Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 1 Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w nadleśnictwach na temat organizacji pracy obsługi LMN i stopnia wykorzystania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 1 Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w nadleśnictwach na temat organizacji pracy obsługi LMN i stopnia wykorzystania."— Zapis prezentacji:

1 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 1 Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w nadleśnictwach na temat organizacji pracy obsługi LMN i stopnia wykorzystania LMN

2 NIEKTÓRE KIERUNKI DZIAŁAŃ SIP … na jutro RAPORTU GURGULA RAPORTU GURGULA Część zadań wynika z tzw. RAPORTU GURGULARAPORTU GURGULA Na podstawie RAPORTU można dojść do wniosku, że: LMN może być postrzegana przez kierowników jednostek jako źródło kłopotów Dlatego muszą iść zmiany w organizacji pracy obsługi LMN w jednostkach je eksploatujących.

3 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 3 Omówienie wyników ankiety n/t stopnia wykorzystania LMN Ankieta odnosiła się do stanu wiedzy na 10’2005 Cel i wynik ankiety uzyskanie uogólnionej informacji: 1. dotyczącej organizacji prac (na poziomie nadleśnictwa) związanych z użytkowaniem LMN, 2. umożliwiającej identyfikację problemów związanych z organizacyjnymi zagadnieniami obsługi LMN w nadleśnictwach 3. pozwalającej na podjęcie działań efektywnego (tak w sensie rzeczowym jak i finansowym) wykorzystania nowo wprowadzanych narzędzi zarządzania opartych o technikę informatyczną (w tym przypadku LMN).

4 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 4 PYTANIE: Numer zarządzenia Dyrektora Generalnego LP, na podstawie którego została opracowana pierwsza LMN w jednostce Nr 23 z 1998 Nr 74 z 2001 Nr 5 z 2003inne brak odpowiedzi ilość przysłanych odpowiedzi 162 razem6490672

5 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 5 Pytanie: Wykaz ważniejszych tematów/spraw prowadzonych (poza obsługą LMN) przez osobę, której przypisano nadzór nad LMN w 324 odpowiedziach ankietowanych jednostek w obsługę spraw związanych z LMN są zaangażowane osoby prowadzące różne zagadnienia (30 typów zagadnień) poczynając od: Straży leśnej (1 odpowiedź), BHP (7), zamówień publicznych (11), stanowisku ds. podatków (1) kończąc na stanie posiadania (85 odpowiedzi). WNIOSEK: w większości ankietowanych jednostek zadania związane z obsługą LMN (dość specjalistyczne) przydzielano bez powiązania zakresu pracy danego stanowiska z możliwościami wykorzystania na nim LMN jako narzędzia lub też powierzono te zadania pasjonatom LMN, mających w zakresie obowiązków zagadnienia tematycznie dość odległe od LMN, co z kolei nie w pełni wykorzystuje ich możliwości aktywności zawodowej.

6 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 6 PYTANIE: Czy w związku z powierzeniem nadzoru nad obsługą LMN w nadleśnictwie zostało to odnotowane w zakresie czynności danego pracownika ? Wśród 175 odpowiedzi ponad 35% respondentów podało brak odnotowania obowiązków związanych z obsługą LMN w zakresie obowiązków pracownika wykonującego tą obsługę. ok. 90% odpowiedzi informowało, że przypisanie zadań związanych z obsługą LMN nie spowodowało zmniejszenia zakresu czynności. WNIOSEK – w odniesieniu do pierwszego problemu, jest to formalność, ale brak jej załatwienia powoduje niejako „szarą strefę zwiększonych wymagań od pracownika”. Powyższe w powiązaniu z brakiem zmniejszenia zakresu czynności nie przyczynia się u zainteresowanych do efektywniejszego wykorzystania LMN jako narzędzia do analiz. Spostrzeżenie to potwierdzają także odpowiedzi na inne pytania ankiety, które informują o małej ilości czasu pracy poświęcanego w miesiącu na obsługę LMN lub też stosunkowo dużej ilości nie aktualizowanych LMN, czy małej ilości utworzonych warstw własnych przez operatora.

7 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 7 Pytanie: Ile godzin w miesiącu poświęcanych jest na aktualizacje LMN i inne czynności związane z obsługą LMN? WNIOSKI Wynik odpowiedzi można interpretować różnorodnie np.jako brak potrzeby - ze strony kierownictwa jednostek – wykonywania analiz z wykorzystaniem LMN, nie wspominając już o obowiązku aktualizacji baz geometrycznych łącznie z bazami opisowymi. Powyższe znajduje swoje źródło także w braku uregulowań organizacyjnych wewnątrz jednostek organizacyjnych LP, dotyczących zasad aktualizacji (dotyczy to 25% ankietowa- nych jednostek). Taki wynik można także tłumaczyć tym, że aktualizacja LMN może być też zlecana na zewnątrz - ale to i tak nie tłumaczy małej ilości czasu poświęcanej przez pracownika zajmującego się zagadnieniami obsługi LMN np. na odbiór tej aktualizacji od wykonawcy

8 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 8 PYTANIE: ILOŚĆ UTWORZONYCH WARSTW WŁASNYCH Na pytanie o ilość utworzonych własnych warstw, aż 61% odpowiedzi to „brak własnych warstw”. WNIOSEK potwierdza się mała aktywność osób obsługujących LMN, co może także wynikać m.in. z braku koncepcji wykorzystania przez kierowników jednostek i samych obsługujących możliwości analiz, jakie daje LMN.

9 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 9 PYTANIE: podać ocenę wiedzy przekazanej na szkoleniach z LMN w stosunku do potrzeb problemów wynikających z obsługi programów związanych z LMN ( w skali od 1 do 5 ) w zakresie: 66% ankietowanych podało ocenę - wiedzy przekazywanej na szkoleniach w zakresie aktualizacji - w przedziale skali 3-5; 78% ankietowanych podało ocenę - wiedzy przekazywanej na szkoleniach w zakresie odbioru LMN - w przedziale skali 3- 5; 90% ankietowanych podało ocenę wiedzy w zakresie pozostałych czynności związanych z LMN, przekazywanej na szkoleniach, w przedziale 3-5.

10 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 10 PYTANIE: Czy instrukcje programów AKTUALIZATOR, TRAKO, KONTROLA związanych z LMN są pomocne w rozwiązywaniu problemów wynikających podczas pracy z LMN? 71% ankietowanych uznało w/w instrukcje za pomocne, 23 % ankietowanych wyraziło negatywną opinię w tej sprawie,

11 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 11 Pytanie: Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) dalszym prowadzeniem zagadnień przez siebie w nadleśnictwie 5% ankietowanych negatywnie odpowiedziało na to pytanie

12 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 12 Jakie nasuwają się wnioski ogólne z prezentowanego materiału (1/2): Należałoby przeanalizować dotychczasowy zakres obowiązków stanowisk zajmujących się zagadnieniami LMN, w kierunku przypisania obsługi LMN do stanowisk pracy związanych ze stanem posiadania lub pokrewnie z urządzaniem lasu. Dobór pracownika obsługującego LMN nie może być przypadkowy; wszak chodzi o dziedzinę wiedzy o zakresie znacznie większym niż dotychczasowa aktualizacja i obsługa map analogowych. Jak do każdego zadania także i tu potrzebna jest motywacja, tak ze strony kierownika jednostki jak też pracownika.

13 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 13 Jakie nasuwają się wnioski ogólne z prezentowanego materiału: (2/2) Powierzenie zagadnień prowadzenia LMN musi mieć odzwierciedlenie w zakresie obowiązków pracownika; nie może być to jednak automatyczne zwiększanie obowiązków pracownika. Koordynatorzy SIP - łącznie z instruktorami regionalnymi SIP - w większym stopniu powinni być zaangażowali w przygotowanie corocznie procesu szkoleń z obsługi LMN, zwłaszcza warsztatów problemowych. Rolą koordynatorów SIP jest dużej mierze wyszukiwanie już funkcjonujących przykładów wykorzystywania LMN w bieżącym zarządzaniu i propagowaniu tej wiedzy ich wśród jednostek.

14 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 14 Ostatnio podjęte decyzje Dyrektora Generalnego LP w sprawie LMN….. W piśmie z dnia 22 sierpnia 2006 roku skierowanym do Dyrektorów RDLP Dyrektor Generalny LP zaakceptował wstępnie utworzenie w biurach rdLP stanowisk ds. aktualizacji LMN

15 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ j.stasiak@lasy.gov.pl

16 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 16 Jak leśne mapy numeryczne wykorzystywane są w praktyce? Inne zagadnienia … Aktualność warstw geometrycznych (po aktualizacji bazy danych forest. Warstwy nie były aktualizowane. Czy sprzęt do obsługi mapy jest właściwy? Zasadniczo tak. W nadleśnictwach były to zwykle najlepsze komputery.

17 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 17 Jak leśne mapy numeryczne wykorzystywane są w praktyce? Do czego wykorzystywana jest mapa? Opis Ilość jednostek (wykon./wszystkich) ---------------------------------------------------------------------- Tworzenie własnych zapytań4 / 13 Tworzenie wydruków map (A-4, 3)6 / 13 Tworzenie własnych warstw1 / 13

18 III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 18 Jak leśne mapy numeryczne wykorzystywane są w praktyce? W nadleśnictwach, w których używano map … był pracownik lub pracownicy o wysokich kwalifikacjach i dużej chęci do usprawniania pracy kierownictwo (przynajmniej jedna osoba) potrafiło skorzystać z efektów pracy w/w pracowników ……


Pobierz ppt "III Konferencja SIP w LP Rogów 09'2006 1 Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w nadleśnictwach na temat organizacji pracy obsługi LMN i stopnia wykorzystania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google