Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Polityki Regionalnej Informacja nt. przeprowadzonych badań ewaluacyjnych dot. RPO WK-P 2007-2013 Wykorzystanie rekomendacji z badań Toruń,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Polityki Regionalnej Informacja nt. przeprowadzonych badań ewaluacyjnych dot. RPO WK-P 2007-2013 Wykorzystanie rekomendacji z badań Toruń,"— Zapis prezentacji:

1 Departament Polityki Regionalnej Informacja nt. przeprowadzonych badań ewaluacyjnych dot. RPO WK-P 2007-2013 Wykorzystanie rekomendacji z badań Toruń, 2009

2 Departament Polityki Regionalnej Ewaluacja prowadzona jest zgodnie z : Planem ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013 Okresowym planem ewaluacji RPO WK-P na rok 2008 (Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego nr 29/2008 z dnia 21 lutego 2008 r., aktualizacja Decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 192/2008 z dnia 17 listopada 2008 r.) Okresowym planem ewaluacji RPO WK-P na rok 2009 (Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego nr 233/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r., zaktualizowanym Decyzją Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego nr 206/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.).

3 Departament Polityki Regionalnej System monitorowania i wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych System w IZ RPO WK-P funkcjonuje zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej od 30 lipca 2009 r. Jednostka odpowiedzialna- Biuro Ewaluacji RPO

4 Departament Polityki Regionalnej

5

6 1. Badanie pilotażowe,,Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków UE w Województwie Kujawsko-Pomorskim” Badanie realizowane było przez konsorcjum firm PROKSEN Sp. z o.o., Kwiecińska-Zdrenka Monika - Pracownia Badań – SOMA, z siedzibą w Toruniu, w terminie lipiec – wrzesień 2008r. Wykonawca przedstawił 14 rekomendacji. W głównej mierze skierowane one były do Jednostki Ewaluacyjnej RPO, zamierzającej w 2009 roku przeprowadzić badanie właściwe. Rekomendacje wdrożone zostały podczas przygotowania i realizacji badań w 2009 r., tj.: Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P

7 Departament Polityki Regionalnej 2. Ocena stanu zawansowania przygotowania do realizacji projektów kluczowych w ramach działania 5.6. RPO WK-P Wykonawcą badania była TARR S.A. Termin realizacji: 4.07.–15.09. 2008r. Kluczową rekomendacją było: zorganizowanie dla wszystkich beneficjentów specjalnego warsztatu bądź seminarium, które pozwoliłoby m.in. na wyeliminowanie istotnych braków w dokumentacji. Rekomendacja ta została wdrożona. Dla beneficjentów projektów kluczowych zostało przeprowadzone trzydniowe szkolenie w zakresie zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki działania 5.6.

8 Departament Polityki Regionalnej 3. Analiza projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 pod kątem gotowości do realizacji ( z wyjątkiem działań 1.1, 1.2 i 5.6.) Badanie realizowane było przez firmę PSDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w grudniu 2008r. Wykonawca przedstawił 23 rekomendacje. W badaniu rekomendowano głównie przeprowadzenie otwartych szkoleń dotyczących opracowania dokumentacji OOŚ, a także problematyki kwalifikowalności VAT oraz pomocy publicznej. Tego rodzaju szkolenia zostały zorganizowane. Sugerowano także kontynuowanie działań monitoringowych w postaci comiesięcznego raportowania przez Beneficjentów stanu prac przygotowawczych oraz wprowadzenia wymogu przesyłania przez Beneficjentów bardziej szczegółowych informacji odnośnie postępów prac dotyczących studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej. Tego rodzaju monitorowanie działań prowadzone jest na bieżąco przez pracowników Wydziału Zarządzania RPO. By poprawić jakość monitoringu i otrzymywać najaktualniejsze informacje, uszczegółowiono druk comiesięcznego raportu.

9 Departament Polityki Regionalnej

10 1. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Wykonawca badania: firma PBS DGA sp. z o.o. z Sopotu Termin realizacji: maj – lipiec 2009 r. Wykonawca przedstawił 20 rekomendacji, skierowanych głównie do Biura Komunikacji i Pomocy Technicznej. Były to propozycje wprowadzenia zmian w niektórych obszarach działań informacyjnych i promocyjnych. Rekomendacje w trakcie wdrażania.

11 Departament Polityki Regionalnej 2. Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013 Wykonawca badania: Firma PSDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2009 r. Ewaluatorzy przedstawili 26 rekomendacji, których głównymi adresatami są: Biuro Programowania RPO, Wydział Koordynacji, Departament Wdrażania RPO. Do wdrożenia przyjęto 22 rekomendacje (m.in. zmniejszenie liczby załączników do wniosku – oświadczenia na jednej karcie, określenie wartości wskaźników jedynie do roku docelowego, opracowanie najczęściej popełnianych błędów, organizacja szkoleń dla pracowników punktów konsultacyjnych, dopracowanie generatora wniosku, przeredagowanie Vademecum beneficjenta, zmiana struktury wniosku o dofinansowanie) Odrzucono 3 rekomendacje (możliwość nieograniczonych konsultacji wnioskodawcy z pracownikiem IZ w okrasie 5 dni, które otrzymuje na poprawę wniosku, propozycja utworzenia oddzielnego stanowiska ds. pomocy publicznej, ograniczenie liczby odrzucanych wniosków na ocenie formalnej) 2 rekomendacje stanowiły dobrą praktykę i zostaną przesłane do MRR (,,Drzwi otwarte RPO”, gotowe arkusze kalkulacyjne, bardzo użyteczne przy ocenie)

12 Departament Polityki Regionalnej 3. Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykonawca badania: Firma PSDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin realizacji: lipiec – wrzesień 2009 r. Ewaluatorzy przedstawili 80 rekomendacji, których głównymi adresatami są: Biuro Programowania RPO oraz Departament Wdrażania RPO. Do wdrożenia, bądź częściowego wdrożenia przyjęto 55 rekomendacji (m.in. zweryfikowany zostanie system oceny projektów, doprecyzowane zostaną opisy niektórych kryteriów, np.,,okres realizacji jest zgodny z okresem programowym”, dla kryteriów o niejasnych interpretacjach zostanie opracowana jednolita metodologia, wykorzystywana przez ekspertów merytorycznych, oceniających wnioski, zostaną wprowadzone pośrednie przedziały punktowe w kryteriach o punktacji 0-10) Odrzucono 21 rekomendacji (m.in. rekomendacje dot. oceny na etapie preselekcji, dot. poruszania aspektów merytorycznych na etapie oceny formalnej, usunięcie kryterium,,cele projektu wspierają realizacje celów określonych dla działania”,) 2 rekomendacje są wdrożone (tożsamość badanych wersji wniosku została doprecyzowana w kryteriach rejestracyjnych, doprecyzowano kryterium, które obecnie brzmi „Odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie została przez wnioskodawcę zabezpieczona”) 1 rekomendacja stanowiła dobrą praktykę i zostanie przesłana do MRR (sposób wagowania kryteriów)

13 Departament Polityki Regionalnej

14

15 Badania ewaluacyjne planowane w 2010r. 1.Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej 2. Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P 3. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy programami współfinansowanymi ze środków unijnych realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim

16 Departament Polityki Regionalnej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Polityki Regionalnej Informacja nt. przeprowadzonych badań ewaluacyjnych dot. RPO WK-P 2007-2013 Wykorzystanie rekomendacji z badań Toruń,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google