Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TELEINFORMATYCZNE CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TELEINFORMATYCZNE CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM."— Zapis prezentacji:

1 TELEINFORMATYCZNE CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM

2 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM Wstęp: Doświadczenia ostatnich lat wykazują olbrzymią agresje uczestników i widowni na imprezach sportowych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że z roku na rok notuje się w naszym społeczeństwie coraz więcej zjawisk patologicznych. Problemy z „pseudo kibicami” należą do zjawisk towarzyszących wszystkim imprezom sportowym. Dlatego na całym świecie poszukuje się nowoczesnych rozwiązań umożliwiających przeciwdziałanie i zapobieganie aktom przemocy i wandalizmu ze strony pseudo kibiców sportowych. Niestety większość firm proponuje rozwiązania doraźne w postaci zabezpieczeń, oraz kontroli wejść i wyjść, monitoring obiektów, czy identyfikowanie biletów wstępu. Jednak TNS (Telecommunications Networks and Systems) proponuje rozwiązanie nie doraźne, ale kompleksowe. Powszechna troska o bezpieczeństwo obiektów sportowych wymaga poszukiwania metod, umożliwiających optymalne wykorzystanie zasobów służb porządkowych i ratowniczych. Jednym z głównych narzędzi, służących do tego celu, są zintegrowane teleinformatyczne systemy Centrum Zarządzania Obiektem Sportowym Obejmują one wiele urządzeń do łączności, obserwacji, nadzoru, które są połączone wspólnym oprogramowaniem, ułatwiającym m.in. spójne rejestrowanie i dokumentowanie zdarzeń, reagowanie na nie i odpowiednie dysponowanie posiadanymi środkami. Systemy takie, w różnej skali, mogą być zastosowane na każdym szczeblu dowodzenia, począwszy od małych obiektów sportowych, a kończąc na wielkich stadionach olimpijskich. Zintegrowany teleinformatyczny system Centrum Zarządzania Obiektem Sportowym, który proponujemy, umożliwia m.in. lokalizację służb porządkowych i ratowniczych, obserwację obiektu sportowego przez kamery video zainstalowane w newralgicznych punktach, oraz komputerową analizę zagrożeń i wizualizację przestrzenną. Dlatego ze stanowiska SWD dyspozytor może swobodnie kierować i koordynować akcjami interwencyjnymi, jak i zarządzać całym obiektem sportowym. Centrum Zarządzania Obiektem Sportowym informuje służby porządkowe o rozmieszczeniu sił i środków, przyspiesza dostęp do informacji, poprawia łączność, a także umożliwia obserwację obiektu sportowego. Dyspozytorzy mogą weryfikować listę zgłoszonych zdarzeń i podjętych interwencji on-line na monitorze komputera albo na specjalnym wielkoformatowym ekranie. Dzięki odbiornikom nawigacji satelitarnej GPS można również w każdej chwili określić aktualną pozycję i ilość służb porządkowych zgrupowanych w jednym miejscu.

3 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM Podstawowe koncepcje

4 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM  Zagrożenie – zdarzenie zagrażające życiu ludzi, mieniu lub środowisku mogące wywołać lub prowadzące bezpośrednio do kryzysu  Kryzys – bezpośrednie następstwo zagrożenia prowadzące do naruszenia lub zerwania więzów społecznych przy równoczesnym zakłóceniu funkcjonowania instytucji publicznych  Centrum Zarządzania Obiektem Sportowym – odpowiednio przygotowane pomieszczenie wraz z zapleczem technicznym umożliwiające pracę Zespołowi Reagowania Interwencyjnego i szefów służb porządkowych  Zespół Reagowania - organ doradczo-wykonawczy Szafa Zabezpieczenia i Ochrony działający w sytuacji zagrożenia lub kryzysu, w skład którego wchodzą dowódcy grup porządkowych i służb ratownictwa.

5 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM KONCEPCJA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O ZAGROŻENIU I KRYZYSIE

6 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM Centralne Stanowisko Kierowania Do optymalnego zarządzania posiadanymi siłami porządkowymi niezbędna jest możliwość ich dokładnej lokalizacji. Prezentacja położenia jednostek oraz zgłoszonych zdarzeń a także innych istotnych obiektów (np. bójki kibiców, akty wandalizmu, katastrofy) na ekranie komputera - między innymi dzięki odbiornikom pozycjonowania satelitarnego GPS – ułatwia pracę dyspozytorów. System lokalizacji służb pozwala z jednej strony zapewnić im większe bezpieczeństwo, a z drugiej – sprawować nad nimi lepszą kontrolę, szczególnie w połączeniu z planami cyfrowymi obiektu. Każdy odbiornik GPS zapewnia dokładność pomiaru do ok. 0,5 m bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń korekcyjnych, Dlatego istotną inwestycją jest wyposażenie posiadanych służb porządkowych w układy nawigacji satelitarnej GPS, które automatycznie przekazują informacje o ich położeniu. Do korzystania z pozycjonowania niezbędna jest aktualny plan cyfrowy. Współpraca służb ochroniarskich z innymi służbami pozwoli skoordynować proces opracowywania, aktualizowania i wykorzystywania wszystkich służb porządkowych i ratowniczych.

7 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM Głównym elementem systemu teleinformatycznego Centrum Zarządzania Obiektem Sportowym TETRAPOL jest Centralne Stanowisko Kierowania (CSK) (dowodzenia), gdzie zlokalizowane jest jądro systemu zarządzania bezpieczeństwem: Sala dyżurnego operatora i dyspozytorów, wyposażona w ekran wyświetlający plan obiektu wraz z naniesioną sytuacją operacyjną albo obraz z kamer wideo; Pomieszczenia dla indywidualnego sztabu zarządzania bezpieczeństwem; Sala dyżurnego operatora i dyspozytorów, wyposażona w ekran wyświetlający plan obiektu wraz z naniesioną sytuacją operacyjną albo obraz z kamer wideo; Pomieszczenia dla indywidualnego sztabu zarządzania bezpieczeństwem; Serwery komputerowego systemu dyspozytorskiego; Centrala telefoniczna i radiokomunikacyjna; System do nagrywania rozmów i lokalizacji patroli (GPS) służb porządkowych i ratowniczych. Serwery komputerowego systemu dyspozytorskiego; Centrala telefoniczna i radiokomunikacyjna; System do nagrywania rozmów i lokalizacji patroli (GPS) służb porządkowych i ratowniczych. Informacja powinna zawierać zwięzły opis zaistniałego zdarzenia oraz podjętych działań Informacja powinna zawierać zwięzły opis zaistniałego zdarzenia oraz podjętych działań W oparciu o uzyskaną informację służba dyżurna CZOS przeprowadza wstępną analizę skali zagrożenia i w razie potrzeby uzupełnia dane W oparciu o uzyskaną informację służba dyżurna CZOS przeprowadza wstępną analizę skali zagrożenia i w razie potrzeby uzupełnia dane

8 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM

9 Dyspozytorzy systemu TETRAPOL mogą weryfikować listę zgłoszonych zdarzeń i podjętych interwencji, już on-line na monitorze komputera, albo na ekranie wielkoformatowym. System obejmuje również dowolną liczbę służb porządkowych i pojazdów wyposażonych w cyfrowe radiotelefony, odbiorniki nawigacji satelitarnej GPS, oraz terminale mobilne z dostępem do zewnętrznych baz danych. Dodatkowo część pojazdów jest wyposażona w kamery wideo i magnetowidy. Również dowolną ilość kamer monitoringowych można rozmieścić wewnątrz obiektu i połączyć z centralnym stanowiskiem kierowania traktami światłowodowymi, co pozwala efektywnie i bez przerwy monitorować najważniejsze punkty kompleksu sportowego. Centralne stanowisko kierowania zabezpieczono jest i chronione od osób postronnych i od ingerencji zewnętrznej przez elektroniczny system czujników, oraz system kontroli dostępu. Sercem systemu TETRAPOL jest oprogramowanie spinające poszczególne moduły i wspomagające rejestrowanie oraz przekazywanie zdarzeń i sygnałów terenowych, a także zarządzanie posiadanymi siłami i środkami, jak i wspomaganie sprawozdawczości, dozoru i obiegu informacji we wnętrz systemu.

10 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM Podstawowe założenia: Rozbudowa infrastruktury służby dyżurnej Ochrony Obiektu Sportowego do poziomu umożliwiającego rozwinięcie na jej bazie pełnej struktury Centrum Zarządzania z dodatkowymi stanowiskami zgłoszeniowymi i wydzielonym stanowiskiem operatora sytuacji kryzysowej. Służby dyżurne PSP, Policji i Centrum Powiadamiania Ratunkowego pozostają w dotychczasowych miejscach lokalizacji i są w stałym kontakcie z Centrum Zarządzania Obiektem Sportowym. Procedury wszystkich służb ochrony dotyczące przyjmowania zgłoszeń i postępowania w sytuacjach kryzysowych są ujednolicone i oparte o zintegrowany system teleinformatyczny. Mapa cyfrowa i baza danych zintegrowana z innymi służbami porządkowymi i jednostkami miejskimi. Zintegrowany system łączności radiowej obejmujący wszystkie służby, inspekcje i straże oraz miejskie jednostki organizacyjne.Podstawowe założenia: Rozbudowa infrastruktury służby dyżurnej Ochrony Obiektu Sportowego do poziomu umożliwiającego rozwinięcie na jej bazie pełnej struktury Centrum Zarządzania z dodatkowymi stanowiskami zgłoszeniowymi i wydzielonym stanowiskiem operatora sytuacji kryzysowej. Służby dyżurne PSP, Policji i Centrum Powiadamiania Ratunkowego pozostają w dotychczasowych miejscach lokalizacji i są w stałym kontakcie z Centrum Zarządzania Obiektem Sportowym. Procedury wszystkich służb ochrony dotyczące przyjmowania zgłoszeń i postępowania w sytuacjach kryzysowych są ujednolicone i oparte o zintegrowany system teleinformatyczny. Mapa cyfrowa i baza danych zintegrowana z innymi służbami porządkowymi i jednostkami miejskimi. Zintegrowany system łączności radiowej obejmujący wszystkie służby, inspekcje i straże oraz miejskie jednostki organizacyjne.

11 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM Zakres zadań do realizacji: 1. Zmiana wyposażenia dotychczasowych pomieszczeń Centrum Zarządzania Obiektem Sportowym w budynku stadionu. 2. Zintegrowanie systemu łączności radiowej w standardzie TETRAPOL w sposób umożliwiający wymianę informacji głosowej i cyfrowej między służbami, inspekcjami, strażami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz ratownikami kierowanymi do miejsca zdarzenia. 3. Zestawienie łączy stałych. 4. Zintegrowanie systemu informatycznego i utworzenie wspólnej bazy danych. 5. Opracowanie jednolitych procedur powiadamiania i automatyzacja procesów reakcji służb ratowniczych na zdarzenie. 6. Instalacja w CZOS urządzeń i oprogramowania wspomagającego proces podejmowania decyzji. 7. Instalacja urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania.

12 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAGROŻEŃ

13 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM POŻAR Centrum ZOB otrzymuje informację o pożarze i przystępuje do wstępnego rozpoznania zagrożenia. Czy straż pożarna została już powiadomiona? Lokalizacja pożaru. Czy w pożarze są zagrożeni ludzie? Co się pali (urządzenia, obiekty stadionu, pojazd, niebezpieczne materiały)? Czy istnieje ryzyko eksplozji? Jakie materiały się palą (np. drewno, chemikalia)? Czy istnieje zagrożenie powstania gazów toksycznych? Jak doszło do pożaru (wypadek, zaniedbanie, podpalenie)? W takim przypadku bliska współpraca ze strażą Pożarną i Służbami ratowniczymi jest konieczna. Może zajść konieczność ewakuacji ludności z okolic pożaru. W każdym przypadku miejsce pożary musi zostać zabezpieczone przez ochronę stadionu i policję. Może też zajść potrzeba wezwania większej ilości jednostek policji (w celu zbadania detali pożaru, czy zabezpieczenia dowodów w przypadku podpalenia).

14 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM BIJATYKA PSEUDOKIBICÓW Centrum ZOS otrzymuje informację wizualną o bijatyce i przystępuje do natychmiastowej interwencji służb porządkowych, jak i do wstępnej ewaluacji zdarzeń dla potrzeb policji kryminalnej. Gdzie zdarzyła się bójka? Co i jak się stało? Czy ktoś został ranny? Jeśli tak, jak wiele osób? Kto jest prowodyrem? Etc. Oprócz jednostek policji i służb ochrony, które znajdują się na miejscu i zabezpieczają bezpieczeństwo pozostałych kibiców, konieczne musi być zaalarmowanie w czasie rzeczywistym po przez łączność cyfrową oddziałów szturmowych policji i Straży Pożarnej. W takim wypadku dyspozytor musi wiedzieć jakie jednostki znajdują się w pobliżu bijatyki i jak wielki jest zasięg ekscesów chuligańskich. Dokładną lokalizację określa na monitorze TV przemysłowej i cyfrowym planie obiektu.

15 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM PRZESTĘPSTWO Centrum ZOS otrzymuje informację i przystępuje do wstępnej ewaluacji. Co się wydarzyło? Gdzie? Czy ktoś został ranny? Ile osób jest odpowiedzialnych? Jak wyglądają? Jaki jest numer sektora w którym nastąpiło przestępstwo? Kto powiadomił Centrum? Z jakiego telefonu? Jednocześnie Centra organizuje informacje wizyjne i personalne na temat świadków i zabezpieczenia dowodów. Jeśli jest to konieczne następuje blokada obiektu i poszukiwanie przestępców.

16 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM Inne zagrożenia mogące przerodzić się w sytuację kryzysową Katastrofa budowlana Awaria sieci wodociągowej Awaria trakcji energetycznej prowadząca do wyłączenia prądu na dużym obszarze Katastrofa lotnicza Powódź Awaria sieci gazowniczej Awaria trakcji telekomunikacyjnych

17 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM KORZYŚCI DLA WŁAŚCICIELA OBIEKTU SPORTOWEGO Obiekt posiada własną sieć cyfrowej łączności trankingowej umożliwiającej przesyłanie głosu i danych, czyli kompleksowe rozwiązanie teleinformatyczne Istnieje gotowy zespół reagowania kryzysowego zarządzany przez Centrum ZOS Wszystkie służby ochrony, oraz policja posiadają kontrolę i dostęp do systemu telekomunikacji cyfrowej Obiekt posiada mechanizm sprawnego zarządzania i ochrony imprez sportowych zgodny ze standardami Unii Europejskiej Sieć teleinformatyczna i wizyjna jest wykorzystywana przez wszystkie służby ochrony i prewencji, kompleksowe rozwiązanie nie umożliwia jedynie kontroli wejść / wyjść, tylko całkowicie monitoruje i zabezpiecza obiekt sportowy

18 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM

19 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Firmy: ARS KOMFORT i TNS (Telecommunications Networks and Systems) proponują każdą dogodną dla klienta formę sfinansowania inwestycji: 1. Finansowanie bezpośrednie – zakup systemu przez klienta, 2. Inwestor mieszany - stworzenie spółki prawa handlowego: właściciel obiektu i inwestor - TNS 3. Operator prywatny – TNS utrzymujący się z opłat abonamentowych za użytkowanie systemu

20 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM Do kompleksowego rozwiązania bezpieczeństwa obiektów sportowych włączamy również: Komputerowy system rezerwacji i sprzedaży biletów, System kontroli dostępu w oparciu o imienne elektroniczne karty bezstykowe (abonamentowe) i tradycyjne bilety papierowe z kodem kreskowym (bilety jednorazowe), System monitoringu napełnienia stadionu, hali sportowej. Schemat kontroli systemu wejść / wyjść:

21 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM Źródła finansowania, jako podsumowanie prezentacji: Jako przykłady podajemy możliwe źródła finansowe, które TNS (Telecommunications Networks and Systems) jest w stanie zaoferować: Finansowanie całości lub części projektów z funduszy pomocowych EU (PHARE lub ISPA, dla których minimalny wkład własny klienta na środki finansowe lub aport rzeczowy wynosi 25 %); Niskooprocentowany kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Modele finansowania projektu (outsourcing – podmiot gospodarczy – operator i administrator systemu prowadzi działalność na czas spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych); Kredyty lub leasing dostawcy i producenta sprzętu. Naszym głównym zdaniem jest dostarczenie naszym klientom usług na najwyższym poziomie. Przeprowadzamy projekty, które charakteryzują się najwyższym poziomem technicznym i jakością. Naszym celem jest osiągnięcie marki „najlepszego w swojej klasie”, dlatego w naszej pracy nie ograniczamy się jedynie do roli dostawcy rozwiązań technologicznych i sprzętu, ale proponujemy sprawdzone, kompleksowe rozwiązania. Dlatego jako dostawcę rozwiązań hardware i software, oraz standardu TETRAPOL, proponujmy renomowanego producenta zaawansowanych technologii teleinformatycznych europejski koncern EADS Telecom (European Aeronautic Defence and Space Company).

22 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM Partnerzy ARS KOMFORT i TNS (Telecommunications Networks and Systems) w realizacji projektu: – EADS Telecom (European Aeronautic Defence and Space Company) – EDS (Electronic Data System) Israel – EDS Poland – SAS Institute Polska – DIEBOLD Poland

23 CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM


Pobierz ppt "TELEINFORMATYCZNE CENTRUM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM SPORTOWYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google