Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU i NIERUCHOMOŚCI Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 595.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU i NIERUCHOMOŚCI Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 595."— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU i NIERUCHOMOŚCI Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XL/358/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz. 2723), w załączniku do uchwały „Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku” w § 3 wprowadza się następujące zmiany: 1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Podstawową działalnością Centrum jest realizacja zadań powiatu określonych w szczególności w: 1)ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), 2)ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), 3)ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.), 4)ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) oraz innych ustawach i aktach wykonawczych przewidzianych do realizacji Centrum.” 1)po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Centrum jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.). ” § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2 Siedzibą Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości jest budynek przy ul. J. K. Branickiego 13, stanowiący własność Skarbu Państwa będący w trwałym zarządzie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

3 W wydziale zatrudnione są 23 osoby na pełnym etacie i 7 osób na części etatu. Ponadto w ramach stażu zatrudnione są 3 osoby. Zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Białymstoku strukturę Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tworzą trzy referaty: - Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków - Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi - Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi.

4 Decyzje wydane w zakresie spraw dotyczących geodezji i gospodarki ziemią

5 Postanowienia, wypowiedzenia opłat – sprawy dotyczące geodezji i gospodarki gruntami

6

7 - prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz wydawanie decyzji i zaświadczeń w tym zakresie, - udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu ewidencji gruntów i budynków sądom, urzędom, notariuszom, organom ubezpieczeń społecznych i innym uprawnionym osobom prawnym i fizycznym. - nadawanie cech dokumentu wypisom i wyrysom sporządzonym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz poświadczanie odpisów dokumentów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych, Sprawy załatwiane w Referacie Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków

8 - ochrona znaków geodezyjnych, - modernizacja ewidencji gruntów i budynków – docelowo przekształcenie jej w kataster, - koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, - kontrolowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, - zakładanie i aktualizacja baz danych obiektów topograficznych umożliwiających tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

9 Ilość decyzji wydanych w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków

10 Ilość zaświadczeń wydanych w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków

11 Ilość robót geodezyjnych skontrolowanych przez inspektorów

12 Nadawanie cech dokumentów wypisom i wyrysom wydawanym przez PODGiK

13 Z dotacji przeznaczonych w budżecie na prace geodezyjne i środków powiatu realizowane są prace geodezyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków z opracowaniem baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000. W okresie III kwartału tego roku prace takie zakończone zostały na obrębach: Turośń Kościelna, Markowszczyzna z gm. Turośń Kościelna, Barszczewo, Oliszki z gm. Choroszcz, Dąbrówki z gm. Wasilków, Gąsówka Stara z gm. Łapy. Łączna powierzchnia opracowania 3780 ha.

14 Prace z zakresu modernizacji kontynuowane są na obrębach: Osowicze, Sielachowskie gm. Wasilków, Fasty, Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże, Kudrycze, Łubniki, Protasy, gm. Zabłudów, Zalesiany, gm. Turośń Kościelna, Łączna powierzchnia opracowania 3880 ha. Powyższe prace finansowane są ze środków powiatu 380 tys. zł. środków dotacji budżetowej – 95 tyś zł. oraz przy współfinansowaniu gmin. Dofinansowanie gmin w roku 2014 wyniosło 71,5 tys. zł

15

16 Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi

17 Referat załatwia sprawy z zakresu: - wywłaszczeń nieruchomości, - zwrotów nieruchomości wywłaszczonych, w tym związanych ze zmianą – ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wojewoda Podlaski wyznacza Starostę Białostockiego do rozpatrzenia spraw zwrotów nieruchomości na terenie m. Białystok, - odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na mocy decyzji lokalizacyjnej, - odszkodowań za drogi powstałe w wyniku podziału, sprzedaży lokali mieszkalnych, - czasowego zajęcia nieruchomości, w przypadku, gdy inwestor na skutek braku zgody właściciela, nie może zrealizować inwestycji, - gospodarowania gruntami Skarbu Państwa oraz Powiatu Białostockiego (oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie, darowizny, sprzedaż),

18 - przekazywania gruntów w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, - oddawania nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste, - ustalania odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości, zajętych pod drogi publiczne, - przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - ustalania odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości z tytułu stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowych w części dotyczącej odszkodowania, - opracowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym oraz przygotowywanie wniosków wieczystoksięgowych w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.

19 Ilość wniosków o potwierdzenie prawa własności dróg powiatowych

20 Ilość wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych

21 Wnioski o zwrot i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

22 Wnioski o ustalenie odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi

23

24 W referacie tym załatwiane są sprawy z zakresu: - gleboznawczej klasyfikacji gruntów, - scaleń i wymiany gruntów, - rekultywacji gruntów - regulacji stanu prawnego nieruchomości rolnych, - wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, - wydawania opinii na wniosek Wójtów (Burmistrzów) o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych, - wydawania zaświadczeń o spłacie należności i wyrażeniu zgody na wykreślenie z ksiąg wieczystych wykazanych zadłużeń z tytułu nabycia nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

25 Ilość decyzji wydanych w sprawie zatwierdzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

26 Ilość decyzji wydanych w sprawie nadawania na własność działek, w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

27 Ilość wniosków w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

28 Ilość postanowień w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy wydawanych na wniosek Wójtów (Burmistrzów)

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU i NIERUCHOMOŚCI Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 595."

Podobne prezentacje


Reklamy Google