Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- TO NIE TYLKO PROBLEM DOROS Ł YCH….  Oty ł o ść i nadwaga w znacznym stopniu podwy ż szaj ą ryzyko zapadni ę cia na wiele powa ż nych chorób, takich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- TO NIE TYLKO PROBLEM DOROS Ł YCH….  Oty ł o ść i nadwaga w znacznym stopniu podwy ż szaj ą ryzyko zapadni ę cia na wiele powa ż nych chorób, takich."— Zapis prezentacji:

1 - TO NIE TYLKO PROBLEM DOROS Ł YCH…

2  Oty ł o ść i nadwaga w znacznym stopniu podwy ż szaj ą ryzyko zapadni ę cia na wiele powa ż nych chorób, takich jak na przyk ł ad cukrzyca, choroby uk ł adu kr ąż enia czy rak.  Z powodu oty ł o ś ci ka ż dego roku umiera oko ł o 2.8 miliona ludzi na ca ł ym ś wiecie.  Szczególnie zatrwa ż aj ą cy jest problem nadwagi w ś ród dzieci. Szacuje si ę, ż e cierpi na ni ą oko ł o 30% dzieci w wieku 2 - 15 lat. Zdaniem niektórych specjalistów To my, doro ś li, robimy z nich grubasy.

3 Oty ł o ść jest cz ę sto definiowana jako stan anormalnej lub nadmiernej akumulacji t ł uszczu w tkance t ł uszczowej, prowadz ą cy do zaburze ń stanu zdrowia.

4

5

6  Poprzez wczesn ą edukacj ę dzieci, mo ż na wiele zdzia ł a ć, ż eby zahamowa ć epidemi ę oty ł o ś ci.  Pomimo rosn ą cego problemu nadwagi i oty ł o ś ci u dzieci rodzice niestety cz ę sto bagatelizuj ą problem twierdz ą c, ż e „dziecko z tego wyro ś nie”. Prawda jest jednak inna. Przewa ż nie z oty ł ych dzieci wyrastaj ą otyli doro ś li, którzy zdecydowanie cz ęś ciej ni ż osoby szczup ł e zapadaj ą na choroby cywilizacyjne.

7

8 Manuel Uribe z zawodu by ł mechanikiem, mieszka ł w Monterrey w Meksyku. Z powodu monstrualnej tuszy cieszy ł si ę zainteresowaniem mediów. Z oty ł o ś ci ą zmaga ł si ę od m ł odo ś ci. Kiedy mia ł 19 lat wa ż y ł 120 kilogramów. Ale wtedy po prostu by ł gruby. Jednak ty ł dalej. W styczniu 2006, wa ż y ł ponad 560 kg,. Wa żą c tak du ż o, nie opuszcza ł wówczas swojego domu, a w ł a ś ciwie ł ó ż ka, do którego by ł przykuty. Dietetycy pomogli mu. W ci ą gu dwóch lat uda ł o mu si ę zrzuci ł wag ę do 360 kg. Wtedy Manuel Uribe od ż y ł. W pa ź dzierniku 2008 roku o ż eni ł si ę ze swoj ą przyjació ł k ą z lat m ł odo ś ci – fryzjerk ą Claudi ą. Niestety, potem by ł o ju ż tylko gorzej. Jego waga znów zacz ęł a wzrasta ć.

9

10 - wtórn ą, b ę d ą c ą rezultatem zaburze ń o pod ł o ż u genetycznym lub endokrynologicznym, - pierwotn ą (prost ą ), o której decyduj ą determinanty prenatalne lub dzia ł aj ą ce ju ż po urodzeniu.

11 - Do oty ł o ś ci mog ą prowadzi ć : nadczynno ść kory nadnerczy, niedobór hormonu wzrostu i niedoczynno ść tarczycy. - Oty ł o ść mo ż e by ć zwi ą zana z innymi zaburzeniami i wchodzi ć w sk ł ad ró ż nych zespo ł ów np. zespo ł u Downa. Nale ż y mie ć na uwadze, ż e zespo ł y wad genetycznych pomimo liczno ś ci i zró ż nicowania wyst ę puj ą stosunkowo rzadko. Niektóre z genów tych zespo ł ów zosta ł y zlokalizowane, co pozwala na ich diagnostyk ę molekularn ą

12 - Oty ł o ść tego typu jest cz ę stsza ni ż oty ł o ść wtórna i wi ąż e si ę z ró ż nymi czynnikami zewn ę trznymi dzia ł aj ą cymi na p ł ód i noworodka, które usposabiaj ą go do oty ł o ś ci w wieku pó ź niejszym. W ś ród nich mo ż na wyró ż ni ć czynniki prenatalne dzia ł aj ą ce na p ł ód i czynniki dzia ł aj ą ce na dziecko ju ż po urodzeniu.

13 - Nieprawid ł owe nawyki ż ywieniowe w pierwszym okresie ż ycia mog ą prowadzi ć do rozchwiania równowagi energetycznej i co za tym idzie sk ł onno ś ci do tycia. Do czynników ryzyka nadwagi zalicza si ę : niewprowadzenie w odpowiednim wieku pokarmów o silnym smaku, zmuszanie dziecka do jedzenia, z ł a kolejno ść wprowadzania nowych potraw, rezygnacja z podawania potraw, które s ą przez dziecko odrzucane. Ciekawostk ą mo ż e by ć fakt, ż e nie udowodniono bezpo ś redniego wp ł ywu nadmiernego spo ż ycia s ł odkich potraw w pierwszych latach ż ycia ze sk ł onno ś ci ą do oty ł o ś ci. Liczne badania wskazuj ą, ż e s ł abo ść do s ł odyczy u dziecka nie powoduje ani nadmiaru spo ż ycia energii, ani nie prowadzi do podjadania, ani nie ma zwi ą zku z ryzykiem oty ł o ś ci.

14 - Nadmiar masy cia ł a mo ż e równie ż wynika ć z nadmiernego apetytu spowodowanego ró ż nego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi np. nerwic ą, depresj ą, brakiem samoakceptacji. Tego typu oty ł o ść mo ż na skutecznie wyeliminowa ć jedynie poprzez zdiagnozowanie ź ród ł a problemu i jego wyleczenie w czasie psychoterapii.

15 Czy otyłość to zagrożenie dla życia?

16

17 Oty ł o ść jest niebezpieczna, bo jest wi ę ksze prawdopodobie ń stwo na zachorowanie na bardzo du ż o nieuleczalnych chorób. Przyk ł ady chorób: Cukrzyca Nowotwór jelita grubego Mia ż d ż yca

18

19

20

21 Podstawowy powód to dodatni bilans energetyczny prowadz ą cy do wzrostu wagi, co oznacza, ż e kalorie konsumowane przewy ż szaj ą kalorie wydawane. Chodzi tu o odwiedzanie takich miejsc jak fast foody, pizzerie itp. (Polacy niestety prowadz ą w takich zachowaniach)

22 Mi ę dzynarodowe badania nad ekonomicznymi kosztami oty ł o ś ci wykaza ł y, ż e stanowi ą one od 2% do 7% ca ł kowitych kosztów opieki zdrowotnej, przy czym poziom zale ż y od sposobu leczenia. Tylko na leczenie cukrzycy wydaje si ę rocznie z bud ż etu pa ń stwa ok. 2,5 mld z ł.

23 Przede wszystkim nale ż y przestrzega ć zasad zdrowego od ż ywiania. (patrz nast ę pny slajd) Trzeba równie ż pami ę ta ć o odpowiedniej motywacji.

24

25 Autorzy prezentacji:  Celina Janiszewska i Julia Pionke  Bogdan Bieszk i Przemek Wentk  Julia Dunst  Klasa Vc


Pobierz ppt "- TO NIE TYLKO PROBLEM DOROS Ł YCH….  Oty ł o ść i nadwaga w znacznym stopniu podwy ż szaj ą ryzyko zapadni ę cia na wiele powa ż nych chorób, takich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google