Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan na 31.12.2015 Wykonanie na 31.12.2015 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.407.920,1958.321.546,9096,55 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 54.906.228,7955.021.894,90100,21.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan na 31.12.2015 Wykonanie na 31.12.2015 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.407.920,1958.321.546,9096,55 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 54.906.228,7955.021.894,90100,21."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Plan na Wykonanie na Wskaźnik wykonania w % DOCHODY , ,9096,55 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE , ,90100,21 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,0059,98 WYDATKI , ,2488,61 w tym: WYDATKI BIEŻĄCE , ,3892,40 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,8672,09 WYNIK BUDŻETU- NADWYŻKA , ,3414,57 WYNIK OPERACYJNY , ,52943,11

4

5 Lp.TreśćWykonanie na r.udział w dochodach Dochody budżetu w tym ,90100,00% 1. dochody bieżące, z tego: ,9094,34% 1.1dochody własne ( ), w tym: ,2049,09% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,0017,23% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,310,25% 1.1.3podatki i opłaty ,9127,79% w tym: podatek od nieruchomości ,5414,02% 1.1.4dochody z majątku gminy- bieżące ,722,66% 1.1.5pozostałe dochody ,261,16% 1.2subwencje z budżetu państwa ,0026,07% 1.3dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym: ,7019,17% 1.3.1dotacje na zadania zlecone ,6014,08% 1.3.2dotacje na zadania powierzone ,000,03% 1.3.3dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa ,834,54% dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu ,060,13% 1.3.5środki z różnych źródeł na zadania bieżące ,210,40% 2 dochody majątkowe, z tego: ,005,66% 2.1dochody ze sprzedaży majątku ,880,98% 2.2dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,174,55% środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i ,000,42% 2.2.2środki na pozostałe projekty ,864,03% refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich ,540,10% 2.2.4zwrot z niewygasających wydatków inwestycyjnych 2 993,770,01% 2.3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,950,12%

6

7 L.P.Rodzaj dochodów wykonanie na r. wykonanie za 2014r. Wzrost / spadek do 2014r. 1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,23 3Podatek rolny , , ,95 4Podatek od nieruchomości , , ,44 5Podatek leśny , , ,20 6Podatek od środków transportowych , , ,87 7 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,44 8Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,23 9Wpływy z opłaty skarbowej59 041, , ,53 10Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,86 11Ogółem dochody podatkowe , , ,47 12 Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską , , ,37 13 Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej , , ,75 14 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych , , ,04 15 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0, , ,31 16Razem należne dochody podatkowe , , ,12 17 Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców na r. wyniosła ) 1 385, ,41-35,32 18 Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca 1 209, ,57-48,70

8

9

10

11

12

13 DziałNazwa Wykonanie na r. % w wydatkach bieżących 010Rolnictwo i łowiectwo ,083,38% 600Transport i łączność ,740,66% 700Gospodarka mieszkaniowa ,294,97% 710Działalność usługowa27 047,490,05% 750Administracja publiczna ,3110,23% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,200,39% 752Obrona narodowa900,000,00% 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,921,04% 757Obsługa długu publicznego43 460,910,09% 758Różne rozliczenia ,850,22% 801Oświata i wychowanie ,2242,58% 851Ochrona zdrowia ,070,69% 852Pomoc społeczna ,1019,95% 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,000,43% 854Edukacyjna opieka wychowawcza ,812,72% 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,376,89% 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,553,60% 926Kultura fizyczna ,472,11% Razem wydatki bieżące ,38100,00%

14

15

16 dział Wydatki ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu , , ,870, , , , ,320, ,290, ,290, , , ,490, , , , ,490, ,700, , , ,650, ,750, ,00100,00800,000,00 398,790, , , ,280, ,220, ,910, , ,850, ,850, , , , , , ,240, , , ,480, ,18530,000, , , ,920, , ,950, ,000, , ,000, , , ,550, ,520, , , ,470, ,550, , , ,540, ,470, , , ,000, , , , , , , ,91

17 Dział / rozdział Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Wykonanie na Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Przedszkola , Gimnazja , Dowożenie uczniów do szkół , Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w przedszkolach 9 685, Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach i gimnazjach , Pozostała działalność32 209,55 854Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6 264, Pomoc materialna dla uczniów ,51 Razem wydatki bieżące ,03

18

19

20 zadania z subwencji Dział/ rozdział Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Wykonanie na Szkoły podstawowe , Gimnazja , Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli84 754, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki , Pozostała działalność32 209, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka6 264,65 Razem wydatki bieżące ,56 finansowanie subwencja ,00 dopłata z budżetu gminy ,56 struktura finansowania budżet państwa78,85% dopłata z budżetu gminy21,15%

21

22 Rodzaj wydatku Plan po zmianach Wykonanie 2015 r Wskaźnik w % Wydatki bieżące , ,3892,40% Wydatki majątkowe , ,8672,09%

23

24 DziałWyszczególnieniePlan na r. Wykonanie na r. % wyk. 010Rolnictwo i łowiectwo , ,4487,34% 600Transport i łączność , ,8799,36% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,4986,10% 710Działalność usługowa , ,8199,75% 750Administracja publiczna , ,7814,83% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,4998,38% 801Oświata i wychowanie , ,0299,85% 852Pomoc społeczna , ,5699,99% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,6773,58% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,764,14% 926Kultura fizyczna , ,9793,16% Razem wydatki majątkowe , ,8672,09%

25

26 Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2015 r.

27 Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej  Wartość całkowita zadania: ,29 zł w tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: ,11 zł

28 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej  Realizacja:  Wartość całkowita zadania: ,00 zł  w tym dofinansowanie z BGK z Funduszu Dopłat do lokali socjalnych: ,75 zł

29 Droga dojazdowa do gruntów rolnych Strzegów  wartość całkowita zadania: ,78 zł, w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: ,00 zł

30 Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowo- magazynowe  wartość zadania: ,88 zł

31 Pozostałe inwestycje:  Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku wartość całkowita zadania: ,23 zł, w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych : ,00 zł  Droga wraz z odwodnieniem w Goli Grodkowskiej wartość zadania: ,62 zł  Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna (do cmentarza) wartość zadania: ,09 zł  Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie wartość zadania: ,88 zł  Zasilanie energetyczne, monitoring i oświetlenie placów rekreacyjnych w Grodkowie wartość zadania: ,58 zł

32 Lp.Podmiot kwota udzielonej dotacji 1. Dotacje podmiotowe ,00 2. Dotacje celowe przekazywane samorządowym instytucjom kultury 0,00 3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej ,32 4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) ,64 Razem dotacje dla jednostek sektoraRazem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznychfinansów publicznych ,96

33 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1. Instytucje kultury w tym : 1.1 Ośrodek Kultury i Rekreacji zadania statutowe ,00 zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe ,00 zadania biblioteki powiatowej ,00 Razem dotacje Razem dotacje ,00

34 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1.Starostwo PowiatoweStanowisko konserwatora zabytków6 852,00 2.Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie ,00 3.Starostwo Powiatowe Dofinansowanie remontu chodnika w m. Jędrzejów 4 862,32 Razem dotacje28 714,32

35 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1.Starostwo Powiatowezadania z zakresu komunikacji12 623,49 2.Urzad Miejski w Nysie opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie ,78 3.Urząd Marszałkowskidoradztwo metodyczne31 915,00 4. Urząd Gminy Skoroszyce, Nysa, Pakosławice, Niemodlin, Skarbimierz, Oława, Sobótka dotacja45 857,40 5.Starostwo Powiatoweutrzymanie hali przy LO w Grodkowie ,97 Razem dotacje ,64

36 Lp.Podmiot kwota udzielonej dotacji 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ,72 2. Dotacje podmiotowe i celowe ,51 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,23

37 Lp. Nazwa zadania Podmiot kwota dotacji 1.Wspieranie działańsłużących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska Grodków 1 496,18 2. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe13 000,00 Grodkowski Klub Sportowy8 000,00 Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"12 000,00 3. Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą w Zielonej Górze35 000,00 4.Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieżyStowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa z siedzibą Lipowa gm. Grodków1 200,00 5. Mały grant: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- zadanie wakacje na sportowo Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe10 000,00 6. Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania Caritas Diecezji Opolskiej40 000,00 7.Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwemGrodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół10 000,00 8.Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Parafia Rzymskokatolicka w Kopicach; remont i renowacja pokrycia dachowego wieży w kościele filialnym w miejscowości Więcmierzyce ,00 9.Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków5 500,00 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego3 207, Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży Chorągiew Opolska ZHP, terenowa jednostka organizacyjna-Hufiec Brzeg 6 000, Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków4 000,00 12.Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków "Gminna Rada Kobiet" z siedzibą w Grodkowie 7 000,00 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego3 000,00 13.Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska Grodków 2 499, Mały grant: Podejmowanie działań kulturalnych i artystycznych na rzecz społeczności lokalnej - Spotkanie z historią-rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Fundacja Promocji Historii i Techniki Militarnej "Militarni Wrocław"5 000, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ,00 Grodkowski Klub Sportowy20 500,00 Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" ,00 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego4 050,00 16.Dotacja celowa na rozwój sportu z ustawy o sporcieUczniowski Klub Sportowy "OLIMP" ,00 Razem dotacje ,72

38 Lp.Nazwa zadaniaPodmiotkwota dotacji 1.zadania statutoweNiepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach ,04 2. dotacja celowa - zadania zlecone, podręczniki Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach5 009,98 3.zadania statutowePrzedszkole Niepubliczne "Puchatek" ,09 4.zadania statutowePrzedszkole Niepubliczne w Gałązczycach ,86 5.zadania statutowe Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna ,54 6.zadania statutoweNiepubliczny Żłobek "Kangurek 24" w Grodkowie ,00 7.zadania statutoweKlub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie37 800,00 Razem dotacje podmiotowe i celoweRazem dotacje podmiotowe i celowe ,51

39

40 Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu. Wynik budżetu za 2015 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu to deficyt w kwocie ,34 zł, który pomniejszył skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich. Po zamknięciu roku 2015 skumulowana nadwyżka budżetu wyniosła ,37 zł i w znacznej części wprowadzona została do budżetu 2016 roku na realizację zadań inwestycyjnych 2016 r. Wynik 2015 roku na przychodach i rozchodach wyniósł – 7.649,89 zł i powiększył wolne środki, które po zamknięciu roku osiągnęły kwotę ,00 zł i w całości wprowadzone zostały do budżetu 2016 roku na pokrycie zobowiązań z lat poprzednich. Przychody budżetu w 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne to kwota ,00 zł. Rozchody budżetu w 2015 r., czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich to kwota ,11 zł. Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r. przedstawia tabela.

41 Lp.Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na r. % wyk. I Dochody budżetu , ,9096,55% w tym: 1.dochody bieżące , ,90100,21% 2.dochody majątkowe , ,0059,98% IIWydatki budżetu , ,2488,61% w tym: 1.bieżące , ,3892,40% 2.majątkowe , ,8672,09% IIIWynik budżetu (dochody - wydatki) , ,3414,57% w tym : wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) , ,52943,11% IVPrzychody ogółem : , ,82159,84% 1.Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ,68 100,00% 2.Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych , ,03276,49% 3. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ,11 100,00% 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 100,00% VRozchody ogółem : ,11 100,00% 1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW ,00 100,00% 2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; ,00 100,00% 3.Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie56 151,11 100,00% 5.Budowa drogi Gola Grodkowska i Tarnów Grodkowski ,00 100,00% VIPrzychody - Rozchody , ,71 173,63%

42 Na dzień 31 grudnia 2015 r. kwota długu Gminy Grodków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ,00 zł, co stanowi 4,17 % wykonanych za 2015 rok dochodów. Za 2015 r. osiągnięto wynik operacyjny, czyli różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi w kwocie ,52zł. Wynik operacyjny powiększony o dochody ze sprzedaży mienia jest podstawą do wyliczenia poziomu zadłużania się gminy w kolejnych latach. Za 2015 r. został osiągnięty roczny, dopuszczalny wskaźnik zadłużania gminy i wynosi 9,14% (za 2014r.- 15,36%, za 2013r. – 12,41%, za 2012 r. – 13,03%). Dobre wskaźniki dają szansę rozwoju gminy, możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł dofinansowania zadań inwestycyjnych. Gmina udzieliła w 2010 i 2012 roku poręczenia w spłacie pożyczki Spółce Grodwik na realizację zadania pn. Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” i „Podłączenia budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków” Planowane potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia na koniec 2015 r. wynosi zł.

43 Podsumowanie Realizację budżetu gminy za 2015 rok uważam za pomyślną. Przemawiają za tym następujące fakty: dobry wskaźnik wykonania dochodów bieżących i majątkowych, pozyskanie środków zewnętrznych na kwotę ,61 zł, co stanowi 4,94 % dochodów gminy, zrealizowanie 53 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ,86zł, racjonalna gospodarka w zakresie wydatków bieżących, wypracowanie dobrego wyniku operacyjnego gwarantującego możliwości rozwoju gminy. Obecna sytuacja finansowa Gminy Grodków, jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań gminy a także kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

44 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu podejmując uchwałę Nr 81/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r., Składu Orzekającego RIO w Opolu, w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2015r., pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Grodkowie po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Gminy Grodków za 2015r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2015 r., złożyła w dniu 11 maja 2016 r. wniosek o udzielenie Burmistrzowi Grodkowa absolutorium z wykonania budżetu.

45


Pobierz ppt "Plan na 31.12.2015 Wykonanie na 31.12.2015 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.407.920,1958.321.546,9096,55 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 54.906.228,7955.021.894,90100,21."

Podobne prezentacje


Reklamy Google