Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia pierwszych naborów w ramach osi Kadry dla gospodarki oraz działania 10.6 Usługi rozwojowe dla MŚP Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia pierwszych naborów w ramach osi Kadry dla gospodarki oraz działania 10.6 Usługi rozwojowe dla MŚP Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-"— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia pierwszych naborów w ramach osi Kadry dla gospodarki oraz działania 10.6 Usługi rozwojowe dla MŚP Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn,9 czerwca 2016r.

2 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej. Wspieranie kompetencji. 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i właściwych postaw/umiejętności. Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Wsparcie osób w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności: językowych, ICT, zarządzania projektem oraz umiejętności zawodowych w ramach kursów i szkoleń zawodowych. 2.4 Rozwój kształcenia iszkolenia zawodowego Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym : staże/praktyki, wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/ umiejętności oraz kompetencje miękkie, tworzenie klas patronackich, organizowanie kursów przygotowawczych na studia, modernizację/dopasowanie kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy, tworzenie nowych zawodów, doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek, aktualizowanie wiedzy nauczycieli 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe. Wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw z sektora MŚP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych, w tym m.in. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli, kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające procesy zmiany.

3 Oś II Kadry dla gospodarki i działanie 10.6 –W 2015 r. ogłoszono konkursy na kwotę 87,63 mln zł – 13% alokacji osi II i dz. 10.6 –W 2016 r. ogłoszone będą konkursy na kwotę 255,20 mln zł - 39% alokacji osi II i dz. 10.6

4 Ogłoszono 17 konkursów Złożono 201 wniosków o dofinansowanie; Wnioskowana kwota dofinansowania – ponad 219 mln zł; 151 wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną 123 znajdują się w trakcie oceny merytorycznej 19 wniosków oczekuje na ocenę formalną (w ramach aktualnych naborów)

5 Działanie Termin ogłoszenia / Alokacja / Status Forma wsparcia Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 31 marca 2016 18,11 mln zł (nabór do 8.07.16) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności. Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe 29 kwietnia 2016 32,02 mln zł (nabór do 8.07.16) Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno- przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg. 31 marca 2016 5,10 mln zł (weryfikacja wymogów formalnych) Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno- przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe 29 lutego 2016 5,56 mln zł (weryfikacja wymogów formalnych) Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe : uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych w szkołach i placówkach, oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych; tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa); zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

6 Działanie Termin ogłoszenia / Alokacja / Status Forma wsparcia Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 31 marca 2016 18,11 mln zł (nabór do 8.07.16) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności. Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe 29 kwietnia 2016 32,02 mln zł (nabór do 8.07.16) Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno- przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg. 31 marca 2016 5,10 mln zł (weryfikacja wymogów formalnych) Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno- przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe 29 lutego 2016 5,56 mln zł (weryfikacja wymogów formalnych) Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe : uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych w szkołach i placówkach, oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych; tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa); zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

7 Działanie Termin ogłoszenia / Alokacja / Status Forma wsparcia Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe 30 maja 2016 53,23 mln zł (nabór do 28.07.2016) Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/ organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi). Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe 29 luty 2016 47,86 mln zł anulowany Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.

8 PO KLRPO WiM 2014-2020 CROSS – FINANCINGCROSS – FINANCING I ŚRODKI TRWAŁE KOSZTY RZECZYWISTEKOSZTY JEDNOSTOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓWKRYTERIA WYB. PROJEKTÓW + LIMITY I OGRANICZENIA OPIS WNIOSKU O DOFINANSOWANIEINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOF. + GENERATOR WNIOSKU O DOF. RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZNRÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRYMINACJI (K i M ORAZ W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OS. Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI)

9 Spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych zagadnień -Spotkania dla podmiotów zainteresowanych realizacją projektów w oparciu o rejestr usług rozwojowych – działania 10.6 Aktualizacja i upraszczanie zapisów w kryteriach, SZOOP i regulaminach konkursów -Zmiany wprowadzane na podstawie doświadczeń z przeprowadzonych naborów Modyfikacje wzoru wniosku o dofinansowanie -Aktualizacje generatora wniosków aplikacyjnych (obecnie wersja 2, planowana aktualizacja do wersji 3 czerwiec/lipiec) -Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie

10 Działanie Termin ogłoszenia / Alokacja / Status Forma wsparcia Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych Wrzesień 2016 48,24 mln zł planowany Kompleksowe wsparcie osób w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności: językowych, ICT, zarządzania projektem (planowania i osiągania celów). Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych Wrzesień 2016 3,97 mln zł planowany Kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów i umiejętności zawodowych. Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowePaździernik 2016 19,20 mln zł planowany Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/ organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi). Realizacja III modelu projektu: doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe przy jednoczesnym: a) wprowadzeniu nowego zawodu/zawodów na użytek potrzeb i/lub b) zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Lipiec 2016 49,37 mln zł planowany Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe. Wsparcie usług adresowanych do MŚP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych, w tym m.in. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli, kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające procesy zmiany.

11 Spotkania informacyjne dotyczące naborów: -Przed rozpoczęciem naboru -Przed zakończeniem naboru Prezentacja: kryteriów wyboru projektów, limitów i ograniczeń, realizacji standardu minimum równości szans kobiet i mężczyzn, obsługi generatora wniosków aplikacyjnych. Najbliższe spotkania informacyjne: -10 czerwca – poddziałanie 2.4.1 (kształcenie zawodowe) -17czerwca – działanie 2.1 (przedszkola) -22 czerwca – poddziałanie 2.2.1 (kształcenie ogólne) -29 czerwca – działanie 10.6 (usługi rozwojowe dla MŚP)

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Doświadczenia pierwszych naborów w ramach osi Kadry dla gospodarki oraz działania 10.6 Usługi rozwojowe dla MŚP Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google