Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 27.09.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 27.09.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Razem Przedsiębiorczość ,04 Turystyka ,16 Infrastruktura społeczna ,73 Rewitalizacja ,38 Transport ,88 Środowisko przyrodnicze ,14 Informatyzacja ,97 Suma ,30

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej (wartość dofinansowania w PLN) ,91 PLN

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Przedsiębiorczość Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych , , Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości , , Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami , , Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym , , Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska , , Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw , , Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii , , Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych , , Inne inwestycje w przedsiębiorstwa , , Przygotowywanie stref przedsiębiorczości , , Regionalny System Wspierania Innowacji , , Instytucje otoczenia biznesu , , Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe , System obsługi inwestora na poziomie regionalnym , , Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych , ,79 Razem: , ,51

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Turystyka Baza noclegowa i gastronomiczna , , Infrastruktura uzdrowiskowa , , Infrastruktura sportowo – rekreacyjna , , Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna , , Dziedzictwo kulturowe , , Infrastruktura kultury , , Promocja województwa i jego oferty turystycznej , ,10 Razem: , ,22

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną , , Infrastruktura ochrony zdrowia , , Pozostała infrastruktura społeczna , ,58 Razem: , ,07

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Rewitalizacja Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty , , Wzmocnienie funkcji społecznych , , Rewitalizacja miast , , Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych , ,53 Razem: , ,70

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Infrastruktura kolejowa , , Tabor kolejowy , , Infrastruktura portowa , , Śródlądowe drogi wodne , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny , , Infrastruktura energii elektrycznej , ,98 Razem: , ,80

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Środowisko Przyrodnicze Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi , , Gospodarka wodno - ściekowa , , System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach , , Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , , Bezpieczeństwo ekologiczne , ,02 Razem: , ,72

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , , Usługi i aplikacje dla obywateli , , Usługi i aplikacje dla MŚP , , Kształcenie kadr dla informatyki , ,33 Razem: , ,40

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM , , Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM , Ewaluacja RPO WiM ,90 Razem: , ,67

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie Oś priorytetowa Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość , ,51 Turystyka , ,22 Infrastruktura społeczna , ,07 Rewitalizacja , ,70 Transport , ,80 Środowisko przyrodnicze , ,72 Informatyzacja , ,40 Pomoc Techniczna , ,67 Suma: , ,09

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (z UE w PLN) * Poziom kontraktacji stanowi 73% dostępnej alokacji w części odpowiadającej środkom EFRR ,09 PLN

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zatwierdzone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) * Poziom płatności stanowi 42% dostępnej alokacji w części odpowiadającej środkom EFRR ,91 PLN

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów kluczowych Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena zawarte dofinansowanie z UE (PLN) Przedsiębiorczość ,75 Turystyka ,37 Infrastruktura społeczna ,22 Rewitalizacja ,53 Transport ,08 Środowisko przyrodnicze ,71 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ,51 Razem ,17 Stan na dzień 30 września 2013 r.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury Istotne wydarzenia: 31 sierpnia 2011 r. Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego Uchwałą Nr IX/155/11 utworzył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Warmia i Mazury. Województwo Warmińsko – Mazurskie w 100% tworzy kapitał zakładowy spółki. 7 listopada 2011 r. - spółka samorządowa Warmia i Mazury została wpisana jako beneficjent projektu pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury na Indykatywną listę projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29 czerwca 2012 r. – spółka Warmia i Mazury podpisała z Instytucją Zarządzającą Umowę Wstępną (Pre-Umowę):  Planowany całkowity koszt projektu to 200mln zł (ok. 45 mln euro)  Zakładany poziom dofinansowania projektu z EFRR to 76% czyli ponad 123 mln zł (ok. 28 mln euro)  Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z Wnioskiem o dofinansowanie: październik 2013 r.  Planowany termin realizacji inwestycji: październik 2013 r. – czerwiec 2015r. 30 kwietnia 2013 r został rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczną terminala pasażerskiego regionalnego portu lotniczego w Szymanach. Sąd konkursowy ocenił 65 prac. Pierwszą nagrodę otrzymało Studio Form Architektonicznych arch. Tomasz Lella z Olsztyna

18 Dnia 17 lipca 2013 r. uprawomocniła się Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury  W sierpniu 2013 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na usługi pn. „Projekt pola wzlotów lotniska w Szymanach wraz z projektem drogi dojazdowej od drogi nr 57 do planowanego terminala pasażerskiego”.  Termin wykonania projektu budowlanego: do 15 listopada 2013 r.  Termin wykonania projektu technicznego z kosztorysami inwestorskimi: do 15 stycznia 2014 r. Wpłynęły 3 oferty, obecnie trwa procedura oceny 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

19  W trakcie realizacji jest projekt lotniskowej strażnicy. Termin wykonania projektu budowlanego to 2 listopada 2013r. Termin wykonania projektu budowlanego z częścią kosztorysową do końca 2013r.  Trwają prace związane z projektem terminala pasażerskiego wraz z wiatą gospodarczo- techniczną- projekt w trakcie realizacji uzgodniony ze Strażą Graniczną i Urzędem Celnym Termin wykonania projektu budowlanego do 1 listopada 2013r. Termin wykonania projektu budowlanego z częścią kosztorysową do końca 2013r.  Wykonano projekt budowlano-techniczny i kosztorys ogrodzenia lotniska, przygotowano wniosek o pozwolenie na budowę.  W trakcie przygotowania jest koncepcja kontroli dostępu do części lotniczej lotniska.  Trwają prace geologiczne na terenie lotniska niezbędne do posadowienia obiektów inżynieryjnych.  17 września 2013r został ogłoszony przetarg na inżyniera projektu.  Zakończone zostały prace projektowe linii kolejowej do terminala (ok.2km) wraz z peronem końcowym przy terminalu pasażerskim. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych przy PKP PLK S.A zatwierdziła dokumentację. 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

20 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 27.09.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google