Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA 31 MAJA 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA 31 MAJA 2016."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA 31 MAJA 2016

2 Rewitalizacja – kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

3 Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym ORAZ URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

4 współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących czterech sfer: a) gospodarczej b) środowiskowej c) przestrzenno-funkcjonalnej d) technicznej URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

5 Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich (…). Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

6 Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni miasta oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców miasta. URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

7 Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

8 BRWINÓW WYKAZ BADANYCH WSKAŹNIKÓW ANALIZA WSKAŹNIKOWA URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

9 1. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 2. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 ludności w wieku produkcyjnym 3. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 ludności w wieku produkcyjnym 4. Liczba osób z wykształceniem podstawowym w przeliczeniu na 1000 ludności w wieku produkcyjnym 5. Liczba stwierdzonych przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 6. Liczba fundacji i stowarzyszeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

10 7. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności ogółem 8. Świadczeniobiorcy pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 9. Liczba osób korzystających z programu dożywiania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

11 OBSZAR REWITALIZACJI W BRWINOWIE URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

12 OBSZAR REWITALIZACJI POWIERZCHNIA OBSZARU: 18,4% całkowitej powierzchni miasta LICZBA MIESZKAŃCÓW OBSZARU: 29,2% ogólnej liczby mieszkańców miasta obszar rewitalizacji

13 Wskaźnik Wartość dla obszaru Miasto Brwinów Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców 11,2410,59 Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 126,18114,72 Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 47,5640,55 Liczba osób z wykształceniem podstawowym w przeliczeniu na 1000 ludności w wieku produkcyjnym 31,9622,14 Liczba stwierdzonych przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 10,157,10

14 Wskaźnik Wartość dla obszaru Miasto Brwinów Liczba fundacji i stowarzyszeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców 0,140,27 Udział osób w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności ogółem 0,200,21 Świadczeniobiorcy pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 50,5436,44 Liczba osób korzystających z programu dożywiania w przeliczeniu na 1000 ludności 39,6126,15

15 WYKAZ ULIC Adama Mickiewicza (od Biskupickiej do ul. Żurawia) Adama Mickiewicza (od Kampinoskiej do Biskupickiej) Andrzeja Struga Armii KrajowejAugustowskaBankowa (od Szkolnej do Piłsudskiego) Bartosza Głowackiego (od Mickiewicza do Ciechanowskiej) Bartosza Głowackiego (od Mickiewicza do Sienkiewicza) Biskupicka (od Mickiewicza do granicy miasta) Biskupicka (od Rynek do Szkolnej) Biskupicka (od Szkolnej do Mickiewicza ) Ciechanowska Dr Stanisława SkudryDworska Fryderyka Chopina ( od Szkolnej do Piłsudskiego) Fryderyka Chopina ( od Szkolnej do Jasnej)Gliniana Grodziska (od Ronda Kowalskiego do Składowej) Henryka Sienkiewicza (od Biskupickiej do Piłsudskiego) Henryka Sienkiewicza (od Biskupickiej do Żwirki i Wigury) Jana III Sobieskiego Janusza KusocińskiegoJasna Juliusza Słowackiego (od Biskupickiej do Kampinoskiej) Juliusza Słowackiego (od Biskupickiej w stronę Powstańców Warszawy) Kampinoska (od ul. Jasnej w stronę Wodnego Rancza) Kampinoska (od Jasnej do Piłsudskiego) KlonowaKonspiracjiKościelna (od Mickiewicza do Szkolnej) KryniczankaKs. Kanonika Jana DurkiKwiatowa LipowaŁomżyńska Marszałka Józefa Piłsudskiego (od Kampinoskiej do Biskupickiej) ModlińskaPłocka Powstańców Warszawy (od Rynku do Żwirki i Wigury) PrzejazdRynekSkładowa SpokojnaSpółdzielczaStanisława Moniuszki Stefana WoydySuwalskaSzkolna Turystyczna ul. Fryderyka Chopina (od ul. Jasnej w stronę autostrady) ul. Sochaczewska (od ul. 11 Listopada do ul. Przejazd) Wacława Moczydłowskiego (od Lipowej do Przejazd) WiejskaWigusin WileńskaZgodaŻytnia

16 WYKAZ ULIC LEGENDA wskaźnik degradacji 0 - 1 1 - 3 3 - 6 6 < obszar rewitalizacji

17 PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

18 Projekt rewitalizacyjny  zaplanowany w programie rewitalizacji;  ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji;  zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programów operacyjnych; URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

19 Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych. URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

20 Projekty rewitalizacyjne (lub przedsięwzięcia rewitalizacyjne) powinny zawierać co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów realizujących; zakres realizowanych zadań; lokalizację (miejsce przeprowadzenie danego projektu); szacunkową wartość; prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji; URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

21 Opis planowanych działań rewitalizacyjnych, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji powinien zawierać przede wszystkim: a) identyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, bez których realizacja celów rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z sytuacji kryzysowej, URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

22 b) charakterystykę (zbiorczy opis) innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. W opisie przedsięwzięć uzupełniających należy wskazać obszary tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

23 Projekt I Adaptacja zabytkowego pałacu Wierusz – Kowalskich; Cel projektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego, tworzenie warunków do integracji mieszkańców, wspieranie działalności organizacji pozarządowych i środowisk kulturalno - naukowych, promocja lokalnej historii, tradycji, rękodzieła, poprawa wizerunku miasta, stworzenie przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców, poszerzenie oferty rekreacyjnej miasta, poprawa warunków życia mieszkańców.

24 Projekt II Rewitalizacja Parku Miejskiego Cel projektu: Utworzenie miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji o wysokich walorach estetycznych i przyrodniczych, integracja mieszkańców, wzmocnienie tożsamości lokalnej i poczucia przynależności do miejsca zamieszkania, rozszerzenie możliwości organizacji imprez plenerowych i wydarzeń kulturalnych (festyny, pokazy, koncerty, wystawy), promocja i rozwój lokalnej turystyki.

25 Projekt III Budowa monitoringu wizyjnego w Brwinowie Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa, ochrona mienia, przeciwdziałanie przestępczości i wandalizmowi.

26 PRZEDSIĘWZIĘCIA KOMPLEMENTARNE URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

27 1. Usprawnienie układu komunikacyjnego na obszarze rewitalizowanym poprzez remonty i modernizacje ulic; 2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych; 3. Przebudowa oświetlenia ulicznego; 4. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Powst. W-wy 4;

28 6. Modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Słonecznej 6; 7. Przebudowa Rynku; 8. Renowacja i modernizacja budynków parafialnych Parafii św. Floriana w Brwinowie; 9. Geotermia Brwinów; 10. Rozbudowa budynku przy ul. Rynek 26 wraz z modernizacją części istniejącej na hotel ; 11. Remont i modernizacja willii „Rutka”;

29 ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PROPOZYCYCJI PROJEKTÓW DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI URZĄD GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA

30 Projekty planowane do realizacji w ramach rewitalizacji Projekt nr Tytuł projektu Proszę wpisać tytuł projektu Wnioskodawca/Beneficjent Adres/Lokalizacja projektu Ulica Cel projektu Główne cele projektu Identyfikacja problemów, które planuje się rozwiązać poprzez realizację projektu Wykaz/opis problemów, które Wnioskodawca/Beneficjent zamierza niwelować/rozwiązać dzięki realizacji zaplanowanej inwestycji KARTA PROJEKTU - PRZYKŁAD

31 Opis projektu Opis projektu wraz z określeniem stanu aktualnego (przed realizacją) uwzględniający uzasadnienie jego realizacji Działania komplementarne Wykaz działań komplementarnych już zrealizowanych, w trakcie realizacji lub planowanych do realizacji na terenie miasta/gminy, które stanowią uzupełnienie projektu (odpowiadają na te same problemy). Komplementarność projektów/działań to ich dopełnianie się prowadzące do pełnej, efektywnej realizacji założonego celu. Lata realizacji projektu Wartość ogólna projektu (w zł) Szacowana wartość projektu KARTA PROJEKTU – PRZYKŁAD c.d.

32 ul. F. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań tel.: 61/855 86 38, 855 86 59, fax: 61/624 23 80 biuro@atrium-grupa.eu DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY BRWINÓW ATRIUM GRUPA DORADCZA 31 MAJA 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google