Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Repozytorium Transakcji w KDPW Warszawa, 8 listopada 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Repozytorium Transakcji w KDPW Warszawa, 8 listopada 2012."— Zapis prezentacji:

1 Repozytorium Transakcji w KDPW Warszawa, 8 listopada 2012

2 2 Uwarunkowania prawne  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR): Wprowadzenie obowiązku raportowania transakcji w instrumentach pochodnych do repozytoriów. Określenie zasad funkcjonowania repozytoriów transakcji.  Rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej określające standardy techniczne dla CCP i repozytoriów transakcji

3 3 EMIR: Cele Główne cele EMIR:  Ograniczenie ryzyka kontrahenta, w tym wzmocnienie wymogów rozliczeniowych.  Ograniczenie ryzyka operacyjnego, w tym większa standaryzacja i obsługa elektroniczna.  Większa przejrzystość, m.in. dzięki repozytoriom transakcji.

4 4 EMIR: Repozytorium transakcji EMIR: Artykuł 9 Obowiązek zgłaszania szczegółowych informacji na temat każdego zawartego przez siebie kontraktu pochodnego oraz na temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu do repozytorium transakcji zarejestrowanego przez ESMA zgodnie z art. 55 rozporządzenia lub uznanego przez ESMA zgodnie z art. 77.  Dane muszą być przekazywane do repozytorium nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie warunków lub rozwiązaniu kontraktu.  Obowiązek raportowania dotyczy transakcji instrumentami pochodnymi zawartych w dniu lub po dniu wejście w życie rozporządzenia oraz transakcji zawartych przed tą datą, dla których nie upłynął termin zapadalności.

5 5 EMIR: Harmonogram  Publikacja Rozporządzenia EMIR: 27 lipca 2012  Wejście w życie Rozporządzenia: 16 sierpnia 2012  Przekazanie standardów technicznych przez ESMA do KE: do końca września 2012  Przewidywane wejście w życie standardów technicznych ESMA: I/II kwartał 2013  Rozpoczęcie procesu autoryzacji izb typu CCP przez lokalne organy nadzoru: I/II kwartał 2013  Rozpoczęcie procesu rejestracji repozytoriów transakcji w ESMA: I/II kwartał 2013  Wejście w życie obowiązku raportowania do repozytoriów transakcji - nie wcześniej niż 1 lipca 2013 r. o ile do dnia 1 kwietnia 2013 r. ESMA zarejestruje pierwsze repozytorium transakcji

6 6 Repozytorium w polskim prawodawstwie  Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która weszła w życie 4 sierpnia 2012 r. (art. 48 ust. 5a) postanawia, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych będzie mógł prowadzić - na zasadach określonych w odrębnym regulaminie - repozytorium transakcji, czyli działalność polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu informacji dotyczących transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz informacje dotyczące tych instrumentów.

7 Repozytorium Transakcji w KDPW  Repozytorium transakcji to zbiór informacji spełniający w szczególności wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji.  Repozytorium Transakcji w KDPW zostało uruchomione 2 listopada 2012 roku.  Funkcjonuje w oparciu o Regulamin repozytorium transakcji przyjęty przez Zarząd KDPW.  Po przyjęciu przez KE standardów technicznych rozpocznie się proces dostosowywania regulacji oraz narzędzi informatycznych repozytorium transakcji do wymogów wyznaczonych w tych standardach.  Na przełomie I i II kwartału 2013 roku KDPW rozpocznie proces rejestracji repozytorium transakcji w ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR. 7

8 Beneficjenci usługi  Instytucje nadzorcze rynku kapitałowego.  Kontrahenci zawierający transakcje na instrumentach pochodnych objętych obowiązkiem raportowania.  KDPW_CCP i inne izby rozliczeniowe. 8

9 Typy uczestnictwa w repozytorium KDPW  Uczestnictwo bezpośrednie, związane z przekazywaniem informacji o transakcjach do repozytorium. Może występować w dwóch typach: strona transakcji – w przypadku, gdy uczestnik przekazuje informacje o transakcjach, których jest stroną; reprezentant – w przypadku, gdy uczestnik przekazuje informacje w imieniu podmiotu zawierającego transakcje.  Uczestnictwo pośrednie, umożliwiające stronie transakcji w instrumentach pochodnych przeglądanie informacji o transakcjach przez nią zawartych – wprowadzonych do repozytorium przez reprezentującego ją uczestnika bezpośredniego. Uczestnik pośredni wobec Krajowego Depozytu jest reprezentowany przez uczestnika bezpośredniego. 9

10 Identyfikacja uczestników i transakcji  Uczestnicy repozytorium oraz strony transakcji w instrumentach pochodnych, reprezentowane przez uczestnika bezpośredniego, uzyskują kod identyfikujący nadawany przez KDPW.  Kod ten umożliwi identyfikację w systemie wszystkich transakcji zgłoszonych przez tego samego uczestnika oraz transakcji zawartych przez ten sam podmiot, nawet jeśli nie byłby uczestnikiem repozytorium.  Kod identyfikujący stronę transakcji będzie również tym znacznikiem informacji, przy wykorzystaniu którego strona transakcji – uczestnik pośredni, będzie mogła uzyskać dostęp do informacji o wszystkich zawartych przez nią transakcjach w instrumentach pochodnych.  W ramach prowadzonej usługi repozytorium transakcji, Krajowy Depozyt, będzie również nadawać unikalny kod każdej transakcji, o której informacja została przekazana do repozytorium. Kod nadawany transakcji umożliwi identyfikację w systemie wszystkich informacji dotyczących określonej transakcji. 10

11 Wdrożenie usługi: Etap I  Repozytorium w KDPW uruchamiane będzie w II etapach.  W pierwszym etapie, do czasu implementacji przepisów ESMA określających standardy techniczne dla repozytoriów transakcji oraz do czasu wejścia w życie obowiązku raportowania, repozytorium prowadzone przez Krajowy Depozyt, funkcjonuje wyłącznie w oparciu o aplikację internetową, do której uczestnicy repozytorium mają dostęp przez stronę www Krajowego Depozytu.  W pierwszym etapie funkcjonowania zarówno uczestnictwo, jak i przekazywanie informacji o transakcjach do repozytorium jest zwolnione z opłat. 11

12 Wdrożenie usługi: Etap II  W drugim etapie, który będzie miał na celu dostosowanie funkcjonalności repozytorium do wymogów standardów technicznych ESMA (wejdą w życie najprawdopodobniej w I kwartale 2013 r.), zakłada się wprowadzenie możliwości przekazywania informacji do repozytorium kolejnym kanałem informacyjnym: przez izbę rozliczeniową.  Izba będzie występowała w podwójnej roli: jako CCP zobowiązane do przekazywania informacji do repozytorium o wszystkich rozliczanych przez izbę transakcjach w instrumentach pochodnych, oraz jako reprezentant strony transakcji – strony rozliczenia.  Dodatkowo, w drugim etapie nastąpi przemodelowanie aplikacji internetowej optymalizujące jej działanie w związku z wejściem w życie wymogów technicznych opublikowanych przez KE. 12

13 13 Więcej informacji na stronie internetowej KDPW: www.kdpw.pl w zakładce Repozytorium transakcji Zakładka Repozytorium transakcji

14 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.kdpw.pl


Pobierz ppt "Repozytorium Transakcji w KDPW Warszawa, 8 listopada 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google