Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Certyfikacja wydatków w ramach Osi V PO WER projekty pozakonkursowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Certyfikacja wydatków w ramach Osi V PO WER projekty pozakonkursowe"— Zapis prezentacji:

1 Certyfikacja wydatków w ramach Osi V PO WER projekty pozakonkursowe
Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 30 maja 2016 r.

2 Ramy wykonania osi V PO WER
Wskaźnik postępu finansowego określony dla osi priorytetowej Wsparcie obszaru zdrowia – całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych (określony zgodnie z realizacją zasady n+3) Wartość pośrednia (2018) – EUR, ok PLN Cel końcowy (2023) – EUR, ok PLN (1 EUR = 4,388 PLN – kurs InforEuro obowiązujący w maju 2016 r.) Prezentowane pośrednie i docelowe wartości dla wskaźników wybranych do ram wykonania zostały ustalone w oparciu o metodologię szacowania.

3 Cel certyfikacji na 2016 rok
Cel certyfikacji wyznaczony na 2016 r. to PLN, w tym dla projektów pozakonkursowych PLN

4 Certyfikacja wydatków
Podstawę certyfikacji w ramach PO WER stanowią całkowite wydatki kwalifikowalne. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność, IP włącza go do deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność i przekazuje do Instytucji Certyfikującej (IC). W 2016 roku certyfikowane zostanę wydatki zatwierdzone przez IP do 30 listopada, tj. rozliczone we wnioskach o płatność złożonych do października 2016 r. Ostatnia deklaracja wydatków powinna zostać przekazana do IC  do 15 grudnia 2016 r.

5 Wydatkowanie w projektach do 30 września
Lp. Nazwa Beneficjenta Numer umowy/decyzji Minimalna kwota wydatków rozliczonych do r. (PLN) 1. Departament Funduszy Europejskich (DFE) POWR /15-00 2. Departament Analiz i Strategii (DAS) POWR /15-00 3. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) POWR /15-00 4. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) POWR /15-00 5. POWR /15-00 6. Departament Pielęgniarek i Położnych (DPiP) POWR /15-00 7. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) POWR /15-00

6 Wykonanie celu certyfikacji
Do 30 maja br. scertyfikowano wydatki w kwocie PLN – wykonanie certyfikacji wynosi: 0,0371% w odniesieniu do osi V, 0,1244% w odniesieniu projektów pozakonkursowych. Kwota zatwierdzonych wydatków w projektach powinna wynosić min. 40% prognozy certyfikacji, tj. ok. 29 mln PLN, w tym w projektach pozakonkursowych ok. 9 mln PLN.

7 Poziom wydatkowania w projektach
Certyfikacja na poziomie ok. 7,5% Lp. Nazwa Beneficjenta Kwota wydatków rozliczonych we wnioskach (PLN) Uwagi 1. Departament Funduszy Europejskich (DFE) 53 568,74 2 wnioski zatwierdzone 2. Departament Analiz i Strategii (DAS) ,52 wniosek w trakcie oceny 3. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) ,49 3 wnioski zatwierdzone 4. Departament Pielęgniarek i Położnych (DPiP) ,47 5. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) ,73 2 wnioski zatwierdzone, 1 w trakcie oceny ,95

8 Certyfikacja Zgodnie z Planem działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa do końca 2018 roku poziom certyfikacji powinien odpowiadać 30% alokacji dla PO WER Alokacja na Oś V PO WER – EUR, ok PLN (1 EUR = 4,388 PLN – kurs InforEuro obowiązujący w maju 2016 r.) Kwota wydatków certyfikowanych do końca 2018 r. – ok PLN W związku z potrzebą podjęcia działań zmierzających do zwiększenia efektywności interwencji programów operacyjnych w styczniu br. MR opracowało dokument pn. …, który wskazuje na główne wyzwania stojące przed instytucjami wdrażającymi programy oraz działania będące odpowiedzią na nie. Jednym z wyzwań jest osiągnięcie 30% poziomu certyfikacji w stosunku do przyznanej alokacji.

9 Dziękuję za uwagę! Ministerstwo Zdrowia
Departament Funduszy Europejskich


Pobierz ppt "Certyfikacja wydatków w ramach Osi V PO WER projekty pozakonkursowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google