Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UST test 1.14 oraz test 1.15. Test 1.14 1. Nadzór nad działalnością komunalną: a) jest sprawowany nie tylko przez organy nadzoru nad działalnością komunalną;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UST test 1.14 oraz test 1.15. Test 1.14 1. Nadzór nad działalnością komunalną: a) jest sprawowany nie tylko przez organy nadzoru nad działalnością komunalną;"— Zapis prezentacji:

1 UST test 1.14 oraz test 1.15

2 Test 1.14

3 1. Nadzór nad działalnością komunalną: a) jest sprawowany nie tylko przez organy nadzoru nad działalnością komunalną; b) nie dotyczy decyzji administracyjnych podejmowanych przez wójta; c) obejmuje, m. in., odwołanie dyrektora samorządowego gimnazjum; d) dotyczy także działalności SKO.

4 Test 1.14 2. WSA: a) nie sprawuje nadzoru nad działalnością komunalną; b) może ingerować w działalność komunalną; c) może zmienić statut województwa; d) jest organem nadzoru nad działalnością komunalną.

5 Test 1.14 3. Środkiem nadzoru nad działalnością komunalną: a) jest stwierdzenie nieważności budżetu gminy przez RIO; b) jest odwołanie zarządu powiatu; c)nie jest nowelizacja statutu województwa; d) nie jest odwołanie rady gminy.

6 Test 1.14 4. Organy powiatu: a) nie są organami nadzoru nad działalnością gminną; b) mogą zostać odwołane w trybie nadzoru; c) mogą zostać zawieszone w trybie nadzoru; d) mogą być nadzorowane przez organy województwa samorządowego.

7 Test 1.14 5. Nadzór nad działalnością powiatu: a) sprawowany jest tylko na podstawie przepisów rozdziału 8 u.s.p.; b) sprawowany na podstawie przepisów rozdziału 8 u.s.p. – nie obejmuje całej działalności powiatu; c) nie może być sprawowany przez kuratora oświaty; d) może też dotyczyć działań komisarza rządowego, o którym mowa w art. 29 ust. 5 u.s.p.

8 Test 1.14 6. Podstawa prawna dla środka nadzoru nad działalnością komunalną: a) nie może być ustanawiana w porozumieniu zawieranym na podstawie art. 20 u.w.a.rz.w.; b) może być ustanawiana w aktach prawa miejscowego; c) nie może być ustanawiana przez RM; d) to np. art. 171 ust. 3 Konstytucji.

9 Test 1.14 7. Środki nadzorcze ad meritum nad działalnością komunalną: a) mogą dotyczyć każdego samorządowego aktu prawa miejscowego; b) to, np., zaskarżenie przez wojewodę do WSA statutu gminy; c) nie mogą dotyczyć uchwały zarządu powiatu o odwołaniu dyrektora samorządowego liceum ogólnokształcącego; d) to, np., uchylenie statutu nadanego samorządowemu gimnazjum.

10 Test 1.14 8. Rozwiązanie sejmiku województwa: a) jest środkiem o charakterze nadzorczym; b) jest środkiem nadzoru; c) nie podlega bezpośredniej kontroli WSA; d) skutkuje jednoczesnym odwołaniem zarządu województwa.

11 Test 1.14 9. Zarządzenie zastępcze wojewody stwierdzające wygaśnięcie mandatu wójta gminy: a) jest środkiem nadzoru nad działalnością komunalną; b) jest środkiem nadzoru ad personam; c) jest podejmowane w procedurze ograniczonej terminem prekluzyjnym; d) może zostać zaskarżone do WSA tylko przez gminę.

12 Test 1.14 10. Stwierdzenie przez wojewodę nieważności uchwały rady gminy – z dniem: a) doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego – wstrzymuje wykonanie tej uchwały ze skutkiem ex tunc; b) wydania rozstrzygnięcia nadzorczego – eliminuje tę uchwałę z obrotu prawnego ze skutkiem ex nunc; c) w którym upłynął termin do wniesienia skargi do WSA – staje się ostateczne; d) w którym upłynął termin do wniesienia skargi do WSA – eliminuje tę uchwałę z obrotu prawnego ze skutkiem ex tunc.

13 Test 1.14 11. RIO może stwierdzić nieważność: a) wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie wójtowi absolutorium; b) uchwały rady gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości; c) uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej; d) uchwały sejmiku województwa o odwołaniu zarządu województwa z powodu nieudzielenia absolutorium.

14 Test 1.14 12. Odmowa wydania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego: a) stanowi przejaw działalności komunalnej; b) podlega nadzorowi ustrojowemu wojewody; c) może być kwestionowana w trybie art. 87 u.s.p.; d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

15 Test 1.15

16 1. Termin na stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy: a) dla organów nadzoru nad działalnością komunalną – zawsze wynosi 30 dni od dnia jej wydania; b) nadającej statut samorządowej szkole podstawowej – nie jest prawnie określony; c) przez WSA – wynosi 30 dni od dnia wniesienia skargi; d) przez wojewodę – nie podlega przywróceniu.

17 Test 1.15 2. Postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności nowelizacji statutu powiatu wszczyna się: a) z urzędu; b) w ciągu 7 dni od daty podjęcia takiej uchwały; c) w momencie doręczenia takiej uchwały wojewodzie; d) na wniosek.

18 Test 1.15 3. Wskaż akt (-y) nadzoru wywołujący (-e) skutek prawny ex tunc: a) wyrok WSA stwierdzający nieważność statutu gminy; b) stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi; c) rozwiązanie zarządu powiatu; d) uchylenie uchwały organu powiatu przez wojewodę w trybie art. 34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej.

19 Test 1.15 4. Wojewoda nie może stwierdzić nieważności uchwały rady gminy: a) z powodu jej sprzeczności z postanowieniami statutu gminy; b) z powodu jej niezgodności z zarządzeniem Prezesa RM; c) jeśli rada gminy nie zastosuje się do jego uwag wskazanych we wstrzymaniu wykonania tej uchwały; d) jeżeli wójt przedłoży tę uchwałę z uchybieniem terminu przewidzianego na dokonanie takiej czynności.

20 Test 1.15 5. Rozwiązanie: a) zarządu powiatu – może zostać zaskarżone do WSA, na podstawie uchwały rady powiatu; b) zarządu województwa – nie należy do kompetencji sejmiku województwa; c) rady gminy – nie może stanowić sankcji za naruszenie rozporządzenia RM; d) rady powiatu – podlega bezpośredniej kontroli sądowej.

21 Test 1.15 6. Przepisy art. 77b u.s.p.: a) nie stanowią wystarczającej podstawy do uzgodnienia projektu uchwały rady powiatu; b) nie mogą znaleźć zastosowania między organami JST; c) mogą też dotyczyć zajmowania stanowiska przez organy nadzoru nad działalnością powiatu; d) nie dotyczą decyzji administracyjnych podejmowanych przez starostę.

22 Test 1.15 7. Gmina nie może zaskarżyć do WSA: a) każdego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody dotyczącego uchwał jej rady; b) każdą decyzję SKO uchylającą decyzję jej wójta; c) rozwiązania rady gminy; d) zajęcia stanowiska (w stosunku do projektu uchwały rady gminy) przez organ powiatu.

23 Test 1.15 8. Stwierdzenie przez RIO nieistotnego naruszenia prawa w uchwale budżetowej: a) obliguje radę gminy do wyeliminowania nieistotnych naruszeń prawa; b) nie obliguje do umorzenia postępowania nadzorczego; c) jest rozstrzygnięciem nadzorczym podlegającym zaskarżeniu do WSA; d) uniemożliwia stwierdzenie jej nieważności w trybie nadzoru.

24 Test 1.15 9. Zawieszenie organów województwa i ustanowienie zarządu komisarycznego: a) podlega zaskarżeniu do WSA, o ile jest sprzeczne z prawem; b) jest aktem swobodnym; c) nie jest możliwe w ostatnim kwartale kadencji organów województwa; d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

25 Test 1.15 10. Uzgodnienie przez Prezesa RM projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Warszawy: a) nie jest podejmowane w trybie art. 106 K.p.a.; b) może zostać zaskarżone do WSA; c) jest dokonywane po uprzednim jego zatwierdzeniu przez rady dzielnic m. st. Warszawy; d) jest dokonywane, m.in., na podstawie art. 77b u.s.p.

26 Test 1.15 11. W razie zawieszenia organów gminy w stanie wyjątkowym przez Prezesa RM na podstawie art. 12 ust. 1 u.st.wyj., wykonywanie zadań i kompetencji zawieszonych organów gminy przejmuje: a) komisarz rządowy powoływany przez wojewodę; b) podmiot kolegialny niebędący organem administracji publicznej; c) pełnomocnik powoływany przez Prezesa RM; d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

27 Test 1.15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "UST test 1.14 oraz test 1.15. Test 1.14 1. Nadzór nad działalnością komunalną: a) jest sprawowany nie tylko przez organy nadzoru nad działalnością komunalną;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google