Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie zespołu eksperckiego Konwentu Marszałków RP ds. polityki przestrzennej, Kielce, 22.05.2014 Struktura organizacyjna i zatrudnienie w jednostkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie zespołu eksperckiego Konwentu Marszałków RP ds. polityki przestrzennej, Kielce, 22.05.2014 Struktura organizacyjna i zatrudnienie w jednostkach."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie zespołu eksperckiego Konwentu Marszałków RP ds. polityki przestrzennej, Kielce, 22.05.2014 Struktura organizacyjna i zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej szczebla wojewódzkiego odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne

2 Istniejące rozwiązania (1) Obecnie planowanie przestrzenne regionalne nie jest prowadzone w oparciu o standardowe rozwiązania w skali kraju. Funkcjonujące rozwiązania w tym zakresie są bardzo różne, gdyż każde województwo przyjęło swój własny system organizacyjny, który pozwala mniej lub bardziej skutecznie, w istniejących warunkach systemowych planowania przestrzennego, prowadzić zadania w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie.

3 W szczegółach bardzo różne modele funkcjonowania jednostek planowania, ale zasadniczo da się je podzielić na trzy grupy: Biuro jako aparat planistyczny i Urząd jako aparat wdrożeniowy Biuro jako aparat planistyczno- wdrożeniowy Urząd jako aparat wdrożeniowo- planistyczny Dolnośląskie, Lubelskie, Łódzkie, Mazowieckie, Podlaskie Wielkopolskie Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie Podkarpackie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Lubuskie, Małopolskie, Opolskie, Śląskie, Istniejące rozwiązania (2)

4 Biuro jako aparat planistyczny i Urząd jako aparat wdrożeniowy: Koncentracja prac Biura na prowadzeniu studiów i analiz na potrzeby SW; Utrudniona współpraca „wdrożeniowców” z „planistami” przy wdrażaniu polityki przestrzennej, potrzebne konsultacje; Konieczne wypracowanie relacji Biuro – Departament oraz Biuro - departamenty; Podział zadań między obie jednostki mało przejrzysty (nakładanie się kompetencji – dublowanie). Biuro jako aparat planistyczno-wdrożeniowy: Silniejsza pozycja Biura w strukturze SW; Integracja obu zadań z zakresu planowania przestrzennego w jednej strukturze; Wzrost potencjału kadrowego i instytucjonalnego dla wykonywania zadań programowania rozwoju i planowania regionalnego; Optymalizacja zamówień publicznych w zakresie opracowań specjalistycznych wykonywanych na rzecz samorządu województwa, przez ich ograniczenie do koniecznych, których nie jest w stanie wykonać Biuro z uwagi na jego profil działalności (np. 2 letni Ramowy Plan Prac) Urząd jako aparat wdrożeniowo-planistyczny: Słaba pozycja w strukturze Urzędu i słaba w strukturze jednostki organizacyjnej Urzędu; Integracja obu zadań z zakresu planowania przestrzennego w jednej strukturze; Ukierunkowanie bardziej na prowadzenie bieżących spraw administracyjnych niż planowanie; Lepszy dostęp do wielu informacji agregowanych w strukturach Urzędu.. Wady i zalety istniejących rozwiązań

5 Optymalizacja zamówień publicznych w zakresie opracowań specjalistycznych wykonywanych na rzecz samorządu województwa

6 Struktury organizacyjne

7 Do najczęstszych należą: opracowywanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, jego okresowej oceny, przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i opracowanie raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; prowadzenie analiz i studiów oraz sporządzanie koncepcji służących określeniu uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej samorządu województwa; współdziałanie z gminami przy sporządzaniu aktów planowania miejscowego oraz w sprawach lokalizacji inwestycji określonych w przepisach; budowa banku danych o przestrzeni województwa, monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa; sporządzenie lub współudział w sporządzaniu strategii rozwoju województwa, regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województw; współudział w opracowywaniu planów ochrony parków krajobrazowych; sporządzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do strategicznych i programowych sporządzanych przez organy województwa; udział w projektach współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w sprawach zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego; obsługa prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i prace na rzecz Regionalnego Forum Terytorialnego. Zadania biur i departamentów

8 Etaty (1)

9 Etaty (2)

10 Etaty (3)

11 Budżety biur w 2014 r.

12 System instytucjonalny planowania przestrzennego w województwach lubuskim, małopolski, opolskim i śląskim na tle innych regionów jest najsłabszy, co wynika z ograniczonej kadry, w znacznym stopniu skupionej na bieżących zadaniach administracyjnych, a w niewielkim na pracach koncepcyjnych i planistycznych; Wydaje się (optyka Pomorska), że jednak model dualizmu (podział Biuro i Urząd) w zakresie planowania przestrzennego w województwie jest słabym rozwiązaniem, które dezintegruje system; Z uwagi na brak aparatu planistycznego na poziomie krajowym, brak monitoringu rozwoju przestrzennego na poziomie krajowym (poza planowanie lokalnym) oraz uwarunkowania KPZK, podstawowym zadaniem MIR powinno być włączenie/zaangażowanie samorządów województw (przede wszystkim biur planowania) w system skoordynowanych na poziomie centralnym prac planistycznych prowadzonych na potrzeby samego ministerstwa i innych agend rządowych (w tym udział Biur w PO PT 2014-2020); Na poziomie regionalnym powinno się dążyć do lepszego wykorzystania potencjału Biur, jako jednostek o charakterze eksperckim, na potrzeby np. ZDW, ZMiUW, parków krajobrazowych, agencji rozwoju regionalnego, urzędu. Wnioski i rekomendacje

13 Dziękuję za uwagę Jakub Pietruszewski j.pietruszewski@pbpr.pomorskie.eu Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Ul. Gradowa 11 (Centrum Hewelianum, Nowe Koszary) 80-802 GDAŃSK


Pobierz ppt "Spotkanie zespołu eksperckiego Konwentu Marszałków RP ds. polityki przestrzennej, Kielce, 22.05.2014 Struktura organizacyjna i zatrudnienie w jednostkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google