Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Docelowy poziom płynności i wartość przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Docelowy poziom płynności i wartość przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Docelowy poziom płynności i wartość przedsiębiorstwa

2 E fektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management WPŁYW INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO NA KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

3 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management 3 Uzasadnienie podjęcia tematu Finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem jest maksymalizacja jego wartości Decyzje dotyczące inwestycji operacyjnych długoterminowych w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw są podporządkowane temu celowi Zalecenia prezentowane w literaturze z zakresu finansów firm nie są równie konsekwentne w zakresie decyzji dotyczących inwestycji operacyjnych krótkoterminowych (inwestycji w kapitał pracujący netto ) ‏

4 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management 4 Uzasadnienie podjęcia tematu c.d. Podjęcie tematu jest spowodowane chęcią: —znalezienia odpowiedzi na pytanie o taki stan rzeczy i —zaproponowania rozwiązań w zakresie zarządzania aktywami bieżącymi uwzględniających maksymalizację wartości przedsiębiorstwa jako podstawowy cel —sprawdzenia, czy efekty ewentualnych zmian w sposobie zarządzania aktywami bieżącymi uzasadniają postulowanie takich zmian —zidentyfikowania czynników które najmocniej wpływają na ewentualną konieczność zmiany w zarządzaniu aktywami bieżącymi

5 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management 5 Założenia I. podstawowym finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa wyrażonej wzorem: II. obowiązuje zasada rozdzielności decyzji finansowych od operacyjnych mówiąca, że należy odseparować konsekwencje decyzji operacyjnych od tych, które wiążą się z finansowaniem inwestycji - w tym inwestycji w aktywa bieżące. Konsekwencje decyzji związanych z finansowaniem projektu uwzględnia się w stopie dyskonta odzwierciedlającej koszt pozyskania kapitału, który dla oceny efektywności inwestycji w aktywa bieżące, będzie równy WACC

6 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management 6 Założenia c.d. III. nieskończony horyzont czasowy oddziaływania zmian w decyzjach dotyczących zarządzania inwestycjami w aktywa bieżące netto IV. przy analizowaniu postulowanych zmian w zarządzaniu inwestycjami w aktywa bieżące znaczenie mają koszty i korzyści alternatywne, efekty zewnętrzne itp. elementy tworzące całokształt efektywności zarządzania kapitałem pracującym

7 7 Teza Strategie i nwest owania w kapitał pracujący netto mają na tyle istotny wpływ na wartość przedsiębiorstwa, że warto dokonać modyfikacji narzędzi zarządzania kapitałem pracującym netto pod kątem celu jakim jest maksymalizacja wartości. Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management

8 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management 8 Cel Modyfikacja wybranych finansowych narzędzi zarządzania inwestycjami w kapitał pracujący netto ukierunkowanych na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa ( funkcjonujących w literaturze oraz wybór najlepszych względnie zaproponowanie własnych ). — Identyfikacja czynników związanych z decyzjami w zakresie zarządzania kapitałem pracującym netto wpływających na wartość przedsiębiorstwa

9 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management 9 Wkład własny Własne propozycje w zakresie modyfikacji modeli zarządzania zapasami: VBEOQ (2.2) ‏ VBPOQ (2.4) ‏ Propozycja doboru dostawców (propozycja wykorzystania elementów teorii portfela, tzw. zarządzanie „portfelem dostawców”) (2.3) ‏ Identyfikacja czynników uzasadniająca potrzebę modyfikowania narzędzi zarządzania zapasami (2.2; 2.3; 2.4) ‏

10 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management 10 Wkład własny c.d. Własne propozycje w zakresie metody wyboru docelowej (niestety semioptymalnej) polityki udzielania kredytu kupieckiego (3.2) ‏ kontrahentów którym udzielany będzie kredyt kupiecki (propozycja wykorzystania elementów teorii portfela, tzw. zarządzanie „portfelem odbiorców”) (3.3) ‏ Ocena wpływu postulowanych modyfikacji na poziom ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie i konsekwencji tego faktu (3.1) ‏

11 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management 11 Wkład własny c.d. Dyskusja na temat i propozycja aplikacji w warunkach polskich modeli zarządzania poziomem gotówki transakcyjnej w firmie (modele Beranka, BAT, Millera- Orra, Stone’a, Beehler’a i innych) (4.2) ‏ Własne propozycje w zakresie: wyznaczania docelowego poziomu ostrożnościowych zasobów gotówki – tzw. ‘bufor’ bezpieczeństwa, optymalny z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa (koncepcja zapasu bezpieczeństwa zapożyczona z modeli zarządzania zapasami) (4.3) ‏ określenia przesłanek uzasadniających utrzymywanie spekulacyjnych zasobów gotówki (adaptacja ‘Opcyjnej wartości gotówki’ S.Beck) (4.4) ‏ Propozycja całościowego / zintegrowanego podejścia do oceny efektywności inwestycji w kapitał pracujący netto (Podsumowanie / ‘5 r’)

12 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management 12 Wkład własny c.d. Krytyczna analiza literatury na temat inwestycji w aktywa bieżące (1.1; 1.3; 1.4; 2.1; 3.1; 4.1), Próba uporządkowania terminologii (1.1; 1.2; 1.3; 1.4) ‏ Własne propozycje w zakresie metody wyboru najefektywniejszego inwestowania w aktywa bieżące, doboru strategii finansowania aktywów bieżących (1.2), Diagnoza stanu zarządzania kapitałem pracującym netto i jego składnikami w przedsiębiorstwach działających w warunkach polskich (1.1; 2.1; 3.1; 4.1) ‏ Projekcja wpływu zmian w podejściu do zarządzania kapitałem pracującym netto na przyszłe stany kapitału pracującego w przedsiębiorstwach działających w warunkach polskich (1.1; 2.1; 3.1; 4.1) ‏

13 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management Plan 1) Inwestycje w kapitał pracujący netto jako czynnik kształtujący wartość przedsiębiorstwa 2) Rola zarządzania zapasami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa 3) Tworzące wartość przedsiębiorstwa decyzje w zakresie zarządzania należnościami 4) Wpływ poziomu gotówki operacyjnej na wartość przedsiębiorstwa

14 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management 14 Plan pracy  Wstęp / Wprowadzenie Rozdział 1 Inwestycje w kapitał pracujący netto jako czynnik kształtujący wartość przedsiębiorstwa 1.1. Definicja inwestycji w kapitał pracujący netto (NWC) i ich odmienność od inwestycji w aktywa trwałe 1.2. Zapotrzebowanie oraz strategie w zakresie zarządzania i finansowania NWC 1.3. Konsekwencje długości cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa dla wartości przedsiębiorstwa 1.4. Relacja płynności aktywów do rentowności i tempa tworzenia wartości przedsiębiorstw a

15 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management 15 Plan pracy c.d. Rozdział 2 Rola zarządzania zapasami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa 2.1. Zapotrzebowanie na zapasy w przedsiębiorstwie 2.2. Zarządzanie zapasami materiałów i surowców do produkcji (EOQ, VBEOQ itp.) ‏ 2.3. Dobór dostawców materiałów i surowców oraz ich wpływ na przyrost wartości przedsiębiorstwa (koncepcja ‘portfela dostawców’) 2.4. Zarządzanie zapasami produkcji gotowej (POQ, VBPOQ itp.) ‏

16 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management 16 Plan pracy c.d. Rozdział 3 Tworzące wartość przedsiębiorstwa decyzje w zakresie zarządzania należnościami 3.1. Wpływ polityki w zakresie kredytu kupieckiego na wartość przedsiębiorstwa 3.2. Dobór polityki zarządzania należnościami (analiza przyrostowa i zmodyfikowana analiza przyrostowa itp.) ‏ 3.3. Ocena i dobór klientów objętych sprzedażą na zasadzie kredytu kupieckiego (koncepcja ‘portfela nabywców’) ‏

17 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management 17 Plan pracy c.d. Rozdział 4 Wpływ poziomu gotówki operacyjnej na wartość przedsiębiorstwa 4.1. Tworzący wartość popyt na gotówkę w przedsiębiorstwie 4.2. Modele zarządzania gotówką transakcyjną i ocena możliwości ich aplikacji w warunkach polskich 4.3. Zasoby gotówki ostrożnościowej (bufor bezpieczeństwa) i ich wpływ na przyrost wartości przedsiębiorstwa 4.4. Uzasadnione możliwością kreowania wartości przedsiębiorstwa powody utrzymywania zasobów spekulacyjnych  Podsumowanie

18 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management WPŁYW INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO NA KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

19 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management Wpływ inwestycji w kapitał pracujący netto na wartość przedsiębiorstwa c.d. MODEL WYCENY ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO gdzie: ΔNWC0 – przyrost kapitału pracującego netto w okresie początkowym wynikający ze zmian w zarządzaniu jednym (lub kilkoma) ze składników kapitału pracującego netto (np. zmiana w cyklu operacyjnym wpływająca na poziom zapasów), ΔCRn – przyrost gotówkowych przychodów ze sprzedaży wynikający ze zmian w kapitale pracującym netto, ΔCEn – przyrost kosztów wydatkowych wynikający ze zmiany, ΔNCEn – przyrost kosztów bezwydatkowych wynikający ze zmian w kapitale pracującym netto (np. zmiana w zapasach może skutkować zmianą powierzchni i urządzeń magazynowych a w następstwie zmian w odpisach amortyzacyjnych), ΔNWCn – zmiany w kapitale pracującym netto będące skutkiem zmiany opisanej przez ΔNWC0; ΔCapexn – zmiany w wydatkach kapitałowych wynikających ze zmian w kapitale pracującym netto (np. zmiana w zapasach może skutkować zmianą powierzchni i urządzeń magazynowych a w następstwie zmian w inwestycjach kapitałowych), k – stopa kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo.

20 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management Wpływ inwestycji w kapitał pracujący netto na wartość przedsiębiorstwa c.d. Model wyceny oddziaływania inwestycji w kapitał pracujący netto (najczęstsza postać).

21 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management VBEOQ Kz = koszty zamawiania, # = pomniejszające podstawę opodatkowania, * = nie pomniejszające podstawy opodatkowania (np. alternatywne), C = koszty utrzymywania (bez kosztu kapitału)

22 Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Value-based current assets investment management TCI K z = koszty zamawiania, # = pomniejszające podstawę opodatkowania, * = nie pomniejszające podstawy opodatkowania (np. alternatywne), C = koszty utrzymywania (bez kosztu kapitału)


Pobierz ppt "Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto Docelowy poziom płynności i wartość przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google