Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan na 31.12.2015 Wykonanie na 31.12.2015 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.407.920,1958.321.546,9096,55 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 54.906.228,7955.021.894,90100,21.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan na 31.12.2015 Wykonanie na 31.12.2015 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.407.920,1958.321.546,9096,55 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 54.906.228,7955.021.894,90100,21."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Plan na 31.12.2015 Wykonanie na 31.12.2015 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.407.920,1958.321.546,9096,55 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 54.906.228,7955.021.894,90100,21 DOCHODY MAJĄTKOWE 5.501.691,403.299.652,0059,98 WYDATKI66.883.603,2059.264.793,2488,61 w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 54.402.029,1250.266.744,3892,40 WYDATKI MAJĄTKOWE 12.481.574,088.998.048,8672,09 WYNIK BUDŻETU- NADWYŻKA -6.475.683,01-943.246,3414,57 WYNIK OPERACYJNY 504.199,674.755.150,52943,11

4

5 Lp.TreśćWykonanie na 31.12.2015r.udział w dochodach Dochody budżetu w tym 58 321 546,90100,00% 1. dochody bieżące, z tego: 55 021 894,9094,34% 1.1dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 +1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5), w tym: 28 632 660,2049,09% 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 051 298,0017,23% 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 147 883,310,25% 1.1.3podatki i opłaty 16 207 634,9127,79% 1.1.3 w tym: podatek od nieruchomości 8 175 678,5414,02% 1.1.4dochody z majątku gminy- bieżące 1 549 301,722,66% 1.1.5pozostałe dochody 676 542,261,16% 1.2subwencje z budżetu państwa 15 207 158,0026,07% 1.3dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym: 11 182 076,7019,17% 1.3.1dotacje na zadania zlecone 8 214 022,6014,08% 1.3.2dotacje na zadania powierzone 16 000,000,03% 1.3.3dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa 2 645 870,834,54% 1.3.4 dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu 75 661,060,13% 1.3.5środki z różnych źródeł na zadania bieżące 230 522,210,40% 2 dochody majątkowe, z tego: 3 299 652,005,66% 2.1dochody ze sprzedaży majątku 572 948,880,98% 2.2dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 654 786,174,55% 2.2.1 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 246 300,000,42% 2.2.2środki na pozostałe projekty 2 349 592,864,03% 2.2.3 refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich 55 899,540,10% 2.2.4zwrot z niewygasających wydatków inwestycyjnych 2 993,770,01% 2.3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 71 916,950,12%

6

7 L.P.Rodzaj dochodów wykonanie na 31.12.15r. wykonanie za 2014r. Wzrost / spadek do 2014r. 1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 051 298,0010 200 431,00-149 133,00 2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 147 883,31168 153,54-20 270,23 3Podatek rolny3 552 974,754 137 178,70-584 203,95 4Podatek od nieruchomości8 175 678,547 592 044,10583 634,44 5Podatek leśny104 468,5592 170,3512 298,20 6Podatek od środków transportowych423 173,60443 284,47-20 110,87 7 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 26 583,3634 312,80-7 729,44 8Podatek od czynności cywilnoprawnych415 950,111 426 399,34-1 010 449,23 9Wpływy z opłaty skarbowej59 041,0760 727,60-1 686,53 10Wpływy z opłaty eksploatacyjnej441 750,14538 410,00-96 659,86 11Ogółem dochody podatkowe23 398 801,4324 693 111,90- 1 294 310,47 12 Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską 3 061 151,662 842 153,29218 998,37 13 Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej 170 151,92182 914,67-12 762,75 14 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych 157 477,6883 359,6474 118,04 15 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,0066 936,31-66 936,31 16Razem należne dochody podatkowe26 787 582,6927 868 475,81-1 080 893,12 17 Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców na 31.12.2015r. wyniosła 19.340) 1 385,091 420,41-35,32 18 Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca 1 209,871 258,57-48,70

8

9

10

11

12

13 DziałNazwa Wykonanie na 31.12.2015 r. % w wydatkach bieżących 010Rolnictwo i łowiectwo1 697 684,083,38% 600Transport i łączność332 118,740,66% 700Gospodarka mieszkaniowa2 498 002,294,97% 710Działalność usługowa27 047,490,05% 750Administracja publiczna5 141 424,3110,23% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 195 555,200,39% 752Obrona narodowa900,000,00% 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa521 669,921,04% 757Obsługa długu publicznego43 460,910,09% 758Różne rozliczenia106 950,850,22% 801Oświata i wychowanie21 404 546,2242,58% 851Ochrona zdrowia347 736,070,69% 852Pomoc społeczna10 026 392,1019,95% 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej218 688,000,43% 854Edukacyjna opieka wychowawcza1 368 589,812,72% 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska3 463 202,376,89% 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1 811 745,553,60% 926Kultura fizyczna1 061 030,472,11% Razem wydatki bieżące50 266 744,38100,00%

14

15

16 dział Wydatki ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu 0101 697 684,0827 290,211 670 393,870,00 600332 118,743 150,00324 106,424 862,320,00 7002 498 002,290,002 498 002,290,00 71027 047,494 000,0023 047,490,00 7505 141 424,313 712 025,821 103 703,3019 475,490,00306 219,700,00 751195 555,2058 411,8016 190,650,00 120 952,750,00 752900,00100,00800,000,00 398,790,00 754521 669,92293 028,42199 906,280,00 28 735,220,00 75743 460,910,00 43 460,91 758106 950,850,00106 950,850,00 80121 404 546,2216 065 753,013 266 434,0677 772,401 586 350,51408 236,240,00 851347 736,07181 395,4185 114,480,0080 696,18530,000,00 85210 026 392,101 446 808,231 055 647,920,0040 000,007 483 935,950,00 853218 688,000,00 17 000,00201 688,000,00 8541 368 589,811 053 122,7490 923,550,00 224 543,520,00 9003 463 202,37149 502,903 313 699,470,00 9211 811 745,550,00191 038,011 564 500,0056 207,540,00 9261 061 030,470,0082 238,50598 791,97380 000,000,00 50 266 744,3822 994 588,5414 028 197,142 282 402,182 344 942,238 573 153,3843 460,91

17 Dział / rozdział Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Wykonanie na 31.12.2015 801Oświata i wychowanie21 404 546,22 80101Szkoły podstawowe9 870 260,98 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 916 155,72 80104Przedszkola3 265 865,28 80110Gimnazja4 882 901,43 80113Dowożenie uczniów do szkół585 315,27 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 1 193 458,43 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 96 374,58 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w przedszkolach 9 685,14 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach i gimnazjach 552 319,84 80195Pozostała działalność32 209,55 854Edukacyjna opieka wychowawcza1 368 589,81 85401Świetlice szkolne1 159 229,65 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6 264,65 85415Pomoc materialna dla uczniów203 095,51 Razem wydatki bieżące22 773 136,03

18

19

20 zadania z subwencji Dział/ rozdział Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Wykonanie na 31.12.2015 123 80101Szkoły podstawowe9 870 260,98 80110Gimnazja4 882 901,43 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 807 985,52 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli84 754,59 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 552 319,84 80195Pozostała działalność32 209,55 85404Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka6 264,65 Razem wydatki bieżące16 236 696,56 finansowanie subwencja12 802 957,00 dopłata z budżetu gminy3 433 739,56 struktura finansowania budżet państwa78,85% dopłata z budżetu gminy21,15%

21

22 Rodzaj wydatku Plan po zmianach Wykonanie 2015 r Wskaźnik w % Wydatki bieżące54 402 029,1250 266 744,3892,40% Wydatki majątkowe12 481 574,088 998 048,8672,09%

23

24 DziałWyszczególnieniePlan na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. % wyk. 010Rolnictwo i łowiectwo 320 000,00279 490,4487,34% 600Transport i łączność 5 782 499,845 745 289,8799,36% 700 Gospodarka mieszkaniowa 953 196,75820 726,4986,10% 710Działalność usługowa 35 611,0035 520,8199,75% 750Administracja publiczna 96 845,0014 366,7814,83% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 287 900,00283 235,4998,38% 801Oświata i wychowanie 20 000,0019 970,0299,85% 852Pomoc społeczna 1 050 000,001 049 850,5699,99% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 429 615,20316 125,6773,58% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 182 040,50131 743,764,14% 926Kultura fizyczna 323 865,79301 728,9793,16% Razem wydatki majątkowe 12 481 574,088 998 048,8672,09%

25

26 Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2015 r.

27 Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej  Wartość całkowita zadania: 3.169.333,29 zł w tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 1.514.180,11 zł

28 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej  Realizacja: 2014-2015  Wartość całkowita zadania: 1.078.463,00 zł  w tym dofinansowanie z BGK z Funduszu Dopłat do lokali socjalnych: 412.662,75 zł

29 Droga dojazdowa do gruntów rolnych Strzegów  wartość całkowita zadania: 236.326,78 zł, w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 60.750,00 zł

30 Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowo- magazynowe  wartość zadania: 309.205,88 zł

31 Pozostałe inwestycje:  Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku wartość całkowita zadania: 1.798.4766,23 zł, w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych : 362.000,00 zł  Droga wraz z odwodnieniem w Goli Grodkowskiej wartość zadania: 246.018,62 zł  Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna (do cmentarza) wartość zadania: 240.453,09 zł  Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie wartość zadania: 309.205,88 zł  Zasilanie energetyczne, monitoring i oświetlenie placów rekreacyjnych w Grodkowie wartość zadania: 174.461,58 zł

32 Lp.Podmiot kwota udzielonej dotacji 1. Dotacje podmiotowe2 018 500,00 2. Dotacje celowe przekazywane samorządowym instytucjom kultury 0,00 3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej 28 714,32 4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) 249 554,64 Razem dotacje dla jednostek sektoraRazem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznychfinansów publicznych 2 296 768,96

33 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1. Instytucje kultury w tym : 1.1 Ośrodek Kultury i Rekreacji zadania statutowe891 500,00 zadania statutowe454 000,00 1.2 Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe657 000,00 zadania biblioteki powiatowej 16 000,00 Razem dotacje Razem dotacje2 018 500,00

34 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1.Starostwo PowiatoweStanowisko konserwatora zabytków6 852,00 2.Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie 17 000,00 3.Starostwo Powiatowe Dofinansowanie remontu chodnika w m. Jędrzejów 4 862,32 Razem dotacje28 714,32

35 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1.Starostwo Powiatowezadania z zakresu komunikacji12 623,49 2.Urzad Miejski w Nysie opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 14 366,78 3.Urząd Marszałkowskidoradztwo metodyczne31 915,00 4. Urząd Gminy Skoroszyce, Nysa, Pakosławice, Niemodlin, Skarbimierz, Oława, Sobótka dotacja45 857,40 5.Starostwo Powiatoweutrzymanie hali przy LO w Grodkowie144 791,97 Razem dotacje249 554,64

36 Lp.Podmiot kwota udzielonej dotacji 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 566 903,72 2. Dotacje podmiotowe i celowe1 778 038,51 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 344 942,23

37 Lp. Nazwa zadania Podmiot kwota dotacji 1.Wspieranie działańsłużących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska Grodków 1 496,18 2. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe13 000,00 Grodkowski Klub Sportowy8 000,00 Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"12 000,00 3. Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą w Zielonej Górze35 000,00 4.Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieżyStowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa z siedzibą Lipowa gm. Grodków1 200,00 5. Mały grant: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- zadanie wakacje na sportowo Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe10 000,00 6. Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania Caritas Diecezji Opolskiej40 000,00 7.Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwemGrodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół10 000,00 8.Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Parafia Rzymskokatolicka w Kopicach; remont i renowacja pokrycia dachowego wieży w kościele filialnym w miejscowości Więcmierzyce 20 000,00 9.Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków5 500,00 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego3 207,64 10. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży Chorągiew Opolska ZHP, terenowa jednostka organizacyjna-Hufiec Brzeg 6 000,00 11. Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków4 000,00 12.Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków "Gminna Rada Kobiet" z siedzibą w Grodkowie 7 000,00 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego3 000,00 13.Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska Grodków 2 499,90 14. Mały grant: Podejmowanie działań kulturalnych i artystycznych na rzecz społeczności lokalnej - Spotkanie z historią-rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Fundacja Promocji Historii i Techniki Militarnej "Militarni Wrocław"5 000,00 15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe148 000,00 Grodkowski Klub Sportowy20 500,00 Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"107 450,00 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego4 050,00 16.Dotacja celowa na rozwój sportu z ustawy o sporcieUczniowski Klub Sportowy "OLIMP"100 000,00 Razem dotacje566 903,72

38 Lp.Nazwa zadaniaPodmiotkwota dotacji 1.zadania statutoweNiepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach1 111 297,04 2. dotacja celowa - zadania zlecone, podręczniki Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach5 009,98 3.zadania statutowePrzedszkole Niepubliczne "Puchatek"181 198,09 4.zadania statutowePrzedszkole Niepubliczne w Gałązczycach215 176,86 5.zadania statutowe Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna 73 668,54 6.zadania statutoweNiepubliczny Żłobek "Kangurek 24" w Grodkowie153 888,00 7.zadania statutoweKlub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie37 800,00 Razem dotacje podmiotowe i celoweRazem dotacje podmiotowe i celowe1 778 038,51

39

40 Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu. Wynik budżetu za 2015 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu to deficyt w kwocie 943.246,34 zł, który pomniejszył skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich. Po zamknięciu roku 2015 skumulowana nadwyżka budżetu wyniosła 7.869.695,37 zł i w znacznej części wprowadzona została do budżetu 2016 roku na realizację zadań inwestycyjnych 2016 r. Wynik 2015 roku na przychodach i rozchodach wyniósł – 7.649,89 zł i powiększył wolne środki, które po zamknięciu roku osiągnęły kwotę 2.431.102,00 zł i w całości wprowadzone zostały do budżetu 2016 roku na pokrycie zobowiązań z lat poprzednich. Przychody budżetu w 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne to kwota 1.500.000,00 zł. Rozchody budżetu w 2015 r., czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich to kwota 1.492.350,11 zł. Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r. przedstawia tabela.

41 Lp.Wyszczególnienie Plan na 31.12.2015r. Wykonanie na 31.12.2015r. % wyk. I Dochody budżetu60 407 920,1958 321 546,9096,55% w tym: 1.dochody bieżące54 906 228,7955 021 894,90100,21% 2.dochody majątkowe5 501 691,403 299 652,0059,98% IIWydatki budżetu66 883 603,2059 264 793,2488,61% w tym: 1.bieżące54 402 029,1250 266 744,3892,40% 2.majątkowe12 481 574,088 998 048,8672,09% IIIWynik budżetu (dochody - wydatki)- 6 475 683,01-943 246,3414,57% w tym : wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)504 199,674 755 150,52943,11% IVPrzychody ogółem :7 968 033,1212 736 393,82159,84% 1.Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych1 342 879,68 100,00% 2.Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych2 701 701,337 470 062,03276,49% 3. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 423 452,11 100,00% 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 500 000,00 100,00% VRozchody ogółem :1 492 350,11 100,00% 1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW 800 000,00 100,00% 2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; 136 199,00 100,00% 3.Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie56 151,11 100,00% 5.Budowa drogi Gola Grodkowska i Tarnów Grodkowski500 000,00 100,00% VIPrzychody - Rozchody6 475 683,0111 244 043,71 173,63%

42 Na dzień 31 grudnia 2015 r. kwota długu Gminy Grodków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2 431 102,00 zł, co stanowi 4,17 % wykonanych za 2015 rok dochodów. Za 2015 r. osiągnięto wynik operacyjny, czyli różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi w kwocie 4.755.150,52zł. Wynik operacyjny powiększony o dochody ze sprzedaży mienia jest podstawą do wyliczenia poziomu zadłużania się gminy w kolejnych latach. Za 2015 r. został osiągnięty roczny, dopuszczalny wskaźnik zadłużania gminy i wynosi 9,14% (za 2014r.- 15,36%, za 2013r. – 12,41%, za 2012 r. – 13,03%). Dobre wskaźniki dają szansę rozwoju gminy, możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł dofinansowania zadań inwestycyjnych. Gmina udzieliła w 2010 i 2012 roku poręczenia w spłacie pożyczki Spółce Grodwik na realizację zadania pn. Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” i „Podłączenia budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków” Planowane potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia na koniec 2015 r. wynosi 8.613.380 zł.

43 Podsumowanie Realizację budżetu gminy za 2015 rok uważam za pomyślną. Przemawiają za tym następujące fakty: dobry wskaźnik wykonania dochodów bieżących i majątkowych, pozyskanie środków zewnętrznych na kwotę 2.882.314,61 zł, co stanowi 4,94 % dochodów gminy, zrealizowanie 53 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 8.998.048,86zł, racjonalna gospodarka w zakresie wydatków bieżących, wypracowanie dobrego wyniku operacyjnego gwarantującego możliwości rozwoju gminy. Obecna sytuacja finansowa Gminy Grodków, jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań gminy a także kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

44 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu podejmując uchwałę Nr 81/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r., Składu Orzekającego RIO w Opolu, w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2015r., pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Grodkowie po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Gminy Grodków za 2015r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2015 r., złożyła w dniu 11 maja 2016 r. wniosek o udzielenie Burmistrzowi Grodkowa absolutorium z wykonania budżetu.

45


Pobierz ppt "Plan na 31.12.2015 Wykonanie na 31.12.2015 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.407.920,1958.321.546,9096,55 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 54.906.228,7955.021.894,90100,21."

Podobne prezentacje


Reklamy Google