Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksy Dawidowski Kamienie na szaniec-ok ł adka. Spis Tre ś ci 1.Wst ę pWst ę p 2.Aleksy DawidowskiAleksy Dawidowski 3.Alek przed wojn ą - charakterystykaAlek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksy Dawidowski Kamienie na szaniec-ok ł adka. Spis Tre ś ci 1.Wst ę pWst ę p 2.Aleksy DawidowskiAleksy Dawidowski 3.Alek przed wojn ą - charakterystykaAlek."— Zapis prezentacji:

1 Aleksy Dawidowski Kamienie na szaniec-ok ł adka

2 Spis Tre ś ci 1.Wst ę pWst ę p 2.Aleksy DawidowskiAleksy Dawidowski 3.Alek przed wojn ą - charakterystykaAlek przed wojn ą - charakterystyka 4.Alek po wojn ą – charakterystykaAlek po wojn ą – charakterystyka 5.Dzia ł alno ść z organizacj ą PLANDzia ł alno ść z organizacj ą PLAN 6.Mi ł o ść i przywi ą zanieMi ł o ść i przywi ą zanie 7.BibliografiaBibliografia

3 Wst ę p „Kamienie na szaniec” jest ksi ąż k ą opowiadaj ą c ą o dramatach II wojny ś wiatowej. Jest napisana z perspektywy m ł odych, w tym czasie, harcerzy. Aleksy Dawidowski jest 19-sto letnim harcerzem, który wola ł zgin ąć za swoj ą ojczyzn ę, ni ż si ę podda ć i ż y ć w niewoli. By ł dzielnym m ł odzie ń cem, który poleg ł za nasz kraj w wieku 23 lat. <--Powrót do spisu tre ś ci

4 Aleksy Dawidowski Aleksy Dawidowski, a w ł a ś ciwie Maciej Aleksy Dawidowski (ur. 3 listopada w Drohobyczu, zm. 30 marca 1943 w Warszawie). Gdy by ł w gimnazjum do łą czy ł do 23 WDH (Warszawskiej Dru ż yny Harcerzy) o nazwie „Pomara ń czarnia”. Podczas nauki w szkole zyska ł stopie ń Harcerza Orlego. Przerwa ł nauczanie w 1939 roku z powodu wybuchu II wojny ś wiatowej. Plakietka „Pomara ń czarni” <--Powrót do spisu tre ś ci

5 Alek – niespokojny, „roztrzepany uczuciowiec” dzi ę ki harcerstwu uczy ł si ę „ch ł odnego panowania nad sob ą w chwilach wa ż nych”. Kiedy sytuacja tego wymaga ł a, stawa ł si ę opanowany i skupiony. Chcia ł by ć zawsze przywódc ą. Koledzy mówili o „kole ż e ń skim przodownictwie”, szczególnie docenianym przez najbli ż szych znajomych. Alek by ł osob ą niezwykle wra ż liw ą i emocjonalnie anga ż owa ł si ę w ka ż dy czyn i ka ż dy problem, „wk ł adaj ą c ca łą dusz ę w ka ż d ą rozmow ę i w ka ż d ą prac ę ”. W ż yciu codziennym – szczery, bezpo ś redni, uczynny, mi ł y i delikatnie uprzejmy. Nieustannie analizowa ł swoj ą osobowo ść i pragn ął doskonali ć swój charakter. Drugiego cz ł owieka darzy ł szacunkiem, a ka ż d ą nowo poznan ą osob ę traktowa ł przychylnie. Alek przed wojn ą - charakterystyka Aleksy Dawidowski <--Powrót do spisu tre ś ci

6 Wojna zmieni ł a Alka w jednego z najodwa ż niejszych ludzi w Warszawie, a mo ż e i w ca ł ej Polsce. Zadania Ma ł ego Sabota ż u wype ł nia ł bez wahania, wielokrotnie ryzykuj ą c w ł asnym bezpiecze ń stwem. Prowadzi ł niespokojne i ryzykowne ż ycie. Stara ł si ę by ć wytrwa ł ym w d ąż eniach i pracowa ł nad swoj ą siln ą wol ą. By ł cz ł owiekiem niezwykle skromnym, nie lubi ł pochwa ł. Nigdy nie u ż ywa ł okre ś le ń, jak: mi ł o ść i ojczyzna. Zawsze mia ł na uwadze dobro drugiego cz ł owieka, przez co zaniedbywa ł siebie i swoje potrzeby. Nie potrafi ł zrozumie ć konieczno ś ci zabijania drugiego cz ł owieka, nawet je ś li by ł to wróg. Ta my ś l budzi ł a w nim tak ogromny niepokój, ż e szuka ł samotno ś ci i udawa ł si ę do spowiedzi. W trudnych dniach okupacji okazywa ł si ę doskona ł ym przywódc ą, a grupa, któr ą dowodzi ł, odnosi ł a liczne sukcesy. Wyró ż ni ł si ę odwag ą i bohaterstwem w akcji pod Arsena ł em, kiedy to ranny, rzuca ł granatami w Niemców, umo ż liwjaj ą c ucieczk ę kolegom. Aleksy w czasie wojny - charakterystyka Aleksy Dawidowski przygl ą da si ę jak koledzy strzelaj ą (po lewej) <--Powrót do spisu tre ś ci

7 W roku 1939 pojecha ł ze swoj ą dru ż yn ą na wschód. Od tego czasu, a ż do grudnia by ł cz ł onkiem organizacji PLAN, z któr ą wyrusza ł na akcje ma ł ego sabota ż u. W 1940 by ł łą cznikiem komórki wi ę ziennej ZWZ. Dnia 11 lutego 1942 przeprowadzi ł akcj ę zdj ę cia niemieckiej tabliczki, z pomnika polskiego astronoma, „Dem Grossen Deutschen Astronomen” po czym zawiesi ł polski napis – „Miko ł ajowi Kopernikowi – Rodacy”. W zamian Niemcy zdemontowali i ukryli pomnik p ł k Jana Kili ń skiego. Aleksy znalaz ł pomnik i ju ż nast ę pnego dnia mo ż na by ł o go ogl ą da ć na starówce. Dzia ł alno ść z organizacj ą PLAN <--Powrót do spisu tre ś ci

8 Alek by ł niezwykle mocno zwi ą zany z rodzin ą. Po aresztowaniu ojca z ł o ż y ł obietnic ę, ż e do czasu uwolnienia Dawidowskiego nie b ę dzie jad ł s ł odyczy – danego s ł owa dotrzyma ł do dnia, w którym dowiedzia ł si ę, ż e ojciec zosta ł rozstrzelany. Matk ę zawsze stara ł si ę wyr ę cza ć w ró ż nych pracach, a dla narzeczonej, Basi, by ł czu ł y i delikatny. Mi ł o ść i przywi ą zanie Barbara Wachowicz teraz <--Powrót do spisu tre ś ci Barbara Wachowicz kiedy ś

9 <--Powrót do spisu tre ś ci

10 Veronika Krawczyk Tomasz Stachowski


Pobierz ppt "Aleksy Dawidowski Kamienie na szaniec-ok ł adka. Spis Tre ś ci 1.Wst ę pWst ę p 2.Aleksy DawidowskiAleksy Dawidowski 3.Alek przed wojn ą - charakterystykaAlek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google