Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 27.09.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 27.09.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 27.09.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) 200820092010201120122013Razem Przedsiębiorczość49216126581 435 943 638,04 Turystyka3432-113318 021 195,16 Infrastruktura społeczna32----5216 766 019,73 Rewitalizacja-2541-12326 356 360,38 Transport4 41133-251 127 807 138,88 Środowisko przyrodnicze42646931535 827 647,14 Informatyzacja-5752221462 734 089,97 Suma18285324 181654 423 456 089,30

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej (wartość dofinansowania w PLN) 6 300 817 824,91 PLN

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Przedsiębiorczość 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 517 537 990,1312 989 498,90 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości 624 759 159,7313 858 740,15 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami 1229 200 295,2016 937 373,88 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 56 309 558,923 869 055,66 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 4056 511 986,8317 781 580,24 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw29178 478 163,7360 453 163,40 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 116234 249 452,2478 920 173,05 1.1.8 Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych1059 103 460,4120 306 116,74 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa608915 401 517,19272 799 687,98 1.1.10 Przygotowywanie stref przedsiębiorczości1797 568 272,3466 990 095,41 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji112 111 658,189 638 953,45 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu67 996 536,356 262 410,26 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe4127 396 500,00 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym29 722 585,938 188 947,60 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych3029 885 123,7318 316 696,79 Razem:8911 806 232 260,91734 708 993,51

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Turystyka 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna 35429 663 563,77111 515 792,22 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa 4 47 256 404,9039 465 251,80 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna 16 415 590 923,50171 063 280,36 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna 36119 956 409,0674 227 226,69 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe1358 908 918,4636 829 919,99 2.1.6 Infrastruktura kultury12137 935 799,3080 637 440,06 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej22 31 837 699,86 25 259 566,10 Razem: 1381 241 149 718,85538 998 477,22

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną67 125 150619,2890 920 641,71 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia25 219 789 981,39149 175 218,78 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna420 514 965,2316 843 277,58 Razem: 96 365 455 565,90256 939 138,07

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Rewitalizacja 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty 77198 384 394,6391 714 759,89 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych64 171 546,253 061 488,64 4.2 Rewitalizacja miast90360 199 904,17203 976 888,64 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych 875 386 496,5044 969 628,53 Razem:181638 142 341,55343 722 765,70

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1.1 Infrastruktura kolejowa1118 241 222,0070 173 821,68 5.1.2 Tabor kolejowy128 261 811,5318 217 563,72 5.1.4 Infrastruktura portowa 332 220 203,0116 838 717,97 5.1.5 Śródlądowe drogi wodne210 279 635,847 070 351,20 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny 741 238 822 342,13926 289 061,86 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny 46163 083 705,89101 286 203,39 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej436 978 193,8511 951 404,98 Razem:131 1 627 887 114,251 151 827 124,80

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Środowisko Przyrodnicze 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi14 86 618 592,7036 926 624,41 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa40 257 875 254,54167 848 065,57 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach1138 495 381,1421 994 422,19 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 60182 952 045,00 80 787 080,53 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne 5541 476 981,4030 020 782,02 Razem: 180607 418 254,78337 576 974,72

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 19106 149 948,3286 022 080,06 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli66112 507 675,7393 095 037,78 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP189177 976 994,8265 974 598,23 7.2.3. Kształcenie kadr dla informatyki1928 401 833,5423 483 176,33 Razem:293425 036 452,41268 574 892,40

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM1483 173 233,2583 173 231,16 8.2.1 Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM146 668 851,61 8.2.2 Ewaluacja RPO WiM63 918 500,90 Razem:3493 760 585,7693 760 583,67

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie Oś priorytetowa Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość8911 806 232 260,91734 708 993,51 Turystyka1381 241 149 718,85538 998 477,22 Infrastruktura społeczna96365 455 565,90256 939 138,07 Rewitalizacja181638 142 341,55343 722 765,70 Transport1311 627 887 114,251 151 827 124,80 Środowisko przyrodnicze180607 418 254,78337 576 974,72 Informatyzacja293425 036 452,41268 574 892,40 Pomoc Techniczna3493 760 585,7693 760 583,67 Suma:19446 805 082 294,413 726 108 950,09

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (z UE w PLN) * Poziom kontraktacji stanowi 73% dostępnej alokacji w części odpowiadającej środkom EFRR 3 726 108 950,09 PLN

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zatwierdzone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) * Poziom płatności stanowi 42% dostępnej alokacji w części odpowiadającej środkom EFRR 2 559 588 548,91 PLN

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów kluczowych Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena zawarte dofinansowanie z UE (PLN) Przedsiębiorczość --3111 011 458,75 Turystyka --18222 351 709,37 Infrastruktura społeczna --430 359 611,22 Rewitalizacja --36 437 131,53 Transport 4220580 043 071,08 Środowisko przyrodnicze 1-27133 954 147,71 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego --251 871 536,51 Razem52771 136 028 666,17 Stan na dzień 30 września 2013 r.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury Istotne wydarzenia: 31 sierpnia 2011 r. Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego Uchwałą Nr IX/155/11 utworzył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Warmia i Mazury. Województwo Warmińsko – Mazurskie w 100% tworzy kapitał zakładowy spółki. 7 listopada 2011 r. - spółka samorządowa Warmia i Mazury została wpisana jako beneficjent projektu pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury na Indykatywną listę projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20017-2013.

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29 czerwca 2012 r. – spółka Warmia i Mazury podpisała z Instytucją Zarządzającą Umowę Wstępną (Pre-Umowę):  Planowany całkowity koszt projektu to 200mln zł (ok. 45 mln euro)  Zakładany poziom dofinansowania projektu z EFRR to 76% czyli ponad 123 mln zł (ok. 28 mln euro)  Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z Wnioskiem o dofinansowanie: październik 2013 r.  Planowany termin realizacji inwestycji: październik 2013 r. – czerwiec 2015r. 30 kwietnia 2013 r został rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczną terminala pasażerskiego regionalnego portu lotniczego w Szymanach. Sąd konkursowy ocenił 65 prac. Pierwszą nagrodę otrzymało Studio Form Architektonicznych arch. Tomasz Lella z Olsztyna

18 Dnia 17 lipca 2013 r. uprawomocniła się Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury  W sierpniu 2013 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na usługi pn. „Projekt pola wzlotów lotniska w Szymanach wraz z projektem drogi dojazdowej od drogi nr 57 do planowanego terminala pasażerskiego”.  Termin wykonania projektu budowlanego: do 15 listopada 2013 r.  Termin wykonania projektu technicznego z kosztorysami inwestorskimi: do 15 stycznia 2014 r. Wpłynęły 3 oferty, obecnie trwa procedura oceny 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

19  W trakcie realizacji jest projekt lotniskowej strażnicy. Termin wykonania projektu budowlanego to 2 listopada 2013r. Termin wykonania projektu budowlanego z częścią kosztorysową do końca 2013r.  Trwają prace związane z projektem terminala pasażerskiego wraz z wiatą gospodarczo- techniczną- projekt w trakcie realizacji uzgodniony ze Strażą Graniczną i Urzędem Celnym Termin wykonania projektu budowlanego do 1 listopada 2013r. Termin wykonania projektu budowlanego z częścią kosztorysową do końca 2013r.  Wykonano projekt budowlano-techniczny i kosztorys ogrodzenia lotniska, przygotowano wniosek o pozwolenie na budowę.  W trakcie przygotowania jest koncepcja kontroli dostępu do części lotniczej lotniska.  Trwają prace geologiczne na terenie lotniska niezbędne do posadowienia obiektów inżynieryjnych.  17 września 2013r został ogłoszony przetarg na inżyniera projektu.  Zakończone zostały prace projektowe linii kolejowej do terminala (ok.2km) wraz z peronem końcowym przy terminalu pasażerskim. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych przy PKP PLK S.A zatwierdziła dokumentację. 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

20 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 www.rpo.warmia.mazury.pl e-mail: prr@warmia.mazury.pl 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 27.09.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google