Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki zmian w edukacji i nadzorze pedagogicznym 10 czerwca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki zmian w edukacji i nadzorze pedagogicznym 10 czerwca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki zmian w edukacji i nadzorze pedagogicznym 10 czerwca 2016 r.

2 Kierunki zmian w edukacji: Zagadnienia prawne Pilotaż programowania i innowacje Forum Rad Rodziców Zmiany proponowane przez dyrektorów szkół i placówek

3 ZAGADNIENIA PRAWNE wybrane zmiany uchwalone w 2015 roku Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35) Obowiązek szkolny od 7 roku życia Wydłużenie terminu funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do 1.09.2019 r. Wzmocnienie roli kuratora w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół, w tym przywrócenie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły/placówki prowadzonej przez jst

4 ZAGADNIENIA PRAWNE wybrane zmiany uchwalone w 2015 roku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64) określa główne elementy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), w tym Polską Normę Kwalifikacji (PRK), Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) oraz zasady dotyczące zapewnienia jakości kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego

5 ZAGADNIENIA PRAWNE zmiany w 2016 r. Ustawa o systemie oświaty Zniesienie sprawdzianu Prawo odwołania od wyników części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Z miana procedur zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego, innych niż zakupione ze środków dotacji celowej w latach poprzednich i będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej

6 ZAGADNIENIA PRAWNE zmiany uchwalone w 2016 r. Ustawa – Karta Nauczyciela Zniesienie od 1.09.2016 r. tzw. godzin karcianych Zmiana dotycząca gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym nadano tytuł honorowy profesora oświaty (od 1.01.2017 r.) Nauczyciele przed nawiązaniem stosunku pracy będą zobowiązani do przedstawienia dyrektorowi szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

7 ZAGADNIENIA PRAWNE zmiany uchwalone w 2016 r. Zmiany wynikające z ustawy Karta Nauczyciela i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. 2016 poz. 741) m.in..: Prawo wnoszenia zażaleń na postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego i postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (nauczyciel, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, organ prowadzący szkołę gdy nauczycielem jest dyrektor). Powiadamianie Rzecznika Praw Dziecka o postępowaniach i sprawach dotyczących czynów naruszających prawa i dobro dziecka, w również prawo do wnoszenia zażaleń.

8 ZAGADNIENIA PRAWNE zmiany uchwalone w 2016 r. Zmiany wynikające z ustawy Karta Nauczyciela i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. 2016 poz. 741) m.in..: Wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (1.09.2016 r.). Wykonywanie zadań w komisji dyscyplinarnej przez jej członków jest traktowane na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Wynagrodzenie przewodniczących komisji dyscyplinarnych oraz składów orzekających i rzeczników dyscyplinarnych (1.01.2017 r.).

9 ZAGADNIENIA PRAWNE Projektowane zmiany od 2016 r. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego Projekt kompleksowej zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego (dla dzieci 6-letnich) i kształcenia ogólnego przy udziale ekspertów dobrej zmiany.

10 Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach Nowatorstwo pedagogiczne Nowatorstwo pedagogiczne to nowe rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poszerzenie lub modyfikację realizowanych w szkole/placówce celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły. Współczesna szkoła powinna rozwijać kompetencje, które pomogą uczniom sprostać wyzwaniom rynku pracy i społeczeństwa wiedzy. Każda szkoła może wziąć udział w pilotażu od 1 września 2016 r. Cel: Cel: testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej oraz rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli

11 I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców Sformułowano oczekiwania wobec: Ministra Edukacji Narodowej Edukacja na temat praw i obowiązków rodziców w szkole Parlamentarzystów Tworzenie prawa umożliwiającego rodzicom oddziaływanie na szkołę Kuratoriów oświaty Pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy różnymi organami szkoły Samorządów terytorialnych Pomoc w edukacji na temat praw i obowiązków rad rodziców Dyrektorów szkół Organizowanie szkoleń dla rodziców na temat ich praw i obowiązków Więcej informacji na stronie ORE: www.ore.edu.pl/polecamy/polecamy/6854-i-ogolnopolska-konferencja-rad-rodzicow

12 Zmiany proponowane przez dyrektorów szkół i placówek Ewaluacja zewnętrzna: ograniczenie liczby przeprowadzanych ewaluacji zewnętrznych całościowych, udoskonalenie lub zmiana narzędzi badawczych, sporządzanie czytelnych i krótkich raportów z ewaluacji, zawierających mocne i słabe strony, rekomendacje, odstąpienie od upubliczniania raportów, ewaluować zespół szkół jako całość, a nie oddzielne szkoły wchodzące w skład zespołu.

13 Zmiany proponowane przez dyrektorów szkół i placówek Zakres zadań i organizacja Kuratorium Oświaty: przydzielenie wizytatorów do szkół, tworzenie sieci współpracy dyrektorów, wsparcie prawne i merytoryczne dyrektorów szkół i organów prowadzących, zwiększenie roli Kuratorium w procesie oceny pracy dyrektora, procedurze wyboru dyrektora, przywrócenie decydującej roli w opiniowaniu i realizowaniu arkusza organizacyjnego szkoły, zwiększenie ilości szkoleń z grantów KO dla kadry kierowniczej i nauczycieli w godzinach popołudniowych, organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców w formie warsztatowej.

14 Zmiany proponowane przez dyrektorów szkół i placówek Zakres zadań i organizacja Kuratorium Oświaty: zwiększenie ilości szkoleń z grantów KO dla kadry kierowniczej i nauczycieli w godzinach popołudniowych, organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców w formie warsztatowej, wprowadzenie programu doskonalenia i podnoszenia kompetencji, wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, obowiązkowe wspomaganie szkół przy powtarzających się słabych wynikach egzaminów zewnętrznych lub niespełnianiu poziomu podstawowego w ewaluacji zewnętrznej, wspomaganie w zakresie prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, stworzenie rozwiązań prawnych umożliwiających skuteczniejsze egzekwowanie realizacji zaleceń pokontrolnych przez dyrektora.

15 Dotyczące pracy szkół i nauczycieli: wprowadzenie minimalnej liczby godzin doskonalenia zawodowego dla nauczyciela w ciągu roku szkolnego, zwiększenie wpływu dyrektora na doskonalenie zawodowe nauczycieli, obowiązkowe wprowadzenie pomocy nauczyciela w przedszkolach przy 25 dzieciach w oddziale, rozszerzenie skali ocen pracy nauczyciela, wprowadzenie obowiązkowej cyklicznej oceny pracy, zmiana formy awansu zawodowego, powrócenie stopni specjalizacji, regulowanie wysokości dodatków do płacy zasadniczej nauczyciela na poziomie rozporządzenia MEN. Zmiany proponowane przez dyrektorów szkół i placówek

16 Dotyczące pracy szkół i nauczycieli: zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, systemowe rozwiązania dotyczące współdziałania instytucji pomagających przezwyciężyć trudności edukacyjne uczniów oraz organizacji specjalistycznego wsparcia w szkołach, wykorzystanie potencjału publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych do rozwoju szkół i wspomagania nauczycieli. Zmiany proponowane przez dyrektorów szkół i placówek

17 Dotyczące pracy szkół i nauczycieli: zmiana terminów przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, ograniczenie zakresu egzaminu do język polskiego, matematyki, języka obcego, synchronizacja terminów rekrutacji do szkół z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych i ruchem kadrowym w oświacie. zmiana systemu egzaminów zawodowych, utworzenie wyspecjalizowanych zewnętrznych ośrodków egzaminacyjnych. Zmiany proponowane przez dyrektorów szkół i placówek

18 zwiększenie subwencji oświatowej na ucznia lub wprowadzenie dotacji celowej, wprowadzenie zmian w sposobie i programie kształcenia nauczycieli poprzez wprowadzenie większej liczby czynnych praktyk (nie tylko obserwacji), uregulowanie liczebności oddziałów klasowych np. do 25/26 uczniów we wszystkich typach szkół, zmiana organizacji roku szkolnego, zmiana zapisów podkreślających autonomię rady rodziców jako społecznego organu kolegialnego szkoły poprzez delegowanie uprawnień do uchwalania regulaminu swojej działalności. Zmiany proponowane przez dyrektorów szkół i placówek

19 zobowiązać rodziców w prawie do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i współpracy z przedszkolem/szkołą po otrzymaniu wyniku badań dziecka, ogłoszenie jednolitego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych standardu usług świadczonych przez zatrudnionych specjalistów obejmującego główne zadania/formy pracy, Zatrudnienie specjalistów w każdej szkole – psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta (pensum specjalistów określone w karcie nauczyciela) lub zagwarantowanie wsparcia specjalistów z poradni, Zmiany proponowane przez dyrektorów szkół i placówek

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kierunki zmian w edukacji i nadzorze pedagogicznym 10 czerwca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google