Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System wyboru i propozycje kryteriów oceny projektów pozakonkursowych dla wszystkich działań współfinansowanych z EFRR RPO WL 2014-2020 w ramach Zintegrowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System wyboru i propozycje kryteriów oceny projektów pozakonkursowych dla wszystkich działań współfinansowanych z EFRR RPO WL 2014-2020 w ramach Zintegrowanych."— Zapis prezentacji:

1 System wyboru i propozycje kryteriów oceny projektów pozakonkursowych dla wszystkich działań współfinansowanych z EFRR RPO WL 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

2 System wyboru projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL ze środków EFRR będzie odnosił się do horyzontalnych zasad wynikających z wytycznych w zakresie wyboru projektów, a w szczególności koncentrował się będzie przede wszystkim na zapewnieniu: efektywności procesu selekcji, przejrzystości, rzetelności, równego traktowania wnioskodawców, bezstronności dokonywanej oceny, oraz sprawności proceduralnej.

3 Tryb pozakonkursowy przewidywany jest względem zadań w ramach priorytetów inwestycyjnych z EFRR: 2c, 9b, 3a, 4e, 6d, 7b RPO WL 2014–2020. Tryb konkursowy wdrażany będzie w procedurze wyboru zadań, realizowanych z EFS w ramach priorytetów inwestycyjnych: 8iii, 8v, 8i, 8iv, 9i, 9iv, 9v, 10i, 10iii RPO WL 2014–2020 (poza systemem oceny strategicznej ZIT LOF). Tryby wyboru projektów Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej, tryb pozakonkursowy będzie miał miejsce przy zaistnieniu łącznie dwóch okoliczności: a) wnioskodawcą danego projektu, ze względu na jego charakter lub cel, może być wyłącznie podmiot jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie; b) dany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub dotyczy realizacji zadań publicznych.

4 Etapy procesu oceny projektów I. Ocena dokonana przez IP ZIT stanowić będzie pierwszy etap całego procesu oceny projektów (obejmuje wyłącznie ocenę zgodności projektu ze Strategią ZIT). II. Kolejne etapy oceny będą przeprowadzane przez Instytucję Zarządzającą RPO WL. W celu zapewnienia wyboru projektów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i jednocześnie optymalnych z punktu widzenia realizacji celów Strategii ZIT LOF, Regionalnego Programu Operacyjnego WL oraz szerzej nakreślonych celów strategicznych wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Porozumienie ZIT będzie uczestniczyć w procesie przygotowania i akceptacji kryteriów wyboru projektów poprzez udział swoich przedstawicieli w Komitecie Monitorującym RPO WL 2014-2020.

5 System wyboru projektów będzie obejmował następujące procesy: 1. Zgłaszanie i identyfikacja projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL 2014-2020 ze środków EFRR – tryb konsultacyjny 2. Nabór projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL 2014-2020 ze środków EFRR – tryb pozakonkursowy 3. Ocena i wybór projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL 2014-2020 ze środków EFRR – tryb pozakonkursowy (ocena zgodności ze Strategią ZIT LOF)

6 Proces I: Zgłaszanie i identyfikacja projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL 2014-2020 ze środków EFRR – tryb konsultacyjny W ramach identyfikacji dokonuje się wstępnej weryfikacji propozycji projektu pod względem szans na uzyskanie dofinansowania. Weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów dotyczy w szczególności: spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej, zgodności propozycji projektu z celami szczegółowymi lub rezultatami odpowiednich priorytetów RPO WL 2014-2020, poprzez które projekt przyczyni się do realizacji założonych celów szczegółowych lub rezultatów odpowiednich priorytetów RPO WL, możliwości realizacji w ramach alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów, wykonalności, przez którą należy rozumieć możliwość zrealizowania przedsięwzięcia i osiągnięcia jego celów m.in. w świetle zaproponowanych ram czasowych lub przedstawionego planu poszczególnych zadań w ramach projektu.

7 Proces II: Nabór projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL 2014-2020 ze środków EFRR – tryb pozakonkursowy Wezwanie Partnerów ZIT LOF do złożenia Fiszki zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT, Zamieszczenie informacji na stronie /podstronie internetowej ZIT LOF o terminie naboru i zasadach zgłaszania projektów do realizacji w formule ZIT, Przyjęcie i rejestracja Fiszek zgłoszeniowych (nadanie numeru identyfikacyjnego), Przeprowadzenie formalnej weryfikacji*, Przekazanie zarejestrowanej Fiszki celem skierowania do przeprowadzenia oceny.

8 Formalna weryfikacja będzie dokonywana przed przystąpieniem do oceny Fiszki, pod kątem zagadnień: czy Fiszka została złożona w określonym terminie? czy Fiszka została sporządzona na obowiązującym formularzu? czy Fiszka zawiera wymagane podpisy? W przypadku niespełnienia dwóch pierwszych ww. wymogów Fiszka podlega rejestracji, lecz nie podlega procesowi oceny. Partner ZIT LOF wzywany będzie pisemnie do uzupełnienia występujących braków jedynie w przypadku nie spełnienia ww. wymogu nr 3 - dopuszczalne będzie tylko jednokrotne uzupełnienie podpisów.

9 Proces III: Ocena i wybór projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL 2014-2020 ze środków EFRR – tryb pozakonkursowy (ocena zgodności ze Strategią ZIT LOF) Ocena strategiczna będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez KM RPO WL 2014-2020 oraz na podstawie zapisów Fiszki Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i ich zgodności z zapisami: Strategii ZIT LOF Regionalnego Programu Operacyjnego i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Kryteria będą weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Proponuje się, aby kryteria były zerojedynkowe - ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Wszystkie kryteria będą obligatoryjne, spełnienie każdego z nich jest niezbędne do uznania za projekt wybierany w trybie pozakonkursowym, a co za tym idzie wpisaniem projektu na listę projektów strategicznych.

10 I. Ocena strategiczna Wszystkie działania przewidziane w trybie pozakonkursowym współfinansowane z EFRR 1. Kryteria oceny strategicznej zgodności ze strategią ZIT LOF LpNazwa kryteriumDefinicja kryterium 1 Czy Wnioskodawca kwalifikuje się do wsparcia w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego? Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawcą jest Jednostka Samorządu Terytorialnego wchodząca w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i będąca stroną porozumienia o współpracy w zakresie realizacji ZIT z dn. 30 marca 2015 r. 2 Czy projekt będzie realizowany na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego? Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli obszar realizacji przedsięwzięcia znajduje się na terenie gmin/y leżących/ej na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT. 3 Czy projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego? Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest odpowiedzią na główne i istotne problemy określone w Strategii ZIT, wpisując się w działania realizowane w ramach Priorytetów Rozwojowych. 4 Czy projekt ma charakter ponadlokalny i jest zgodny z celami strategii terytorialnych? Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt jest spójny oraz przyczynia się do osiągania Priorytetów Rozwojowych zdefiniowanych w ramach Celów Rozwojowych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych LOF oraz celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.). Potrzeba realizacji projektu wynikać powinna ze wskazanych określonych kierunków działań w ww. dokumentach.

11 I. Ocena strategiczna Wszystkie działania przewidziane w trybie pozakonkursowym współfinansowane z EFRR 1. Kryteria oceny strategicznej zgodności ze strategią ZIT LOF LpNazwa kryteriumDefinicja kryterium 5Czy projekt charakteryzuje zintegrowany charakter? Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt jest powiązany tematycznie co najmniej z jednym innym projektem* w ramach wspólnego celu jaki ma zostać osiągnięty. *Projekt w rozumieniu art. 2 pkt. 18 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146 6 Czy projekt jest zgodny z obszarami wsparcia RPO WL na lata 2014-2020? Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt jest zgodny z celem/ami szczegółowym/mi i typem/ami projektów określonymi w kartach opisu działań dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 7 Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników monitoringu określonych w Strategii ZIT LOF? Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników monitoringu określonych w Strategii ZIT LOF. Projekt powinien pokazać wpływ na realizację wskaźników i celów Strategii. 8 Czy projekt przyczynia się do realizacji wskaźników określonych w RPO WL 2014-2020? Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników określonych w RPO WL 2014-2020.

12 Każdy wniosek oceniany będzie przez Zespół ds. Oceny Projektów (zwany dalej – ZOP) powołany przez Prezydenta Miasta Lublin. W skład ZOP wchodzić będą przedstawiciele Biura ZIT. Liczba członków ZOP i ich kompetencje będą zapewniać kompleksową, profesjonalną, bezstronną i rzetelną ocenę Fiszek. Ocena Fiszki dokonywana będzie kompleksowo, w aspekcie merytorycznym i w oparciu o listy sprawdzające - wzór listy sprawdzającej stanowił będzie załącznik do procedury opisanej w Instrukcji Wykonawczej IP, która będzie uzupełniana przez ZOP o aktualne kryteria wyboru projektów.

13 Szczegółowy opis sposobu realizacji procesów dotyczących oceny strategicznej powierzonych Instytucji Pośredniczącej zaangażowanej we wdrażanie ZIT na terenie LOF będzie znajdował się w Instrukcji Wykonawczej. Wzajemne relacje pomiędzy Liderem ZIT, pełniącym rolę IP ZIT a IZ RPO WL 2014-2020 na dalszym etapie będą uszczegóławiane za pośrednictwem wytycznych programowych IZ RPO WL 2014-2020 /umów/porozumień/uzgodnień pomiędzy IP ZIT, a IZ RPO WL 2014-2020.

14 Dziękuję za uwagę Ewa Rewakowicz - Dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych


Pobierz ppt "System wyboru i propozycje kryteriów oceny projektów pozakonkursowych dla wszystkich działań współfinansowanych z EFRR RPO WL 2014-2020 w ramach Zintegrowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google