Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie zespołu eksperckiego Konwentu Marszałków RP ds. polityki przestrzennej, Kielce, 22.05.2014 Struktura organizacyjna i zatrudnienie w jednostkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie zespołu eksperckiego Konwentu Marszałków RP ds. polityki przestrzennej, Kielce, 22.05.2014 Struktura organizacyjna i zatrudnienie w jednostkach."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie zespołu eksperckiego Konwentu Marszałków RP ds. polityki przestrzennej, Kielce, Struktura organizacyjna i zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej szczebla wojewódzkiego odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne

2 Istniejące rozwiązania (1) Obecnie planowanie przestrzenne regionalne nie jest prowadzone w oparciu o standardowe rozwiązania w skali kraju. Funkcjonujące rozwiązania w tym zakresie są bardzo różne, gdyż każde województwo przyjęło swój własny system organizacyjny, który pozwala mniej lub bardziej skutecznie, w istniejących warunkach systemowych planowania przestrzennego, prowadzić zadania w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie.

3 W szczegółach bardzo różne modele funkcjonowania jednostek planowania, ale zasadniczo da się je podzielić na trzy grupy: Biuro jako aparat planistyczny i Urząd jako aparat wdrożeniowy Biuro jako aparat planistyczno- wdrożeniowy Urząd jako aparat wdrożeniowo- planistyczny Dolnośląskie, Lubelskie, Łódzkie, Mazowieckie, Podlaskie Wielkopolskie Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie Podkarpackie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Lubuskie, Małopolskie, Opolskie, Śląskie, Istniejące rozwiązania (2)

4 Biuro jako aparat planistyczny i Urząd jako aparat wdrożeniowy: Koncentracja prac Biura na prowadzeniu studiów i analiz na potrzeby SW; Utrudniona współpraca „wdrożeniowców” z „planistami” przy wdrażaniu polityki przestrzennej, potrzebne konsultacje; Konieczne wypracowanie relacji Biuro – Departament oraz Biuro - departamenty; Podział zadań między obie jednostki mało przejrzysty (nakładanie się kompetencji – dublowanie). Biuro jako aparat planistyczno-wdrożeniowy: Silniejsza pozycja Biura w strukturze SW; Integracja obu zadań z zakresu planowania przestrzennego w jednej strukturze; Wzrost potencjału kadrowego i instytucjonalnego dla wykonywania zadań programowania rozwoju i planowania regionalnego; Optymalizacja zamówień publicznych w zakresie opracowań specjalistycznych wykonywanych na rzecz samorządu województwa, przez ich ograniczenie do koniecznych, których nie jest w stanie wykonać Biuro z uwagi na jego profil działalności (np. 2 letni Ramowy Plan Prac) Urząd jako aparat wdrożeniowo-planistyczny: Słaba pozycja w strukturze Urzędu i słaba w strukturze jednostki organizacyjnej Urzędu; Integracja obu zadań z zakresu planowania przestrzennego w jednej strukturze; Ukierunkowanie bardziej na prowadzenie bieżących spraw administracyjnych niż planowanie; Lepszy dostęp do wielu informacji agregowanych w strukturach Urzędu.. Wady i zalety istniejących rozwiązań

5 Optymalizacja zamówień publicznych w zakresie opracowań specjalistycznych wykonywanych na rzecz samorządu województwa

6 Struktury organizacyjne

7 Do najczęstszych należą: opracowywanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, jego okresowej oceny, przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i opracowanie raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; prowadzenie analiz i studiów oraz sporządzanie koncepcji służących określeniu uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej samorządu województwa; współdziałanie z gminami przy sporządzaniu aktów planowania miejscowego oraz w sprawach lokalizacji inwestycji określonych w przepisach; budowa banku danych o przestrzeni województwa, monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa; sporządzenie lub współudział w sporządzaniu strategii rozwoju województwa, regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województw; współudział w opracowywaniu planów ochrony parków krajobrazowych; sporządzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do strategicznych i programowych sporządzanych przez organy województwa; udział w projektach współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w sprawach zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego; obsługa prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i prace na rzecz Regionalnego Forum Terytorialnego. Zadania biur i departamentów

8 Etaty (1)

9 Etaty (2)

10 Etaty (3)

11 Budżety biur w 2014 r.

12 System instytucjonalny planowania przestrzennego w województwach lubuskim, małopolski, opolskim i śląskim na tle innych regionów jest najsłabszy, co wynika z ograniczonej kadry, w znacznym stopniu skupionej na bieżących zadaniach administracyjnych, a w niewielkim na pracach koncepcyjnych i planistycznych; Wydaje się (optyka Pomorska), że jednak model dualizmu (podział Biuro i Urząd) w zakresie planowania przestrzennego w województwie jest słabym rozwiązaniem, które dezintegruje system; Z uwagi na brak aparatu planistycznego na poziomie krajowym, brak monitoringu rozwoju przestrzennego na poziomie krajowym (poza planowanie lokalnym) oraz uwarunkowania KPZK, podstawowym zadaniem MIR powinno być włączenie/zaangażowanie samorządów województw (przede wszystkim biur planowania) w system skoordynowanych na poziomie centralnym prac planistycznych prowadzonych na potrzeby samego ministerstwa i innych agend rządowych (w tym udział Biur w PO PT ); Na poziomie regionalnym powinno się dążyć do lepszego wykorzystania potencjału Biur, jako jednostek o charakterze eksperckim, na potrzeby np. ZDW, ZMiUW, parków krajobrazowych, agencji rozwoju regionalnego, urzędu. Wnioski i rekomendacje

13 Dziękuję za uwagę Jakub Pietruszewski Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Ul. Gradowa 11 (Centrum Hewelianum, Nowe Koszary) GDAŃSK


Pobierz ppt "Spotkanie zespołu eksperckiego Konwentu Marszałków RP ds. polityki przestrzennej, Kielce, 22.05.2014 Struktura organizacyjna i zatrudnienie w jednostkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google