Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin zawodowy a pracodawcy. Podstawy prawne U STAWA z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U z 2004 roku nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin zawodowy a pracodawcy. Podstawy prawne U STAWA z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U z 2004 roku nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin zawodowy a pracodawcy

2 Podstawy prawne U STAWA z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U z 2004 roku nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) U STAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 roku, nr 7, poz. 674) R OZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562 z późn. zm.) R OZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. nr 70, poz. 600 z późn. zm.) R OZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 244, poz. 1626)

3 Pracodawca w systemie egzaminowania M OŻLIWOŚĆ 1. Pełnienie funkcji egzaminatora w konkretnym zawodzie Egzaminator OKE wpisany do ewidencji : osoba, która spełnia warunki określone w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) M OŻLIWOŚĆ 2. Przeprowadzanie części praktycznej egzaminu Upoważnienie uzyskuje się : po złożeniu wniosku do dyrektora OKE nie później niż do 1 września na okres nie dłuższy niż 3 lata [§ 117b, § 126 i §127 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.)] W ARUNEK : (a) zdobycie uprawnień oraz (b) wpis do ewidencji egzaminatorów OKE W ARUNEK : (a) prowadzenie praktycznej nauki zawodu oraz (b) upoważnienie uzyskane od OKE.

4 Cel szkolenia kandydatów na egzaminatorów Wykonanie testu praktycznego przez zdających musi być ocenione w sposób: porównywalny ORAZ zgodny z ustalonymi, jednolitymi w całym kraju kryteriami.

5 Kto może być egzaminatorem? N AUCZYCIEL LUB OSOBA, KTÓRA : jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu oraz uzyskany w okresie ostatnich 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym przeprowadzany jest egzamin spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, czyli ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub o ubezwłasnowolnienie i nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu lub egzaminów. warunki muszą być spełnione łącznie

6 Instruktor praktycznej nauki zawodu P RZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny wymagane od nauczycieli LUB ukończony kurs pedagogiczny zatwierdzony przez kuratora oświaty (minimum 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki i 10 godzin praktyki metodycznej) W YMAGANE KWALIFIKACJE co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać LUB świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać LUB świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego LUB świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego LUB dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

7 Dokumenty, jakie należy złożyć w OKE wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, który zawiera dane osobowe oraz nazwę zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego i oznaczenia wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184) dokument potwierdzający, że jest się przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzających: posiadanie kwalifikacji wymaganych od instruktora praktycznej nauki zawodu uzyskany w okresie ostatnich 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym przeprowadzany jest egzamin oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2–4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

8 Szkolenia kandydatów na egzaminatorów O RGANIZATOR wyłącznie okręgowe komisje egzaminacyjne wnioski należy składać w ciągu całego roku do OKE właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata rozporządzeniu MEN z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. nr 70, poz. 600 z późn. zm.) W NIOSKI P ODSTAWA PRAWNA

9 Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów Warunki pozytywnego ukończenia szkolenia obecność na wszystkich zajęciach aktywny udział w szkoleniu wykonanie i zaliczenie zadań praktycznych zdanie egzaminu ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu Co daje ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym? Kandydat może ubiegać się o wpis do ewidencji egzaminatorów OKE w zakresie jednego zawodu (wszystkich kwalifikacji tego zawodu) ORAZ tych samych kwalifikacji występujących w innych zawodach.

10 Pełnienie funkcji egzaminatora Złożenie dokumentów w OKE. K ROK 1. Ukończenie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów z wynikiem pozytywnym. K ROK 2. Wystąpienie do dyrektora OKE z wnioskiem o wpis do ewidencji egzaminatorów danej OKE w zakresie jednego zawodu. K ROK 3. Egzaminator wpisany do ewidencji OKE jest powoływany – w zależności od potrzeb – przez dyrektora danej OKE. K ROK 4.

11 Wpis do ewidencji w zakresie kolejnych egzaminów K WALIFIKACJA 1. K WALIFIKACJA 2. K WALIFIKACJA 3. Z AWÓD X K WALIFIKACJA 2. Z AWÓD Y K WALIFIKACJA 4. Egzaminator, który jest już wpisany do ewidencji, może ubiegać się o wpis do ewidencji egzaminatorów w innym zakresie. Musi odbyć szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie kolejnego (wybranego) zawodu. Może nie uczestniczyć w zajęciach z zakresu tych bloków tematycznych, które zrealizował w ramach już ukończonego szkolenia – po uzgodnieniu z dyrektorem OKE.

12 Liczba egzaminatorów

13 Egzamin zawodowy w 2013 r.

14 Egzamin zawodowy 2013 absolwenci 2-letnich ZSZ – po raz 10. absolwenci 3-letnich ZSZ – po raz 9. absolwenci techników i policealnych szkół zawodowych – po raz 8. uczniowie i uczestnicy kkz, którzy rozpoczęli kształcenie po 1 września 2012 r. wg nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie, oraz „eksterni” – po raz 1. „stary” „nowy”

15 Dokument określający wymagania egzaminacyjne Co obejmuje egzamin zawodowy? Kto może przystąpić do egzaminu? Kiedy? Części egzaminu zawodowego Jak wygląda etap pisemny? Jak wygląda etap praktyczny? Próg zaliczenia obu etapówCo po zdanym egzaminie? standard wymagań egzaminacyjnych jeden zawód absolwenci ZSZ, techników, techników uzupełniających, szkół policealnych; na koniec nauki Etap pisemny (2 części testowe w wersji papierowej, łącznie 120 minut) Etap praktyczny (wylosowane zadanie praktyczne, 180–240 minut); cz. 1.: 50 zadań WW – wiadomości i umiejętności właściwe dla danego zawodu cz. 2.: 20 zadań związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą etap pisemny: cz. 1. – min. 50%, cz. 2.:– min. 30% etap praktyczny: min. 75% zadanie sprawdzające praktyczne umiejętności z zakresu danego zawodu dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (jeżeli oba etapy zdane) Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin zawodowy „stary”

16 Dokument określający wymagania egzaminacyjne Co obejmuje egzamin zawodowy? Kto może przystąpić do egzaminu? Części egzaminu zawodowego Jak wygląda etap pisemny? Jak wygląda etap praktyczny? Próg zaliczenia obu etapówCo po zdanym egzaminie? standard wymagań egzaminacyjnych jeden zawódabsolwenci ZSZ, techników, techników uzupełniających, szkół policealnych; na koniec nauki Etap pisemny (2 części testowe w wersji papierowej, łącznie 120 minut) Etap praktyczny (wylosowane zadanie praktyczne, 180–240 minut); cz. 1.: 50 zadań WW – wiadomości i umiejętności właściwe dla danego zawodu cz. 2.: 20 zadań związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą etap pisemny: cz. 1. – min. 50%, cz. 2.:– min. 30% etap praktyczny: min. 75% zadanie sprawdzające praktyczne umiejętności z zakresu danego zawodu dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (jeżeli oba etapy zdane) Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin zawodowy Egzamin potwierdzający kwalifikacje W ZAWODZIE podstawa programowa kształcenia w zawodach jedna kwalifikacja w zawodzie uczniowie i słuchacze (w trakcie nauki), absolwenci, osoby po kwalifikacyjnych kursach zawodowych, eksterni Część pisemna (możliwość zdawania egzaminu przy komputerze, 60 minut) Część praktyczna (jedno zadanie praktyczne, 120–240 minut) Jak wygląda część pisemna? 40 zadań wyboru wielokrotnego Jak wygląda część praktyczna? test praktyczny na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego Próg zaliczenia obu części część pisemna: min. 50% część praktyczna: min. 75% po zdaniu obu części – świadectwo w zakresie jednej kwalifikacji; po zdaniu wszystkich kwalifikacji i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe „nowy”

17 Egzamin zawodowy 2013 Nowy i stary egzamin zawodowy w liczbach: Nowy egzamin zawodowyStary egzamin zawodowy Liczba przystępujących (pisemny) 24 616214 750 Liczba przystępujących (praktyczny) 24 422219 384 Liczba przystępujących (obie części/oba etapy) 24 031205 045 Liczba kwalifikacji/zawodów 30175 Zdawalność60,03 %67,8 %

18 Nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2013 r. 1.kwiecień (2 kwalifikacje) 2.maj/czerwiec (28 kwalifikacji) 3.sierpień/wrzesień (2 kwalifikacje) 4.październik/listopad (70 kwalifikacji)

19 Nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie W odniesieniu do egzaminu ze wszystkich 30 kwalifikacji: CZĘŚĆ PISEMNA (poziom zaliczenia 50%) – sukces 88% zdających CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (poziom zaliczenia 75%) – sukces blisko 65% zdających CAŁY EGZAMIN – sukces 60,03% zdających.

20 Nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – maj/czerwiec Po raz pierwszy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogła być zdawana przy komputerze (6 komisji okręgowych, brak zgłoszeń z OKE Jaworzno i OKE Łódź): 643 zgłoszonych osób 9 kwalifikacji 34 szkoły A.36 – Prowadzenie rachunkowości A.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy B.05 – Montaż systemów suchej zabudowy E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych R.26 – Wykonywanie kompozycji florystycznych T.07 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich Z.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

21 Spot Kliknij tutaj aby obejrzeć spot

22 Nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – maj/czerwiec Zdawalność wg przystępujących: eksterni absolwenci kkz uczniowie 57 % (68% w publicznych i 53% w niepublicznych) 57 % (68% w publicznych i 53% w niepublicznych) 25 kwalifikacji 7 kwalifikacji 88 % 5 kwalifikacji 100 %

23 Stary egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - czerwiec Podstawowe informacje o sesji: Etap pisemny17 czerwca Etap praktyczny18-21 czerwca w technikach i policealnych 1 lipca-9 sierpnia w zasadniczych szkołach zawodowych Liczba zawodów z których przeprowadzono egzamin 175 (65 w zsz i 110 w technikach i szkołach policealnych) Liczba przystępujących231 258 (w tym do obu etapów – 205 045) Kto przystąpiłAbsolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe Zdawalność ogółem67,8 %

24 Stary egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – czerwiec Dyplom otrzymało 67,8 % absolwentów, którzy przystąpili do obu części (137 609 osób), w tym: 79,6 % absolwentów zsz (30 367 osób), 65,1 % absolwentów techników i szkół policealnych (107 242 osoby).

25 MODERNIZACJA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 DANE PODSTAWOWE OKRES REALIZACJI:01.01.2010 - 31.12.2014 PARTNER:Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej GŁÓWNE ZAŁOŻENIA: dostosowanie systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych do potrzeb rynku pracy stworzenie jednolitego i powszechnego systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych opracowanie technologii informatycznych w zakresie organizacji, przeprowadzania egzaminów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 utworzono ok. 51 500 zadań pisemnych i praktycznych przeszkolono 80 trenerów przeprowadzono seminaria doskonalące dla około 900 autorów zadań, liderów, recenzentów oraz recenzentów krajowych przeszkolono 11 801 egzaminatorów z zakresu nowego egzaminu odbyły się 33 konferencje upowszechniająco-promocyjne dotyczące zmian w kształceniu zawodowym w kraju. Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe [01.01.2010 – 31.12.2014] W lipcu 2012 r. w projekcie rozwiązano umowę partnerską z 8 OKE. Nowym partnerem projektu jest KOWEZiU. Ważne! Budżet projektu: 46 670 000 zł Plany na kolejne lata: -opracowanie ok. 48 500 zadań (ok. 1180 zestawów zadań pisemnych + około 1180 zadań praktycznych) -stworzenie zaplecza technicznego dla zmodernizowanego systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych, w tym m.in. zewidencjonowanie istniejących oraz zakładanie nowych ośrodków egzaminacyjnych, przeprowadzenie szkoleń dla właścicieli ośrodków egzaminacyjnych, w tym dla pracodawców dot. udziału w systemie zewnętrznych egzaminów zawodowych -opracowanie projektu i wdrożenie egzaminów przed komputerem w czasie rzeczywistym (online)

28 Więcej informacji: www.cke.edu.pl

29 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Egzamin zawodowy a pracodawcy. Podstawy prawne U STAWA z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U z 2004 roku nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google