Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 stan realizacji w woj. podlaskim Białystok, 13 stycznia 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 stan realizacji w woj. podlaskim Białystok, 13 stycznia 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO stan realizacji w woj. podlaskim Białystok, 13 stycznia 2005 r.

2 PRIORYTET I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów € ,15 zł Działanie 1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego € ,64 zł Działanie 2 Infrastruktura ochrony środowiska € ,56 zł Działanie 3 Regionalna infrastruktura społeczna € ,73 zł Działanie 4 Rozwój turystyki i kultury € ,16 zł Działanie 5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego € ,06 zł Podział środków na Priorytety i Działania w woj. podlaskim

3 PRIORYTET II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach € ,47 zł Działanie 1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie € ,00 zł Działanie 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne € ,00 zł Działanie 3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa € ,05 zł Działanie 4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi € ,69 zł Działanie 5 Promocja przedsiębiorczości € ,73 zł Działanie 6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy € ,00 zł Podział środków na Priorytety i Działania w woj. podlaskim

4 PRIORYTET III Rozwój lokalny € ,98 zł Działanie 1 Obszary wiejskie € ,64 zł Działanie 2 Obszary podlegające restrukturyzacji € ,60 zł Działanie 3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe € ,56 zł Działanie 4 Mikroprzedsiębiorstwa € ,59 zł Działanie 5 Lokalna infrastruktura społeczna € ,80 zł Podział środków na Priorytety i Działania w woj. podlaskim OGÓŁEM € ,60 zł

5 Tabela alokacji w podziale na Priorytety Wielkość alokacji w latach 2004, 2005 i 2006 wynosi odpowiednio: 23,37% 33,38% oraz 43,25% Priorytet I Priorytet II Priorytet III ,70 € ,99 € ,47 € ,76 zł ,09 zł ,90 zł ,06 € ,69 € ,43 € ,70 zł ,44 zł ,35 zł ,24 € ,32 € ,10 € ,69 zł ,94 zł ,73 zł Łącznie € € € € Łącznie PLN ,15 zł ,47 zł ,98 zł

6 Zadania Wojewody Podlaskiego podpisywanie umów o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi; podpisywanie umów o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi; przewodniczenie i zapewnienie obsługi Podlaskiemu Komitetowi Monitorującemu Kontrakt Wojewódzki; przewodniczenie i zapewnienie obsługi Podlaskiemu Komitetowi Monitorującemu Kontrakt Wojewódzki; przygotowywanie okresowych, rocznych i na zakończenie programu sprawozdań z wdrażania ZPORR w województwie podlaskim, i po zatwierdzeniu ich przez Podlaski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki, przekazywanie ich Instytucji Zarządzającej ZPORR; przygotowywanie okresowych, rocznych i na zakończenie programu sprawozdań z wdrażania ZPORR w województwie podlaskim, i po zatwierdzeniu ich przez Podlaski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki, przekazywanie ich Instytucji Zarządzającej ZPORR; zagwarantowanie zgodności z politykami Wspólnoty operacji podejmowanych na terenie województwa w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji; zagwarantowanie zgodności z politykami Wspólnoty operacji podejmowanych na terenie województwa w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji; obsługa kont ZPORR na poziomie wojewódzkim, na których gromadzone są środki EFRR i EFS dla ZPORR; obsługa kont ZPORR na poziomie wojewódzkim, na których gromadzone są środki EFRR i EFS dla ZPORR; weryfikacja i potwierdzanie wydatków poniesionych w ramach komponentu wojewódzkiego ZPORR oraz przedstawianie wniosków o płatność z funduszy strukturalnych do Instytucji Zarządzającej. weryfikacja i potwierdzanie wydatków poniesionych w ramach komponentu wojewódzkiego ZPORR oraz przedstawianie wniosków o płatność z funduszy strukturalnych do Instytucji Zarządzającej.

7 Struktura organizacyjna Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Stanowisko ds. organizacyjnych

8 Podlaski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki Do zadań PKMKW należy między innymi: ocena efektywności i skuteczności realizacji kontraktu; ocena efektywności i skuteczności realizacji kontraktu; ocena i formułowanie opinii i wniosków mających na celu zapewnienie spójności działań i projektów realizowanych w ramach kontraktu z działaniami i projektami na terenie województwa w ramach programów; ocena i formułowanie opinii i wniosków mających na celu zapewnienie spójności działań i projektów realizowanych w ramach kontraktu z działaniami i projektami na terenie województwa w ramach programów; rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji Programu; rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji Programu; wyrażanie opinii i wniosków dotyczących podejmowania działań w zakresie promocji i upowszechniania informacji o kontrakcie; wyrażanie opinii i wniosków dotyczących podejmowania działań w zakresie promocji i upowszechniania informacji o kontrakcie; wnioskowanie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, do Instytucji Zarządzającej ZPORR o zmiany w Uzupełnieniu Programu ZPORR; wnioskowanie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, do Instytucji Zarządzającej ZPORR o zmiany w Uzupełnieniu Programu ZPORR; proponowanie usprawnienia systemu zarządzania i wdrażania pomocy, w oparciu o wnioski z bieżących raportów o nieprawidłowościach. proponowanie usprawnienia systemu zarządzania i wdrażania pomocy, w oparciu o wnioski z bieżących raportów o nieprawidłowościach.

9 Podlaski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki Data spotkania Główne ustalenia 1 VII 2004 Spotkanie organizacyjne – wręczenie Aktów Mianowań; praca nad Regulaminem pracy Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki 10 XI 2004 Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Programu w województwie za III kwartał 2004r. Dotychczas odbyły się 2 posiedzenia:

10 Regionalne Komitety Sterujące Do zadań RKS należy: opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa dokumentów programowych ważnych dla polityki rozwoju województwa oraz kontraktu wojewódzkiego; opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa dokumentów programowych ważnych dla polityki rozwoju województwa oraz kontraktu wojewódzkiego; opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa propozycji zmian w dokumentach programowych oraz kontrakcie wojewódzkim; opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa propozycji zmian w dokumentach programowych oraz kontrakcie wojewódzkim; opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa wniosków o dofinansowanie projektów, w tym Ramowego Planu przygotowywanego dla wybranych Działań ZPORR; opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa wniosków o dofinansowanie projektów, w tym Ramowego Planu przygotowywanego dla wybranych Działań ZPORR; rekomendowanie instytucjom wdrażającym zmian w Ramowym Planie niezbędnych dla skutecznej realizacji Działań. rekomendowanie instytucjom wdrażającym zmian w Ramowym Planie niezbędnych dla skutecznej realizacji Działań.

11 Regionalne Komitety Sterujące Dotychczas odbyło się 6 posiedzeń RKS: Data spotkania Główne ustalenia 16 VI 2004 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowych Planów Realizacji Działań: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, VIII 2004 Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji wybranych do realizacji projektów z Działania 1.1 i zmiany RPRD 2.2, 2.5, 2.6, IX 2004 Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji wybranych do realizacji projektów z Działania 3.1 i zmian w RPRD 2.1, 2.3, X 2004 Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji wybranych do realizacji projektów z Działania 1.3 i XI 2004 Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji wybranych do realizacji projektów z Działania 3.2 i XII 2004 Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji wybranych do realizacji projektów z Działania 1.2

12 powiatilośćkwota m. Łomża ,75 zł m. Suwałki ,00 zł hajnowski ,26 zł bielski ,44 zł augustowski ,70 zł wys.mazowiecki ,17 zł moniecki ,01 zł siemiatycki ,57 zł m. Białystok ,00 zł grajewski ,96 zł białostocki ,37 zł łomżyński ,86 zł suwalski ,67 zł sejneński ,88 zł kolneński ,28 zł sokólski ,42 zł zambrowski0 0,00 zł Podział środków wg powiatów zgodnie z przekazanymi przez Zarząd Województwa wnioskami (Priorytet I i III)

13 Złożono też 16 wniosków o dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym na łączną kwotę , 36 zł. Łącznie przekazane zostały 92 wnioski (z wyłączeniem projektów z Priorytetu II i IV oraz Działania 3.4 Priorytetu III) na łączną kwotę ,70 zł co stanowi około 1/3 ogólnej kwoty alokacji na województwo podlaskie. Wnioski o dofinansowanie

14 Podział projektów wybranych przez Zarząd Województwa ze względu na ich charakter (Priorytet I i III) Infrastruktura drogowa Wodociągi i kanalizacja Ochrona zdrowia Szkolnictwo Renowacja obszarów miejskich Ilość wniosków Wartośćdofinansowania , , , , ,75

15 Dotychczas do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 92 wnioski zakwalifikowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego do podpisania umów na realizację projektów, w tym: w ramach Priorytetu I: w ramach Priorytetu I:  17 wniosków z Działania 1.1: 16 wniosków z Poddziałania 1.1.1;16 wniosków z Poddziałania 1.1.1; 1 wniosek z Poddziałania 1.1.2;1 wniosek z Poddziałania 1.1.2;  3 wnioski z Działania 1.2:  17 wniosków z Działania 1.3: 2 wnioski z Poddziałania 1.3.1;2 wnioski z Poddziałania 1.3.1; 15 wniosków z Poddziałania 1.3.2;15 wniosków z Poddziałania 1.3.2; w ramach Priorytetu III: w ramach Priorytetu III:  41 wniosków z Działania 3.1;  7 wniosków z Działania 3.2;  2 wnioski z Poddziałania 3.3.1;  5 wniosków z Poddziałania 3.5.1; Wnioski o dofinansowanie

16 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Alokacja na rok 2004 – ,73 PLN na rok 2005 – ,39 PLN Poddziałanie – wpłynęło 16 wniosków:  podpisano 12 umów;  1 wniosek czeka na podpisanie;  2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie;  1 wniosek czeka na uprawomocnienie się decyzji pozwolenia na budowę. Poddziałanie – wpłynął 1 wniosek:  podpisano 1 umowę. Łącznie podpisano 13 umów na łączną kwotę ,53 PLN co stanowi 29,36 % kwoty alokacji przyznanej na Działanie 1.1

17 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.2 Infrastruktura Ochrony Środowiska Alokacja na rok 2004 – ,58 PLN na rok 2005 – ,88 PLN Wpłynęły 3 wnioski:  2 wnioski czekają na uzupełnienie dokumentów (do 14 stycznia 2005 r.);  1 wniosek odesłano do Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na błąd uniemożliwiający podpisanie umowy (brak wystarczających środków własnych na sfinansowanie zadania).

18 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna Alokacja na rok 2004 – ,67 PLN na rok 2005 – ,07 PLN Poddziałanie – wpłynęły 2 wnioski:  1 wniosek w trakcie sprawdzania;  1 wniosek odesłany do Urzędu Marszałkowskiego w celu poprawy (nie ujęto jednego ze wskaźników produktu). Poddziałanie – wpłynęło 15 wniosków:  podpisano 10 umów;  4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie;  1 wniosek odesłany do Urzędu Marszałkowskiego w celu poprawy (nieprawidłowo zakwalifikowane środki własne jako środki prywatne) Łącznie podpisano 10 umów na łączną kwotę ,55 co stanowi 34,28% kwoty alokacji przyznanej na Działanie 1.3.

19 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.1 Obszary Wiejskie Alokacja na rok 2004 – ,44 PLN Wpłynęło 41 wniosków:  podpisano 27 umów;  13 wniosków czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie;  1 wniosek – aktualnie brak podstaw do zawarcie umowy (trwa procedura zaliczenia zgłoszonej w projekcie drogi do kategorii dróg gminnych) Wartość podpisanych umów wynosi ,03 PLN co stanowi 36,99% kwoty alokacji przyznanej na Działanie 3.1. Ze strony beneficjentów przedstawiono 2 wnioski o płatność końcową na kwoty ,42 zł oraz ,70 zł.

20 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.2 Obszary Podlegające Restrukturyzacji Alokacja na rok 2004 – ,34 PLN na rok 2005 – ,87 PLN Wpłynęło 7 wniosków:  6 wniosków czeka na uzupełnienie dokumentów (do 14 stycznia 2005 r.);  1 wniosek odesłano do Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na błąd uniemożliwiający podpisanie umowy (brak wystarczających środków własnych na sfinansowanie zadania)

21 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane Obszary Miejskie, Poprzemysłowe i Powojskowe Alokacja na rok 2004 – ,75 PLN Poddziałanie wpłynęły 2 wnioski:  obydwa w trakcie sprawdzania; DZIAŁANIE 3.5 Lokalna Infrastruktura Społeczna Alokacja na rok 2004 – ,25 PLN Poddziałanie wpłynęło 5 wniosków:  podpisano 5 umów. Wartość podpisanych umów to ,13 PLN co stanowi 39,86 % kwoty alokacji przyznanej na Działanie 3.5.

22 Do Ministerstwa Gospodarki i Pracy przekazane zostały wnioski o zaliczki z funduszy strukturalnych: w dniu 6 grudnia 2004 r. – wniosek z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę ,00 € obejmujący Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Priorytetu II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”; w dniu 6 grudnia 2004 r. – wniosek z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę ,00 € obejmujący Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Priorytetu II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”; w dniu 10 grudnia 2004 r. – wniosek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę ,00 € przeznaczoną na realizację Działań Priorytetu I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” oraz Priorytetu III „Rozwój lokalny”. w dniu 10 grudnia 2004 r. – wniosek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę ,00 € przeznaczoną na realizację Działań Priorytetu I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” oraz Priorytetu III „Rozwój lokalny”. Wnioski o zaliczki

23 Zestawienie umów w ramach ZPORR Nr Priorytetu Ilość wniosków przekazana przez Urząd Marszałkowski Ilość zawartych umów o dofinansowanie Wartość dofinansowania z UE (zgodnie z uchwałami Zarządu Województwa lub złożonymi wnioskami) w PLN Wartość dofinansowania z UE (zgodnie z zawartymi umowami) w PLN Priorytet I , ,08 Priorytet II ,10 Priorytet III (w tym 3.4) ,42 (w tym ,36) ,52 (w tym ,36) Priorytet IV 27*27* ,24 (w tym ,00 na projekty własne PUW) ,24 (w tym ,00 na projekty własne PUW) ŁĄCZNIE , ,94 * w tym 14 decyzji Wojewody na projekty własne PUW

24 Liczba wniosków i wartość dofinansowania z EFS Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Łącznie beneficjenci zawarli z Urzędem Marszałkowskim 38 umów na kwotę ,42 zł, z czego: 37 umów na kwotę ,42 zł realizowanych z Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne; 37 umów na kwotę ,42 zł realizowanych z Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne; 1 umowa na kwotę ,00 zł realizowana z Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy; 1 umowa na kwotę ,00 zł realizowana z Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy;


Pobierz ppt "ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 stan realizacji w woj. podlaskim Białystok, 13 stycznia 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google