Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania działań szkoleniowych dla przemysłu rolno - spożywczego dr inż. Anna Ogły Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania działań szkoleniowych dla przemysłu rolno - spożywczego dr inż. Anna Ogły Centrum Kształcenia Ustawicznego."— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania działań szkoleniowych dla przemysłu rolno - spożywczego dr inż. Anna Ogły Centrum Kształcenia Ustawicznego

2 Źródła finansowania 1.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 a)Działanie: Transfer wiedzy i działalność informacyjna, b)Działanie: Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, c)Działanie: Współpraca

3 Źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Priorytet 1: Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

5 Transfer wiedzy i działalność informacyjna Beneficjenci: − jednostki naukowe i uczelnie, − publiczne podmioty doradcze (CDR, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze), − szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST lub organy administracji rządowej, − inne podmioty prowadzące działalność szkoleniową, − konsorcja tworzone przez ww. podmioty. Poziom dofinansowania: 100% Planowany termin naboru: listopad 2016 r. Środki przeznaczone na działanie: 94 906 548 EURO

6 Transfer wiedzy i działalność informacyjna Typy projektów: -demonstracje służące upowszechnianiu innowacji i dobrych praktyk w zakresie produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno – spożywczego, -projekty przyczyniające się do upowszechniania innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk (umożliwienie praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami w sektorach produkcji rolnej, leśnej lub w przetwórstwie rolno-spożywczym), -projekty dotyczące technologii i organizacji produkcji, przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz rozwiązań związanych z ochroną środowiska i klimatem, w tym OZE.

7 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Typy projektów: -prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych produktów wysokojakościowych Działania te będą podejmowane przez uczestników systemów jakości, tj. przez zespoły promocyjne składające się co najmniej z dwóch producentów Beneficjenci: - rolnicy aktywni zawodowo Poziom dofinansowania: do 70% Planowany termin naboru: czerwiec 2016 r. Środki przeznaczone na działanie: 54 004 179 EURO

8 Współpraca Beneficjenci: Grupy Operacyjne Na Rzecz Innowacji (EPI) - utworzone przez co najmniej 2 różne podmioty spośród różnych kategorii: -rolnicy lub grupy rolników; -posiadacze lasów; -naukowcy; -instytuty lub jednostki naukowe; -uczelnie; -przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym usług gastronomicznych); -przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji). Poziom dofinansowania: 50% - 100% Planowany termin naboru: listopad 2016 r. Środki przeznaczone na działanie: 94 903 976 EURO

9 Współpraca Typy projektów: a)tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych Na Rzecz Innowacji (EPI), b) rozwój nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, c) projekty pilotażowe dotyczące wdrożenia do praktyki rozwiązań uzyskanych w wyniku realizacji działań określonych w pkt. b).

10 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – Pomoc Techniczna PROW Nazwa projektu: „Nauka-praktyce; praktyka-nauce” Wartość projektu: 71 134,32 zł Czas realizacji: 7 miesięcy Przedmiot projektu: nawiązanie współpracy pomiędzy grupami: producentów rolnych, przedsiębiorców, pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Cel: tworzenie i organizacja Grup Operacyjnych Na Rzecz Innowacji – EPI.

11 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Działania: 4 dwudniowe seminaria branżowe (łącznie 160 osób) związanych z branżą: a)winiarską, b)ogrodniczo-sadowniczą, c)przetwórczą ziemniaka, d)producentów roślin (rolnicy, ogrodnicy, producenci kwiatów, projektanci zieleni).

12 FORMULARZ KONTAKTOWY Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu będzie realizował bezpłatne dwudniowe seminaria w ramach projektu „Nauka-praktyce; praktyka-nauce”. Seminaria będą miały na celu przekazanie wiedzy na temat: innowacji, tworzenia biznesplanów tworzenia zespołów do współpracy na linii nauka-biznes możliwości wykorzystania dorobku naukowego UPWr przy zwiększaniu wydajności i poprawy jakości sektora rolno-spożywczego. Wypełnienie formularza kontaktowego nie skutkuje obowiązkowym uczestnictwem w zajęciach, pozwala jedynie na nawiązanie kontaktu z Państwem. Interesuje mnie: branża winiarska branża ogrodnicza branża przetwórców ziemniaka branża hodowców roślinnych Jestem przedstawicielem grupy: producentów rolnych przedsiębiorców pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………. e-mail …………………………………………………………………………………………... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). 31.05.2016 r. …………………….. podpis

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

14 Typy projektów: 1.2 A - wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, 1.2 B - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Szkolenia - rozwój umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej może stanowić do 5% kosztów kwalifikowalnych Jest działaniem uzupełniającym związanym z realizowanym projektem 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

15 Beneficjenci: Projekty 1.2 A: - przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin -off), - konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi, - konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty. Projekty 1.2 B: - przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typ u spin - off), - konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi, konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty. Poziom dofinansowania: 85% Środki przeznaczone na działanie: 130 703 787 EURO 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

16 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020: www.minrol.gov.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020: www.rpo.dolnyslask.pl Więcej informacji:

17 Kontakt Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ul. Norwida 25 50 – 375 Wrocław tel. 71 320 1000 e-mail: cku@up.wroc.plcku@up.wroc.pl facebook: https://www.facebook.com/ckuupwroc/ https://www.facebook.com/ckuupwroc/ www.cku.up.wroc.pl

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Źródła finansowania działań szkoleniowych dla przemysłu rolno - spożywczego dr inż. Anna Ogły Centrum Kształcenia Ustawicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google