Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYLLABUS - KARTA OPISU PRZEDMIOTU Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : 2012/2013 przygotować w oparciu o Wzorcowy Opis Efektów Kształcenia dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYLLABUS - KARTA OPISU PRZEDMIOTU Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : 2012/2013 przygotować w oparciu o Wzorcowy Opis Efektów Kształcenia dla."— Zapis prezentacji:

1 SYLLABUS - KARTA OPISU PRZEDMIOTU Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : 2012/2013 przygotować w oparciu o Wzorcowy Opis Efektów Kształcenia dla określonego kierunku

2 Informacje wstępne Sylabus stanowi formę opisu przedmiotu nauczania dla studiów I i II stopnia Tabelaryczna forma opisu przedmiotu jest obowiązująca na całej Uczelni Dopisane czerwoną czcionką słowa mają charakter pomocniczy Pola sylabusu wypełnia autor programu danego przedmiotu Obowiązuje jeden sylabus dla jednego przedmiotu bez względu na liczbę osób realizujących czy na formę studiów

3 WydziałWpisać: Kierunek studiówRodzaj studiówStudia Wpisać np.: W-F, Fizjoterapia Stacjonarne i Niestacjonarne Wpisać: I stopnia lub II stopnia SpecjalnośćWpisać nazwę Nazwa przedmiotuWPISAĆ WIELKIMI LITERAMI Języki w jakich jest (1) i może być realizowany kurs (2) 1. Polski 2. Wpisać Rok studiów wpisać Semestr wpisać Suma godzin na przedmiot wpisać Punkty ECTS wpisać Suma godzin na przedmiot = wykład + ćwiczenia + praca własna Rok studiów, semestr, suma godzin i punkty ECTS muszą być zgodne z danymi podanymi w ramowym planie studiów

4 Status przedmiotuWpisać * : obligatoryjny (podstawowy, kierunkowy, specjalizacyjny) lub do wyboru Wymagania wstępnieWpisać: nazwy przedmiotów lub treści kształcenia wprowadzające do kursu Jednostka prowadzącaWpisać: Instytut/Katedry/Zakładu/Zespół Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu Wpisać: stopień, imię nazwisko, kontakt (telefon, adres email) Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia: Wpisać stopień naukowy, imię i nazwisko wykładowcy(ców)

5 Cel przedmiotu:C1 (Wpisać w punktach) C2 C3 C4 C5

6 Cel kształcenia przedmiotu Cel kształcenia opisuje obszar zmiany w kompetencjach studenta, jaki nastąpić może po zakończeniu danego przedmiotu. Jest to rodzaj informacji o przedmiocie niezależnie od formy jego realizacji lub z uwzględnieniem dla każdej z nich. W zależności od liczby godzin i form zajęć należy sformułować maksymalnie kilka celów. Cele kształcenia informują o kompetencjach studenta jakie uzyska po zakończeniu danego przedmiotu Do celu kształcenia dostosowuje się metody dydaktyczne zajęć, treści, piśmiennictwo. Cele kształcenia wiążą program danego przedmiotu z całym programem studiów (kierunku studiów), czyli pozwalają wskazać miejsce danego przedmiotu w strukturze profilu absolwenta danych studiów.

7 ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU /P/ powinny być wyrażone w formie czasowników akcji właściwych dla obszaru (wiedzy, umiejętności i kompetencji personalno-społecznych), zrozumiałe, realne, mierzalne, istotne dla absolwenta, niezbyt liczne, ale dotyczące spraw ważnych W odniesieniu do: efektów kształcenia Kierunku /K/ Wpisać efektów kształce nia obszaru nauk /M/ wpisać

8 -Ocenę możliwości osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów -Sposób formułowania wyrażeń opisujących efekty kształcenia -Poziom szczegółowości opisu -Podział na kategorie lub brak takiego podziału -Weryfikowalność / mierzalność/ efektów kształcenia Formułując efekty kształcenia dla przedmiotu należy uwzględnić wiele aspektów:

9 Wie dzy Np. P-W1 P-W2 P-W3 P-W4 P-W5 P-W6 Opisując efekty proszę używać określeń wyznaczający poziom oczekiwanej wiedzy studenta np: (zapamiętywanie faktów): definiuje, wymienia, wylicza, rozpoznaje i nazywa, powtarza, odtwarza itp. (zrozumienie wiedzy): wyjaśnia, uzasadnia, porównuje, przekształca, uogólnia, odróżnia, klasyfikuje itp. (zastosowanie wiedzy): demonstruje,ilustruje,oblicza, stosuje, interpretuje, wybiera, modyfikuje, wykrywa, itp., (umiejętności analizy): analizuje, kategoryzuje, porównuje, rozróżnia, przeciwstawia, porządkuje, zarysowuje itp, (umiejętności syntezy):uzasadnia, zestawia, podsumowuje, planuje, wymyśla, tworzy, rozwija itp. (umiejętności oceny): ocenia krytycznie, wybiera, przedstawia wady i zalety, wnioskuje, uzasadnia, decyduje, zaleca, przewiduje skutki itp, Np. K_W02 K_W07 K_W03 Np. M1_W10 M1_W1

10 Umi ejętn ości Np. P-U1 P-U2 Opisując efekty proszę używać określeń opisujący oczekiwane umiejętności studenta po zakończeniu kursu w zakresie umiejętności kognitywnych (komunikowanie się, interpretacja) student potrafi np: zinterpretować, wyciągnąć wnioski, zaplanować, zastosować, napisać, dokumentować itp. technicznych (proceduralnych) student potrafi np: wykonać, podać, usunąć, zamontować, przeprowadzić Np. K_U02 K_U07 Np. M1_U1 0

11 Kompete ncji personal no- społeczn ych Np. P-K1 P-K2 Opisując efekty proszę używać określeń wskazujące na konkretne doświadczenia społeczne z jakimi zetknie się student w czasie realizacji zajęć z podziałem doświadczeń na INDYWIDUALNE np: realizuje zadania; przyjmuje rolę …; pełni funkcję…; odpowiada za realizację zadania(dań); ocenia pracę własną; rozwiązuje problem; kontaktuje się z instytucja, organizacją); określa (ustala) termin; przyjmuje odpowiedzialność za…; omawia, przedstawia projekt; broni przyjęte rozwiązanie; ZESPOŁOWE np: współpracuje z partnerem(rką); wymienia opinie (poglądy) w grupie; pracuje w zespole; zarządza pracą zespołu; organizuje pracę zespołu; koordynuje pracę grupy; ustala zadania i cele dla grupy; ocenia pracę innych; rozwiązuje problemy zespołowo; zarządza projektem, Np. K_K02 K_K05 Np. M1_K03

12 Treści kształceni a Treści kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia przedmiotu TK_1P-W1, P_U2, P_K1 TK_2P_W3, P_W4 P_W6, P_U1, P_K1 TK_3P_W5, P_U1, P_U2, P_K1, P_K2 ……….

13 Treści kształcenia Forma prowadzeni a zajęć Metody prowadzenia zajęćLiczba godz. Efekty Kształcenia przedmiotu TK_1wykładP-W1, ćwiczeniaP_U2, P_K1 inneP-W1 TK_2wykładP_W3, P_W4, P_W6, ćwiczeniaP_W3, P_U1, P_K1 inneP_U1, TK_3wykładP_W5, ćwiczeniaP_W5, P_U1, P_U2, P_K1, P_K2 inne ……..wykład ćwiczenia inne

14 Dobór form dydaktycznych do planowanych efektów  Rozumienie (wyjaśnienie) Krótkie przypadki Referat Praca zbiorowa Odgrywanie ról Debata Uczenie innych

15 Dobór form dydaktycznych do planowanych efektów  Zastosowanie wiedzy –Dyskusja, burza mózgów –Studium przypadku –Pacjent symulowany –Symulacja laboratoryjna –Pacjent wirtualny

16 Dobór form dydaktycznych do planowanych efektów  Umiejętność analizy –Praca nad projektem –Pisanie Wikipedii –Sesja rozwiązywania problemu –Studium złożonych przypadków

17 Dobór form dydaktycznych do planowanych efektów  Umiejętność oceniania –Praca nad projektem –Dyskusja –Krytyczna analiza –Identyfikacja błędów

18 Dobór form dydaktycznych do planowanych efektów  Kreatywność –Przygotowanie filmu, video –Odgrywanie ról –Tworzenie modelu –Stworzenie blogu –Napisanie artykułu –Sesja posterowa

19 Typy/metody oceniania Trzeba odnieść do efektów i treści kształcenia Efekty kształcenia dla przedmiotu Treści kształcenia Przedmiotu Typy / metody oceniania oraz kryteria oceny P_W1 P_W2 P_W3 P_W4 P_W5 TK_1, TK_2, TK_3Np. Egzamin pisemny Kryterium oceny efektów Należy określić jakie efekty uzyskał student uzyskując 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.0 Należy określić normę zaliczenia/ egzaminu, która może być prostym wskaźnikiem procentowym lub może łączyć się z uwzględnieniem dodatkowej wagi, jaką jest stopień trudności/skomplikowania poszczególnych pytań/zadań egzaminacyjnych. W przypadku przedmiotów, w których ważna jest także poprawność językowa/ stylistyczna/ metodologiczna, aspekty te wchodzą w zakres kryteriów oceny.

20 Ocena osiągnięcia założonych efektów:  W zakresie wiedzy: Egzaminy ustne - standaryzowane - na bazie problemu - przy pacjencie Egzaminy pisemne - Eseje, raporty, egzaminy z „otwartą książką” - Krótkie ustrukturyzowane pytania -Pytania testowe typu Tak/Nie, test do uzupełniania

21 P_U1 P_U2 TK_1, TK_2, TK_3Np. Sprawdzian umiejętności Kryterium oceny efektów Należy określić jakie efekty uzyskał student uzyskując 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.0 Jeśli zaliczenie przedmiotu przyjmuje formę projektu (badania) konieczne jest określenie jego problematyki, formy i sposobu prezentacji wyników oraz kryteriów, wg których oceniana będzie praca studenta, np. zakres wyczerpania tematu, poprawność merytoryczna, oryginalność zaproponowanych rozwiązań, atrakcyjność prezentacji. W przypadku zadań praktycznych (symulowanych lub laboratoryjnych) można wśród kryteriów uwzględniać zarówno proces ich wykonywania, jak i wytwór końcowy. Do każdego z tych aspektów można wskazać kryteria, takie jak na przykład: skuteczność zastosowanej procedury, jej zgodność z obowiązującymi normami, czas wykonania, samodzielność studenta, jakość wytworu (techniczna, estetyczna), przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

22 Ocena osiągnięcia założonych efektów:  W zakresie umiejętności Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa) Egzamin w postaci stacji z zadaniami do wykonania) Realizacja zleconego zadania Projekt

23 P_K1 P_K2 TK_1, TK_2, TK_3 Np. Ocena prowadzącego Ocena kolegów Ocena pacjentów Kryterium oceny efektów Należy określić jakie efekty uzyskał student uzyskując 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.0

24 Ocena osiągnięcia założonych efektów:  W zakresie postaw i zachowań Esej refleksyjny Przedłużona obserwacja przez opiekuna (nauczyciela prowadzącego) Ocena 360° ( opinie nauczycieli, pacjentów, innych współpracowników) Ocena przez kolegów Samoocena

25 Kryterium końcowej oceny efektów kształcenia przedmiotu Należy określić jakie efekty uzyskał student uzyskując 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.0 Ustalanie oceny końcowej może być na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych przez studenta w czasie trwania zajęć. Wymagane jest określenie konkretnych działań studenta czy wytworów jego pracy, które będą oceniane, a także wskazania zasad scalania ocen cząstkowych w ocenę końcową.

26 Warunki zaliczenia przedmiotu muszą być zgodne z zatwierdzonym ramowym planem studiów Formę zaliczenia wybiera osoba odpowiedzialna za program przedmiotu - egzamin ustny, zaliczenie ustne / kolokwium, wykonanie pracy zaliczeniowej, przygotowanie prezentacji, przeprowadzenie badań i prezentacja ich wyników (pisemna / ustna / przedstawiana podczas zajęć) / wykonanie (określonej) pracy praktycznej.

27 Wykaz zalecanego piśmiennictwa: piśmiennictwo podstawowe Wpisać (do 10 pozycji) piśmiennictwo uzupełniające Wpisać(do 6 pozycji)

28 …………………………………………………. Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu podpis ……………………………………..…………………………………………………. Kierownik Jednostki OrganizacyjnejDziekan Wydziałupieczęć/podpis


Pobierz ppt "SYLLABUS - KARTA OPISU PRZEDMIOTU Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : 2012/2013 przygotować w oparciu o Wzorcowy Opis Efektów Kształcenia dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google