805 000 € 13 434 267,00 zł Działanie 3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2 310 052 € 11 063 763,05 zł Działanie 4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 2 916 312 € 13 967 384,69 zł Działanie 5 Promocja przedsiębiorczości 1 816 535 € 8 700 112,73 zł Działanie 6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 1 650 000 € 7 902 510,00 zł Podział środków na Priorytety i Działania w woj. podlaskim

4 PRIORYTET III Rozwój lokalny 28 026 643 € 134 230 803,98 zł Działanie 1 Obszary wiejskie 14 685 600 € 70 335 212,64 zł Działanie 2 Obszary podlegające restrukturyzacji 4 090 434 € 19 590 724,60 zł Działanie 3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 2 182 400 € 10 452 386,56 zł Działanie 4 Mikroprzedsiębiorstwa 2 976 208 € 14 254 250,59 zł Działanie 5 Lokalna infrastruktura społeczna 4 092 000 € 19 598 224,80 zł Podział środków na Priorytety i Działania w woj. podlaskim OGÓŁEM 109 886 094 € 526 288 458,60 zł

5 Tabela alokacji w podziale na Priorytety Wielkość alokacji w latach 2004, 2005 i 2006 wynosi odpowiednio: 23,37% 33,38% oraz 43,25% Priorytet I Priorytet II Priorytet III 2004 15 286 679,70 € 3 843 873,99 € 6 549 826,47 € 73 214 023,76 zł 18 409 850,09 zł 31 369 738,90 zł 2005 21 834 376,06 € 5 490 308,69 € 9 355 293,43 € 104 573 560,70 zł 26 295 284,44 zł 44 806 242,35 zł 2006 28 290 496,24 € 7 113 716,32 € 12 121 523,10 € 135 494 502,69 zł 34 070 432,94 zł 58 054 822,73 zł Łącznie € 65 411 552 € 16 447 899 € 28 026 643 € Łącznie PLN 313 282 087,15 zł 78 775 567,47 zł 134 230 803,98 zł

6 Zadania Wojewody Podlaskiego podpisywanie umów o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi; podpisywanie umów o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi; przewodniczenie i zapewnienie obsługi Podlaskiemu Komitetowi Monitorującemu Kontrakt Wojewódzki; przewodniczenie i zapewnienie obsługi Podlaskiemu Komitetowi Monitorującemu Kontrakt Wojewódzki; przygotowywanie okresowych, rocznych i na zakończenie programu sprawozdań z wdrażania ZPORR w województwie podlaskim, i po zatwierdzeniu ich przez Podlaski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki, przekazywanie ich Instytucji Zarządzającej ZPORR; przygotowywanie okresowych, rocznych i na zakończenie programu sprawozdań z wdrażania ZPORR w województwie podlaskim, i po zatwierdzeniu ich przez Podlaski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki, przekazywanie ich Instytucji Zarządzającej ZPORR; zagwarantowanie zgodności z politykami Wspólnoty operacji podejmowanych na terenie województwa w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji; zagwarantowanie zgodności z politykami Wspólnoty operacji podejmowanych na terenie województwa w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji; obsługa kont ZPORR na poziomie wojewódzkim, na których gromadzone są środki EFRR i EFS dla ZPORR; obsługa kont ZPORR na poziomie wojewódzkim, na których gromadzone są środki EFRR i EFS dla ZPORR; weryfikacja i potwierdzanie wydatków poniesionych w ramach komponentu wojewódzkiego ZPORR oraz przedstawianie wniosków o płatność z funduszy strukturalnych do Instytucji Zarządzającej. weryfikacja i potwierdzanie wydatków poniesionych w ramach komponentu wojewódzkiego ZPORR oraz przedstawianie wniosków o płatność z funduszy strukturalnych do Instytucji Zarządzającej.

7 Struktura organizacyjna Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Stanowisko ds. organizacyjnych

8 Podlaski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki Do zadań PKMKW należy między innymi: ocena efektywności i skuteczności realizacji kontraktu; ocena efektywności i skuteczności realizacji kontraktu; ocena i formułowanie opinii i wniosków mających na celu zapewnienie spójności działań i projektów realizowanych w ramach kontraktu z działaniami i projektami na terenie województwa w ramach programów; ocena i formułowanie opinii i wniosków mających na celu zapewnienie spójności działań i projektów realizowanych w ramach kontraktu z działaniami i projektami na terenie województwa w ramach programów; rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji Programu; rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji Programu; wyrażanie opinii i wniosków dotyczących podejmowania działań w zakresie promocji i upowszechniania informacji o kontrakcie; wyrażanie opinii i wniosków dotyczących podejmowania działań w zakresie promocji i upowszechniania informacji o kontrakcie; wnioskowanie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, do Instytucji Zarządzającej ZPORR o zmiany w Uzupełnieniu Programu ZPORR; wnioskowanie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, do Instytucji Zarządzającej ZPORR o zmiany w Uzupełnieniu Programu ZPORR; proponowanie usprawnienia systemu zarządzania i wdrażania pomocy, w oparciu o wnioski z bieżących raportów o nieprawidłowościach. proponowanie usprawnienia systemu zarządzania i wdrażania pomocy, w oparciu o wnioski z bieżących raportów o nieprawidłowościach.

9 Podlaski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki Data spotkania Główne ustalenia 1 VII 2004 Spotkanie organizacyjne – wręczenie Aktów Mianowań; praca nad Regulaminem pracy Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki 10 XI 2004 Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Programu w województwie za III kwartał 2004r. Dotychczas odbyły się 2 posiedzenia:

10 Regionalne Komitety Sterujące Do zadań RKS należy: opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa dokumentów programowych ważnych dla polityki rozwoju województwa oraz kontraktu wojewódzkiego; opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa dokumentów programowych ważnych dla polityki rozwoju województwa oraz kontraktu wojewódzkiego; opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa propozycji zmian w dokumentach programowych oraz kontrakcie wojewódzkim; opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa propozycji zmian w dokumentach programowych oraz kontrakcie wojewódzkim; opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa wniosków o dofinansowanie projektów, w tym Ramowego Planu przygotowywanego dla wybranych Działań ZPORR; opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa wniosków o dofinansowanie projektów, w tym Ramowego Planu przygotowywanego dla wybranych Działań ZPORR; rekomendowanie instytucjom wdrażającym zmian w Ramowym Planie niezbędnych dla skutecznej realizacji Działań. rekomendowanie instytucjom wdrażającym zmian w Ramowym Planie niezbędnych dla skutecznej realizacji Działań.

11 Regionalne Komitety Sterujące Dotychczas odbyło się 6 posiedzeń RKS: Data spotkania Główne ustalenia 16 VI 2004 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowych Planów Realizacji Działań: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.4. 27 VIII 2004 Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji wybranych do realizacji projektów z Działania 1.1 i zmiany RPRD 2.2, 2.5, 2.6, 3.4. 29 IX 2004 Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji wybranych do realizacji projektów z Działania 3.1 i zmian w RPRD 2.1, 2.3, 2.4. 28 X 2004 Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji wybranych do realizacji projektów z Działania 1.3 i 3.5. 18 XI 2004 Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji wybranych do realizacji projektów z Działania 3.2 i 3.3. 9 XII 2004 Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji wybranych do realizacji projektów z Działania 1.2

12 powiatilośćkwota m. Łomża 6 20 784 670,75 zł m. Suwałki 3 19 116 103,00 zł hajnowski9 16 130 843,26 zł bielski11 11 266 400,44 zł augustowski4 10 398 711,70 zł wys.mazowiecki5 9 900 643,17 zł moniecki6 9 358 633,01 zł siemiatycki7 7 811 092,57 zł m. Białystok 1 7 125 708,00 zł grajewski3 6 893 175,96 zł białostocki9 6 176 789,37 zł łomżyński3 5 481 008,86 zł suwalski5 4 094 052,67 zł sejneński2 2 809 451,88 zł kolneński1 1 623 220,28 zł sokólski1 827 177,42 zł zambrowski0 0,00 zł Podział środków wg powiatów zgodnie z przekazanymi przez Zarząd Województwa wnioskami (Priorytet I i III)

13 Złożono też 16 wniosków o dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym na łączną kwotę 38 289 812, 36 zł. Łącznie przekazane zostały 92 wnioski (z wyłączeniem projektów z Priorytetu II i IV oraz Działania 3.4 Priorytetu III) na łączną kwotę 178 087 494,70 zł co stanowi około 1/3 ogólnej kwoty alokacji na województwo podlaskie. Wnioski o dofinansowanie

14 Podział projektów wybranych przez Zarząd Województwa ze względu na ich charakter (Priorytet I i III) Infrastruktura drogowa Wodociągi i kanalizacja Ochrona zdrowia Szkolnictwo Renowacja obszarów miejskich Ilość wniosków 42192362 Wartośćdofinansowania 100 250 473,37 36 236 501,08 23 791 177,05 9 204 560,45 8 604 782,75

15 Dotychczas do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 92 wnioski zakwalifikowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego do podpisania umów na realizację projektów, w tym: w ramach Priorytetu I: w ramach Priorytetu I:  17 wniosków z Działania 1.1: 16 wniosków z Poddziałania 1.1.1;16 wniosków z Poddziałania 1.1.1; 1 wniosek z Poddziałania 1.1.2;1 wniosek z Poddziałania 1.1.2;  3 wnioski z Działania 1.2:  17 wniosków z Działania 1.3: 2 wnioski z Poddziałania 1.3.1;2 wnioski z Poddziałania 1.3.1; 15 wniosków z Poddziałania 1.3.2;15 wniosków z Poddziałania 1.3.2; w ramach Priorytetu III: w ramach Priorytetu III:  41 wniosków z Działania 3.1;  7 wniosków z Działania 3.2;  2 wnioski z Poddziałania 3.3.1;  5 wniosków z Poddziałania 3.5.1; Wnioski o dofinansowanie

16 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Alokacja na rok 2004 – 35 577 074,73 PLN na rok 2005 – 50 815 693,39 PLN Poddziałanie 1.1.1 – wpłynęło 16 wniosków:  podpisano 12 umów;  1 wniosek czeka na podpisanie;  2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie;  1 wniosek czeka na uprawomocnienie się decyzji pozwolenia na budowę. Poddziałanie 1.1.2 – wpłynął 1 wniosek:  podpisano 1 umowę. Łącznie podpisano 13 umów na łączną kwotę 44 697 085,53 PLN co stanowi 29,36 % kwoty alokacji przyznanej na Działanie 1.1

17 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.2 Infrastruktura Ochrony Środowiska Alokacja na rok 2004 – 12 040 572,58 PLN na rok 2005 – 17 197 873,88 PLN Wpłynęły 3 wnioski:  2 wnioski czekają na uzupełnienie dokumentów (do 14 stycznia 2005 r.);  1 wniosek odesłano do Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na błąd uniemożliwiający podpisanie umowy (brak wystarczających środków własnych na sfinansowanie zadania).

18 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna Alokacja na rok 2004 – 10 759 630,67 PLN na rok 2005 – 15 368 270,07 PLN Poddziałanie 1.3.1 – wpłynęły 2 wnioski:  1 wniosek w trakcie sprawdzania;  1 wniosek odesłany do Urzędu Marszałkowskiego w celu poprawy (nie ujęto jednego ze wskaźników produktu). Poddziałanie 1.3.2 – wpłynęło 15 wniosków:  podpisano 10 umów;  4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie;  1 wniosek odesłany do Urzędu Marszałkowskiego w celu poprawy (nieprawidłowo zakwalifikowane środki własne jako środki prywatne) Łącznie podpisano 10 umów na łączną kwotę 15 784 740,55 co stanowi 34,28% kwoty alokacji przyznanej na Działanie 1.3.

19 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.1 Obszary Wiejskie Alokacja na rok 2004 – 43 946 961,44 PLN Wpłynęło 41 wniosków:  podpisano 27 umów;  13 wniosków czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie;  1 wniosek – aktualnie brak podstaw do zawarcie umowy (trwa procedura zaliczenia zgłoszonej w projekcie drogi do kategorii dróg gminnych) Wartość podpisanych umów wynosi 26 021 701,03 PLN co stanowi 36,99% kwoty alokacji przyznanej na Działanie 3.1. Ze strony beneficjentów przedstawiono 2 wnioski o płatność końcową na kwoty 176 839,42 zł oraz 170 387,70 zł.

20 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.2 Obszary Podlegające Restrukturyzacji Alokacja na rok 2004 – 4 578 352,34 PLN na rok 2005 – 6 539 383,87 PLN Wpłynęło 7 wniosków:  6 wniosków czeka na uzupełnienie dokumentów (do 14 stycznia 2005 r.);  1 wniosek odesłano do Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na błąd uniemożliwiający podpisanie umowy (brak wystarczających środków własnych na sfinansowanie zadania)

21 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane Obszary Miejskie, Poprzemysłowe i Powojskowe Alokacja na rok 2004 – 8 604 782,75 PLN Poddziałanie 3.3.1 - wpłynęły 2 wnioski:  obydwa w trakcie sprawdzania; DZIAŁANIE 3.5 Lokalna Infrastruktura Społeczna Alokacja na rok 2004 – 7 841 038,25 PLN Poddziałanie 3.5.1 - wpłynęło 5 wniosków:  podpisano 5 umów. Wartość podpisanych umów to 7 812 494,13 PLN co stanowi 39,86 % kwoty alokacji przyznanej na Działanie 3.5.

22 Do Ministerstwa Gospodarki i Pracy przekazane zostały wnioski o zaliczki z funduszy strukturalnych: w dniu 6 grudnia 2004 r. – wniosek z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 205.425,00 € obejmujący Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Priorytetu II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”; w dniu 6 grudnia 2004 r. – wniosek z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 205.425,00 € obejmujący Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Priorytetu II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”; w dniu 10 grudnia 2004 r. – wniosek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 2.847.461,00 € przeznaczoną na realizację Działań Priorytetu I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” oraz Priorytetu III „Rozwój lokalny”. w dniu 10 grudnia 2004 r. – wniosek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 2.847.461,00 € przeznaczoną na realizację Działań Priorytetu I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” oraz Priorytetu III „Rozwój lokalny”. Wnioski o zaliczki

23 Zestawienie umów w ramach ZPORR Nr Priorytetu Ilość wniosków przekazana przez Urząd Marszałkowski Ilość zawartych umów o dofinansowanie Wartość dofinansowania z UE (zgodnie z uchwałami Zarządu Województwa lub złożonymi wnioskami) w PLN Wartość dofinansowania z UE (zgodnie z zawartymi umowami) w PLN Priorytet I 3723 114 552 551,64 64 531 826,08 Priorytet II 66 19 747 903,10 Priorytet III (w tym 3.4) 5633 66 866 161,42 (w tym 3.4 3 331 218,36) 37 165 413,52 (w tym 3.4 3 331 218,36) Priorytet IV 27*27* 1 047 914,24 (w tym 679 000,00 na projekty własne PUW) 1 047 914,24 (w tym 679 000,00 na projekty własne PUW) ŁĄCZNIE12689 202 214 530,40 122 493 056,94 * w tym 14 decyzji Wojewody na projekty własne PUW

24 Liczba wniosków i wartość dofinansowania z EFS Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Łącznie beneficjenci zawarli z Urzędem Marszałkowskim 38 umów na kwotę 4 763 624,42 zł, z czego: 37 umów na kwotę 4 475 915,42 zł realizowanych z Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne; 37 umów na kwotę 4 475 915,42 zł realizowanych z Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne; 1 umowa na kwotę 287 709,00 zł realizowana z Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy; 1 umowa na kwotę 287 709,00 zł realizowana z Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy;


Pobierz ppt "ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 stan realizacji w woj. podlaskim Białystok, 13 stycznia 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google